Download 7 ملحق اختبارات ومقابلات PDF

Title7 ملحق اختبارات ومقابلات
File Size1.1 MB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

á∏eÉ©dG iƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ø∏©J á∏eÉ©dG iƒ≤dG πé°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ø∏©J
óLGƒàdG º¡«∏Y ¿ÉH √ÉfOCG äÉaƒ°ûμdG »`a ºgDhɪ°SG IOQGƒdGh πªY øY ÚãMÉÑ∏d óLGƒàdG º¡«∏Y ¿ÉH √ÉfOCG äÉaƒ°ûμdG »`a ºgDhɪ°SG IOQGƒdGh πªY øY ÚãMÉÑ∏d
º¡∏«¨°ûàd äÓHÉ≤ŸGh äGQÉÑàN’G AGôL’ ∂dPh IOóëŸG øcÉe’Gh ïjQGƒàdG »`a º¡∏«¨°ûàd äÓHÉ≤ŸGh äGQÉÑàN’G AGôL’ ∂dPh IOóëŸG øcÉe’Gh ïjQGƒàdG »`a

á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG º¡©e ÚÑ룰üe ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcô°Th äBÉ°ûæe ‘ á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG º¡©e ÚÑ룰üe ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcô°Th äBÉ°ûæe ‘
.Qƒ°†◊ÉH ΩGõàd’G ≈Lôj ᫪gÓdh.Qƒ°†◊ÉH ΩGõàd’G ≈Lôj ᫪gÓdh

≥aƒŸG ˆGh ≥aƒŸG ˆGh

16

§≤°ùe á¶aÉfi
á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG

IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe
kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 11 :QÉÑàN’G ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôé◊G ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH ¿É`̀ÁG21889206
2á«∏«Yɪ°SE’G óªM øH ô°UÉf âæH ihQCG12921655
3á«dÉLOõdG óªfi êÉJ øH ∂∏ŸGóÑY âæH Aɪ°SCG10240398
4á«fGOô÷G »∏Y ø`̀H ídÉ°U âæH ÊÉ``̀eCG11243391
5á«°Tƒ∏ÑdG ΩÓ``Z ø`̀ H Ì``cG âæH √Ò``̀ eCG62070462
6á«°ùÑ◊G ¿É£∏°S øH ó«©°S âæH ¬ª«eCG11711747
7á«JGƒ∏dG OGƒLóªfi øH Oƒªfi âæH A’BG11263766
8á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H ¢SÉÑY âæH ¬`̀æ`̀eBG11102756
9á«ëLGôdG óªfi ø`̀H ⁄É°S âæH ¬æ«ãH9287259

10á«fɪ«∏°ùdG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉØ∏N âæH AÉæ°ùM8354602
11¬jƒJ ∫BG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S âæH ¿ÉæM8521151
12á«°TÉ£ÑdG ¿ÉØ∏N øH ó°TGQ âæH ¬ªMQ19047348
13á«aGƒ°üdG º«∏°S ø`̀H óªfi âæH ¬ªMQ11237724
14á«°Tƒ∏ÑdG OÉ`̀¡`̀dG ø`̀H óªMG âæH ¬î«dR10524298
15á«aÉ°UƒÑdG ô°UÉf øH ó«©°S âæH ÖæjR14592853
16á«°ü≤°ûdG óªM ø`̀H ó«©°S âæH √QÉ`̀°`̀S9327442
17á«MGhôdG ¿ÉØ∏N øH ∞°Sƒj âæH ≈ª∏°S6952063
18᫪àªàdG ∞°Sƒj ø`̀H Oƒªfi âæH ôª°S20256478
19á«eÉjôdG óªfi øH ¥QÉ`̀ W âæH ¢Sóæ°S10358475
20ájÈ©dG ô``̀gGR ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ¬`̀jPÉ`̀°`̀T15479922
21á«fGhÈdG OƒªM øH ¿Éª«∏°S âæH ó¡°T12003208
22á«°UGô◊G ó«©°S øH ≈°ù«Y âæH áî«°T13785934
23ájQÉ«ÿG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ«°T12522454
24á«YGƒ°üdG óªfi ø`̀H »∏Y âæH AÉØ°U18717881
25ájÒ¨ŸG Oƒ©°ùe ø`̀ H »∏Y âæH √õ``Y6204905
26ájôª©ŸG óªfi ø`̀H ô°UÉf âæH ¬«dÉZ14682252
27ájôª©ŸG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ã«Z19723209
28á«æ°Sƒ◊G ¢ù«ªN øH ¬Ø«∏N âæH ¬ªWÉa18259648
29á«LôØŸG ¢ùeÉ°T øH óªfi âæH ôKƒc7068477
30ájQòæŸG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH áØ«£d5915466
31á«°ùeÉ°ûdG ∑QÉÑe øH óªMCG âæH ÉjQÉe6411239
32á«FÉæ¡dG Qƒ°üæe øH ¿ƒgôe âæH √hô`̀e6114944
33á«Áô©dG ídÉ°U ø`̀H ∞°Sƒj âæH Ëô`̀ e5578603
34á«KQÉ◊G ó«©°S ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M âæH ¬`̀fõ`̀e12437583
35ájOÉ¡dG ∑QÉÑe øH ¬∏dGóÑY âæH ¿hõ`̀e7320515
36᫪«≤ŸG »∏Y ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M âæH √Ò`̀æ`̀e9849272
37á«◊É°üdG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH Gô°üf14170791
38á«æjô≤dG ó«©°S ø`̀H íÑ°üe âæH ±ƒ`̀ f4218597
39ájó∏îŸG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH óæg13821602
40á«dÉÑ≤ŸG »∏Y ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ±ƒ`̀æ`̀g11702161
41á`̀jOÉ`̀¡`̀dG ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H ó``̀Yh12265893
42á«dƒ©ŸG ídÉ°U ø`̀H ó«©°S âæH √Oq’h6231579

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 9:15 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 11 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…È©dG ¿Éª«∏°S ø`̀H óªfi ø`̀H ¥Éë°SG8552915
2»eƒ«μdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ∞«°S ø`̀H Qò`̀æ`̀ŸG10650214
3»°ùÑ◊G ¿ÉØ∏N ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ¬`̀eÉ`̀°`̀SCG12411508
4ájó°TGôdG ó«©°S øH óªMCG âæH Aɪ°SCG11885128
5á«eôëŸG ¿GóªM øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ°SCG4859356
6á«fGò«°ûdG º q«∏°S øH OƒªM âæH ¿Éé°TCG19644783
7á«æ°ù◊G ¿Éª«∏°S øH ¬©ªL âæH ÊÉ`̀eCG12971227
8ájôeÉ©dG ¬©ªL øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ª«eCG23829661
9 OGƒ``̀ L ó``ª``fi ø``̀ H »``∏``Y ø``̀ H AÉ``̀¡``̀H12299951

10á«MGhôdG ¿Gô`̀gR øH ¿É¡Ñf âæH º«æ°ùJ6992842
11á«fɪ«∏°ùdG óªM øH ô°UÉf âæH ¬°üdÉN12795209
12á«dƒ°üdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH Oƒ∏N7954274
13á«æ°ù◊G Oƒ©°S ø`̀H ó«©°S âæH ¬«bQ10251281
14á«MÉ«ŸG ¿GóªM øH ¿Éª«∏°S âæH ¬«bQ20199695
15á«KQÉ◊G ∞«°S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M âæH AÉ``̀ jQ13857084
16ájôHÉ÷G ¢ù«ªN øH ó°TGQ âæH ÖæjR19364417
17á«∏Ñ°ûdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH √QÉ`̀°`̀S4244657
18á«∏«μ°ûdG ∞«°S ø`̀H ÜQÉ`̀ M âæH √QÉ`̀°`̀S5085545
19á«FÉæ¡dG »∏Y ø`̀H ó«©°S âæH √QÉ`̀ °`̀ S11313989
20…Òª©dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H ó«©°S13707247
21ájôé◊G Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ó«ªM âæH ΩÉ¡°S11457072
22á«HƒWô≤dG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH ≈¡°S19362432
23á«ëÑ°üdG ó«©°S ø`̀H ô°UÉf âæH iò°T7856342
24á«fÉÑ«°ùdG ó«ªM øH ¬∏dGóÑY âæH ¬°ùª°T10083247
25ájôHÉ÷G ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H »∏Y âæH ¬∏ÑY7878431
26á«æª¡÷G íÑ°üe øH ¿ÉØ∏N âæH AGQò`̀Y9807473
27…ó``jõ``dG ⁄É``°``S ø``̀H ô``eÉ``Y ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y18746985
28…ô`̀é`̀◊G ô`̀ °`̀ UÉ`̀ f ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ô`̀ ª`̀Y13679498
29»ÑMôdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ôªY7880253
30á«MÉ°VƒdG ∑QÉÑe øH ¿ÉØ∏N âæH ¬ªWÉa7519155
31á«°ùÑ◊G óªMG øH OƒªM âæH ¬∏«°†a14299788
32á«dƒ©ŸG ¿Éª«∏°S øH ídÉ°U âæH ¬∏eÉc14767338
33ájOÉ¡dG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH √óLÉe13439015
34…ôª©ŸG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó«©°S ø`̀H Oƒªfi7785824
35á«HÉ«°ùdG Qƒ°üæe øH ídÉ°U âæH Ëô`̀e24543387
36á«ÑMôdG ó«©°S ø`̀ H Qó``̀H â`̀æ`̀H ≈`̀æ`̀e14949256
37ó«L ôeÉY Úª°ùdG óªMCG øH »∏Y âæH AÉ°ù«e13682275
38»°UhôÿG ∫Ó`̀ g ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¿É¡Ñf7958221
39á«KQÉ◊G ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH √ô°üf11152117
40ájQƒ¡÷G º∏°ùe øH »∏Y âæH ió¡dGQƒf15484033
41á«°ùÑ◊G ∑hÈ``e ø`̀H ⁄É°S âæH ôLÉg11621715
42á`̀jOÉ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f â`̀æ`̀H ô`̀LÉ`̀g8367696

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 11 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«°ü≤°ûdG ¿Éª«∏°S øH ôgGR âæH ΩÉ°ùàHG11491608
2á«eô°†◊G óªfi øH ídÉ°U âæH ΩÉ°ùàHG19499367
3á«∏gòdG ó«ÑY ø`̀H Ö«ÑM âæH Aɪ°SG23645059
4ájô°UÉædG ⁄É°S øH ¿Éª«∏°S âæH AÉ«ª«∏bG10200097
5ájôaɨdG ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ÉØ°üdG13752972
6á«°UGô◊G óªfi øH ¿Éª«∏°S âæH ¿É`̀ÁG21376738
7ájôHÉ÷G óªM ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M âæH ΩÓ``̀ MCG22174474
8á«fÓ«¨dG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H óªfi âæH π`̀ eCG11981994
9á«à«∏ØdG ∑QÉÑe øH ó«©°S âæH √Ò``eCG4422008

10…ô`̀HÉ`̀÷G ó«©°S ø`̀H ô°UÉf ø`̀H Üô©∏H18940193
11á«fGóª◊G óªM ø`̀H ÖdÉW âæH ÊÉ¡J20573617
12…ôØ«°ûŸG óªfi øH ∫Ó`̀g âæH ÊÉ¡J22405242
13»ª°TÉ¡dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó``̀ jGR ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M14367013
14᫪é©dG Ωƒ`̀∏`̀Z ø`̀H OhGO âæH áéjóN8893572
15á«Ñ«gõdG ¢ù«ªN ø`̀H óªfi âæH AÉ`̀ jQ20741946
16á«Lô°ûdG ¿ÉØ∏N øH ¬∏dGóÑY âæH √ô`̀gR19705002
17ájÒ¶ædG ≈°ù«Y ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ÖæjR12433265
18á«°Tƒ∏ÑdG ∑hQGO øH ∫Ó`̀g âæH ÖæjR21523609
19á«°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG øH Ö«ÑM âæH √QÉ°S21280328
20á«Ñ«Ñ°ûdG ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH √QÉ`̀°`̀S11885274
21ájô≤°üdG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH √QÉ°S8915688
22ájÈ©dG ó«©°S ø`̀H º∏°ùe âæH √QÉ`̀ °`̀ S23473833
23ájó©°ùdG ∞«°S ø`̀H »∏Y âæH ¬«eÉ°S11968867
24ájôμ°ùŸG ⁄É°S ø`̀H ôeÉY âæH √ó©°S9741614
25ájôμ°ùŸG ¿ƒgôe øH ∑QÉÑe âæH ¬ª«∏°S22407335
26á«aGƒ°üdG OƒªM øH óªM âæH ¬°ùª°T21266678
27á«à«∏ØdG ∞∏N ø`̀H ∞«°S âæH ¬î«°T22372538
28á«°Tƒ∏ÑdG ¢ûjhQO øH ídÉ°U âæH ¬°ûFÉY18021339
29á«aGƒ°üdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Oƒ©°S âæH ÒÑY7360024
30á«Ø«°ùdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y â`̀æ`̀H Ò`̀Ñ`̀Y11547774
31ájÈ©dG ∞`̀∏`̀N ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H á`̀ jRƒ`̀ a25358406
32ÊGó«Ñ©dG ¿GóªM øH ó«©°S øH óªfi11447055

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
33á«Ø«°ùdG ÚŸÉ°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬fõe23865747
34»≤jô°ûdG ¬∏dGóÑY øH ô°UÉf øH ô°üàæe14315146
35á«ëÑ°üdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ܃≤©j âæH É¡e10739178
36…OÉ«°üdG ܃≤©j øH ∞«°S âæH √Rƒ`̀ e8853444
37¬HGôY »æH íHÉ°U øH Ωƒ∏°S âæH AÉ°ù«e11200341
38á«°UhôÿG ¬∏dGóÑY øH ¢ùeÉ°T âæH ió¡dGQƒf21958086
39…OÉ«°üdG ó«©°S ø`̀H ó«ªM âæH ôLÉg10288097
40á«°UGô◊G óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH AÉ`̀æ`̀g18951755
41á«dƒ©ŸG ó«©°S ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H A’h21991199
42ájôaɨdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Ò°ûH âæH iô°ùj22972895

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:45 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 11 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«æ°ù◊G ∞«°S ø`̀H ⁄É°S âæH ∫É¡àHG11343059
2»ª∏°ùŸG ¿Éª«∏°S øH º«∏°S øH ¥Éë°SG23604042
3á«HÉ«°ùdG ó«©°S øH óªfi âæH ¬°SÉ«ŸG7307637
4ájôHÉ÷G óªfi ø`̀H ¿Gô``̀gR âæH √Ò`̀ eG21647934
5ájôHÉ÷G ¿GóªM øH ó«©°S âæH ¿É`̀ÁG4244221
6á«dÉÑ≤ŸG ⁄É°S øH ¿ÉØ∏N âæH ¿É``ÁEG14128606
7ájôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH ¿É`̀ÁEG14264235
8᫪é©dG ¬©ªL ø`̀H ø°ùM âæH ihQCG10453574
9ájódGƒÿG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH ÊÉ`̀eCG13168119

10á«Ñ«côdG óªfi ø`̀H »∏Y âæH ¬`̀æ`̀«`̀eCG10088891
11á«μ°ûªμdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H »∏Y âæH QGƒ``̀ fCG10477442
12á«£∏°üdG Ö«ÑM øH ó«©°S âæH √QÉ°ûH22946642
13á«°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ¬Ø«∏N âæH ¿ÉæM7227069
14᫪é©dG ¢ûjhQO øH ¬∏dGóÑY âæH AGQƒM6603441
15ájƒ∏©dG ó«©°S ø`̀H ô°UÉf âæH áéjóN22470207
16᫪«∏°ùdG ó«ªM øH ¢ù«ªN âæH ¬ª«MQ8788601
17»∏YƒÑeCG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M â`̀æ`̀H ËQ7863868
18ájôª©ŸG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ∞«°S âæH √QÉ`̀°`̀S14809052
19ájôéØdG ∑QÉÑe øH ¢ù«ªN âæH iƒ∏°S20194361
20ájôaɨdG óªM ø`̀H óªfi âæH ¥hô`̀°`̀T8540519
21᫪°TÉ¡dG º«∏°S øH ⁄É°S âæH á°ûFÉY23613033
22ájÈ©dG ¿Éª«∏°S øH óªfi âæH ¬°ûFÉY11253857
23ájôWÉÿG ô°UÉf øH ¿ƒgôe âæH ¬°ûFÉY11893558
24»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ¿GóªM øH ¬∏dGóÑY7021728
25‹ƒ©ŸG ¿Gô`̀gR øH ∞«°S øH ∂∏ŸGóÑY11060255
26á«°ùjôdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ó«©°S âæH √ô`̀NÉ`̀a7966838
27ájOƒ©°ùŸG ¿ÉØ∏N øH ¬©ªL âæH ¬ªWÉa10440462
28ájQƒ°üæŸG π°VÉa øH óªfi âæH ¬ªWÉa18444376
29á«KQÉ◊G Öjóg øH ¬∏dGóÑY âæH ¢ùÑb13050141
30»Wƒ°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«©°S ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e21802846
31á«æ°Sƒ◊G ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH Ëô`̀e4388827
32á«°SQÉØdG ó`̀ª`̀MG ø`̀H óªfi âæH Ëô`̀ e18986201
33á«ã«¨dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ¬ã«e8763726
34á«æjOôdG ¢ù«ªN øH óªM âæH OÉ©«e7992528
35ájÒª©dG óLÉe øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«LÉf23454609
36᫪°TÉ¡dG óªM ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH áéaÉf14522933
37á«°SQÉØdG óªMG øH óªfi âæH øjô°ùf19789993
38ájôeÉ©dG ∞«°S ø`̀ H ô°UÉf âæH QGƒ``̀ f15095941
39á«∏Ñ°ûdG »∏Y ø`̀ H ¿ÉØ∏N âæH √Qƒ``̀ f11238764
40á«°SÓª¨dG ¬©ªL øH óªfi âæH ió`̀g13407341
41ájó©°ùdG ô°UÉf ø`̀H ¬©ªL âæH iô°ùj22094862
42ájó©°ùdG Öjóg øH ídÉ°U âæH iô°ùj23577984

QÉ£ŸG äÉ©ØJôe - á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ΩÉY ¿GƒjO :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 11 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1 »`̀bhô`̀ë`̀ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ¿Éª«∏°S º`̀ «`̀ gGô`̀ HG1037749
2…ó«©°ùdG ó°TGQ øH ó«©°S øH π«Yɪ°SG26476152
3á«eÉ°ùÑdG ⁄É°S øH ܃≤©j âæH ÊÉ`̀ eCG13838746
4á«eÉjôdG ô°UÉf ø`̀H íÑ°üe âæH Qhó``H21926182
5 »`̀HÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¢```û```jhQO ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j ¿É``̀«``̀H11805618
6Êɪ«ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH çQÉ`̀ M23468082
7 …ó`̀ °`̀ TGô`̀ dG ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N Oƒ`̀ ª`̀ M18676485
8»∏«μ°ûdG ≈°ù«Y ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀dÉ`̀N12479733
9…ƒ∏©dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ18352298

10…hó`̀Ñ`̀dG ∞«°S ø`̀ H ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ23988821
11á«°Tƒ∏ÑdG ôªY ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH Iô``̀gR9249459
12»°ùjƒ©dG ó«©°S ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S1122602
13…ó«©°ùdG ó«©°S ø`̀H Ò°ûH ø`̀H »eÉ°S27645511

14»°Tƒ∏ÑdG ähQÉ```H ø`̀ H ∫Ó``H ø`̀ H OÉ`̀ª`̀Y14046123
15»μª∏dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e3533755
16»°ùjƒ©dG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi18032166
17»`̀ MGhô`̀ dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi8699623
18Êɪμ◊G ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ó«©°S ø`̀H óªfi10829828
19 »`̀ bhô`̀ ë`̀ŸG ¿ƒ``̀gô``̀e ó``̀ °``̀TGQ ¿Ghô````̀ e11032153
20…QÉ`̀«`̀ÿG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ≈«ëj ø`̀ H óæ¡e20185135
21ÊGôª©dG õ`̀jõ`̀Y ø`̀H ó«©°S ø`̀H ≈°Sƒe25913067
22á«°UGô◊G ¢ùeÉ°T øH »∏Y âæH ≈ë°Vh13794006

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 12 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…È©dG óªfi ø`̀H ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H º«gGôHG14914158
2»ÑYÉædG ®ƒØfi øH ¬∏dGóÑY øH …QGƒ`̀◊G20694101
3ájô°UÉædG óªfi øH Oƒ©°ùe âæH ΩÓ`̀MCG10324243
4»°Tƒ∏ÑdG ¢ù«ªN ø`̀H ó«ªM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG24284981
5»HGó¡dG ¢`̀û`̀jhQO øH ¬©ªL øH ó©°SCG8858229
6á«MGhôdG ∞«°S øH ¿ÉØ∏N âæH Aɪ°SCG25920495
7á«°Vƒ«≤dG ¬Ø«∏N øH ⁄É°S âæH ÊÉ`̀ eCG4893232
8᫪é©dG ø°ùM ø`̀H Ú°ùM âæH A’BG14264713
9á«ÑYÉædG ¿Gô``̀gR ø`̀H π«Ñf âæH ¬æ«ãH21924257

10»`̀μ`̀ª`̀∏`̀dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀ H ⁄É``̀°``̀S ø``̀ H Qó```̀ H22499025
11á«∏aƒædG OƒªM øH ¬∏dGóÑY âæH ôgGƒL25213248
12á«ÑMôdG ∞«°S øH ó«©°S âæH ¬æ«°ùM17534998
13»KQÉ◊G ó«ªM ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«ªM5925375
14á«fÉÑ«°ûdG ¿Éª«∏°S øH ô°UÉf âæH Oƒ∏N9271155
15á«∏aƒædG ôWÉN øH ¬∏dGóÑY âæH ¬dƒN18964529
16…ôeÉ©dG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S øH OhGO13917642
17»æ°ù◊G ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ∂`̀jô`̀H ø`̀ H »``̀ eGQ14187137
18ájÈ©dG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S âæH AÉ`̀LQ4844024
19ájôª©dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó«©°S â`̀æ`̀H ¬`̀æ`̀jR18629483
20»∏eô◊G ídÉ°U ø`̀ H óªfi ø`̀H »eÉ°S22481029
21᫪∏°ùŸG §«£°T øH óªM âæH ¬«eÉ°S8456514
22»YôØdG ∞«°S ø`̀ H ¿ÉØ∏N ø`̀ H ó«©°S22280746
23᫪«¡°ûdG Ú°ùM øH »∏Y âæH ¬æ«μ°S22738491
24ájÒ°üædG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M âæH ÉØ°U14993393
25ájó©°ùdG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬æ«æX10205862
26ájóæμdG ídÉ°U ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH á`̀ dOÉ`̀Y8408581
27‘ƒ`̀©`̀dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ô`̀ eÉ`̀ Y23152765
28á«æ«éŸG óªfi øH ø°ùM âæH ¬°ûFÉY11658611
29á«MÉ°TƒdG ídÉ°U øH ¿ÉØ∏N âæH ¬°ûFÉY3831062
30á«°Tƒ∏ÑdG OGô`̀ e øH ∞°Sƒj âæH ¬°ûFÉY12651147
31»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ≈°ù«Y ø`̀ H »`̀∏`̀Y9655947
32»μª∏dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Oƒ`̀ ª`̀fi ø`̀ H OÉ`̀ ª`̀ Y13063478
33»ª°TÉ¡dG ∑hÈ``̀ e ø`̀ H ΩÓ`̀°`̀S ø`̀ H ôªY11369171
34á`̀ jÈ`̀ ZC’G óªfi ø`̀ H ó`̀ª`̀MG âæH ó¡Y12422973
35»ª°SÉ≤dG AÉæ¡e øH ¬∏dGóÑY øH º°SÉb20392706
36ájôaɨdG ó«ªM øH ó«©°S âæH IóLÉe23428587
37»°UGô◊G ñƒHô°U øH ∑QÉÑe øH ¿RÉ`̀ e21550803
38»°TÉ£ÑdG ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H óªfi19785375
39»°SQÉØdG ídÉ°U ø`̀H ≈°ù«Y ø`̀H óªfi11057994
40»æ°Sƒ◊G ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H Qò`̀æ`̀e3873718
41»eÉæ¨dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ≈°ù«Y ø`̀H ô°SÉj22514103
42á«°ThQódG ¿Gójƒ°S øH π« qªL âæH Úª°SÉj22143215

