Download 194dzejms Redfild Tajna Sambale 11. Uvid PDF

Title194dzejms Redfild Tajna Sambale 11. Uvid
File Size1.1 MB
Total Pages213
Document Text Contents
Page 106

106 • Džejms Redfild

I dalje sam zamišljao da moja energija ulazi u njega, pa sam nasta-
vio da se koncentrišem na njegovo lice, na njegove crte, a posebno na
oči, tražeći izraz mira i mudrosti. I tada je konačno počeo da me gleda.

,,Zašto želite da pronađete tog čoveka?', upita me.
„Smatramo da mu je potrebna naša pomoć. On me je i pozvao da

dodem u Tibet."
Još nekoliko trenutaka me je netremice posmatrao, pokušavajući da

se, kako je izgledalo, usredsredi.
,,Da", reče tada na kraju. „Upoznao sam vašeg prijatelja. Video sam

ga u predvorju jednog hotela u Lasi. Sedeli smo jedan naspram drugog
i počeli da razgovaramo o kineskoj okupaciji. Već dugo osećam silan bes
zbog kineskog ponašanja, a pretpostavljam da sam ovde došao jer sam
želeo nešto da preduzmem, bilo šta. Vil mi je rekao da me je tog dana
video tri puta, na različitim mestima u hotelu, pa da to nešto znači. Ni-
sam imao pojma o čemu govori."

,,Da li je spominjao neko mesto... Šambalu?", uptah.
Izgledalo je kao da ga je to pitanje zainteresovalo. ,,Ne baš konkret-

no tako. Spominjao je nešto usput, nešto o tome kako Tibet neće biti
oslobođen sve dok se ne shvati Šambala. Tako nekako..."

,,Da li je spominjao neki ulaz, prolaz?"
,,Ne bih rekao. Ne sećam se mnogo toga iz našeg razgovora. U stva-

ri, razgovarali smo vrlo kratko."
,,A njegovo odredište?", upita sada Jin. ,,Da li je spominjao kuda

ide?"
Džejkob odvrati pogled, razmišljajući, a potom odgovori: „Mislim da

je spominjao neko mesto - Dormar, čini mi se - i još nešto o tamošnjim
ruševinama nekog starog manastira."

U tom trenutku pogledah Jina.
„Znam gde je to", reče on. „Daleko na severozapadu, četiri-pet da-

na puta. Biće teško... - i hladno."
Već i sama pomisao na neko daleko putovanje kroz tibetsku pustoš

posve je razorila moju energiju.
„Želite li da pođete sa nama?", upita Jin Džejkoba.
„0, ne", reče on. „Moram da se izvučem odavde."

Page 107

Tajna Šambale • 107

„Jeste li sigurni?", nastavi Jin upomo. „Izgleda mi kao da su Kine-
zi trenutno veoma aktivni."

,,Ne mogu", rečc Džejkob, skrećući pogled. „Još samo ja mogu da
obavestim svoju vladu i potražim prijatelje, ako uspem da pronađem ne-
ku pomoć."

Jin tada nešto nažvrlja na komadić papira i preda ga Džejkobu.
„Nekako dođite do telefona i pozovite ovaj broj", reče mu. „Pozovi-

te se na mene i dajte im broj na koji će vas nazvati. Čim vas provere,
nazvaće vas i reći vam šta da radite." Jin je Džejkobu tada objasnio ka-
ko će se najlakše i najsigurnije vratiti do Sage, a onda smo ga otpratili
do lend krujzera.

Ušavši u vozilo, on reče: „Srećno... Nadam se da ćete pronaći prija-
telja."

Samo sam klimnuo glavom.
„Ako ga pronađete", pridodade on, „onda će se možda ipak isposta-

viti da je to bio razlog mog dolaska u Tibet, ha? Kako bih mogao da
pomognem."

Zatim se okrenuo i upalio motor, još jednom nas pogledao i odve-
zao se. Jin i ja smo se vratili do svog vozila, a u trenutku kada smo
skrenuli na glavni put, primetio sam da se on osmehuje.

„Smatrate li sada da znate Treće proširenje?", upita me tada. „Raz-
mislite o svemu što ono obuhvata i donosi."

Još nekoliko trenutaka sam ga posmatrao, pomno razmišJjajući o tom
pitanju. Ključ tog proširenja, činilo se, leži u činjenici da naša polja mo-
gu da služe kao podsticaj drugima, da ih podižu do višeg nivoa svesti,
gde mogu da dopru do vlastitih intuitivnih spoznaja koje će ih voditi.
Ono što je taj pojam proširio u mom slučaju, daleko iza granica svega
onoga što sam čuo u Peruu, bio je koncept prema kome naše polje mo-
litve struji ispred nas, te to što možemo da ga postavimo tako da se uz-
diže oko nas - mada o njima ne razgovaramo direktno, mada im čak i
ne vidimo lice. To možemo da postignemo potpunim zamišljanjem toga
da se to događa - očekivanjem takvih događanja.

Svakako, čovek tu energiju ni na koji način ne sme da pokuša da
kontroliše; u suprotnom, pokušaj može da ima sasvim suprotan učinak,

Similer Documents