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 9:15 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 12 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ôμ°ùŸG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MG24558831
2á«∏«μ°ûdG ΩÓ°S øH ó`̀ jGR âæH QÉ°üàfG22403852
3»bhôëŸG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S øH óªMCG18998203
4…ô`̀é`̀◊G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG13305298
5ájó«°ûdG ó«©°S ø`̀H ∞«°S âæH Aɪ°SCG13190659
6á«dÉÑ≤ŸG »∏Y ø`̀H ó«©°S âæH ¬à«îH7267694
7á«YQódG ó«ªM ø`̀H ⁄É°S âæH √QÉ°ûH21677567
8á«eô°†◊G ¿ÉØ∏N øH ¬©ªL âæH ¬æ«¡L13934196
9…ôëÑdG º∏°ùe ø`̀ H ∞`̀∏`̀N ø`̀ H ø°ùM21814778

10…ó`̀°`̀TGô`̀ dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ó`̀ª`̀M19448952
11»FÉ°ù«©dG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀dÉ`̀N9849056
12ájôª©ŸG ó«ÑY øH ó«©°S âæH äÉjôcP5636891
13ájó©°ùdG ∫Ó`̀g øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«bQ12387177
14á«°Tƒ∏ÑdG óªM ø`̀H óªfi âæH ¬`̀«`̀bQ14340097
15»bhôëŸG óªfi ø`̀H ≈«ëj ø`̀H É`̀jô`̀cR12998003
16á«æ©ŸG ™Ñ°ùdG ø`̀H ó«©°S âæH ÖæjR8015317
17á«îjÉ°ûŸG ⁄É°S ø`̀H óªfi âæH ÖæjR3728709
18…Qõ`̀ ©`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ó`̀ LÉ`̀ e ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S22390225
19ájôé«ëŸG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S âæH ¬î«°T15217768
20»HÉ«°ùdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ídÉ°U23648229
21…ó«©°ùdG ídÉ°U ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ídÉ°U7979477
22»°ùHÉ◊G ∑hÈ``̀ e ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀gÉ`̀W12240099
23»∏¶æ◊G ¿ƒgôe øH ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY19029488
24ÊGóæ∏÷G ⁄É°S øH ó«©°S øH ¬∏dGóÑY22335126
25»YGôdG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY6413501
26»Ñ«gƒdG »∏Y ø`̀H óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY19437928
27…QGõªμdG »∏Y ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H QɪY11105401
28‘Gƒ°üdG óLÉe øH ¬∏dGóÑY øH ¢ù«b12462814
29á«dÉÑ≤ŸG ∞«°S ø`̀H ¬©ªL âæH AÉ«Ÿ11447336
30»°ùÑ◊G ¿Éª«∏°S øH ¿ÉØ∏N øH óªfi11307784
31…Rô`̀ë`̀ŸG ¢ù«ªN ø`̀H ∞«°S ø`̀H óªfi7842167
32á«MÉ°TƒdG óªfi øH øªMôdGóÑY âæH Ëôe6791551
33á«îjÉ°ûŸG ⁄É°S ø`̀H óªfi âæH Ëô`̀e3728644
34OGó`̀ L …hÉ`̀ °`̀ û`̀ dG ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H º∏°ùe13974061
35»ª«¡°ûdG ¢TGôe øH ܃≤©j øH π©°ûe25385839
36»©aÉ°ûdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H Qòæe22959402
37á«∏Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY øH ó«ªM âæH ∫Gƒ`̀ f7416006
38á`̀jOQƒ`̀dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É°S âæH ió`̀g18111165
39á«∏«μ°ûdG ¬©ªL øH ¢ù«ªN âæH AÉæg12639313
40ájóeÉ◊G ¿Éª«∏°S øH ó°TGQ âæH AÉ`̀ ah20215301
41á«◊É°üdG ⁄É°S øH ¿Éª«∏°S âæH AÉ`̀ ah19715314
42»YGóÑdG ¿Éª«∏°S øH ó«ªM øH ∞°Sƒj24470392

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 12 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«fÉæ°ùdG ¬∏dGóÑY øH OƒªM âæH ¿Éé°TG7772886
2á«fGƒcõdG ¿ÉØ∏N øH »∏Y âæH Aɪ«°ûdG13939618
3á«FÉæ¡dG ≈°ù«Y øH ∞«°S âæH Oƒæ©dG19803389
4á«∏Ñ°ûdG ¿ÉØ∏N øH ¿Éª«∏°S âæH ¬ª«eG11122396
5ájóYÉ°ùdG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH ¬æ«eG9164598
6ájRôëŸG ¬∏dGóÑY øH »∏Y âæH Aɪ°SCG11220679
7á«Ñ«gƒdG ∞«°S ø`̀H ó«©°S âæH √Ò``̀eCG5899372
8á«dÉLOõdG óªfi ø`̀H ódÉN âæH QGƒ``̀ fCG8677956
9ájôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH ¬©ªL âæH ∫É`̀ eBG10751687

10á«HQÉëŸG óªfi øH ó«©°S âæH iô°ûH13130226
11á«fÉæ°ùdG ¿ÉØ∏N øH ¢ù«ªN âæH ¬∏«ªL14552463
12ájôØ«°ûŸG º∏°ùe øH ¬Ø«∏N âæH ¬æ«¡L11671306
13á«eƒ«μdG ∑QÉÑe øH ó°TGQ âæH ¬æ«¡L19026393
14ájôeÉ©dG ô`̀ gGR ø`̀H ¿É£∏°S âæH ¬NƒL21567985
15ájó°TGôdG óªfi øH OƒªM âæH ¬jQƒM11125866
16᫪é©dG Ú°ùM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH Oƒ∏N11076786
17á«æ°Sƒ◊G Oƒ©°ùe øH ô`̀ gGR âæH ¬dƒN9997108
18ájOÉ«°ûdG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY âæH AÉLQ22571188
19á«FÉ°ù«©dG »∏Y ø`̀H ⁄É°S âæH ¬`̀°`̀VhQ12682143
20¬«Ñ°SGôdG ™«ªL ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬`̀«`̀gR18242678
21ájó«©°ùdG »∏Y ø`̀H óªfi âæH ¬`̀æ`̀jhR20711638
22á«Ñ°SGôdG º«∏°S ø`̀H ⁄É°S âæH ¬«eÉ°S22719548
23»Ñ©μdG º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Ö«Ñ°T11350895
24á«∏Ñ°ûdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ∞°Sƒj âæH ¬«Ø°U10048209
25á«°TQƒ£dG ó«©°S øH ËóN âæH ¬°ûFÉY19753447
26á«Ñ©μdG ¬Ñ«°ûdG øH ó«ÑY âæH ¬°ûFÉY9198389
27»ªé©dG ¬∏dGóÑY ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H »∏Y10512188
28á«îjÉ°ûŸG ídÉ°U øH ó«©°S âæH ¬ªWÉa5766164
29ájó°ThôdG ∑QÉÑe øH ó«©°S âæH ¬ªWÉa6987086
30á«∏Ñ°ûdG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ªWÉa11061079
31á«HÉ«°ùdG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬∏eÉc25384101
32»`̀Ñ`̀Mô`̀dG ∞`̀«`̀°`̀S ø``̀H ó`̀ª`̀M ø``̀H ó`̀ª`̀fi23307634
33á«FÉæ¡dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀M â`̀æ`̀H ¬`̀fõ`̀e11523854
34á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H Oƒ`̀ª`̀fi âæH ≈æe7023001
35á«°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG øH »∏Y âæH √Rƒ`̀ e10117923
36á«FÉæ¡dG ΩÓ°S øH ºq«∏°S âæH ¬Ñ«°ùf20817662
37ájó«æ°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ±ƒ`̀ f25242624
38ájóæμdG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH ô`̀LÉ`̀g7741313
39á«æjô≤dG Öjóg øH ∑QÉÑe âæH ôLÉg9918427
40á«Ñ©μdG ó«ÑY ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ô`̀LÉ`̀g7083345
41á«°Tƒ∏ÑdG ÖjôZ ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ΩÉ«g24175003
42»∏Ñ°ûdG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ∞`̀«`̀°`̀S ø``̀H ó`̀ «`̀ dh14905701

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:45 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 12 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»ªé©dG ¢`̀û`̀jhQO ø`̀H º°SÉL ø`̀H ó`̀ª`̀MCG7866373
2…Qƒ¡÷G Ú°ûdG ø`̀H ídÉ°U ø`̀H ó`̀ª`̀MCG19713427
3á«∏«∏ÿG ⁄É°S ø`̀H º q«∏°S âæH AÉ`̀ª`̀°`̀SCG3999006
4á«°SQÉØdG ô°UÉf øH óªM âæH ±É`̀ °`̀UhCG11457859
5á«μª∏dG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ô`̀°`̀VÉ`̀“11425566
6á«FÉ°ù«©dG ⁄É°S øH ó«©°S âæH AÉjôK10599537
7»FÉæ¡dG ¢ù«ªN ø`̀H óªfi ø`̀H RÉ`̀ª`̀L9323949
8»ª°TÉ¡dG óªfi øH ¬∏dGóÑY øH OƒªM10354921
9á«Hƒ≤©«dG ó«©°S øH ¬Ø«∏N âæH ¬éjóN5901596

10»μjÈdG ¿ÉØ∏N øH ¬∏dGóÑY øH ¿ÉØ∏N12104672
11á«aôéŸG Oƒ©°ùe ø`̀H óªM âæH Oƒ∏N6859324
12ájóYÉ°ùdG ¬©ªL øH ¬∏dGóÑY âæH ¬`̀jGQ4247598
13ájójõdG ∞«°S ø`̀H Qhô`̀ °`̀ S âæH ¬`̀ª`̀MQ13408254
14á«fÉÑ∏μdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H »∏Y âæH √ó`̀«`̀HR4207297
15ájôª©ŸG ¢ù«ªN øH ⁄É°S âæH ¬æjhR4371698
16ájôaɨdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó«©°S âæH √QÉ`̀°`̀S10845352
17…õjô◊G QÉXƒb º∏°ùe øH ⁄É°S øH ó«©°S19373521
18á«aGƒ°üdG ´ÉÑ°S øH óªfi âæH π«Ñ°ù∏°S5222794
19…ôaɨdG ó°TGQ øH Oƒ©°ùe øH ¿É£∏°S12283594
20á«Hƒ≤©«dG ⁄É°S øH π°VÉa âæH ¬ª«∏°S6019123
21…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ó«ªM ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N ø`̀ H ÜÉ`̀¡`̀°`̀T5916238
22á«“É◊G ¿Gô``̀gR ø`̀H óªM âæH AÉØ°U11582609
23‹ÉÑ≤ŸG óªfi ø`̀H »∏Y âæH ¬°ûFÉY9443248
24¬«FÉ°ù«©dG »∏Y øH óªfi âæH ¬°ûFÉY11755185
25‹ÉÑ≤ŸG ó«©°S øH ¿ÉØ∏N øH ¬∏dGóÑY6685077
26»bhôëŸG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH ¬∏dGóÑY15052708
27»æ°û©ŸG Oƒ©°ùe ø`̀H ó`̀ª`̀MG ø`̀H »∏Y18670177
28»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø``H ø`̀°`̀ù`̀M ø``H »`̀∏`̀Y11224983
29…Qò`̀æ`̀ŸG »∏Y ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H å«Z7840355
30á«©fÉŸG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ªWÉa14415808
31»FÉ£dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ܃`̀≤`̀©`̀j ø`̀ H ó`̀ª`̀fi12812648
32ÊGhó©dG ¬∏dGóÑY øH ∑QÉÑe øH Oƒªfi22451331
33á«°SÉ°ù÷G ó«ªM øH »∏Y âæH ¬fƒgôe10923536

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
34á«°Tƒ∏ÑdG ÖjôZ øH ¿Gójƒ°S âæH √hô`̀e10219751
35á«Ñjô¨dG ¬∏dGóÑY øH ¢VƒY âæH Ëô`̀e7214557
36»ª°TÉ¡dG º∏°ùe ø`̀ H »∏Y ø`̀ H º∏°ùe5746135
37á«dÉÑ≤ŸG óªfi ø`̀H º q«∏°S âæH ∑Ó`̀e10245703
38ájóæμdG ó«©°S ø`̀H ¿É£∏°S âæH ≈æe10993967
39á«aGƒ°üdG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH É¡e10601171
40á«∏«μ°ûdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ó«©°S âæH ±ƒ`̀f11165937
41á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ô`̀LÉ`̀g10679581
42ájôaɨdG ó«©°S ø`̀H ¢VƒY âæH ió`̀ g12466002

( ¢UÉÿG §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe ) á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d á«fɪ©dG :ácô°ûdG º°SG
ô°TƒH - ájô°ûÑdG OQGƒŸG º°ùb - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôaɨdG ó«ªM øH ¿ƒgôe âæH ¬ª«eG8439867
2ájQÉÑ°üdG ¿Éª«∏°S øH óªfi âæH √ó«ªM18991615
3á«fÉæ°ùdG ¢ù«ªN øH óªM âæH ¿ÉæM06069717
4ájôªîŸG ô°UÉf øH ∞«°S âæH ¬éjóN12524285
5á«Ñ«gƒdG ∞«∏N ø`̀H »∏Y âæH iƒ∏°S21407644
6á«fÉæ°ùdG ∫Óg øH ¬∏dGóÑY âæH ¬î«°T15137959
7ájójõdG ⁄É°S ø`̀H íÑ°üe âæH á°ûFÉY06536303
8á«fGóª◊G ¬©ªL ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH Ëô`̀e07032817
9¬«Ñ°SGôdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó«Y âæH Ëô``e04689515

10á«YQódG ¿Éª«∏°S øH óªfi âæH √ô°üf09474506
(Iô◊G ádÓ°U á≤£æe) ∫ÉàchCG :ácô°ûdG º°SG

Ωô≤dG - äGQÉ«°ù∏d ¿Gƒ¡H π«¡°S ≈æÑe :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«fÉMhódG ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN âæH ¿ÉÁG09778065
2á«ë«Ñ°üdG ∑QÉÑe øH ∞«°S âæH √Ò`̀ eCG11986784
3᫪°SÉ≤dG ¢ûjhQO øH ídÉ°U âæH iô°ûH12758327
4ájOɪ◊G øªMôdGóÑY øH º«gGôHG âæH ¢ù«≤∏H19494666
5»°TÉ£ÑdG ¬∏dGóÑY øH ô°UÉf âæH AÉqjôK17441744
6á«°SQÉØdG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S âæH ¥ƒ°T03663047
7á«ëÑ°üdG ¿ÉMô°S øH ó°TGQ âæH ¬°ûFÉY20133619
8ájƒæ¡dG ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H Ò`̀Ñ`̀Y11573318
9á«dÉÑ≤ŸG ⁄É°S ø`̀H óªfi âæH √õ`̀jõ`̀Y14265134

10ájóæμdG ô``̀gGR ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH AGô`̀Ø`̀Y07006692
11ájôaɨdG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ∫É`̀æ`̀e15099635
12ájƒ∏©dG ™`̀«`̀HQ ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH OÉ©«e05957832
13á`̀ jOQƒ`̀ dG º∏°ùe ø`̀ H óªfi âæH IQƒ``̀ f6027891
14OGó`̀ L º∏°ùe ø`̀ H π«¡°S ø`̀ H ΩÉ`̀°`̀û`̀g10113662

á«dhódG á«fɪ©dG áYƒªéŸG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀MGhô`̀dG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H º«gGôHG08086928
2»Hƒ≤©«dG »`̀£`̀H ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG05613724
3»eÉjôdG ®ƒØfi ø`̀H Oƒªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG20473433
4»`̀Ñ`̀YÉ`̀æ`̀dG ó`̀ª`̀M ø``̀H Oƒ`̀©`̀ °`̀ S ø``̀H Qó``̀ H18759361
5…ó`̀ jõ`̀ dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ó`̀ª`̀M06715416
6»∏«μ°ûdG »`̀∏`̀Y ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó`̀ dÉ`̀ N8116251
7»°ùÑ◊G ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀dÉ`̀N19476449
8…RôëŸG óªMG ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H π«∏N22503652
9…Òª©dG ó«ªM ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ13029728

10»°Tƒ∏ÑdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀ H ≈«ëj ø`̀ H É`̀ jô`̀ cR06489527
11…Oƒ≤æ©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªM ø`̀H ⁄É°S23489675
12…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S15475407
13…Qõ`̀ ©`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ó`̀ LÉ`̀ e ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S22390225
14‹ƒ∏¡ÑdG ¬©ªL ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó«©°S23371527
15»bhôëŸG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY øH ó«©°S10462073
16»Ñ«©°ûdG OQh ø`̀H óªfi ø`̀H ¿É£∏°S09641458
17ÊGhõ`̀æ`̀dG º q«∏°S ø`̀H Oƒ©°S ø`̀H º q«∏°S04400454
18…Qõ©dG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH ¿Éª«∏°S10381257
19»∏Y â`̀«`̀H QGô`̀ °`̀ T ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H QGô`̀ °`̀ T10772525
20…ó¡ædG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H Ö`̀jó`̀g ø`̀ H ídÉ°U14587894
21»ª«©ædG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY øH ¥QÉ`̀W10245788
22»°ùHÉ◊G ∑hÈ``̀ e ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀gÉ`̀W12240099
23…Qƒ¡÷G Ö«°üf øH ¬©ªL øH øªMôdGóÑY23488279
24»°UGô◊G óªfi øH ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY15363057
25…óæμdG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY04699316
26»°UGô◊G ⁄É°S ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ¬∏dGóÑY08067011
27»æ°Sƒ◊G ∞«°S øH ¬∏dGóÑY øH ∂∏ŸGóÑY22139399
28»°Tƒ∏ÑdG óªMG øH º°SÉb øH º©æŸGóÑY10929863
29…hGhó`̀ Ñ`̀ dG ó«ÑY ø`̀H óªfi ø`̀H ó«ÑY10883471
30ÊÉÑ∏μdG »∏Y ø`̀H ºq`«∏°S ø`̀H ¿É`̀fó`̀Y22349494
31»∏Ñ°ûdG ¿É£∏°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »`̀∏`̀Y07075004
32»`̀YhQõ`̀ŸG óªfi ø`̀H ∫É`̀ª`̀L ø`̀H QÉ`̀ª`̀Y7584355
33»`̀ YhQõ`̀ ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀ª`̀Y04239487
34»°Tƒ∏ÑdG ≈°ù«Y øH º«gGôHG øH ≈°ù«Y18119069
35…ô`̀HÉ`̀÷G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e05614853
36»`̀eÉ`̀jô`̀dG ó«©°S ø`̀ H ¬©ªL ø`̀ H ó`̀ª`̀fi09680232
37»MGhôdG ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN øH óªfi21502068
38»`̀MGhô`̀ dG çQÉ``̀ M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi07099079
39»``̀ cRC’G Oƒ©°ùe ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi22415624
40»∏«μ°ûdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ójƒ°S ø`̀H óªfi05463045
41»îHôdG ó`̀jó`̀M ø`̀ H ¢ùeÉ°T ø`̀ H óªfi19402695
42»eô°†◊G ó«©°S ø`̀H ó«ªM ø`̀H ¿Ghô``̀e22632842
43…ô≤°üdG ô°UÉf ø`̀H Qƒ°üæe ø`̀H ±É`̀æ`̀e06030428
44…Qõ`̀ ©`̀ dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ≈`̀°`̀Sƒ`̀e22442781
45»°UhôÿG Qƒ°üæe øH ¢ù«ªN øH ô°UÉf20227941
46Êɪ«ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH ¿É¡Ñf23112689
47…ó«©°ùdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ô°üf06074803
48…ô`̀eÉ`̀©`̀dG ó«ÑY ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ∫Ó``̀g11069606
49∑ƒÑJ ó`̀ ª`̀ MG ø``H ó«©°S ø``H ∞`̀°`̀Sƒ`̀j13666264
50»ª°TÉ¡dG º∏°ùe ø`̀H »∏Y ø`̀H ¢ùfƒj09349934

ähÈM :ácô°ûdG º°SG
Ωô≤dG ÅWÉ°T - »°ùæéjQ IÉ«M ¥óæa :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«∏gòdG ó«°TQ ø`̀H ó`̀°`̀S’G âæH ΩÓ`̀ MG15518442
2ÊÉæ°ùdG ¬©ªL ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H óªMG03826168
3á«Ñ«Ñ°ûdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«ÑY âæH ¬ª°ùH10945039
4»ëLGôdG ídÉ°U ø`̀ H ó«ÑY ø`̀ H ¬©ªL00820421
5ájOÉ«°ûdG Oƒ©°ùe øH ¢ù«ªN âæH ¬éjóN20103579
6á«°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj ø`̀H óªMG âæH Oƒ∏N07177381
7ÊGóª◊G óªfi ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ¢ù«ªN07987625
8á«Jƒ¡dG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ª«MQ03989473
9á«FÉæ¡dG óªfi ø`̀H ó`̀eÉ`̀M âæH ¬`̀«`̀bQ14823321

10ájóæμdG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ¬`̀ æ`̀ jhR10705776
11á«æ°Sƒ◊G ∞«°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH IQÉ`̀°`̀S20129053
12»`̀HÉ`̀Yõ`̀ dG »`̀∏`̀Y ø``H ó`̀«`̀Ñ`̀Y ø``H ⁄É`̀ °`̀ S01600638
13á«dƒ©ŸG ô°UÉf ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S âæH AÉæ°S11075549
14á«°ùjƒ©dG ⁄É°S ø`̀H ó«ªM âæH ¬«Ø°U13279398
15á«°û«ZódG ó«©°S øH Oƒ©°S âæH √ójÉY18803102
16ájó°ThôdG ¿ÉØ∏N øH ¢ù«ªN âæH ¬°ûFÉY20968458
17᫪é©dG ¢ù«ªN øH ôØ©L âæH √õjõY15359353
18»`̀YQõ`̀ dG ¢`̀û`̀HÉ`̀Z ø`̀ H â`̀ HÉ`̀ K ø`̀ H »`̀∏`̀Y09025499
19á«JGƒ∏dG ø°ùM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ¬ªWÉa07638193
20á«fÉ°ù¨dG ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN âæH ¬ªWÉa17065072
21ájôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH ó°TGQ âæH ¬ªWÉa07299757
22…ó«©°SƒÑdG óªfi øH ¢ù«ªN øH óLÉe13123422
23…ô°û©ŸG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H óªfi10608316
24…ôØ«°ûŸG óªM øH ¬∏dGóÑY øH Oƒ©°ùe08916638
25á«eô°†◊G óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ≈æe08217775
26á«ŸÉ°ùdG Ö`̀jô`̀Z ø`̀H óªM âæH √Ò`̀æ`̀e14760141
27á«°UhôÿG ó«ªM øH ¬Ø«∏N âæH √Rƒ`̀ e12349011
28…ôaɨdG »∏Y ø`̀ H ¿ƒ`̀gô`̀ e ø`̀ H ô°UÉf11683365
29á«eÉjôdG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH ôLÉg15304142
30»HÉ«°ùdG ó«ÑY ø`̀ H ó``̀ jGR ø`̀ H ¢ùfƒj05028859

Page 2

17

§≤°ùe á¶aÉfi ™HÉJ
á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG

IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe
kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 13 :QÉÑàN’G ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
11»YƒHôŸG óªfi ø`̀H Ö`̀dÉ`̀W ø`̀H ó«ªM11274709
12¿ƒ`̀gô`̀ŸG ó`̀ª`̀MG ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H É`̀ æ`̀ jO21654584
13…óæμdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀°`̀TGQ11869769
14á«FÉæ¡dG â«îH øH Ö«°üf âæH ÜÉ`̀ MQ9369485
15á«FÉæ¡dG óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ¬`̀fÉ`̀jR10182331
16…ôª©ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S9083492
17ÊÉ°ù¨dG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH ó«©°S12772123
18ÊÉÑ∏μdG óªM ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ¿É£∏°S11095245
19…ó«©°ùdG ∞`̀∏`̀N ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ∞«°S5790323
20»∏«∏ÿG ó`̀ª`̀fi ø``H »`̀∏`̀Y ø``H ∞`̀«`̀°`̀S12296105
21á«∏«μ°ûdG ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY âæH ¬°ûFÉY8859855
22¢ShQó«Y óªfi øH QOÉ≤dGóÑY øH ¬∏dGóÑY6007895
23»bhôëŸG ¿ÉØ∏N øH ¿Éª«∏°S øH äÉaôY20597148
24…È`̀ ©`̀ dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀ H ó``eÉ``M ø``̀ H »`̀ ∏`̀ Y10031671
25á«FÉæ¡dG Éæ¡e øH ¬∏dGóÑY âæH ¢ShOôa10940962
26…ôØæ°ûdG ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY øH π°ü«a7736176
27…Ohóæ°ûdG ∑QÉÑe øH Oƒªfi øH ¿RÉ`̀e11663763
28Êɪμ◊G ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H óªfi9431181
29»FÉæ¡dG º«gGôHG ø`̀H ó«©°S ø`̀H óªfi15115823
30…ó°TGÈdG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY øH óªfi4917254
31»∏«μ°ûdG Oƒ©°ùe ø`̀H ÂÉ`̀ Z ø`̀H óªfi9824729
32»Ñ«gƒdG óªfi ø`̀H ó«ªM ø`̀H Oƒª`fi23602858
33»æ°Sƒ◊G ¿Éª«∏°S øH ó«©°S øH ¿Ghô`̀ e8587919
34…ôª©ŸG ó`̀ °`̀TGQ ø`̀H óªfi ø`̀H ¿Ghô``̀ e22347363
35ÊGQó`̀ Ñ`̀ dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ≈`̀°`̀Sƒ`̀e7082662
36᫪àªàdG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH ¬`̀jOÉ`̀f14438061
37á«°Tƒ∏ÑdG ¢TƒdO øH Ò°üf âæH AGô°üf7388084
38»ª°TÉ¡dG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ øH ±Gƒ`̀ f7261878
39…Ò°üædG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀¡`̀a ø`̀ H ´Gõ```̀g18685035
40»`̀“É`̀◊G »`̀∏`̀Y ø``̀H ô`̀ °`̀UÉ`̀ f ø``̀H ó`̀ «`̀ dh24593353
41…È©dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó«©°S ø`̀H ܃≤©j24206097
42…ƒ∏©dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ∞`̀°`̀Sƒ`̀j13343168

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:45 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 13 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«eÉjôdG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ôªY âæH ∫É`̀¡`̀à`̀HG21035519
2»ªë°ùdG ¬∏dGóÑY øH ºq«∏°S øH º«gGôHG11895942
3»æ«°ù◊G ídÉ°U øH ºq«∏°S øH ¢`̀ù`̀jQOG24243349
4»`̀KQÉ`̀◊G Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H óªM âæH OÉ``̀›G4014735
5á«dÉ£¡dG ®ƒØfi øH ¿Éª«∏°S âæH π`̀eG10792727
6á«Jƒ¡dG ¬∏dGóÑY øH óªMCG âæH ¿É`̀ÁG19038381
7…Òª©dG ídÉ°U ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG12169768
8‘ƒ`̀©`̀dG ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG19720663
9»μdÉŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H π«¡e ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG9245019

10á«∏°ùÑŸG ó«ªM øH ¿Éª«∏°S âæH QÉ`̀ gRCG10866664
11á«ëÑ°üdG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S âæH Aɪ°SCG22790906
12ájô≤dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«©°S âæH π``̀eCG14583116
13»Hƒ≤©«dG Ëó`̀ Y ø`̀H ¢`̀Vƒ`̀Y ø`̀H Qƒ``̀ fCG8376138
14á«dÉÑ≤ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªfi âæH ¬`̀æ`̀eBG9166499
15á«æ°Sƒ◊G óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH ¢ù«≤∏H14632656
16á«°ü≤°ûdG ó«ªM øH ®ƒØfi âæH ¢ù«≤∏H19844894
17á«YƒHôŸG ÖdÉW ø`̀H ó«©°S âæH ÉjôK12755832
18‹É£¡dG ¢û«ÑZ ø`̀H π°ûjƒg ø`̀H È`̀L21505379
19»Ñ≤ædG ¿Éª«∏°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¿Gó`̀ª`̀M8743927
20»HÉ«°ùdG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó```̀jGR ø``H ó```̀FGQ20037434
21á«∏«μ°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ô°UÉf âæH AÉ``̀jQ13864609
22…ó°TGôdG ¬∏dGóÑY øH ∞«°S øH »eÉ°S11170334
23á«“É◊G ó«©°S øH ó«ªM âæH ¬«eÉ°S20605652
24á«KQÉ◊G ¢ùeÉ°T øH óªfi âæH ø°Sƒ°S4270174
25ájôª©ŸG º«gGôHG øH »∏Y âæH ¬Øjô°T8816416
26á«∏Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY øH »∏Y âæH ¬î«°T8999291
27á«HQÉëŸG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH AÉØ°U20828981
28á«Ñ«©°ûdG ßaÉM øH óªMG âæH ¬«Ø°U5741664
29»°Tƒ∏ÑdG º«MôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY øH º«MôdGóÑY3738291
30á«FÉ°ù«©dG óªfi ø`̀H ⁄É°S âæH ÒÑY8558375
31»Wƒ°ùdG óLÉe ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH ôKƒc19771148
32á«æYÉ°†dG ⁄É°S øH ¬©ªL âæH ¬Ø«£d10572522
33ÊÉjô°ûdG »∏Y ø`̀ H ô``̀gGR ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀fi9311971
34á«aô°ûŸG Oƒ©°S ø`̀H ∞«°S âæH ¬fõe23447257
35á«FÉæ¡dG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H ≈`̀æ`̀e22502983
36á«dÉÑ≤ŸG ó«©°S øH ¢ù«ªN âæH √Òæe12252635
37»Hƒ≤©«dG Ö«°üf øH ¿ƒgôe øH ∞jÉf7960395
38á«dÉëμdG ó«©°S øH ô°UÉf âæH ¢ùLôf18729583
39á«ã«¨dG ó«ÑY ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH ∫Gƒ``̀f12949274
40á`̀«`̀YQó`̀dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ â`̀æ`̀H √Qƒ``̀ f11468475
41ájó©°ùdG ídÉ°U ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH Oƒ`̀ Yh21451373
42…ôª©ŸG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ¢ùfƒj4727909

á«dhódG á«fɪ©dG áYƒªéŸG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»KQÉ◊G ⁄É°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG17900847
2Êɪ«∏°ùdG ó«©°S øH ܃≤©j øH º«gGôHG23489304
3…È©dG ô°UÉf ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MCG25372849
4…ôª©dG ¿É£∏°S ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG04675191
5…ôeÉ©dG π°VÉa ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀©`̀°`̀SCG9111096
6…ó«©°SƒÑdG ó«©°S ø`̀H óªM ø`̀H ø`̀ ÁCG11454591
7»HÉ«°ùdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H çQÉ``̀ M24226369
8ÊÉæ°ùdG óªfi ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ΩÉ°ùM04975242
9»æ°ù◊G ø°ùfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Ú°ùM24943576

10»∏«∏ÿG Ò°ù«J ø`̀ H ∫Ó``̀H ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N12906524
11…ôeÉ©dG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S øH OhGO13917642
12»`̀Ñ`̀Mô`̀dG ô`̀ eÉ`̀ Y ø``H Oƒ`̀ ª`̀ M ø``H ⁄É`̀ °`̀ S24325837
13…ô`̀WÉ`̀ÿG ¬Ø«∏N ø`̀ H º q«∏°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S22352022
14ʃæ©≤dG óªM ø`̀ H ó«ªM ø`̀ H Oƒ©°S14623908
15…ôª©ŸG Oƒ©°ùe ø`̀H ó`̀°`̀TGQ ø`̀H Oƒ©°S24935892
16»HÉ«°ùdG óªfi ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H Oƒ©°S10161258
17ÊÉ°ù¨dG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH ó«©°S12772123
18…ôaɨdG OɪM øH ¬∏dGóÑY øH ¿É£∏°S12394515
19ÊÉeƒ◊G ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H Òª°S18964201
20»∏Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ∞«°S11095029
21¬HGôY »æH ó«©°S øH óªMCG øH ¥QÉ`̀ W03993444
22ÊÉZƒ∏dG ¬©ªL øH »∏Y øH øªMôdGóÑY07153686
23»Øjô£¨dG ¢ù«ªN øH »∏Y øH øªMôdGóÑY08743008
24»FÉæ¡dG ∞«°S øH ¿ÉØ∏N øH õjõ©dGóÑY10311661
25»eô°†◊G ó«©°S øH óªfi øH ¬∏dGóÑY23431575
26»eô°†◊G OÉæ°S øH ∞«°S øH ó«éŸGóÑY25241163
27»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ≈°ù«Y ø`̀ H »`̀∏`̀Y09655947
28…ôaɨdG óªfi ø`̀ H Oƒ©°ùe ø`̀ H »∏Y10216538

29‹ÉÑ≤ŸG ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«©°S ø`̀H ôªY08604828

30»Ø«°ùdG ¢`̀û`̀HÉ`̀Z ø`̀ H »ë°V ø`̀ H ô`̀ª`̀Y26373903

31…È©dG ¬Ø«∏N ø`̀H ¿Éª∏°S ø`̀H ≈°ù«Y11914128

32»°ü≤°ûdG óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó¡a18441257

33»HÉ«°ùdG ó«©°S ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ¢ù«b22308186

34‹ƒ©ŸG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¿RÉ``̀e12686297

35…ô`̀WÉ`̀ÿG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¿RÉ```e13092268

36…ó©°ùdG ó«©°S ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi06623976

37‘ô°ûŸG óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi24401736

38»`̀MGhô`̀dG óªfi ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H óªfi10881049

39»°Tƒ∏ÑdG ¢`̀û`̀jhQO øH ó«©°S øH óªfi10788583

40‹ÉÑ≤ŸG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H óªfi07901859

41»ëÑ°üdG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi24935184

42ÊGhÈ``̀ dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Qó``̀H ø`̀ H Ö©°üe8286922

43ÖMÉ°ùdG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ¬jhÉ©e23817284

44»HGó¡dG ∞«°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ô°üàæe07260787

45»Øjó¡dG ¬©ªL ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Qò`̀æ`̀e12477354

46…ôª©dG ó«©°S ø`̀ H óªM ø`̀ H Qƒ°üæe12157996

47»`̀MGhô`̀ dG Ö«‚ ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H óæ¡e23964831

48»∏«©°ûdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó«ªM ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f13856039

49»∏°ùÑŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H º«∏°S ø`̀ H Oƒ``̀g10842196

50»ë°ûdG ¢ù«ªN ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀SÉ`̀j10959847

( ¢UÉÿG §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe ) á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d á«fɪ©dG :ácô°ûdG º°SG
ô°TƒH - ájô°ûÑdG OQGƒŸG º°ùb - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôWÉÿG ¿ÉØ∏N ø`̀H »∏Y âæH ìGô``̀aG21554076
2á«°ùÑ◊G ó`̀ª`̀MCG ø`̀H OƒªM âæH ¬æ«ãH08289122
3á«°ùÑ◊G óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH AGô`̀ª`̀L14801068
4…ôØ«°ûŸG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY øH ¬Ø«∏N20621063
5á«ëÑ°üdG óªfi ø`̀H ídÉ°U âæH ¬`̀dƒ`̀N06888522
6á«fÉ°†eôdG Oƒ©°S øH óªMCG âæH Aɪ«°T19408351
7»HGó¡dG óªfi øH Oƒªfi âæH IójÉY15611373
8á«°ùeÉ°ûdG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH ÒÑY13407017
9á«°Tƒ∏ÑdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ø°ùM âæH Gõ`̀ Y07966787

10á«°Tƒ∏ÑdG óªfiOGO øH ¢ûîH ∫ƒ°SQ âæH „Gô¡e69961292
QÉ£ŸG äÉ©ØJôe - á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ΩÉY ¿GƒjO :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H ¢`̀û`̀jhQO âæH ÉjôK24435532
2 …ó`̀ jó`̀ ◊G ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ∑QÉ``̀Ñ``̀e Ú`̀°`̀ù`̀M1051998
3 »``°``UGô``◊G á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N »``∏``Y á```jQƒ```M12571198
4»°ùÑ◊G ¿ÉØ∏N ø`̀H ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¿ÉØ∏N15383404
5 ‘ô``̀£``̀ŸG í``̀dÉ``̀°``̀U ó`̀ «`̀ ª`̀ M á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N4401329
6»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ô°UÉf âæH áªMQ2436412
7á«°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj øH ó«©°S âæH √QÉ°S5695505
8 ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ Sƒ`̀ Ñ`̀ dG ⁄É``̀ °``̀ S π``̀ jÉ``̀ Y ⁄É``̀ °``̀ S3302526
9 …Qò``̀æ``̀ŸG í`̀«`̀ °`̀ü`̀e ¿É`̀ Ø`̀ ∏`̀ N »`̀ eÉ`̀ °`̀ S23403543

10 ‹É``̀£``̀¡``̀dG Ëó`````̀Y ⁄É```̀°```̀S º``«``∏``°``S25696985
11 …ô`̀ é`̀◊G ó`̀«`̀©`̀°`̀S ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ¬`̀ °`̀ û`̀ FÉ`̀Y21708721
12ájó©°ùdG Qƒ°üæe øH ΩÓ°S âæH ¬ªWÉa11451012
13 …ƒ``̀∏``̀©``̀dG »``̀ æ``̀ jƒ``̀ K ó```̀jó```̀M ó``̀ ¡``̀ a22082109
14…óæμdG ¢ù«b ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ¢ù«b11243883
15»éæŸG Oƒ`̀ ª`̀ M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MG ø`̀ H ¿RÉ```̀e23401656
16»ë°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H Oƒ`̀ª`̀fi10533645
17á«£∏°üdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ⁄É°S âæH ¬μ«∏e24272285
18á«fÉ¡ÑædG ¬∏dGóÑY øH ô`̀gGR âæH IQOÉ`̀ f12792766
19 »`̀ °`̀ Tƒ`̀ Ñ`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ó``̀ dÉ``̀ N ô``̀ LÉ``̀ g19018896
20á«HÉ«°ùdG ô°UÉf ø`̀H π«ªL âæH AÉ``ah13726747

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 14 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ôjó°ùdG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY øH º«gGôHG10651868
2Êɪ©ædG ⁄É°S øH Oƒ©°ùe øH QòæŸG13509642
3…ó°TGÈdG óªM ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó`̀ª`̀MCG11401454
4…ƒ∏©dG »∏Y ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ¬`̀eÉ`̀°`̀SCG11195256
5…hó`̀Ñ`̀ dG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀©`̀°`̀SCG3684064
6…ôjó°ùdG ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ∂`̀dÉ`̀e ø`̀ H ¢`̀ ù`̀ fCG18066787
7»∏¶æ◊G ¿Éª«∏°S ø`̀H ≈«ëj ø`̀H ”É`̀M25162061
8…ô`̀eÉ`̀©`̀dG π`̀°`̀VÉ`̀a ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N4188398
9…Qƒ°†ÿG ó«©°S ø`̀H óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N23495303

10»◊É°üdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H OhGO21796618
11…OÉ`̀¡`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H »`̀eÉ`̀°`̀S18145078
12»°Tƒ∏ÑdG ó«©°S ø`̀H óªfi ø`̀H ó«©°S19833875
13»Ñ«Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY øH ∞«°S øH ¿É£∏°S8303194
14»fiôdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ¿Gô``̀gR ø`̀H ∞«°S10682653
15»ÑMôdG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ÜÉ`̀¡`̀°`̀T8374491
16»Ñ«Ñ°ûdG óªfi ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ÜÉ¡°T22493439
17…óæμdG ó«ª◊GóÑY øH ∫ɪL øH øªMôdGóÑY8807477
18…ôaɨdG ⁄É°S øH ô`̀gGR øH º«MôdGóÑY22303133
19…ôëÑdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H »∏Y ø`̀ H ¬∏dGóÑY22453865
20…ó«©°SƒÑdG ÖdÉZ ø`̀H »∏Y ø`̀H ¿Gõ``Y7409484
21»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S øH OɪY15675561
22»`̀°`̀UGô`̀◊G ó«©°S ø`̀ H ô``̀ gGR ø`̀ H ô`̀ª`̀Y13015985
23»©HÉ°ùdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H ô`̀ª`̀Y10867806
24…ƒ`̀ë`̀æ`̀dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ó`̀ ª`̀fi ø``̀H å`̀ «`̀ Z10233148
25…ô°ûÑdG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H Oƒ`̀ ª`̀ M ø`̀ H ó`̀¡`̀a23489891
26…ô`̀eÉ`̀©`̀dG ô`̀£`̀e ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ¿RÉ``̀ e10253139
27¬HGôY »æH ¿GóªM øH ôeÉY øH ó«›24159152
28»°Tƒ∏ÑdG ܃≤©j ø`̀H ܃``̀ jCG ø`̀H óªfi5865932
29»ÑMôdG º«æZ ø`̀ H ¬©ªL ø`̀ H ó`̀ª`̀fi24488983
30»°Tƒ∏ÑdG ÜQÉ``̀M ø`̀H π«ªL ø`̀H óªfi9329835
31…Qò`̀æ`̀ŸG óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi11718246
32»ª°TÉ¡dG º«∏°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H óªfi9903203
33Êɪ©ædG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Ö`̀bÉ`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi18278815
34»∏Ñ°ûdG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ô`̀ eÉ`̀ Y ø``H ó`̀ª`̀fi26238841
35…ó«©°SƒÑdG ¿É£∏°S øH ¬∏dGóÑY øH óªfi7106346
36»°TÉ£ÑdG óªfi ø`̀ H ≈«ëj ø`̀ H óªfi22949986
37»ª°SÉ≤dG ø°ùfi øH ܃≤©j øH Oƒªfi9620962
38»°TÉ£ÑdG ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY øH ∑Qó`̀e8757005
39…ó©°ùdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH Qƒ°üæe15048859
40…OÉ`̀°`̀Uô`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ±Gƒ``̀ f22936939
41»eƒ¡°ûdG ó«©°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ∫Ó`̀ g7822621
42»YGô°ùdG »∏Y ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ¢ùfƒj22571422

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 9:15 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 14 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH ≈°Sƒe øH º«gGôHG9675024
2ÊGhó`̀©`̀dG óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H π«∏ÿG9560933
3»°UGô◊G π°VÉa øH ∑QÉÑe øH QÉàîŸG15251728
4»°UGô◊G ídÉ°U øH ΩÓ°S øH º°üà©ŸG4541192
5»`̀ KQÉ`̀◊G ó`̀ ª`̀MG ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG24018428
6…È`̀©`̀ dG ∞`̀«`̀°`̀S ø``̀H ó`̀ª`̀M ø``̀H ó``̀ª``̀MCG22881378
7‹ƒ`̀©`̀ŸG ó«©°S ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG19754932
8…RôëŸG óªMG ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MCG25245302
9¬HGôY »æH ó«©°S øH óªfi øH óªMCG15035058

10…ójõdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«ªM ø`̀H ó©°SCG24909948
11…ó«©°ùdG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó©°SCG22471336
12…ó«©°SƒÑdG Oƒ©°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H Qó`̀ H22068942
13á«ëLGôdG ≈°ù«Y øH ó«©°S âæH áæ«¡L24002643
14‹ÉÑ≤ŸG ¿GóªM øH ó°TGQ øH ¿GóªM9902956
15ÊɪgódG ô°UÉf ø`̀H óªfi ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M11552274
16»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ ª`̀MG ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀ N6924631
17»eô°†◊G ¬∏dGóÑY øH óªMG øH π«∏N8450028
18…hó`̀Ñ`̀dG ∞«°S ø`̀ H ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ23988821
19…ôé◊G óªfi ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ó«©°S9578198
20ájÈ©dG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH ¬«ª°S19486785
21…ôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH ¢ùeÉ°T øH Ö«Ñ°T24478071
22»LôØŸG ¿Éª«∏°S ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ∫Ó`̀W18448112
23‹É£¡dG ¬∏dGóÑY øH ܃≤©j øH øªMôdGóÑY21272344
24‹ƒ©ŸG óªM øH ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY17865445
25»LôØŸG ¬∏dGóÑY øH ∑QÉÑe øH ¬∏dGóÑY11388239
26»`̀HÉ`̀Yõ`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ¿Gõ```Y12010903
27»Ñ«gƒdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ∞°Sƒj ø`̀H ¿Gõ``Y19023171
28…hÉæ°ùdG ∞«°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y11979412
29»Ñ«°üÿG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ¿É°ùZ25272608
30»°Tƒ∏ÑdG ΩÓ`̀ Z ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ΩÓ`̀ Z20797972
31á«eÉjôdG Oƒ©°S ø`̀H óªM âæH ¬ªWÉa7984441
32á«HÉ«°ùdG ∑QÉÑe øH ⁄É°S âæH ¬ªWÉa11564632
33»ª«∏°ùdG ô°UÉf ø`̀ H ¬©ªL ø`̀ H óªfi22328106
34»Ñ«gƒdG ∞«°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi13357995
35…ôª©ŸG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi12284947
36ÊÉÑ∏μdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H º«∏°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi20614062
37»ÑYÉædG ∞«°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi8163707
38‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi12909981
39»æjõŸG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó«©°S ø`̀H Oƒªfi14571396
40»ª«¡°ûdG ¢ûjôa øH ¿ÉØ∏N øH ≈°Sƒe24257243
41»`̀Ñ`̀Mô`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó«©°S ø``H ô`̀°`̀ü`̀f23448001
42»FÉæ¡dG ó«©°S ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H ºã«g14674488

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 14 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»∏«Yɪ°S’G ¢ù«ªN øH ≈«ëj øH º«gGôHG11703509
2»`̀°`̀UGô`̀◊G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MG6614628
3»HGó¡dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀ª`̀MG10350814
4‹ÉÑ≤ŸG óªM ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªMG7075515
5»HÉ«°ùdG ™«HQ ø`̀H ÖjôZ ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HEG24137841
6»bhôëŸG ó«©°S ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG23179452

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
7»FÉæ¡dG ∞`̀∏`̀N ø`̀ H ¬Ø«∏N ø`̀ H ¢`̀ ù`̀ fCG12244051
8ÊÉ¡ÑædG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H OÉ`̀¡`̀L7969681
9…hGhóÑdG ¬∏dGóÑY øH ó«ªM øH Ú°ùM6836444

10‘ô°ûŸG ¬∏dGóÑY øH »∏Y øH Ú°ùM5943535
11…Òª©dG ó«ªM ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M14328028
12…hõ«¨ŸG ⁄É°S ø`̀H ∞«°üN ø`̀H ó«ªM10560478
13…OƒeÉ÷G Oƒ©°ùe øH ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN20836084
14»°†«eôdG óªM ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H OhGO13108381
15»ª°TÉ¡dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ15408714
16»ª«ª¡dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S23394229
17»`̀bGƒ`̀°`̀ù`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S11447439
18»°ù«£ØdG º«gGôHG øH ó«ÑY øH ⁄É°S7929834
19»bÉë°S’G ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H Oƒ©°S3365159
20…ô°UÉædG ó«ªM ø`̀H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ∫Ó`̀ W15484455
21»eƒ«μdG ô°UÉf øH óªM øH ó«ª◊GóÑY12048942
22‹ÉÑ≤ŸG ó°TGQ øH ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY10025723
23…Oƒ≤æ©dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH ¬∏dGóÑY17940253
24…hó`̀ ©`̀ dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Ö`̀ dÉ`̀ W ø`̀ H ¿Gõ```Y7096087
25»`̀eƒ`̀«`̀μ`̀dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀Y7088646
26ÊÉ`̀bƒ`̀◊G ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ô`̀ª`̀Y12100138
27…È`̀©`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H º«∏°S ø`̀ H ¿Gô`̀ ª`̀ Y12941398
28ʃ©Ñ°†dG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY øH óLÉe7341551
29»ÑYÉædG ¿Gó`̀ ª`̀ M ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¿RÉ``̀ e20275223
30»eô°†◊G ó«©°S øH Oƒ©°ùe øH óªfi9850068
31…hGõ«°ûdG ∞°Sƒj ø`̀H ô°UÉf ø`̀H óªfi13373054
32…QÉÑ°üdG ô``ŸG ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ¿Ghô```e14532504
33»∏«μ°ûdG Oƒ©°ùe øH ¬∏dGóÑY øH ≈Ø£°üe11196422
34»ªé©dG »∏Y ø`̀ H º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀ H Qò`̀æ`̀e9369752
35…ôHÉ÷G óªMG ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H Qƒ°üæe13469145
36…ô`̀HÉ`̀÷G ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H ¢`̀Vƒ`̀Y ø`̀ H ó`̀ jDƒ`̀ e10751724
37»°UhôÿG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ∞`̀jÉ`̀f11701895
38…ó«©°SƒÑdG ¬∏dGóÑY øH ô`̀gGR øH ìƒ`̀f8223652
39…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ó`̀«`̀ª`̀M ø``H ô`̀ HÉ`̀ L ø``H ´Gõ```̀g10460401
40»eô°†◊G óªfi øH ¿Éª«∏°S øH ΩÉ°ûg14584667
41‘ƒ`̀©`̀ dG ó`̀ª`̀fi ø``̀H ó`̀ª`̀M ø``̀H º`̀ã`̀«`̀g8452642
42»`̀MGhô`̀ dG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H óªfi ø`̀H ∞°Sƒj6515816

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:45 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 14 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ó°ThôdG óªfi øH »ë°V øH º«gGôHG3921572
2»°SQÉØdG QƒædGóÑY øH π«Yɪ°SG øH óªMCG7989245
3»°ù«£ØdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀ H »∏Y ø`̀ H ó`̀ª`̀MCG11340564
4»`̀eÉ`̀jô`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀©`̀°`̀SCG24469989
5»FÉæ¡dG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ø``̀ÁCG24559074
6»Ñ«æ÷G ô`̀ HÉ`̀ L ø`̀ H ≈`̀«`̀ë`̀j ø`̀ H ô`̀ HÉ`̀ L12782276
7»ªé©dG óªfi ø`̀ H º°SÉL ø`̀ H Ú°ùM6675473
8…ó«©°SƒÑdG óªfi øH ¿ÉØ∏N øH ódÉN9816797
9…Ò`̀ª`̀©`̀dG ô`̀ °`̀UÉ`̀f ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H »``̀ cR23555979

10‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ô`̀£`̀ e ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S8977318
11»∏«μ°ûdG ™«HQ ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H »eÉ°S6940318
12…ôª©ŸG »∏Y ø`̀H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ¿É£∏°S13325818
13ÊÉ¡ÑædG Éæ¡e ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ΩGó`̀ °`̀ U23441151
14»FÉæ¡dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H Úæ°V ø`̀ H ∫OÉ``̀ Y18059683
15»Ñ©μdG º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H º°UÉY11351194
16…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ∞`̀«`̀°`̀S ø``H º`̀°`̀UÉ`̀Y5633875
17»°Vƒ©dG óªMCG øH óªfi øH õjõ©dGóÑY10123444
18»°Tƒ∏ÑdG óªM ø`̀H ó«ªM ø`̀H ¬∏dGóÑY20344421
19»∏Ñ°ûdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY7393381
20»◊É°üdG ∞«°S øH ≈°ù«Y øH ¬∏dGóÑY9849956
21»æ«©ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀MCG ø`̀ H ¿É`̀ fó`̀Y11917017
22‹ó«Ñ©dG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H »HòY9132712
23…ó`̀°`̀TGô`̀dG íÑ°üe ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H »`̀∏`̀Y22479442
24»ª°TÉ¡dG ¬©ªL ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ôªY11107392
25»°UhôÿG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H ôªY8976302
26»∏jò¡dG ¢ù«ªN ø`̀H óªMG ø`̀H π°ü«a10089817
27»FÉ°ù«©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e9327315
28…ó©°ùdG º∏jƒ°S ø`̀ H ÊÉ``K ø`̀ H óªfi13845822
29»°UGô◊G ó«©°S ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H óªfi19435235
30…Qõ`̀ ©`̀ dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ô`̀ °`̀UÉ`̀ f ø``̀H ó`̀ª`̀fi23387369
31ÊÉ¡ÑædG ¿Éª«∏°S øH ¿É¡Ñf øH óªfi12761826
32…ó«©°SƒÑeCG Oƒ©°S øH Qó`̀H øH Oƒªfi14375898
33…ó©°ùdG ¿ÉØ∏N øH Oƒ©°ùe øH º∏°ùe21718166
34…ôeÉ©dG Qƒ°üæe ø`̀H ôWÉN ø`̀H Qƒ°üæe24534269
35»≤jô°ûdG ó«©°S ø`̀ H óªfi ø`̀ H Éæ¡e9244993
36»°ù«ªÿG óªfi ø`̀H ∞«°S ø`̀H ≈°Sƒe11590022
37…QÉ`̀ °`̀ü`̀ fC’G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H QGõ``̀ f9036058
38»`̀MGhô`̀ dG ô°UÉf ø`̀H Qƒ°üæe ø`̀H ô°üf26090392
39…ô`̀HÉ`̀÷G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ±OÉ``̀ g8146381
40…È`̀©`̀dG çQÉ```̀M ø``H ó`̀ª`̀fi ø``H ´Gõ```̀g14717339
41…óæμdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H »`̀æ`̀jƒ`̀K ø`̀ H ≈«ëj7395141
42»HƒàdG ∞∏N ø`̀ H ¿ƒ`̀gô`̀ e ø`̀ H ¢ùfƒj21838505

( ¢UÉÿG §≤°ùe ≈Ø°ûà°ùe ) á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d á«fɪ©dG :ácô°ûdG º°SG
ô°TƒH - ájô°ûÑdG OQGƒŸG º°ùb - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 14 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájQGõØdG ¢ù«ªN øH ó«©°S âæH Aɪ°SCG19917148
2á«KQÉ◊G Oƒ©°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«°SCG10029403
3á«HÉYõdG óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH √Ò``̀ eCG14432901
4á«æ¡jódG ídÉ°U ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ª«eCG10787932
5…ó¡ØdG ∞«°S ø`̀H ¬Ø«∏N âæH Ö`̀æ`̀jR18615186
6ájô°û©ŸG ó«©°S øH ô°UÉf âæH ¬Øjô°T22159427
7á«à∏°üdG ¿Éª«∏°S øH ∑QÉÑe âæH ¬î«°T05808135
8á«°UhôÿG çQÉ`̀ M øH ôeÉY âæH ¬Áôc14894679
9…ó`̀jõ`̀ dG ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ≈`̀¡`̀f10452318

10á`̀jÈ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ô```̀gGR â`̀æ`̀H ô`̀ LÉ`̀ g14648821
QÉ£ŸG äÉ©ØJôe - á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ΩÉY ¿GƒjO :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 14 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1 ‹É`̀ £`̀ ¡`̀ dG ⁄É``̀ °``̀ S ó``ª``fi º``̀ «``̀ gGô``̀ HG3606385
2 …ó`̀«`̀ ©`̀ °`̀ Sƒ`̀ Ñ`̀ dG ó``ª``fi ó``ª``M ó``̀ª``̀MG9413334
3 »`̀FÉ`̀æ`̀¡`̀dG Oƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀e ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ó``ª``MG10848588
4ájOÉbôdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ°SG21497011
5 »`̀HÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG ⁄É``̀ °``̀ S ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Y ΩÉ```¡```dG10314756
6 »`̀ HÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG ⁄É``̀ °``̀ S ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Y QÉ```̀ã```̀jG10318277
7 …ô`̀ μ`̀ Ñ`̀ dG ¿Gô``````̀gR ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ô``̀μ``̀H918236
8á«ëÑ°üdG ¢ù«ªN øH ∞∏N âæH á°üØM6031843
9᫪é©dG ø°ùM ø`̀H »∏Y âæH AGQƒ``̀ M5380614

10 »`̀ FÉ`̀ æ`̀ ¡`̀ dG ¢```̀û```̀ jhQO ó`̀ «`̀ ª`̀ M ó``̀ dÉ``̀N1024183
11»ÑYÉædG ó«ªM ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N4230205
12 »`̀ë`̀ Ñ`̀ °`̀ ü`̀ dG ⁄É```̀°```̀S ô``̀ °``̀ UÉ``̀ f ó```̀dÉ```̀N21653633
13ájƒ∏©dG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S âæH á°üdÉN10482429
14 …Qƒ```̀¡```̀÷G Oƒ``̀ ©``̀ °``̀ S »``̀ ∏``̀ Y ⁄É```̀°```̀S2108127
15…ó«ª◊G ∞«°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ¿É£∏°S10971386
16 …ƒ``∏``©``dG ÜQÉ`````̀ M Qhô```̀ °```̀ S á`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ U4084285
17…ó`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö``̀ jó``̀ g í``̀dÉ``̀°``̀U ô``̀ gÉ``̀ e20326701
18‹ƒ`̀©`̀ŸG Oƒ`̀©`̀°`̀S ø`̀ H ∞`̀∏`̀N â`̀æ`̀H Ëô``̀e10470592
19á«°ùjƒ©dG º«∏°S øH Oƒ©°ùe âæH AÉã«e13902695
20 »`̀ë`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S ∑QÉ```Ñ```e ô``°``UÉ``f15643469
21á«fɪ∏°ùdG óªfi øH ¿Éª«∏°S âæH ôLÉg19793664
22…ó`̀«`̀©`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG ¿É`̀Ø`̀ ∏`̀N ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j ô`̀ LÉ`̀ g4269551
23 »`̀ ∏`̀ aƒ`̀ æ`̀ dG »``̀∏``̀Y ∞``̀°``̀Sƒ``̀j ܃``̀≤``̀©``̀j790663

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 15 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«°UhôÿG ¿GôgR øH ó°TGQ âæH ¢UÓNG18453986
2á«dÉLOõdG ôªY ø`̀ H »∏Y âæH QGô```̀ HCG10322004
3ájô°UÉædG óªfi øH ¬Ø«∏N âæH ¿É¡ª°SCG22458093
4á«HÉ«°ùdG ⁄É°S ø`̀H »∏Y âæH ¢ù«≤∏H7094491
5ájQƒØdG π°VÉa ø`̀H ídÉ°U âæH ¬æ«¡L10524551
6ÊGó`̀¨`̀dG ¿É¡Ñf ø`̀H óªfi ø`̀H ¿É°ùM18118915
7á«ÑMôdG ∞«°S øH ¿ÉØ∏N âæH ¬éjóN9849759
8á«dÉLOõdG ∑hóæH øH ø°ùM âæH AÉ`̀YO8313824
9ájô≤°üdG óªfi ø`̀H ídÉ°U âæH ¬ªMQ10812174

10‹ƒ©ŸG ô°UÉf ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH ¿É`̀ jQ13053639
11á«°Tƒ∏ÑdG ¿ÉªãY øH ¬«Ñª°ThO âæH √Òª°S3836428
12ájQòæŸG ≈°Sƒe øH OƒªM âæH iò°T10323771

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
13ájƒ∏©dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó«©°S âæH ±Gƒ``̀W15041798
14á«dƒ©ŸG ⁄É°S øH ¢ù«ªN âæH ¬°ûFÉY10420644
15»∏gòdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ∞∏N ø`̀H ¬∏dGóÑY20579414
16»FÉæ¡dG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH ó«éŸGóÑY6382455
17ájôeÉ©dG OƒªM ø`̀H óªfi âæH ¬ªWÉa18028851
18ájô°ù«©dG ∫Ó`̀g øH óªfi âæH ¬ªWÉa11419201
19ájóªë«dG ⁄É°S ø`̀H ô°UÉf âæH ¢ù«Ÿ11625199
20á«°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj øH ËôμdGóÑY âæH ≈∏«d14614993
21»≤jRôdG QOÉ≤dGóÑY øH óªMCG øH óLÉe12946103
22…OÉ`̀¡`̀dG Ö«ÑM ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ∂`̀dÉ`̀e24590431
23á«FÉæ¡dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S â`̀æ`̀H √hô``̀ e8813162
24á«æ«éŸG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H Ëô``̀e4255498
25á«°Tƒ∏ÑdG Ö«ÑM øH ∫ƒÑ≤e âæH Ëô`̀e5057279
26á«°û«bôdG ó«©°S ø`̀H ᩪL âæH ¬fõe7385476
27á«HÉ«°ùdG ¬∏dGóÑY øH ⁄É°S âæH AÓ`̀‚7249852
28á«aô©dG ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó«©°S â`̀æ`̀H ió``̀f7012934
29á«°UhôÿG óªfi øH ∑QÉÑe âæH ¬∏¡f12287911
30á«°UhôÿG ∞«°S ø`̀H ∂`̀dÉ`̀e âæH √Qƒ``̀f15309898
31ájhÉ°†dG í«Ñ°S ø`̀ H »∏Y âæH ô`̀LÉ`̀g9649831

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 9:15 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 15 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ô`̀HÉ`̀÷G π«¡°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG5224981
2»ª«∏°ùdG º q«∏°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H º```gOCG18521525
3á«°Tƒ∏ÑdG ó«©°S øH óªMCG âæH Aɪ°SCG9459184
4á«aƒ©dG »∏Y ø`̀ H ∞«°S âæH AÉ`̀ª`̀°`̀SCG20285619
5ájôª©ŸG ¿ƒgôe øH ⁄É°S âæH ¬æ«ãH20803679
6»æ°Sƒ◊G óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H Qó`̀ H10753944
7á«°Tƒ∏ÑdG ø°ùM ø`̀H OGô`̀ e âæH ¬`̀jQó`̀H10224443
8á«°UhôÿG ⁄É°S ø`̀H ô°UÉf âæH AÉ`̀jô`̀K18673928
9»`̀Ñ`̀YÉ`̀æ`̀dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ó`̀ª`̀M10633891

10á«°Tƒ∏ÑdG óªfi ø`̀H ø°ùM âæH √óªM10643776
11…ôeÉ©dG Oƒ©°ùe ø`̀H ó«©°S ø`̀H OƒªM26174635
12…ó©°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó`̀dÉ`̀N19435062
13ájQÉμÑdG ó«©°S øH ¢ù«ªN âæH Oƒ∏N5047694
14…ó«©°SƒÑdG ó«©°S øH Qó`̀H øH ¬Ø«∏N13007011
15…ƒ∏©dG ¬Ø«∏N ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¬Ø«∏N10814337
16á«eƒ«μdG OƒªM ø`̀H ¢ù«ªN âæH ËQ14255952
17ájƒ∏©dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H Ö`̀æ`̀jR14588211
18»ª°TÉ¡dG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ⁄É`̀°`̀S13008627
19»`̀Ñ`̀Mô`̀dG ó«©°S ø`̀ H Qó``̀ H ø`̀ H ó«©°S12515364
20»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó«©°S7852502
21»ª«©ædG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¿É£∏°S8366689
22…ƒ°SƒŸG ¿Éª∏°S øH óªfi øH ¿Éª∏°S8234206
23á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H OGô``̀e âæH ¬fGƒ°T7144062
24á«HƒàdG ó«©°S ø`̀H ô°UÉf âæH ¬°ûFÉY15555849
25‹ÉLOõdG õjõ©dGóÑY øH ¢ùfƒj øH õjõ©dGóÑY8789496
26ÊÉ¡ÑædG ¬∏dGóÑY øH ∞∏N øH ¬∏dGóÑY10842674
27»°SQÉØdG ¬∏dGóÑY øH º©æŸGóÑY øH ¬∏dGóÑY12617505
28…Òμ°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H » q°üb25262231
29…ó«Ñ©dG º«∏°S ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H …Dƒ``̀ d14689008
30…ôμ°ùŸG í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H å`̀«`̀d10459882
31»°UhôÿG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H ∂dÉe23626937
32»∏«μ°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi10537006
33…ôμ°ùŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∂`̀dÉ`̀e ø`̀ H ó`̀ª`̀fi13287738
34»ë°ûdG Oƒ«°S óªMCG øH »∏Y âæH Ihô`̀e9185882
35‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY âæH ≈æe10754295
36ÊÓ«¨dG º«∏°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H óæ¡e9025269
37»éæŸG ¿Gô`̀ ª`̀ Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f17922093
38»°ùjôdG ó`̀ ª`̀MG ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ô°üf7967001
39»°û«bôdG ⁄É°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ±Gƒ`̀ f10490934
40á«ÁõÿG óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH ôLÉg10030312
41»HÉ°ü≤dG ó«©°S ø`̀H ∞«°S ø`̀H ºã«g14548243
42»ã«¨dG ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ≈«ëj23330276

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 15 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»ã«¨dG óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MG7669765
2»FÉæ¡dG ôeÉY ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H ÜÉ`̀£`̀ÿG11362775
3ß«ØM ∫G óªMG øH ß«ØM øH QòæŸG15333246
4…ô°UÉædG ¿GóªM øH óªM øH Ö∏¡ŸG15338393
5…ƒ`̀∏`̀©`̀dG í`̀jô`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG8674345
6…OÉ`̀Ñ`̀ dG ô`̀ jó`̀Z ø`̀ H ¢`̀ TQÉ`̀ W ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG8795719
7…ôª©ŸG óªM ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MCG17941185
8»Ñ«LôdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ∞«°S ø`̀H ±ô`̀ °`̀ TCG10191552
9á«ÑLôŸG ¿Éª«∏°S øH ∫Óg âæH AÉjôK3528182

10á«Jƒ¡dG ËôμdGóÑY øH ∫ɪL âæH ¬°üØM7359791
11á«éæŸG OƒªM ø`̀H óªfi âæH ¬°üØM21277007
12…ô`̀ª`̀©`̀ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ∞`̀∏`̀N ø``̀H ó`̀ª`̀M6547322
13…ó©°ùdG »`̀∏`̀Y ø``H í`̀dÉ`̀°`̀U ø``H ó`̀ª`̀M6733296
14…ôª©dG ¿Gó`̀jƒ`̀°`̀S ø`̀H óªM ø`̀H ó«ªM20839338
15…ô`̀aÉ`̀¨`̀dG ó«ÑY ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó«ªM10388267
16ÊÉÑ∏μdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªM ø`̀H ¿ÉØ∏N10959196
17…ƒ∏©dG ¢ù«ªN ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É°S14286127
18‹ÉÑ≤ŸG ó«©°S ø`̀H Oƒ©°S ø`̀H ó«©°S62485823
19»æ°û©ŸG â«îH ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ó«©°S7112607
20»°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S11673845
21ájô°UÉædG óªfi øH OƒªM âæH ¬fÉ£∏°S13781481
22á«ÑMôdG ô°UÉf ø`̀H óªfi âæH ᫪°S21238102
23…ôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH ¿É£∏°S øH ∞«°S14858114
24»Hƒ≤©«dG »£H øH óªfi øH ±hDhôdGóÑY10434674
25…ôHÉ÷G ô°UÉf øH ⁄É°S øH õjõ©dGóÑY11975202
26»Ñjô¨dG óªfi øH º°SÉb øH õjõ©dGóÑY11004051
27»FÉæ¡dG ó«©°S ø`̀H ÖjôZ ø`̀H ¬∏dGóÑY10822415
28…ójõdG ó°TGQ øH ⁄É°S øH ô°UÉædGóÑY15069838
29»`̀°`̀SQÉ`̀Ø`̀dG »`̀£`̀H ø``̀H ∞`̀∏`̀N ø``̀H »`̀∏`̀Y13093307
30»°SQÉØdG ó«©°S ø`̀ H Qó``̀H ø`̀ H …RÉ``̀ Z8620455
31ÊÉÑ∏μdG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀LÉ`̀e18234094
32»ª«©ædG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H »`̀£`̀H ø`̀ H ó`̀ª`̀fi6010686
33…ƒ∏©dG ¿É`̀ Ñ`̀ jP ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi15052113
34»°ùeÉ°ûdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi8970416
35…ƒ∏©dG º q«∏°S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi11859481
36»°Tƒ∏ÑdG OGô``e ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi7983542
37…ó`̀°`̀TGô`̀dG ¿Éª∏°S ø`̀ H óªM ø`̀ H PÉ`̀©`̀e13297399
38»©æŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ó`̀æ`̀¡`̀e10029117
39…óæμdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f19038821
40á«KQÉ◊G ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªM âæH AGô`̀°`̀ü`̀f18091118
41»∏«μ°ûdG ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ºã«g13267241
42»eƒ¡°ûdG ô°UÉf ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ܃≤©j5255807

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:45 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 15 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ó`̀ jõ`̀ŸG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀MG14547082
2…ó©°ùdG ¿Éæ°S ø`̀H Ú°ûdG ø`̀H ó©°SG9768812
3ájÈ©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H AÉ`̀ª`̀°`̀SG4907945
4á«μjÈdG ó«ÑY ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH Aɪ°SG9821334
5…ó°TGôdG ô°UÉf ø`̀H ó`̀ª`̀MG ø`̀H óæ∏÷G9462594
6á«YhQõŸG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH π`̀eG6123846
7á«ëÑ°üdG »∏Y ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH ¬æ«ãH18994083
8á«°†«eôdG ô°SÉj øH ô°UÉf âæH ¢ù«≤∏H12838366
9᫪°TÉ¡dG º°TÉg øH óªfi âæH ÊÉ¡J18976428

10á«LôØŸG ¿Éª«∏°S øH ó«ªM âæH ¬°üdÉN19041729
11á«HƒædG êô`̀ a ø`̀H Ö«°üN âæH ¬Ø«∏N14228106
12á«°UhôÿG »∏Y ø`̀H óªMG âæH ¬``̀jhGQ9373742
13…Qƒ`̀¡`̀÷G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó```FGQ12837889
14ájQƒ¡÷G ó«©°S øH ¿ÉØ∏N âæH ÖæjR12293446
15ájôª©ŸG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H Ö`̀dÉ`̀W âæH Ö`̀æ`̀jR12762833
16á«æjƒ©dG óªMG øH Ö«°üN âæH √QÉ°S8097966
17…ôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH Òª°S9259649
18ÊÉÑ∏μdG Oƒ©°ùe ø`̀H óªM ø`̀H ÜÉ¡°T22532391
19ájQÉμÑdG ¬Ø«∏N øH Ö«°üN âæH √Ò¡°T22430544
20á«∏Ñ°ûdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »∏Y âæH ¬î«°T13372741
21ájõjõ©dG ¢ù«ªN øH ó«©°S âæH AÉëÑ°U12057577
22»∏«μ°ûdG »∏Y ø`̀ H …ó`̀¡`̀e ø`̀ H ¥QÉ``̀W12914246
23»æjOôdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H íÑ°üe ø`̀H º°UÉY19356082

Page 3

18

§≤°ùe á¶aÉfi ™HÉJ
á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG

IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe
kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 17 :QÉÑàN’G ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
14»ã«¨dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ô°UÉf âæH ¬éjóN10203215
15á«°SQÉØdG ∞∏N øH ¬∏dGóÑY âæH Oƒ∏N12520337
16á«aÉ°UƒÑdG ßaÉM øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«bQ22903625
17ájó∏îŸG ô`̀ª`̀Y ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ¬`̀ «`̀ bQ17105601
18á«°UGô◊G ô°UÉf ø`̀H »∏Y âæH ¬`̀∏`̀eQ7031529
19á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG ∞`̀«`̀°`̀S ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ¬```̀jhQ3670583
20ájQɪ¨dG ∞«°S ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH ÖæjR4615761
21᫪°UÉ©dG ⁄É°S øH ¿Éª«∏°S âæH √QÉ°S14328009
22ájÈ©dG ¢ù«ªN ø`̀H ô°SÉj âæH √QÉ`̀°`̀S10885086
23á«£∏°üdG ó«Y ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH iƒ∏°S8850555
24á«æ°ù◊G ¬∏dGóÑY øH ¿É°†eQ âæH ΩÉ¡°S21638976
25᫪°TÉ¡dG ó«ªM øH ¢ùfƒj âæH ó¡°T8986193
26ájOÉ¡dG ∞°Sƒj øH ¿ÉØ∏N âæH √ójÉY22730244
27á«eÉjôdG ó«©°S ø`̀H óªM âæH ¬°ûFÉY20261864
28á«°TÉ£ÑdG ¢ùeÉ°T øH ¿É£∏°S âæH ¬°ûFÉY12698847
29á«Ø°Sƒ«dG ¢ù«ªN øH ÖdÉW âæH √õjõY11088103
30á«Ñ«gƒdG ó«©°S ø`̀H ⁄É°S âæH AGô`̀Ø`̀Y10467144
31»ÑMôdG Í`̀ M ø`̀ H ∞«°S â`̀æ`̀H Oƒ`̀ æ`̀ Y14683657
32á«ëÑ°üdG ¬©ªL øH ¬∏dGóÑY âæH ¢ù«Ÿ19721084
33᫪°TÉ¡dG ó«©°S ø`̀H ôeÉY âæH ¬`̀jhÉ`̀e13421573
34á«FÉæ¡dG óªM ø`̀ H ó«©°S âæH Ëô``e22626735
35á«HÉ«°ùdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi âæH Ëô`̀e13546557
36á«°TÉ£ÑdG ∞«°S ø`̀H óªfi âæH ≈æe22635497
37á`̀jô`̀HÉ`̀÷G ∫Ó``̀g ø`̀ H ó`̀ª`̀M â`̀æ`̀H IRƒ``̀ e19150999
38ájQƒØdG ≈°ù«Y øH º«gGôHG âæH AÉ°ù«e10800312
39á«Ñ«gƒdG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH ±ƒ`̀ f11207027
40á«°SQÉØdG ⁄É°S ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH óæg5312717
41ó«©°S ∫BG óªfi ø`̀H π°ü«a âæH º«dh10312555
42á«eô°†◊G ó«ªM øH ¬∏dGóÑY âæH iô°ùj4421152

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 8:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 17 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«dƒ©ŸG ¿Éª«∏°S øH ¿ÉØ∏N âæH Aɪ«°ûdG11726005
2ájôª©ŸG ó`̀ jGR øH OƒªM âæH ¬°SÉ«ŸG21599064
3á«HÉ«°ùdG óªfi øH ¬Ø«∏N âæH ΩÉ¡dG6378254
4ájôØ«°ûŸG π«ªL øH ∑QÉÑe âæH QGƒ`̀fG7909224
5ájôaɨdG ó«ªM ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH QGƒ``̀fG16913813
6á«ÑYÉædG óeÉM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH QÉ``̀ gRCG21772741
7ájÈ©dG ¿Éª«∏°S øH ºq«∏°S âæH Aɪ°SCG22802129
8á«∏aƒædG ∞«°üN ø`̀H Qhô`̀°`̀S âæH A’CG13365627
9á«°UhôÿG ó«©°S øH ⁄É°S âæH ÊÉ``eCG23469979

10á«°Tƒ∏ÑdG ¬©ªL ø`̀H »∏Y âæH ÊÉ``̀eCG11082185
11á«∏gòdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H º`̀°`̀SÉ`̀b â`̀æ`̀H π```eCG20244016
12á«JGƒ∏dG Ö«ÑM øH ¿Éª∏°S âæH IÒ``eCG5016421
13á«°UhôÿG ÒªY ø`̀H »∏Y âæH QGƒ```fCG21278403
14á«aô°ûŸG ΩÓ°S øH óªfi âæH ¬jQóH22131105
15ájôjGódG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S âæH á«côJ10592649
16á«°UhôÿG øªMôdGóÑY øH ¿É¡Ñf âæH ¬ª«∏M12703379
17á«°SQÉØdG óªMG øH ∞°Sƒj âæH π«MGQ11442124
18ájôé◊G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H AÉ```jQ10968608
19á«∏¶æ◊G ó«©°S ø`̀H ídÉ°U âæH Ωõ`̀ eR23868674
20á«μjÈdG óªM øH ¬∏dGóÑY âæH √óLÉ°S15471249
21ájôaɨdG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH ¬«eÉ°S24292027
22á«Ñ«Ñ°ûdG óYÉ°S øH ¿ÉØ∏N âæH AÉæ°S20323156
23á«∏«μ°ûdG ¢ùeÉ°T øH ¿Gô`̀gR âæH ΩÉ¡°S21388201
24á«eô°†◊G ÖjôZ øH ΩÓ°S âæH ¥hô°T22061046
25»`̀MGhô`̀dG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ó«©°S ø`̀H Ö«©°T12983407
26á«fiôdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H óªfi âæH ¬î«°T22367349
27»Áô©dG ¢ù«ªN øH óªfi øH ¬∏dGóÑY9263728
28ájôª©ŸG óªfi øH ∑QÉÑe âæH AÉ«∏Y23470217
29ájôé◊G ∫Ó`̀ g ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬ªWÉa18111854
30ájQƒ°†ÿG óªfi øH ¬Ø«∏N âæH IóLÉe10479835
31᫪°TÉ¡dG ∞«°S ø`̀H óªM âæH √ó«›23487033
32»æ°ù◊G ó```̀jGR ø``H Ö`̀ dÉ`̀ W ø``H ó`̀ª`̀fi23812137
33ájQóÑdG ¿Éë«Ñ°S ø`̀H ó`̀ jGR âæH √hô`̀ e19818017
34»LôØŸG óªM ø`̀H óªfi ø`̀H ≈Ø£°üe12876799
35á`̀ jOQƒ`̀ dG ∫Ó``g ø`̀ H ó`̀ª`̀MCG âæH ∫É`̀æ`̀e19455531
36á«°ùÑ◊G ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀ª`̀MG âæH É¡e11177011
37ájôª©ŸG ó°TGQ øH ¬Ø«∏N âæH √OÉ«e22617571
38á`̀jOGô`̀÷G ó«©°S ø`̀H ¢ù«ªN âæH ió`̀f15239168
39QGOƒ`̀¡`̀dG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ∞«°S âæH ¢ùLôf7773503
40á«ë∏°üŸG ¢ù«ªN øH ∞«°S âæH ¬ª©f21626439
41á«aƒ©dG ¿É£∏°S ø`̀H ó``̀jGR âæH AÉ``̀ah3282082
42á«“É◊G ¬∏dGóÑY øH OƒªM âæH iô°ùj25316191

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 10:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 17 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«fÉæ°ùdG ó°TGQ øH ∑QÉÑe âæH Aɪ°SG4596402
2á«fÉÑ∏μdG óªM ø`̀H º«∏°S âæH ÊÉ``̀eG14965145
3á«FÉæ¡dG OƒªM øH ¬∏dGóÑY âæH ΩÓ`̀MCG19458842
4ájôª©ŸG ⁄É°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH Aɪ°SCG10160134
5á«°UGô◊G »∏Y ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M âæH π``̀eCG24619492
6Êɪ∏°ùdG ∞«°S ø`̀H ⁄É°S âæH √Ò``̀eCG21532146
7á«æ°Sƒ◊G ∫Óg øH ¬∏dGóÑY âæH √Ò`̀eCG5273298
8á«aô°ûŸG ¬∏dGóÑY øH óªM âæH ¬æ«eCG11286421
9á«∏«Yɪ°SE’G óªMCG øH óªfi âæH ¬NƒL8196272

10»Hƒæ≤dG ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀M9339036
11á«MGhôdG ó«ªM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH Oƒ∏N9650149
12á«°Tƒ∏ÑdG óªMG ø`̀H π«Ñ°S âæH Oƒ∏N18069216
13á«fɪ©ædG Oƒ©°ùe øH ¢ù«ªN âæH ÜÉMQ7782438
14ájôeÉ©dG ó«©°S ø`̀H óªfi âæH ¬ªMQ18104164
15á«îjÉ°ûŸG ídÉ°U øH ∫Ó`̀g âæH ¬ªMQ13662354
16ájÒª©dG óªM ø`̀H ó«ªM âæH Ö`̀æ`̀jR23455373
17á«fÉÑ∏μdG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH ÖæjR19708013
18á«°Tƒ∏ÑdG ¬©ªL øH ¬∏dGóÑY âæH ÖæjR4104191
19á«μjÈdG ó«©°S øH ∑QÉÑe âæH ìɪ°S20097197
20᫪°UÉ©dG óªfi øH ¿ÉØ∏N âæH √Òª°S19444494
21á«Ñ«°üÿG º«¡a ø`̀H ⁄É°S âæH ¬«ª°S22230606
22‘ƒ`̀©`̀ dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H í`̀ dÉ`̀ °`̀U ø``̀H ∞`̀«`̀°`̀S23980429
23ájôHÉ÷G »∏Y øH º«gGôHG âæH ¬î«°T8074153
24á«eÉ°û¡dG óªMG ø`̀H ⁄É°S âæH AÉØ°U15284714
25ájó©°ùdG ÖdÉW ø`̀H óªfi âæH ¬«Ø°U18663054
26ájÈ©dG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉØ∏N âæH ¬°ûFÉY14080979
27ájôHÉ÷G »∏Y ø`̀ H ó«ÑY âæH AÉ«∏Y9770629
28»Lô°ûdG ó«©°S ø``H ó`̀ª`̀M ø``H ó`̀¡`̀a23421863
29»ÑYÉædG Qóæμ°S øH ¿Éª«∏°S øH óªfi16640876
30á«∏aƒædG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH √hô`̀ e10682583
31á«eÉjôdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi âæH √hô``e22627391
32á«dÉÑ≤ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ô°UÉf âæH Ëô`̀ e14166388
33ájôHÉ÷G ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ⁄É°S âæH √Òæe7739595
34ájQó¨ŸG ó«ªM ø`̀H âHÉK âæH √hó``f14213867
35á«FÉæ¡dG ô°UÉf ø`̀H Ö`̀jò`̀dG âæH √Qƒ``f3862123
36á«°SGóæ¡dG ΩhOÉ`̀N øH óªfi âæH ôLÉg2434239
37ájQõ©dG Oƒ©°S ø`̀H ܃≤©j âæH ôLÉg24519762
38ájÈ©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ô``̀gGR âæH ¬`̀dÉ`̀g8020066
39ÊGóæ∏÷G ô°UÉf ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ∫Ó`̀ g21578399
40…ô`̀Lô`̀÷G ó«©°S ø`̀ H óªfi ø`̀H ºã«g9838942
41»HÉ«°ùdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Üô`̀©`̀j23269779
42»HÉ«°ùdG óªfi ø`̀H ¢ûjôa ø`̀H ∞°Sƒj6862491

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 17 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájhóÑdG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ«°ûdG22164092
2᫪°†¡÷G ¿ÉØ∏N øH ô°UÉf âæH QÉ°üàfG20837091
3á«ëLGôdG óªM øH OƒªM âæH ΩÉ°ùàHCG19358826
4»ë«Ñ°üdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG18995352
5…ôØ«°ûŸG ¢ù«ªN øH è`̀M’ øH óªMCG6743401
6á«μjÈdG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH ¥É``̀aCG18711995
7ájóæμdG ∫Ó``g ø`̀ H Ö`̀dÉ`̀W âæH QGƒ```̀fCG23618367
8á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ≈°ù«Y âæH ôgGƒL9397957
9á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ª«∏M13398027

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
10á«°Tôjƒ£dG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH √Ò°†N22099066
11á«Hƒ≤©«dG ∞«°S øH ∑QÉÑe âæH Oƒ∏N5013424
12á«°û«ZódG ∞«°S ø`̀H óªfi âæH Oƒ∏N9784331
13á«bhôëŸG ⁄É°S øH ¿ÉØ∏N âæH ¬ªMQ3607443
14á«◊É°üdG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ âæH ËQ24498249
15…óæμdG Oƒ©°S ø`̀H ≈«ëj ø`̀H ¿Éª«∏°S8313576
16á«∏¶æ◊G ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH ΩÉ¡°S11380457
17»HÉ°ü≤dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S ø`̀H ∞«°S3506674
18ájÈ©dG ô°UÉf ø`̀ H óªfi âæH ¬î«°T11173012
19á«Ñ«©°ûdG ¬∏dGóÑY øH óªM âæH Aɪ«°T20637786
20ájOÉÑdG íÑ°üe øH ¬∏dGóÑY âæH ìÉÑ°U11013572
21»©eÉ÷G óªfi ø`̀H ¬©ªL ø`̀H ¬∏dGóÑY11287118
22…ôÁƒ©dG ó°TGQ øH ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY20578215
23ájójõdG óªfi ø`̀H Ö«°üN âæH OƒæY13620503
24»HÉ«°ùdG ¿Éª«∏°S øH ≈°ù«Y âæH ó¡Y12803038
25ájôª°ùdG »∏Y ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬ªWÉa11321964
26…È`̀©`̀dG È`̀ L ø`̀ H ø`̀°`̀ù`̀fi ø`̀ H π°ü«a22278643
27ájôWÉÿG ó«©°S ø`̀H ∞«°S âæH áÁôc21765346
28á«ëHGôdG ó«©°S ø`̀H ⁄É°S âæH ¬Áôc18749771
29…ô`̀WÉ`̀ÿG »∏Y ø`̀H ¿É`̀Mô`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e18906349
30ájƒ∏©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô``̀ gGR â`̀æ`̀H √hô``̀ e12165225
31á«HÉYõdG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH Ëô`̀e12755719
32á«°ûÑæÿG OÉq`ªM øH Oƒ©°ùe âæH Ëôe10930223
33á«ŸÉ°ùdG ó«©°S ø`̀H óªfi âæH ∫Éæe10077464
34»≤jRôdG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H Qò`̀æ`̀e11042019
35»æ°ùë∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªMG âæH ájó¡e21500186
36ájôWÉÿG ó«©°S ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH ¬«e22437765
37»∏«©°ûdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ó«ªM ø`̀H ô°UÉf19801296
38á`̀«`̀MGhô`̀dG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H »∏Y âæH ¬ª‚23573366
39ájôª©ŸG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH ió`̀f8820828
40᫪é©dG »∏Y ø`̀ H óªfi âæH AÓ`̀¡`̀f10051905
41ájôaɨdG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ª`̀M â`̀æ`̀H ∫Gƒ``̀ f9035178
42ájQƒ¡÷G ¢ù«ªN ø`̀H »∏Y âæH AÉ``ah10302754

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 17 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«Ñ«é°ûdG »àÑ°S øH Ò°ûH âæH ΩÓ`̀MG6729132
2ájõjõ©dG ¬©ªL øH ó«ªM âæH ¬«dɨdG11079361
3ájOÉÑdG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY âæH ΩÉ¡dG8904341
4á«fÉÑ∏μdG ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH QGƒ``̀fG7007075
5á«eƒ¡°ûdG ∞«°S øH ô°UÉf âæH Aɪ°SCG8021724
6ájôjó°ùdG ¢ù«ªN øH »∏Y âæH ¬∏«°UCG13024484
7ájójõdG Qhô`̀ °`̀ S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ÊÉ``̀ eCG19824921
8á«eÉjôdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¿É`̀«`̀H6981594
9ájôeÉ©dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H Oƒ`̀©`̀°`̀S â`̀æ`̀H É`̀jô`̀K7406379

10ájóæμdG ≈«ëj ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH ÉjôK9098242
11»°Tƒ∏ÑdG OhGO øH óªfiOGO øH Ú°ùM12823245
12…OÉ`̀ Ñ`̀ dG Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀e ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀ N10819113
13ájôª©ŸG º«gGôHG øH ø°ùM âæH ¬éjóN11241682
14»°Tƒ∏ÑdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀°`̀TGQ6819253
15á«fÉÑ∏μdG »∏Y ø`̀ H óªfi âæH ¬`̀«`̀bQ5774537
16á«Jƒ¡dG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH Ö`̀æ`̀jR7346828
17»ª«©ædG óªfi ø`̀H ¢`̀Vƒ`̀Y ø`̀H ó«©°S8730975
18á«dÉLOõdG ≈°Sƒe øH ódÉN âæH AÉØ°T11545995
19á«aƒ©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f â`̀æ`̀H ÉØ°U72731872
20ájôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH óªM âæH ¬«Ø°U4287969
21ájó«©°SƒÑeCG ¿Éª«∏°S øH ∞∏N âæH ¬μJÉY9113315
22ájôaɨdG ÒØX ø`̀H ¥hRô``̀ e âæH AGõ``̀Y3771839
23…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ¢ù«ªN ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀ª`̀Y12704067
24á«fGóæ∏÷G ∑QÉÑe øH óªM âæH OƒæY22630585
25á«aôéŸG ⁄É°S ø`̀H ∞«°S âæH ¬ªWÉa5351013
26ájôª©ŸG ó«ªM øH ¬∏dGóÑY âæH ºã∏c11570031
27á«fÉÑ∏μdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH ≈∏«d23219466
28á«eƒ¡°ûdG óªfi ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH Ëô`̀e21591539
29á«FÉæ¡dG Ωƒ∏°S øH ¿Éª«∏°S âæH Ëô`̀e13423985
30á«aôéŸG ∞«°S ø`̀H óªfi âæH Ëô`̀ e18512131
31…ôØæ°ûdG ø°ùM ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Qò`̀æ`̀e12542656
32ájôeÉ©dG óªfi ø`̀H ¢ù«ªN âæH ≈æe8693259
33á«∏«Yɪ°S’G ô`̀gGR øH óªfi âæH ¬é¡e22552714
34á«ëjô°ùdG »∏Y ø`̀H óªfi âæH √ô`̀¡`̀e11825633
35ájÈ©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H AÉ`̀ã`̀«`̀e19041148
36ájôª©ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H óªfi âæH ¬ã«e11394468
37ájƒ∏©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H AGô`̀°`̀ü`̀f6834965
38ájôaɨdG »ë°V ø`̀H ó«ªM âæH Ó¡f4288254
39ájôª©ŸG »∏Y ø`̀ H ∫Ó``g âæH √Qƒ``̀ f6861076
40á«Ñ«gƒdG ∑hÈ`̀e øH óªfi âæH AÉë°Vh14672076
41á«dÉLOõdG ¿ÉÑ©°T øH óªfi âæH A’h12295582
42ájô°UÉædG ∞«°S øH ¢ù«ªN âæH iô°ùj11847971

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 18 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1¬jó°TGôdG óªfi øH ⁄É°S âæH ΩÉ°ùàHG18585981
2ájôeÉ©dG óªM ø`̀H º«gGôHG âæH è``̀jQCG10609707
3á«fGhÈdG Ú°ùM øH óªfi âæH ÊÉ`̀ eCG10354546
4ájó©°ùdG ∞«°S ø`̀ H ó`̀ª`̀M â`̀æ`̀H π``̀ eCG22112927
5á«HGóædG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M â`̀æ`̀H π``̀ eCG7754458
6ájôaɨdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi âæH √Ò``̀eCG22524172
7á«fÉ°ù¨dG óªfi ø`̀H ≈«ëj âæH ¬ª°ùH7821825
8á«∏jò¡dG ⁄É°S øH ¬Ø«∏N âæH ÊÉ¡J4801697
9á«°ù«ªÿG ô≤°U øH ‘ƒ©dG âæH AÉjôK12845901

10á«dÉÑ≤ŸG ídÉ°U øH óªfi âæH ¬∏«∏L15363535
11á«Ñ«gƒdG ¿Éª«∏°S øH óªfi âæH ¬dƒN10971475
12á«“É◊G ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬`̀©`̀HGQ23118729
13á«HÉ«°ùdG ᩪL ø`̀H ídÉ°U âæH ¬`̀«`̀fGQ3521748
14‹ƒ©ŸG Ö«ÑM ø`̀H ®ƒ`̀Ø`̀fi ø`̀H É`̀jô`̀cR3409439
15á«LôØŸG ó«ªM øH ¬∏dGóÑY âæH √ô`̀gR15029978
16á«°Tƒ∏ÑdG øªMôdGóÑY øH Ö«ÑM âæH ÖæjR10862819
17…ô`̀é`̀◊G ó`̀ª`̀M ø``̀H ó`̀ LÉ`̀ e ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S3077588
18»KQÉ◊G óªfi ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H »eÉ°S18557433
19á«YGƒ°üdG »∏Y ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ª«∏°S12685262
20ájÈ©dG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH √Òª°S4888362
21á«ë°ûdG ¬∏dGóÑY øH Oƒ«°S âæH ¬«ª°S6205467
22ájhÉæ°ùdG º«∏°S øH OGƒ°S âæH Aɪ«°T9010331
23…hÉæ°ùdG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ«°T11980124
24ájôéæÿG ó«©°S øH ô°UÉf âæH øjôHÉ°U12525849
25»eô°†◊G »∏Y øH ¬∏dGóÑY øH ∂∏ŸGóÑY8420574
26á«bhôëŸG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH á«Môa10231693
27»ÑYÉædG óªfi ø`̀H ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H π°ü«a11481456
28á«μdÉŸG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H óªM âæH á∏eÉc18800687
29…È```ZC’G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀LÉ`̀ e ø`̀ H ¿RÉ```e12445426
30á«ÑMôdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH ô`̀KBÉ`̀e12615994
31…ô`̀eÉ`̀©`̀dG ó«ªM ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi6952166
32á«dÉ£¡dG ≈°ù«Y øH ¿Éª«∏°S âæH Ëôe23379699
33»∏«μ°ûdG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y âæH ∫Éæe22887878
34ÊGƒLÉ°S ¥OÉ`̀°`̀U ø`̀H Òæe ø`̀H øª«¡e18953707
35á«KQÉ◊G OƒªM ø`̀H ¢ûjÉY âæH IÉ`̀‚9126821
36á«à∏°üdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U â`̀æ`̀H ió``̀f22898072
37ájóæμdG óªfi ø`̀ H ∞°Sƒj âæH ió``f17887712
38á«°Tƒ∏ÑdG ôØ©L øH º«gGôHG âæH ¬ª«°ùf8340924
39á«°Tƒ∏ÑdG ܃HÉM øH ¬∏dGóÑY âæH ±ƒf4551517
40ájÒædG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f â`̀æ`̀H ô`̀LÉ`̀g12794278
41á«Ñ«gƒdG ¢ù«ªN øH ídÉ°U âæH AÉæg22141047
42á«°UhôÿG ∑QÉÑe øH óªfi âæH AÉæg20851622

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 8:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 18 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀FÉ`̀æ`̀¡`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ΩÓ`̀ °`̀ S ø``̀H ΩOG7051066
2ájôëÑdG ¿Éª«∏°S øH ≈°ù«Y âæH Aɪ°SG9213734
3»°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ídÉ°U øH π«Yɪ°SG24097888
4᫪°TÉ¡dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H óªfi âæH π``eG9240712
5á«°Tƒ∏ÑdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªM âæH ¿É``̀ÁG24466097
6ájóæμdG ó°TGQ øH ¿É£∏°S âæH Aɪ°SCG6613467
7ájôFGódG ó«©°S øH ó°TGQ âæH ¬∏«°UCG18656967
8á«°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH ¬∏«°UCG21287268
9ájÒædG ∞«°S ø`̀ H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N â`̀æ`̀H π``̀ eCG20909332

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
10á«dÉÑ≤ŸG ó«©°S ø`̀H óªfi âæH π``̀eCG9530714
11á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH ¬«Ñª°T âæH √Ò`̀eCG9029292
12á«μjÈdG »ë°V ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH √Ò``̀eCG9499625
13᫪«∏°ùdG ¬Ø«∏N øH ó«©°S âæH AÉ«°SBG21884102
14ájôaɨdG ¿Gô``̀gR ø`̀H óªfi âæH ¬æ«ãH20568893
15á«Ñ°SGôdG óªM ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬ª°ùH11605901
16ájóæ¡dG óªfi ø`̀H ódÉN âæH ¢ù«≤∏H24411289
17á«°ù«FôdG óªfi øH º°SÉL âæH ÊÉ¡J18839146
18…ôé◊G ¿Gó`̀ ª`̀M ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H √õ`̀ª`̀M10019251
19á«∏©éŸG ó«©°S øH óªMCG âæH ¬°üdÉN12033057
20á«ÑMôdG ∞«°S ø`̀H óªfi âæH ¬`̀ª`̀MQ22247506
21᫪«∏°ùdG ¿Éª«∏°S øH ¢ûjhQO âæH ¬«bQ13841326
22á«°UGô◊G ¬∏dGóÑY øH ∞«°S âæH ¬«bQ19364858
23ájÈ©dG ∑QÉÑe øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«gR15345056
24ájÈ©dG ó«©°S ø`̀ H óªM âæH ¬ŸÉ°S21500242
25á«Lô°ûdG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ó«©°S âæH OÉ©°S15240044
26á«°Tƒ∏ÑdG õjõY ø`̀H ⁄É°S âæH ¬°ùª°T22085177
27á«MÓØdG ó«©°S ø`̀H ⁄É°S âæH ¬î«°T20755976
28á«°ùjôdG ¿É¡Ñf øH ¿É£∏°S âæH ¬°ûFÉY6784367
29ÊÉKO’hG ¿Éª«∏°S øH ¿ÉªãY âæH ¬°ûFÉY22504105
30ájƒæ¡dG ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H Ò`̀Ñ`̀Y11573318
31á«fƒæ©≤dG ∞«°S ø`̀H óªM âæH ¬ªWÉa8120728
32ájôª©ŸG ¿ƒ©Ñ°V øH ÜÉ`̀jP âæH ¬ªWÉa3156868
33á«∏«Ø¨dG ∞«°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬ªWÉa18217151
34ájó©°ùdG ܃≤©j øH ÜÉ`̀ jP âæH ‹É«d20216247
35ájôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY âæH √óLÉe14549329
36…ô`̀HÉ`̀÷G ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e8367274
37ájôëÑdG ÂÉ``̀ Z ø`̀ H ∞`̀∏`̀N â`̀æ`̀H Ëô``̀ e13067758
38á«°Tƒ∏ÑdG ¥Éë°SG øH ≈°Sƒe âæH Ëô`̀e3485203
39á«fiôdG ¿Gó`̀ ª`̀M ø`̀ H »∏Y âæH ≈æe12775326
40á«°ûÑæÿG Oƒ©°ùe øH ÖdÉW âæH ∫Gƒ`̀ f14358571
41á«FÉ°ù«©dG óªM ø`̀H ó«©°S âæH óæg12070633
42á«LôØŸG ¿Éª«∏°S øH ¬Ø«∏N âæH AÉ`̀ah7789059

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 10:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 18 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájó«©°ùdG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ âæH Aɪ°SCG18468211
2á«FÉ°ù«©dG ó«©°S øH óªfi âæH ÊÉ`̀ eCG10874691
3á«fGQó°ùdG ô°UÉf ø`̀H óªMG âæH π`̀ eCG11866777
4á«FÉæ¡dG óªfi ø`̀H OƒªM âæH ¬`̀jQó`̀H13664517
5á«HÉ«°ùdG ÜQÉ``̀M ø`̀H »∏Y âæH ¬«≤J6549486
6»ë∏°üŸG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«©°S âæH AÉ`̀jô`̀K15900565
7á«∏«μ°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H »∏Y âæH ¬`̀Nƒ`̀L6570756
8‹ÉÑ≤ŸG ∑QÉÑe øH óªfi âæH √óªM3451783
9á«°Tƒ∏ÑdG ø°ùM øH ¢SÉÑY âæH AGƒ`̀ M3386992

10á«îjÉ°ûŸG ídÉ°U øH ó«ÑY âæH IÉ«M22091419
11á«æjõŸG ∞«°S ø`̀H ¢ù«ªN âæH É`̀ jQ21519254
12á«FÉæ¡dG óªfi ø`̀H ó«ªM âæH AÉ``̀jQ20731718
13á«°Tƒ∏ÑdG ¿GóªM øH »∏Y âæH ¬æjhR14206069
14á«∏«Yɪ°SE’G ô°UÉf øH π«∏N âæH ÖæjR12756942
15á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀ H OGô``̀ e âæH Ö`̀æ`̀jR7248756
16ájóæμdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H √QÉ`̀ °`̀ S10811031
17á«°ûÑæÿG ⁄É°S øH ó«©°S âæH iƒ∏°S19544129
18á«ëàØdG ó«©°S øH ¿É£∏°S âæH ᫪°S10414659
19ájôHÉ÷G óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ΩÉ¡°S13998173
20á«°UhôÿG óªfi ø`̀H ⁄É°S âæH ≈¡°S3485799
21á«fÉeƒ◊G ∑QÉÑe øH óªfi âæH ¬°ùª°T18459848
22ájó©°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬î«°T13456839
23ájÈæ©dG ô°UÉf ø`̀H óªM âæH Aɪ«°T8027835
24ájôª©ŸG ¿Éî«°T øH ¬Ø«∏N âæH √ójÉY14059816
25á«æ°Sƒ◊G ¿ÉØ∏N øH ó°TGQ âæH √ójÉY11141211
26ájÈ©dG ¬∏dGóÑY øH óªM âæH ¬°ûFÉY14386827
27á«°UhôÿG ¿ÉØ∏N øH ¬∏dGóÑY âæH ¬°ûFÉY12002117
28á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH ¬∏dGóÑY âæH ¬°ûFÉY7297983
29ájhGõ«°ûdG ⁄É°S ø`̀H »∏Y âæH áªWÉa12957099
30á«°Tƒ∏ÑdG ó°TGQ øH ó«©°S âæH ¬ªWÉa13879773
31ájhó©dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªfi âæH ¬ªWÉa22106844
32ájójó÷G ó«ªM øH Oƒ©°ùe âæH ¬ªWÉa5942341
33á«fiôdG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀ H »∏Y âæH ô`̀Kƒ`̀c12775467
34ájó«©°SƒÑeCG ódÉN øH õjõ©dGóÑY âæH √hôe12159648
35á«∏«©°ûdG ¿Éª«∏°S øH ≈°ù«Y âæH √hôe12511281
36á«HÉ°ü≤dG º«∏°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH Ëô`̀ e6096593
37á«fÉÑ«°ûdG ó«©°S øH óªfi âæH Ëô`̀e12161372
38á«dÉÑ≤ŸG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ âæH IOÉ«e21556347
39á«∏Ñ°ûdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ±ƒ``̀f21580009
40á«bhôëŸG ¿Éª«∏°S øH ⁄É°S âæH ôLÉg10862519
41á«°†«eôdG ¢ù«ªN øH ídÉ°U âæH ióg6624837
42ájó«©°SƒÑdG ∫ÓH øH ¢ûjhQO âæH AÉah20400849

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 18 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájÈ©dG ó«©°S ø`̀H óªfi âæH ¢`̀UÓ`̀NG22320592
2á«dÉÑ≤ŸG óªM ø`̀H ó«©°S âæH ¿É``ÁG4210355
3᫪é©dG óªfi ø`̀H ∞°Sƒj âæH ÊÉ``̀eCG15212129
4á«∏aƒædG ó«©°S ø`̀H ¢ù«ªN âæH π`̀ eCG21582183
5…ôª©ŸG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ø```ÁCG14395575
6á«°UGô◊G ô°UÉf ø`̀H çQÉ``M âæH ¬`̀æ`̀eBG18113239
7»HÉ°ü≤dG ¿Éª«∏°S ø`̀H ∞«°S ø`̀H Qó`̀ H18622881
8…hGõ«°ûdG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ódÉN9467735
9á«HGó¡dG óªfi øH óªMCG âæH áéjóN9710534

10ájó«©°SƒÑdG óªfi øH ¢ù«ªN âæH ¬éjóN15388649
11…È`̀©`̀dG ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N9723819
12ájóeÉ◊G ¿Éª«∏°S øH ó°TGQ âæH AÉ`̀LQ10830812
13á«MGhôdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ÖdÉW âæH AÉ``fQ24242441
14…ó©°ùdG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H ó«©°S6571917
15á«Áô©dG »∏Y ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ≈ª∏°S6866785
16á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªM âæH ¬«ª°S10474234
17á«°SQÉØdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«ª°S19452229
18á«°Tƒ∏ÑdG ¢ûjhQO øH π«Yɪ°SG âæH ¬Øjô°T11661027
19á«°Tƒ∏ÑdG óªMCG øH ¿GóªM âæH ¬°ùª°T6562804
20á«°SQÉØdG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S âæH ¥ƒ°T3663047
21»ªé©dG »∏Y ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ídÉ°U21570705
22»°Tƒ∏ÑdG OGôe øH ø°ùM øH øªMôdGóÑY14225869
23»`̀ YQõ`̀ dG ó«©°S ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H »`̀∏`̀Y4821885
24…ó«©°SƒÑdG »∏Y ø`̀H ø°ùfi ø`̀H »∏Y3396474
25…ó©°ùdG π«Yɪ°SG øH ¬∏dGóÑY øH ôªY5648958
26á«îjÉ°ûŸG ¿É£∏°S øH »∏Y âæH ¬∏ØZ21857246
27á«fGƒcõdG ôeÉY ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ªWÉa19447345
28á«dÉÑ≤ŸG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ªWÉa10889793
29᫪°UÉ©dG ó«ªM ø`̀H óªM âæH √ó`̀›23602741
30»∏Ñ°ûdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Oƒ`̀ ª`̀fi6877025
31á«∏ª°ûdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH √hô`̀e8384413
32ájôaɨdG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S âæH ihô`̀e22142968
33᫪°SÉ≤dG º«gGôHEG øH ⁄É°S âæH Ëô`̀e7934897
34á«°SGóæ¡dG »∏Y ø`̀H ∞«°S âæH Ëô`̀ e18186672
35á`̀jÈ`̀©`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H Ëô``̀e6742305
36á«YGóÑdG ô°UÉf ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S âæH ≈æe15453431
37ájó«©°SƒÑeCG ≈°ù«Y øH óªM âæH √Rƒe6131924
38…ó`̀eÉ`̀◊G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H º«©f9092553
39ájôª©ŸG »∏Y ø`̀H ó«©°S âæH √Qƒ``̀f20339668
40á«“É◊G óªfi ø`̀H ∞«°S âæH ô`̀LÉ`̀g22956598
41á«∏Ñ°ûdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ô`̀£`̀e â`̀æ`̀H ¿É```̀jOh8222223
42ájƒ∏©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH A’h6818743

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 18 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«dÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN øH óªM âæH Aɪ°SG11347714
2á«fÉæ°ùdG ¿É£∏°S øH óªfi âæH Aɪ°SG22933296
3á«fÉÑ∏μdG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY âæH ¬∏«∏÷G17218481
4á«Ñ«æ÷G ⁄É°S ø`̀H óÑ©dG âæH QÉ`̀«`̀ÿG19399075
5á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH Ú°ùM âæH ¬fÉØ°ùdG6850924
6á«eQÉ°üdG ≈«ëj øH óªMG âæH ¬ª«eG11710994
7ájôé◊G ∞fÉW ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e âæH Aɪ°SCG11014785
8᫪°TÉ¡dG ó«©°S øH OƒªM âæH ÊÉ`̀ eCG22414458
9ájôª©ŸG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S âæH ¬ª°ùH20216299

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
10á«FÉæ¡dG ó`̀ °`̀TGQ ø`̀H ô°UÉf âæH ¬«¡H4482319
11á«ëÑ°üdG »∏Y ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ¬«côJ20163398
12á«°ùÑ◊G ∫Ó`̀g øH ó«©°S âæH ¬æ«¡L11256943
13á«fÉÑ∏μdG ⁄É°S øH ¿GóªM âæH ¬ª«∏M11582647
14ájôª©ŸG ó«ªM ø`̀H Ò°ûH âæH ¬`̀dƒ`̀N11995901
15ájô°UÉædG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H óªM âæH ∫’O7584988
16á«°UGô◊G ÖjôZ øH ¿Éª«∏°S âæH ÜÉMQ10360915
17ájôëÑdG ô°UÉf ø`̀H ¬∏dGóÑY âæH ¬«bQ13328037
18á«dÉ£¡dG ó«©°S ø`̀H ¬©ªL âæH ¬`̀æ`̀jhR12269713
19á«FÉæ¡dG ó«ªM ø`̀H óªfi âæH Ö`̀æ`̀jR18284017
20ájôª°ùdG ó«©°S ø`̀H óªM âæH √QÉ`̀ °`̀ S12548504
21á«FÉæ¡dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ŸÉ°S21711348
22»°TÉ£ÑdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H »`̀eÉ`̀°`̀S21884792
23»ë∏°üŸG ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«©°S18070739
24…ôaɨdG ó`̀dÉ`̀N ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ¿É£∏°S14541993
25…ó°TGôª◊G ∞∏N øH ⁄É°S øH ¿Éª«∏°S13873081
26ájôª©ŸG ó«ªM ø`̀H Ò°ûH âæH ¬î«°T11995897
27á«fÉÑ∏μdG ó°TGQ øH Oƒ©°ùe âæH ¬î«°T15352765
28ÊÉ°ù«ªÿG ÂÉZ øH óªM øH õjõ©dGóÑY12922943
29»bhôëŸG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H QɪY10351816
30ÊÉæ°ùdG ídÉ°U ø`̀H ™`̀«`̀HQ ø`̀H ≈°ù«Y8138208
31á«FÉ°ù«©dG ¿ƒgôe øH ⁄É°S âæH ¬ªWÉa12786523
32ájôaɨdG óªM ø`̀H óªfi âæH ¬ªWÉa4141705
33ájôª©ŸG óªfi ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ≈æÑd2529277
34á`̀jó`̀jõ`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f â`̀æ`̀H ≈æÑd6324434
35á`̀jó`̀jõ`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ¬`̀ fõ`̀e4868263
36…ÒãμdG Qƒ°üæe ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H º∏°ùe14587078
37¬«ÑYÉædG ô°UÉf ø`̀H »∏Y âæH ¬fƒª«e16569504
38á`̀jÈ`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y ø``H ∫Ó``̀g â`̀æ`̀H ¬`̀«`̀‚8883996
39á«°Tƒ∏ÑdG ídÉ°U ø`̀H »∏Y âæH ∫Gƒ``̀f18755905
40á«eô°†◊G º∏°ùe øH ¿Éª«∏°S âæH √Qƒ`̀f18351136
41á«dÉÑ≤ŸG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH ôLÉg8595205
42»∏«μ°ûdG ó`̀jƒ`̀°`̀S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ºã«g14735556

Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 18 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ΩÓ°ùdGóÑY ∫BG ô°UÉf øH ¿Éª«∏°S øH º«gGôHG05729328
2»FÉ«ë«dG ¢ù«ªN øH ódÉN øH çQÉ`̀ ◊G9110061
3»ëÑ°üdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó«©°S ø`̀H Ö∏¡ŸG10726947
4»FÉ«ë«dG ¢ù«ªN øH ódÉN øH ó«dƒdG10569623
5»ëÑ°üdG óªfi øH ó«©°S øH º«gGôHEG05761196
6…õjõ©dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó`̀eÉ`̀M ø`̀H ó`̀ª`̀MCG06460977
7»ÑYÉædG ∞«°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG23428484
8ÊGó«Ñ©dG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG14738759
9»μjÈdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG19183211

10»ë°ûdG ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀∏`̀Y ø``̀H ó``̀ª``̀MCG12793613
11‘ƒ`̀©`̀dG ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG19720663
12»HQÉëŸG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H Üô©∏H10907863
13…ô¶æŸG ó`̀ª`̀M ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ∫Ó``̀L05909312
14»ª°SÉ≤dG »`̀∏`̀Y ø``H ô`̀ eÉ`̀ Y ø``H ”É``̀M18140639
15…ƒ∏©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H âHÉK ø`̀H ¿É°ùM23138603
16‘Gƒ`̀°`̀ü`̀dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀M9479686
17»°SQÉØdG ô°UÉf ø`̀H óªfi ø`̀H ¿Gó`̀ª`̀M05309926
18»°TƒHôÿG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H √õ`̀ª`̀M14191005
19‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó`̀ª`̀M ø``H ó`̀ dÉ`̀ N18964745
20»ÑMôdG ¬∏dGóÑY ø`̀ H óªM ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N13125459
21…ôaɨdG ¢ù«ªN ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H ó`̀dÉ`̀N06515981
22‹ÉÑ≤ŸG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó`̀dÉ`̀N22600371
23‹ƒ`̀©`̀ŸG Oƒ`̀ ª`̀ M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀ N23220604
24…ó`̀°`̀Thô`̀dG óªfi ø`̀H ∞«°S ø`̀H ó`̀ °`̀ TGQ11219461
25…Ohóæ°ûdG ó°TGQ øH ¢VƒY øH ó°TGQ03932159
26»ã«¨dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ∞`̀«`̀°`̀S ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S8603367
27‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ô`̀£`̀ e ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S08977318
28»≤HÉ°ùdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó«©°S ø`̀H »eÉ°S24104428
29»°Tƒ∏ÑdG Ö``LQ ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H Oƒ©°S14046915
30»Ñ©μdG »`̀∏`̀Y ø``H ¬`̀©`̀ª`̀L ø``H ó«©°S11276901
31»æ°ù◊G ó«©°S ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ó«©°S14413204
32‘Gƒ°üdG π°VÉa ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ∞«°S08872982
33»ªé©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ø`̀°`̀ù`̀M ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U08231547
34ÊÉ¡ÑædG Éæ¡e ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ΩGó`̀ °`̀ U23441151
35»eƒàμŸG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Ö`̀dÉ`̀W10408557
36»≤jRôdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ∫OÉ``̀Y23331629
37»Ñ©μdG º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H º°UÉY11351194
38‹É`̀LOõ`̀ dG OGô``̀ e ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ó`̀gÉ`̀Y15046133
39»°ù«£ØdG ó«ªM øH ¬∏dGóÑY øH øªMôdGóÑY08725889
40‹ÉÑ≤ŸG ¬∏dGóÑY øH óªM øH ¬∏dGóÑY07967967
41…ôeÉ©dG ¢ù«ªN øH ó«ªM øH ¬∏dGóÑY07818631
42…ójõdG ¿Éª«∏°S øH ∞«°S øH ¬∏dGóÑY13600691
43»°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG øH óªfi øH ¬∏dGóÑY6728477
44…ó«©°ùdG ó«ªM øH ó«©°S øH óMGƒdGóÑY09190171
45‹ó«Ñ©dG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H »HòY09132712
46…ô`̀ HÉ`̀ ÷G »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ∞`̀«`̀°`̀S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y11027367
47»∏Ñ°ûdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y11061084
48…ó«æ°ùdG ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H QÉ`̀ qª`̀Y11659468
49»`̀FÉ`̀æ`̀¡`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ó`̀ ª`̀M ø``̀H ô`̀ ª`̀ Y19475428
50»ª°TÉ¡dG ¬©ªL ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ôªY11107392
51…ƒ`̀∏`̀©`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ô`̀ ª`̀ Y10916873
52…OÉbôdG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY øH ¿GôªY06993488
53»°Thô£ŸG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ÂÉ`̀ Z13657892
54»à«∏ØdG »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ¢`̀SQÉ`̀a20736176
55…óYÉ°ùdG ó«Y ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H π°ü«a04386964
56…ô`̀HÉ`̀÷G ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H π°ü«a05456911
57…ó«©°ùdG ó«©°S øH ¢ù«ªN øH »°üb13932749
58…ƒæ¡dG ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e08971915
59…ó`̀jõ`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ¿É£∏°S ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e13075728
60»Ñ«gƒdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H óªfi13446208
61»°TÉ£ÑdG ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H óªfi19785375
62…OGô``÷G ó«©°S ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H óªfi12520637
63»°ûæ◊G óªfi ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H óªfi10419313
64»`̀°`̀UGô`̀◊G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó`̀ª`̀fi14553821
65»°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH øªMôdGóÑY øH óªfi06712832
66»ÑMôdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi14584423
67»æ«°ù◊G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi14136052
68…Qõ`̀ ©`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó`̀ LÉ`̀ e ø``H ó`̀ª`̀fi24856133
69»à«μ°ùdG ó«ÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Oƒ`̀ª`̀fi06753695
70»æ°Sƒ◊G ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ∞«°S ø`̀H Oƒ`̀ª`̀fi15424444
71ÊGôéØdG ¢ûjhQO øH óªfi øH Oƒ©°ùe20280004
72»Ñ«©°ûdG ¿É£∏°S ø`̀H ≈°ù«Y ø`̀H PÉ©e19797733
73ÊGôª©dG â«îH ø`̀H ó«©°S ø`̀H Qò`̀æ`̀e10871018
74…ôª©ŸG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S øH ≈°Sƒe22038283
75»FÉæ¡dG π«¡°S ø`̀H ó«ªM ø`̀H ô°UÉf7102258
76‹ÉÑ≤ŸG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∞`̀jÉ`̀f11516286
77»≤HÉ°ùdG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Ö`̀«`̀‚15003262
78»∏«μ°ûdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ô°üf21202813
79»æ°Sƒ◊G ¿ÉØ∏N ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ó`̀«`̀dh06796411
80…ô`̀ª`̀©`̀ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H »`̀∏`̀Y ø``H ô`̀°`̀SÉ`̀j15247954
81…Oɪ◊G ¢ù«ªN ø`̀H óªfi ø`̀H Üô©j10438195
82…Qõ`̀©`̀ dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ∞`̀°`̀Sƒ`̀j10386506

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 19 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôHÉ÷G ¿É«æK ø`̀H óªfi âæH ìGô``̀aG4575859
2á«æ°ù◊G ídÉ°U ø`̀H º∏°ùe âæH √Ò``eG12367659
3ájOÉ¡dG ó«ÑY ø`̀H óªfi âæH ¢`̀UÓ`̀NCG8129025
4ájóæμdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«ªM âæH AÉ`̀ª`̀°`̀SCG15203692
5á«HÉ«°ùdG ¿Éª«∏°S øH ⁄É°S âæH Aɪ°SCG13018503
6á«MÉÑ°üdG ô°UÉf øH ⁄É°S âæH Aɪ°SCG14291584
7ájOÉbôdG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH ᪫eCG9290528
8á«dƒ©ŸG OƒªM øH º«gGôHG âæH ¬ª«eCG10401866
9á«dÉLOõdG ܃≤©j øH Ö«ÑM âæH A’BG9578976

10á«dÓ¡dG ≈°Sƒe ø`̀H Ö`̀dÉ`̀W âæH ¬`̀æ`̀eBG12913174
11á«°Tƒ∏ÑdG Oƒªfi øH ¬«Ñª°T âæH iô°ûH5092673
12ájôμÑdG ∞«°S ø`̀H ô°UÉf âæH ô`̀gGƒ`̀L21220641
13á«°SQÉØdG óªfi øH ó«©°S âæH ¬NƒL4820423
14á«FÉæ¡dG óªM ø`̀H Ö«ÑM âæH ¬`̀jQƒ`̀M15385605
15»°SQÉØdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ø°ùM ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N11356808

Page 4

19

§≤°ùe á¶aÉfi ™HÉJ
á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG

IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe
kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 19 :QÉÑàN’G ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
16á«fÉæ°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H óªfi âæH √óªM12280972
17á«°SQÉØdG »∏Y ø`̀H ó«©°S âæH ¿É`̀æ`̀M14206763
18á«°Tƒ∏ÑdG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH iƒ`̀LQ8035562
19»`̀ JGƒ`̀ ∏`̀ dG õ``jõ``Y ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H É``°``VQ12666905
20á«HÉ«°ùdG ó`̀eÉ`̀M ø`̀H óªfi âæH ¬`̀«`̀bQ24438384
21á«∏jõ¨dG ÊÉ``K ø`̀ H ó«©°S âæH á`̀«`̀cR18947408
22ájôëÑdG ¿Éª«∏°S ø`̀H ⁄É°S âæH ÖæjR13415006
23á«YôØdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ∞«°S âæH ¬Øjô°T9998612
24á«fGhóÑ©dG AÉ°VôdGóÑY øH ¥OÉ°U âæH ≈ë°V12275459
25á«°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH √ójÉY8591793
26‹ƒ©ŸG óªfi øH OƒªM øH õjõ©dGóÑY17862294
27ájôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH AÉ«∏Y3167732
28ájô°UÉædG »`̀©`̀jhQ ø`̀H »∏Y âæH ¬«æZ22452244
29á«°Thô£ŸG ∑QÉÑe øH »∏Y âæH ¬«ëàa9655066
30á«æ«îŸG πjÉa øH ¿ÉØ∏N âæH √óLÉe5612666
31ájƒ∏©dG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH √óLÉe10202002
32á«∏ª«¡dG Oƒ©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH √hô``e22345532
33á«fɪgódG óªM øH ó«©°S âæH ihô`̀ e19010921
34á`̀«`̀MGhô`̀dG ∞«°S ø`̀H óªfi âæH Ëô`̀ e22523784
35á«dƒ©ŸG »∏Y ø`̀H ¿É¡Ñf âæH Ëô`̀ e15160413
36»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H ¿hó`̀ª`̀M âæH ≈æe18045259
37ájôëÑdG º∏°ùe ø`̀ H ∞∏N âæH √Ò`̀æ`̀e24181954
38á«fÉ°ù«ªÿG ÂÉ`̀Z øH óªfi âæH √Rƒ`̀ e8911783
39ájó°TGôdG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S âæH AÉ«e18027211
40á«°Tƒ∏ÑdG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ª«©f17969506
41á«fÉMô°ùdG ¢ûHÉZ øH ¬Ø«∏N âæH ôLÉg21276338
42á«æYÉ£ŸG ∑QÉÑe øH ó«©°S âæH ôLÉg14484023

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 19 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájójÉ≤dG óªfi ø`̀H ó«ÑY âæH Aɪ°SG14073959
2á«FÉæ¡dG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ⁄É°S âæH √Ò`̀ eG6505307
3á`̀jhó`̀©`̀dG ô`̀£`̀e ø`̀ H Ö`̀ dÉ`̀W â`̀æ`̀H QGƒ```̀fG18682802
4á«fGóæ∏÷G ∞«°S ø`̀H »∏Y âæH π`̀°`̀ShG23158173
5á«dÉÑ≤ŸG ø°ùM øH ¿GóªM âæH Aɪ°SCG15476114
6ájôaɨdG »∏Y ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH AÉ`̀ª`̀°`̀SCG21552653
7ájó«©°SƒÑeCG ô°UÉf øH »∏Y âæH ìGô`̀ aCG5694044
8ájQƒ¡÷G ¿Éª«∏°S øH ô°UÉf âæH ìGô`̀ aCG23202233
9á«bhRôŸG óªfi ø`̀H ô≤°U âæH ¬æ«eCG13078177

10á«fGƒcõdG óªM øH ¿Éª«∏°S âæH ∫ÉØfBG13096126
11ájQòæŸG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH ¬æ«ãH20555016
12á«°Tƒ∏ÑdG ≈°ù«Y øH ¿ÉfóY âæH ≈æ«ãH7133676
13…ó°TGôdG ∞q«∏N øH 𫨰T âæH ÊÉ¡J22010701
14á«°Thô£ŸG ¬∏dGóÑY øH ¬©ªL âæH AÉjôK7177868
15ájó«©°ùdG óªfi øH ∞«°S âæH ¬æ«¡L18302641
16ájó«©°ùdG íÑ°üe øH óªfi âæH ¿ÉæM5809226
17á«fÉ°ù◊G ⁄É°S øH ó«©°S âæH ¬éjóN11958274
18ájOƒeÉ÷G OƒªM ø`̀H ⁄É°S âæH Oƒ∏N15445461
19á«°ù«ªÿG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S âæH Oƒ∏N21493434
20á«æ°Sƒ◊G ¢ù«ªN øH óªfi âæH ¬dƒN8787581
21ájó«©°ùdG óq`«ªM øH ∞«°S âæH á«bQ19960489
22á«FÉæ¡dG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬`̀«`̀bQ3957001
23ájQÉÑ°†dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH IQÉ`̀°`̀S8761469
24ájó«©°ùdG ó«©°S øH ¿Gójƒ°S âæH ìɪ°S20670777
25á«ÑMôdG ¢ù«ªN øH ó«©°S âæH IÒª°S21500383
26…ƒ∏©dG ¿Éª«∏°S ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y âæH ¬`̀YÉ`̀W15596135
27á«dÉÑ≤ŸG ó«©°S øH ¢ù«ªN âæH ¬°ûFÉY4235403
28ájó«©°ùdG óªM øH ¬∏dGóÑY âæH …QGò`̀Y8373554
29á«FÉæ¡dG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ âæH ¬ØjôY18811795
30á`̀jó`̀dÉ`̀ÿG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Ö`̀ dÉ`̀W â`̀æ`̀H √õ``̀Y11519329
31á«∏Ñ°ûdG ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ¬ªWÉa15544938
32ájhGõ«°ûdG ¿GóªM øH ¬∏dGóÑY âæH ¬ªWÉa9320502
33á«æ°Sƒ◊G ó°TGQ øH ¿ÉØ∏N âæH áfõe24593826
34á«°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG øH øªMôdGóÑY âæH ≈æe14707154
35á«dÉÑ≤ŸG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH √Rƒ`̀e7293032
36»°ùjôdG ∞«°S ø`̀ H OGô``̀ e â`̀æ`̀H ¬`̀Ø`̀jÉ`̀f3464238
37á«eÉjôdG ¢ù«ªN øH Ö«ÑM âæH ¬ª«©f20080986
38ájó«©°ùdG ô°UÉf ø`̀H ó«©°S âæH IQƒ`̀ f20331572
39á«ã«¨dG ¢TÉHôN ø`̀H óªfi âæH ±ƒ`̀ f3432742
40ájQƒ¡÷G ¿Éª«∏°S øH óªfi âæH ôLÉg18057641
41á«°Tƒ∏ÑdG ó«©°S øH ¿Éª«∏°S âæH AÉæg11462912
42á«∏aƒædG »∏Y ø`̀H ô°UÉf âæH √ó`̀jƒ`̀g5910676

Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 19 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»μjhódG óªMCG øH ¿É£∏°S øH º«gGôHG22493341
2»Ñ«æ÷G ó«ªM ø`̀ H º«æZ ø`̀ H ó`̀ª`̀MG25081897
3Êɪ©ædG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ídÉ°U ø`̀H ô```gRC’G27428523
4ÊGô`̀ª`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó``̀jR ø`̀ H çQÉ```̀◊G8630753
5»`̀KQÉ`̀◊G ¬©ªL ø`̀H Ωƒ∏°S ø`̀H çQÉ``̀◊G08624721
6»∏«μ°ûdG ó«©°S ø`̀H ∞∏N ø`̀H ó`̀ jDƒ`̀ŸG12736927
7…Qõ`̀ ©`̀ dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H ó``̀›G12857552
8»°TƒHôÿG ó«ªM ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ø`̀ ÁG04668677
9»μdÉŸG π`̀ q«`̀¡`̀e ø`̀ H ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG07924706

10»Ñ«æ÷G º«∏°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG09852977
11…ôeÉ©dG ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG13667496
12»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀©`̀ °`̀SCG09301049
13»Ñ«æ÷G ó«©°S ø`̀ H ó`̀«`̀Y ø`̀ H ó`̀©`̀°`̀SCG13500591
14»ÑYÉædG ó«©°S ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H Qó``̀ H24161766
15»HƒWô≤dG ó«ÑY ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H Qó``̀H17989451
16»Hô©«dG çQÉ``̀ M ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H çQÉ``̀ M18286223
17…OÉ`̀Ñ`̀dG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H Ú°ùM11542332
18»°Sƒ°Sô◊G ¿ƒ`̀fO øH ô°UÉf øH ¿GóªM20628616
19…Oƒ©°ùŸG ó«©°S øH ¬Ø«∏N øH ¿hóªM20001737
20»°Tƒ∏ÑdG π°VÉa ø`̀H ø°ùM ø`̀H √õ`̀ª`̀M13350909
21…Qƒ°†ÿG ¿Éª«∏°S øH ∞«°S øH ó«ªM11893666
22»ŸÉ°ùdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY øH ó«ªM18561212
23»HQÉëŸG ó«ªM ø`̀H óªfi ø`̀H ó«ªM19437188
24Êɪ∏°ùdG ¿Éª«∏°S ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ódÉN15940796
25»Ñ«æ÷G ó«ÑY ø`̀ H Ö«°üf ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N11778332
26»°Sƒ°Sô◊G …hó`̀ dG øH ¿ójƒg øH ódÉN20806854
27»∏Ñ°ûdG »`̀∏`̀Y ø``H ó`̀ª`̀M ø``H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N25657137
28…hGõ«°ûdG »∏Y øH º«gGôHG øH π«∏N07296624
29»Ñ«æ÷G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H â«îH ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ21054424
30…Oƒ©°ùŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H ô``̀gGR21026688
31»ŸÉ°ùdG ∑QÉ`̀ Ñ`̀e ø`̀ H ó`̀ª`̀MCG ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S01724963
32»Ñ«gƒdG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó`̀ª`̀M ø``H ⁄É`̀ °`̀ S21724779
33»Ñ«æ÷G º«°ùY ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S04122327
34…hô``̀ H’G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S18470914
35»Ñ«æ÷G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S08940095
36…ôeÉ©dG ó«ªM øH ¿Éª«∏°S øH ≈eÉ°S19485375
37»∏«Ø¨dG ô°UÉf ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H Oƒ©°S11318943
38»ª∏°ùŸG ¬Ø«©ædG ø`̀H óªM ø`̀H ó«©°S20073174
39»Ø«°ùdG ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó«©°S12880718
40»KQÉ◊G ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ó«©°S27616346
41…ó«©°SƒÑdG óªfi øH ⁄É°S øH ó«©°S14104068
42»°ùÑ◊G ºq«∏°S ø`̀ H Ωƒ∏°S ø`̀ H ó«©°S19809345
43…ôaɨdG ó«©°S ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ó«©°S19198819
44»eƒàμŸG óªfi ø`̀H »∏Y ø`̀H ¿É£∏°S07421744
45»ª°TÉ¡dG º«∏°S ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H º«∏°S09777293
46»°Thô£ŸG »∏Y øH ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S11339003
47…Ò`̀¨`̀ŸG ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∞«°S14783865
48»∏¶æ◊G ¿ÉØ∏N ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ∞«°S25616129
49»Ñ«æ÷G ó`̀ ª`̀M ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ô`̀≤`̀°`̀U12787877
50»Ñ«æ÷G ∫Ó``g ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ∞`̀FÉ`̀W21600994
51»°Tƒ∏ÑdG ¢`̀Vƒ`̀Y ø`̀ H º°SÉb ø`̀ H ΩRÉ``̀Y24100959
52…RôëŸG ¬∏dGóÑY øH ≈°Sƒe øH ôeÉY23603532
53»KQÉ◊G óªMCG øH ¿Éª«∏°S øH øªMôdGóÑY12861134
54…ôeÉ©dG ¬∏dGóÑY øH óªM øH õjõ©dGóÑY10937233
55…ó°TGôdG óªM ø`̀H óªMG ø`̀H ¬∏dGóÑY20808047
56»à«aõdG ∞«°S ø`̀H óªM ø`̀H ¬∏dGóÑY22291784
57»Ñ«gƒdG ⁄É°S ø`̀H OƒªM ø`̀H ¬∏dGóÑY18744568

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
58»≤jƒÑdG ó«©°S øH ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY11544763
59»°Sƒ°Sô◊G ¿GóªM øH ¢TôjƒW øH ¬∏dGóÑY24947078
60»°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ¬∏dGóÑY øH ó«éŸGóÑY06588785
61»YhQõŸG OƒªM øH ∑QÉÑe øH ∂∏ŸGóÑY13107444
62…ôμ°ùŸG ¿ÉØ∏N øH óªfi øH ô°UÉædGóÑY4121747
63…ó¡ædG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ó«ÑY22521489
64ÊGó«Ñ©dG º∏°ùe ø`̀H ¬©ªL ø`̀H »∏Y11309352
65»ª°TÉ¡dG ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H »∏Y03435078
66‹ÉÑ≤ŸG ó«ªM ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H »`̀∏`̀Y08049765
67»ŸÉ°ùdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H »`̀∏`̀Y23418818
68…Oƒ©°ùŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H »∏Y14231132
69‹ÉÑ≤ŸG ºq«∏°S ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ó`̀LÉ`̀e04809587
70…ô`̀aÉ`̀¨`̀dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e19784949
71»∏Ñ°ûdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H íÑ°üe ø`̀ H ¿RÉ```e09476004
72»°Sƒ°Sô◊G óªfi ø`̀H óªM ø`̀H óªfi15178972
73»`̀MGhô`̀dG ô°UÉf ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H óªfi11193777
74‘Éë÷G ¢UƒbôM ø`̀H »∏Y ø`̀H óªfi14265678
75»Ñ«æ÷G Oƒ`̀ ª`̀ M ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi24278785
76Êɪ«dG óªfi øH øªMôdGóÑY øH ¿Ghôe07634418
77…ôé◊G ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«ÑY ø`̀H º∏°ùe8724202
78…ó©°ùdG óªfi ø`̀H óªMG ø`̀H ≈Ø£°üe26648048
79‘Éë÷G óªM ø`̀ H óªfi ø`̀ H Qƒ°üæe15419644
80‹ƒ`̀©`̀ŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f12449566
81»∏«Ø¨dG »∏Y ø`̀H ÚØ«∏N ø`̀H ô°UÉf11318784
82»°ùjƒ©dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H º q«∏°S ø`̀ H ô°UÉf20074354
83»∏°ùÑŸG ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H º«∏°S ø`̀ H ±Gƒ``̀ f22807416
84»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ΩÉ`̀°`̀û`̀g11407884
85»Ñ«æ÷G ºq`«∏°S ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H ∫Ó`̀g23607559
86…hô``̀ HC’G π«°†a ø`̀H π«ªL ø`̀H ºã«g21073981
87»æ°Sƒ◊G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ºã«g20487458
88»“É◊G ¿Éª«∏°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ô°SÉj14542554
89»HÉ«°ùdG ¿Éª«∏°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ô°SÉj08722723
90»Ñ«æ÷G Oƒ©°ùe ø`̀H ó«©°S ø`̀H ∞°Sƒj21458153
91»∏aƒædG ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H óªfi ø`̀ H ∞°Sƒj06755563
92»Nɪ°ûdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ∞°Sƒj09274911

á«dhódG á«fɪ©dG áYƒªéŸG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 19 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ó©°ùdG ∞«°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H º«gGôHG24451562
2ÊÉÑ«°ûdG ¬∏dGóÑY øH ⁄É°S øH π«∏ÿG14216775
3…Qƒ°üæÿG óªfi ø`̀H º°SÉb ø`̀H ó``›CG05960389
4»ÑMôdG ø°ùfi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H Qó``̀H24891058
5‹ÉÑ≤ŸG ¿GóªM øH ó°TGQ øH ¿GóªM09902956
6»°ùjôdG ó``̀ jGR ø`̀ H ó«ÑY ø`̀ H ¿Gó`̀ ª`̀M08011253
7‘ô°ûŸG ó«©°S øH ¢ù«ªN øH OƒªM04284274
8…OQƒ`̀ dG ¬Ø«∏N ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H OƒªM11953568
9…ó«©°SƒÑdG óªfi øH ¿ÉØ∏N øH ódÉN9816797

10…ójõdG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S øH ódÉN07657022
11…ó©°ùdG º«∏°S ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N09644877
12…Qƒ°†ÿG ó«©°S ø`̀H óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N23495303
13…ôØ©÷G ¢ù«ªN ø`̀H ó«©°S ø`̀H OhGO21468146
14»`̀YhQõ`̀ŸG ⁄É°S ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H ⁄É°S14521804
15»©æŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ô`̀ °`̀UÉ`̀ f ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S14252444
16»MÓØdG ¿É£∏°S øH ¬Ø«∏N øH ¿É£∏°S11241869
17…ó«Ñ©dG ∑QÉÑe øH º°TÉZ øH ¿É£∏°S24025012
18»°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S11673845
19»`̀“É`̀◊G ó`̀ª`̀fi ø``H »`̀∏`̀Y ø``H º«∏°S19426155
20…ó«°TôdG óªfi ø`̀H óªM ø`̀H ÜÉ¡°T19480847
21…ô`̀ HÉ`̀÷G í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U11332997
22…ôé◊G óªfi øH ó«©°S øH øªMôdGóÑY07787603
23»“É◊G ó«©°S øH ó°TGQ øH õjõ©dGóÑY20220261
24»Ñjô¨dG óªfi øH º°SÉb øH õjõ©dGóÑY11004051
25»ªé©dG ídÉ°U ø`̀H »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY08317401
26ÊÉjô°ûdG óªfi ø`̀H »∏Y ø`̀H ¬∏dGóÑY11617514
27…ô`̀ aÉ`̀ ¨`̀ dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y20829748
28…óYÉ°ùdG óªfi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H »∏Y12552021
29…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ô`̀ª`̀Y04685873
30‹ÉÑ≤ŸG óªM ø`̀ H ¬∏dGóÑY ø`̀ H ôªY13474086
31…ô`̀≤`̀ dG ó`̀«`̀ª`̀M ø``̀H ô`̀ eÉ`̀ Y ø``̀H º`̀ gÉ`̀ a14823649
32…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H π°ü«a06845838
33…ôª©ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H º`̀°`̀SÉ`̀b11239963
34»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¢`̀ û`̀ jhQO ø`̀ H Ωô``̀c07722976
35…hô``̀ HC’G ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ °`̀TGQ ø`̀H å«d10073957
36‘ô`̀é`̀ŸG ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e8581373
37¬HGôY »æH ¿GóªM øH ôeÉY øH ó«›24159152
38…ó©°ùdG º∏jƒ°S ø`̀ H ÊÉ``K ø`̀ H óªfi13845822
39»FÉ°ù«©dG »∏Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H óªfi18499643
40»Hƒ≤©«dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªfi10801666
41…ôeÉ©dG Qƒ°üæe ø`̀H ôWÉN ø`̀H Qƒ°üæe24534269
42»ª«¡°ûdG ¢ûjôa øH ¿ÉØ∏N øH ≈°Sƒe24257243
43»`̀MGhô`̀ dG ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀MCG ø`̀ H ´Gõ``̀g25174255
44…ô`̀WÉ`̀ÿG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀«`̀ dh14702729
45‹ÉëμdG ¬∏dGóÑY øH ∞°Sƒj øH ܃≤©j08160678
46»©dÉ£dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ¢`̀ù`̀fƒ`̀j11761127

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 7:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 20 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…OhGó``̀dG ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H ô``gGR ø`̀H ó«dƒdG3714511
2‘Gƒ`̀°`̀ü`̀dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ∫Ó``̀g ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG23444119
3…ó«ª◊G ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY âæH è`̀ jQCG18054906
4ájó«éædG ∞«°S øH º∏°ùe âæH Aɪ°SCG22904173
5á«°SQÉØdG ≈°Sƒe øH óªfi âæH ¬ª«eCG21118171
6᫪«∏°ùdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¿ÉØ∏N âæH A’BG9623387
7á«ëÑ°üdG ßaÉM ø`̀H äƒ`̀bÉ`̀j âæH ∫É``̀eBG22457704
8á«Nɪ°ûdG ⁄É°S ø`̀H ô°UÉf âæH ÊÉ``̀eBG9319818
9á«Ñ«Ñ°ûdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ó«ÑY âæH ¬ª°ùH10945039

10á«Ñ«Ñ°ûdG ¿É£∏°S øH ∞«°S âæH ôjÉ°ûH23431767
11á«ŸÉ°ùdG ¿GóªM øH »∏Y âæH ≈fÉ¡J22448938
12ájó«°ûdG ¬©ªL øH óªMCG âæH áæ«¡L12354725
13ájôª©ŸG ¬∏dGóÑY øH óªfi âæH √ô`̀gR18948697
14…ôeÉ©dG ó«©°S ø`̀H ∞«°S ø`̀H ¿É£∏°S15181252
15á«aÉ°UƒÑdG ó«©°S øH º«gGôHG âæH ¬«ª°S23394018
16á«°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj øH ܃≤©j âæH ΩÉ¡°S22094857
17á«°ùjƒ©dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªfi âæH ¬Ñ«W11085439
18á«°û«bôdG óªfi øH óªMCG âæH ¬μJÉY20203454
19á«aGƒ°üdG óªMG øH óªM âæH ¬°ûFÉY4014295
20᫪é©dG óªfi ø`̀ H ø°ùM âæH ÒÑY12355746
21á«“É◊G ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ÒÑY12550359
22á«MGhôdG ó«©°S ø`̀H »∏Y âæH AÉ«∏Y19618582
23»Ñ«Ñ°ûdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀ H OÉ`̀ª`̀Y20804615
24ájƒ∏©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ôjóZ7281044
25á«μdÉŸG óªfi ø`̀H ¬©ªL âæH ¬ªWÉa22798286
26á«Lô°ûdG óªM ø`̀H ¿Gó`̀ª`̀M âæH ôKƒc24206931
27á«°UhôÿG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S âæH ôKƒc18680756
28…ô`̀eÉ`̀©`̀dG ∂`̀ dÉ`̀ e ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ¿RÉ```e20942553
29»`̀ MGhô`̀ dG ∫Ó``̀g ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N ø`̀ H ó`̀ª`̀fi7188643
30ájÒμ°ûdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªM âæH Ihô``e12630379
31»Áô©dG Ωôfi OƒªM øH óªfi âæH Ëôe7217268
32ájôª©ŸG ø°ùfi ø`̀H óªM âæH ¬`̀fõ`̀e22641196
33á«MÉ«ŸG ¿ÉØ∏N øH ¿Éª«∏°S âæH ≈æe6983265
34á«Áô©dG ¢ù«ªN ø`̀H óªfi âæH É¡e9675643
35ájójó◊G ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH √Rƒ``̀e15467672
36ájó«°ûdG ¬©ªL ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH AÉã«e4923023
37ájQƒ°†ÿG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó«©°S âæH QGƒ``̀f21965176
38á«dƒ©ŸG óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ±ƒ``f11657056
39á«°UhôÿG ó«©°S ø`̀H ∫Ó`̀g âæH OGOh14668897

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 8:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 20 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1Êɪã©dG ¬Ø«∏N ø`̀H ∞«°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG3915995
2QƒbÉ©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªMG âæH ihQCG11554367
3á«eÉ°û¡dG ô°UÉf øH ¬∏dGóÑY âæH ôgGƒL21654016
4»æ«îŸG ¿Gƒ¡H ¢ù«ªN øH óªfi øH óªM7184503
5…ó`̀jõ`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ¿Gó`̀ ª`̀ M ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N11092989
6ájôª©ŸG ¿ÉØ∏N ø`̀H »∏Y âæH Oƒ`̀∏`̀N14192772

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
7á`̀«`̀MGhô`̀dG ∞«°S ø`̀ H ô≤°U âæH ¬`̀«`̀bQ20201342
8»°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH óªfi øH QÉبdGóÑY13708502
9‹ÉÑ≤ŸG ⁄É°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ¬∏dGóÑY14935156

10…ó°TGôdG ™«ªL øH ¢ù«ªN øH ¿ÉªãY5578496
11ΩÓ°ùdGóÑY ∫BG ó«©°S øH ⁄É°S øH ôªY10145125
12…Qƒ¡÷G ¢ù«ªN ø`̀H »∏Y ø`̀H ≈°ù«Y21641153
13»MGhôdG ¿Éª«∏°S øH ∞«°S øH »°ù«Y8042877
14»ë°ûdG ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ¿RÉ```̀ e9764419
15‹É£¡dG ó«©°S ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H óªfi7212961
16á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y øH º«gGôHG âæH Ëô`̀e3451145
17á«°TQÉ£dG ó«©°S øH π°TÉg âæH AÉ¡e11288852
18»`̀fiô`̀dG ¿Gó`̀ ª`̀ M ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ºã«g13915155

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 10:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 20 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôª©ŸG ⁄É°S øH ó°TGQ âæH ΩÉ°ùàHG15708963
2á«dÉÑ≤ŸG ∑QÉÑe øH ¬∏dGóÑY âæH Oƒæ©dG10022529
3»ªYÈdG ó«©°S ø`̀H º∏°ùe ø`̀H ó`̀ª`̀MCG5728861
4á«“É◊G ∑QÉÑe øH ídÉ°U âæH QÉ``̀gRCG4611635
5ájƒ∏©dG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY âæH Aɪ°SCG11146175
6ájOGó◊G ìÉàØe øH ¬∏dGóÑY âæH π`̀eCG13222389
7á«°SQÉØdG ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH QGƒ``̀ fCG14980665
8á«FÉæ¡dG ∞«°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ¬`̀jQó`̀H3703352
9ájƒ∏©dG ¬∏dGóÑY øH ¢ù«ªN âæH ÊÉ¡J5561755

10»`̀“É`̀◊G ó«ªM ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó«ªM5602813
11á«fÉÑ∏μdG ¬∏dGóÑY øH OƒªM âæH ¿ÉæM4512453
12»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ∞«°S ø`̀H ódÉN9209106
13ájQòæŸG º∏°ùe øH ¬∏dGóÑY âæH Oƒ∏N7053994
14ájƒ∏©dG ó«©°S ø`̀ H óªfi âæH Oƒ`̀∏`̀N10410332
15á«Ñjô¨dG ∞«°S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬`̀«`̀bQ13790153
16ájô°UÉædG ¿GóªM øH ¬∏dGóÑY âæH ¬«bQ18520148
17á«Hƒ≤©«dG ¥hRôe øH ¬∏dGóÑY âæH ¬jhQ10267206
18á«fÉÑ∏μdG OƒªM ø`̀H ó«ªM âæH √QÉ`̀°`̀S13596326
19»æ°û©ŸG OÉ``̀fi ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S18325995
20á«°SQÉØdG ⁄É°S øH ¿GóªM âæH ≈ª∏°S23281711
21¬«fÉÑ∏μdG óªM ø`̀H óªfi âæH ¬«ª°S14462037
22á«“É◊G ¬∏dGóÑY øH OƒªM âæH ¬«Ø°U12183212
23á«ã«¨dG ¿ÉØ∏N øH íÑ°üe âæH ¬°ûFÉY10205295
24ÊÉ«∏©dG Ö«°üN øH ó«ªM øH õjõ©dGóÑY5993159
25…óæμdG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH õjõ©dGóÑY13366353
26á«aôéŸG ÂÉZ øH ¿Éª«∏°S âæH ¬ÑjòY8965673
27ô`̀ª`̀YÉ`̀H ⁄É``̀°``̀S ø``̀ H ó`̀ ª`̀ fi ø``̀ H ô`̀ ª`̀ Y18004045
28á«°Tƒ∏ÑdG ±ÉæW ø`̀H ¬©ªL âæH Oƒ¡Y13371242
29ájó«©°ùdG »∏Y ø`̀H óªfi âæH Oƒ¡Y22017777
30ájôaɨdG ¿Éî«°T ø`̀H »∏Y âæH ¬ªWÉa21657032
31á«fÉÑ∏μdG ⁄É°S ø`̀H óªfi âæH ¬ªWÉa10371072
32»ã«¨dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ¢`̀ Vƒ`̀ Y ø``̀H ó`̀ ¡`̀ a12793327
33á«fÉÑ∏μdG ¿Éª«∏°S øH ¿ƒgôe âæH Ihôe3807713
34á«°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ËôμdGóÑY âæH √Òæe8853285
35ájƒ∏©dG ó«©°S ø`̀ H óªfi âæH √Rƒ``̀ e10410243
36á«°SQÉØdG ó«©°S ø`̀H óªfi âæH AÉã«e11299941
37ájó«©°ùdG ÖjòdG øH óªM âæH ¬jOÉf4807578
38᫪«©ædG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H ±ƒ``̀f13057592
39á«Hƒ≤©«dG ó«©°S øH ¬Ø«∏N âæH ôLÉg7675778

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SCG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kÉMÉÑ°U 11:30 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 20 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1á«°Tƒ∏ÑdG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY âæH ihQCG13397911
2á«FÉæ¡dG Éæ¡e ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H ¬`̀ æ`̀ eBG20537756
3ájôî°TC’G ô`̀aÉ`̀X ø`̀H ó«©°S âæH É`̀jô`̀K11438467
4ájó«©°ùdG óªfi øH ⁄É°S âæH ¬æ«¡L18127025
5á«dÉÑ≤ŸG »∏Y ø`̀H ¿Éæ°S âæH ô`̀gGƒ`̀L12161601
6á«FÉ°ù«©dG óªM øH ó«©°S âæH ¬éjóN12070666
7ájÈ©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∞«°S â`̀æ`̀H ¬`̀ dƒ`̀N13580414
8á«HƒàdG ¬Ø«∏N øH ¿É£ëb âæH ¬∏«dO14196911
9á«°Tƒ∏ÑdG Ö`̀jô`̀Z ø`̀H »∏Y âæH ¬`̀ª`̀MQ8153869

10á«Ñjô¨dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M âæH Qƒ``̀gR19446905
11á«dóÑ©dG ídÉ°U øH ¿Éª«∏°S âæH ÖæjR21575266
12á«μeQódG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ídÉ°U âæH ÖæjR6624978
13á«dÉÑ≤ŸG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH √QÉ`̀°`̀S12298293
14»°UGô◊G óªfi ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H ⁄É°S22453335
15á«∏«μ°ûdG óªfi øH ∞«°S âæH ¬Øjô°T4386378
16á«HQÉëŸG ÜQÉ`̀M øH óªfi âæH ¬Øjô°T21048463
17á«°UÉ©dG óªMCG øH ¬∏dGóÑY âæH ¬°ùª°T13864793
18á«°Tƒ∏ÑdG ø°ùM øH º«gGôHG âæH ¬î«°T13956617
19ájôØ©÷G óªfi øH ¢ù«ªN âæH ¬î«°T9555514
20á«ÑMôdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ¬î«°T23648975
21á«fÉjô°ûdG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S âæH ¬î«°T23211308
22ájQÉÑ°†dG ó`̀ °`̀TGQ ø`̀H óªfi âæH ÉØ°U9572392
23á«ëÑ°üdG ¿Éª«∏°S øH »∏Y âæH AÉØ°U13027579
24á«dÉÑ≤ŸG ⁄É°S ø`̀H óªfi âæH √õ`̀jõ`̀Y14265134
25ájôaɨdG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S âæH AGôØY22142795
26á«dÉÑ≤ŸG ó«ªM ø`̀H ⁄É°S âæH ¬ªWÉa15027496
27ájhGõ«°ûdG ∞°Sƒj øH ô°UÉf âæH ¬ªWÉa13373049
28ájôª©ŸG Qó`̀ H ø`̀H ¬©ªL âæH ¬`̀Áô`̀c3251807
29á«FÉ°ù«©dG ⁄É°S ø`̀H ôeÉY âæH AÉ«Ÿ5649421
30á«eÉ°û¡dG õjõY ø`̀H ∞∏N âæH Ió«›24209304
31á«μjÈdG ¬©ªL øH ¬∏dGóÑY âæH √hô`̀ e12488916
32ájôª©ŸG ⁄É°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ¬Øjôe12002839
33á«μjôŸG ¬©ªL ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S âæH Ëô``e11169809
34á«fÉZƒ∏dG »∏Y ø`̀H ∞«°S âæH Ëô`̀ e8532498
35ájhó©dG óªfi ø`̀H ¿Éª«∏°S âæH ≈æe18953891
36ájÈ©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y âæH ¬∏¡f21271107
37ájQƒ¡÷G ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH ∫Gƒ``f13387398
38á«∏«©°ûdG ó«ªM øH π°ûjƒg âæH ió¡dGQƒf11305578
39á«°Tƒ∏ÑdG ø°ùM ø`̀H ∞°Sƒj âæH √Qƒ`̀ f13708765
40ájó«©°ùdG ¿ÉØ∏N øH ¿GóªM âæH ¬dÉg8646135
41á«eÉ°û¡dG ó`̀ª`̀MCG ø`̀H óªfi âæH ¬Ñg13447712
42á«MÉ°TƒdG ∑QÉÑe øH ¬∏dGóÑY âæH ióg11507805

á«dhÎÑdG äÉYÉæ°üdGh ‘É°üª∏d á«fɪ©dG §ØædG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
IȨdG - §≤°ùe á©eÉL :QÉÑàN’G ¿Éμe

kAÉ°ùe 1:00 :âbƒdG Ω2018 ¢SQÉe 20 :QÉÑàN’G ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…È©dG ô°SÉj ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ióæ∏÷G22378387
2á«fɪ«∏°ùdG »∏Y øH óªM âæH ¬æjõdG3862672
3ájhGõ«°ûdG ¬∏dGóÑY øH º«gGôHG âæH ∫ÉãàeG8125912
4á«fÉæ°ùdG Oƒ©°S øH ¬∏dGóÑY âæH QÉ°üàfG7338136
5á«fÉÑ∏μdG ⁄É°S ø`̀H ∞«°S âæH ¢SÉæjG4330179
6ájôHÉ°üdG ¢ù«ªN øH ∞«°S âæH ΩÓ`̀MCG18688862
7…ôHÉ÷G ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MCG8584838
8ájôª©ŸG ó«©°S ø`̀H ó`̀°`̀TGQ âæH π``̀eCG11223076
9á«ã«¨dG ¢ù«ªN øH ¿ƒgôe âæH ¬æ«eCG22093958

10᫪é©dG ¿Éª«∏°S øH ≈°ù«Y âæH ¿É`̀ÁCG17979383
11»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀ H óªfi âæH ∫ƒ`̀à`̀H5566118
12á«FÉæ¡dG »∏Y ø`̀H óªfi âæH ôFÉ°ûH23386123
13»©aÉ«dG ô`̀HÉ`̀L ø`̀ H ídÉ°U âæH ¿É`̀«`̀H14248562
14á«∏Ñ°ûdG ó`̀ ª`̀MG ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H É`̀ jô`̀ K12369181
15á«MÉ°TƒdG óªM ø`̀H ⁄É°S âæH ô`̀gGƒ`̀L11144771
16ájƒ∏©dG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY âæH ôgGƒL5059939
17»eô°†◊G ¿Éª«∏°S ø`̀H »£H ø`̀H ódÉN14271888
18á«Ñ©μdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi â`̀æ`̀H Oƒ`̀ ∏`̀N12826256
19»ªé©dG ó`̀ª`̀M ø``̀H ø`̀°`̀ù`̀M ø``̀H É`̀ °`̀ VQ10604871
20á«fÉbƒ◊G óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH √ó«aQ7875453
21á«°Tƒ∏ÑdG ø°ùM øH º«gGôHG âæH √ó«HR7326753
22á«fÉ°†eôdG ø°ùM øH ø°ùfi âæH √QÉ°S17867257
23᫪«≤ŸG OƒªM øH ó°TGQ âæH √OÉ©°S10660953
24á«fÉMô°ùdG »∏Y øH óªfi âæH ¬ª«∏°S5269772
25ájôHÉ÷G ¬©ªL ø`̀H Qhô`̀°`̀S âæH ¬î«°T13514367
26…ó«©°SƒÑdG ó©°S ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ∫OÉ``Y6497892
27¢SGhôdG ¬∏dGóÑY øH ⁄É°S øH º«μ◊GóÑY7985757
28᫪é©dG »∏Y ø`̀H Ú°ùM âæH ¬∏«≤Y12982476
29»æjô≤dG ó`̀ª`̀fi ø``H ó`̀«`̀Ñ`̀Y ø``H »`̀∏`̀Y7956207
30ájôHÉ÷G ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ °`̀ TGQ âæH Oƒ`̀¡`̀Y10184443
31ó°TGQ â«H ó«©°S øH ⁄É°S âæH ¬ªWÉa11021064
32á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H ídÉ°U âæH ≈æ«d15237464
33á«HÉ«°ùdG OƒªM ø`̀H ó«©°S âæH √hô`̀ e11701416

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
34á«dÉÑ≤ŸG øªMôdGóÑY øH ó«©°S âæH √hôe5374953
35»`̀MGhô`̀ dG º«∏°S ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H õ qà©e22615468
36á«à«∏ØdG º∏°ùe ø`̀H óªfi âæH ∫É`̀æ`̀e18625873
37á`̀jQõ`̀©`̀dG Oƒ`̀©`̀°`̀S ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S â`̀æ`̀H √Rƒ``̀ e14391613
38á«dÉÑ≤ŸG ¿É°TôM ø`̀H óªfi âæH ¬«e11743291
39ájôª©ŸG ó«ÑY ø`̀H óªfi âæH √Qƒ``̀f6172913
40á«fÉÑ∏μdG ¿ƒgôe øH ¿Éª«∏°S âæH ¬aƒf5013949
41á«μjÈdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀M â`̀æ`̀H AÉ`̀ æ`̀g6762672
42»`̀ YQó`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``H º«∏°S ø``H ó`̀ «`̀ dh21426558

á«dhódG á«fɪ©dG áYƒªéŸG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 20 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ÊhQRÉμdG óªfi øH ídÉ°U øH º«gGôHG7901545
2»∏Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MG08593061
3»HƒàdG ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ø°ù◊G9745505
4»FÉæ¡dG ôeÉY ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H ÜÉ`̀£`̀ÿG11362775
5»`̀ KQÉ`̀◊G ó`̀ ª`̀MG ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG24018428
6»°ùeÉ°ûdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG7772464
7ÊGôª©dG ∞«°S ø`̀ H ó`̀LÉ`̀e ø`̀ H ó`̀ ª`̀MCG10884192
8…ô≤°üdG ó«©°S øH ¿Éª«∏°S øH ó©°SCG25209174
9»∏«μ°ûdG ó«©°S ø`̀H ÜQÉ``̀M ø`̀H ó``̀›CG26151563

10»∏«μ°ûdG ó«©°S ø`̀H Oƒ©°ùe ø`̀H Qó`̀ H9693696
11…ô`̀HÉ`̀÷G ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∫É`̀ª`̀L18639602
12»Ñ«æ÷G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø`̀ H ”É``̀M19453152
13»Ñ°SÉμdG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N3801251
14»FÉ«ë«dG ¿ÉØ∏N øH ó«©°S øH ¿ÉØ∏N10851613
15…ôaɨdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ¢VƒY ø`̀H ¿ÉØ∏N12342091
16…hÉæ°ùdG ô°UÉf ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H OhGO07767007
17…OÉ`̀Ñ`̀dG ¢ù«ªN ø`̀ H óªfi ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ14239993
18»æ°ù◊G ¢`̀û`̀jhQO øH ¢ù«ªN øH ⁄É°S13455931
19»`̀LGô`̀Ø`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S23483442
20…ó«©°SƒÑdG óªM ø`̀H ⁄É°S ø`̀H »eÉ°S25288385
21»`̀KQÉ`̀◊G ¿ÉØ∏N ø`̀H ó«©°S ø`̀H Oƒ©°S12825273
22…ójõ«dG ¿Éª«∏°S øH ⁄É°S øH ¿Éª«∏°S10007211
23»Øjó¡dG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S18492028
24»∏«μ°ûdG ó«©°S øH óªM øH øªMôdGóÑY10876502
25…ôjó°ùdG ó°TGQ øH ¢ù«ªN øH øªMôdGóÑY6698526
26…OÉÑdG ó°TGQ øH ™«HQ øH øªMôdGóÑY11054837
27≥jó°UÉH ¬∏dGóÑY øH óeÉM øH ¬∏dGóÑY11307605
28…ô°UÉædG ∞«°S øH ó«ªM øH ¬∏dGóÑY14238531
29…ó°TGôdG ô°UÉf øH ΩÓ°ùdGóÑY øH øjódGAÓY15515304
30»`̀°`̀SQÉ`̀Ø`̀dG »`̀£`̀H ø``̀H ∞`̀∏`̀N ø``̀H »`̀∏`̀Y13093307
31…ó«©°SƒÑdG »∏Y ø`̀H óªfi ø`̀H »∏Y15067304
32»`̀KQÉ`̀◊G ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H OÉ`̀ª`̀Y7275472
33…ô°UÉædG ∞«°S ø`̀H Oƒ©°ùe ø`̀H ôªY9677985
34…ó`̀dGƒ`̀ÿG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ¢`̀SQÉ`̀a15714108
35ÊÉ¡ÑædG ó«©°S ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó¡a26364575
36»°SQÉØdG ≈°Sƒe ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ó`̀LÉ`̀e13370919
37»°TÉ£ÑdG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H óªfi11618568
38»æ©ŸG óªfi ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H óªfi21293272
39…È`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi10221873
40»`̀HÉ`̀Yõ`̀dG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi07671821
41»°TÉ£ÑdG ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY øH ∑Qó`̀e8757005
42…ôeÉ©dG ¬∏dGóÑY øH Qƒ°üæe øH Qòæe9465661
43»©æŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ó`̀æ`̀¡`̀e10029117
44»°ùjôdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¿ÉØ∏N ø`̀ H π°TÉg08593023
45ÊÉÑ∏μdG ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ΩÉ`̀°`̀û`̀g13718603
46»°Tƒ∏ÑdG ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H Oƒ`̀ g12658049

Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG :ácô°ûdG º°SG
ôjƒÿG - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 20 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»°Tƒ∏ÑdG º«gGôHG øH ¬©ªL øH º«gGôHG20592958
2»FÉæ¡dG ™`̀«`̀HQ ø`̀H óªfi ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG21534071
3»°Tƒ∏ÑdG ídÉ°U øH óªfi øH π«Yɪ°SG06808759
4»°Tƒ∏ÑdG OGô`̀ e øH óªfi øH π«Yɪ°SG15599081
5…óeÉ◊G ¬∏dGóÑY øH ô°UÉf øH QòæŸG12472718
6»Mô°ùdG ó«ÑY ø`̀H ¢`̀û`̀jhQO ø`̀H ó`̀ª`̀MCG04214827
7»FÉæ¡dG ™`̀«`̀HQ ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG04258002
8…ô`̀ HÉ`̀÷G ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG04762263
9»∏«μ°ûdG ¬©ªL ø`̀H ó«ªM ø`̀H ¬©ªL14417096

10ó`̀FGƒ`̀©`̀dG ó`̀ª`̀MG ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀eÉ`̀M18556286
11»ª°†¡÷G ¬©ªL øH ¿ƒgôe øH Ú°ùM19370327
12»îjÉ°ûŸG ¢ù«ªN ø`̀H ôeÉY ø`̀H óªM18162911
13…ó©°ùdG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H óªM06860041
14…ô°UÉædG OƒªM øH ¬∏dGóÑY øH ¿ÉØ∏N09242224
15»`̀“É`̀◊G ó`̀ª`̀fi ø``H »`̀∏`̀Y ø``H π`̀«`̀∏`̀N23390357
16…ôª©ŸG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ´ÉÑ°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ11682011
17»æ«îŸG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ06991024
18»°SQÉØdG ídÉ°U øH ¬∏dGóÑY øH ÉjôcR03138375
19»HÉ«°ùdG ¢ù«ªN ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ⁄É°S18279982
20»HÉ«°ùdG §«≤°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H Oƒ©°S22654945
21»°ùÑ◊G ó«ªM ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ¿É£∏°S10802902
22»`̀“É`̀◊G ∞«°S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ∞«°S22123487
23»°ùjƒ©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U10895281
24»HGóædG ¿ÉØ∏N ø`̀H Ëó`̀ Y ø`̀H ídÉ°U13645439
25»Ñ«gƒdG ô°UÉf ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H ¥QÉ`̀ W09131213
26»FÉ°ù«©dG ∞«°S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y13852912
27…ó°TGôdG 𫨰T øH ¿ÉØ∏N øH º«μ◊GóÑY21050903
28»Ñ°SGôdG º«∏°S øH π«ªL øH øªMôdGóÑY18225679
29ÊÓ«¨dG ⁄É°S øH ±QÉY øH øªMôdGóÑY11622047
30ÊÉ°ù«ªÿG ÂÉZ øH óªM øH õjõ©dGóÑY12922943
31»°Tƒ∏ÑdG ÖdÉW øH »∏Y øH õjõ©dGóÑY03315587
32»∏«©°ûdG ó°TGQ øH ó«ªM øH ¬∏dGóÑY18019293
33…OÉÑdG ójƒ°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY05204652
34»°Tƒ∏ÑdG ÜQÉ`̀M øH ≈°ù«Y øH ¬∏dGóÑY14354037
35‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN øH ∞°Sƒj øH ¬∏dGóÑY07114738
36»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S øH Ö«Ñ°T øH º©æŸGóÑY14120876
37…ƒ∏©dG ⁄É°S øH ¬∏dGóÑY øH º©æŸGóÑY07209073
38ÊÉÑ∏μdG ó«©°S ø`̀H ô°UÉf ø`̀H ¿É`̀fó`̀Y12678818
39»`̀YQõ`̀ dG Ωó`̀ jƒ`̀ N ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H »`̀∏`̀Y08107203
40»◊É°üdG í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H OÉ`̀ ª`̀Y10839091
41…ôë°ûdG ∫ƒ`̀Y óªMG øH ó«©°S øH ôªY6180457
42…Òμ°ûdG ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ôªY04119058
43»`̀MGhô`̀dG ≈°ù«Y ø`̀H ≈«ëj ø`̀H ≈°ù«Y23404967
44êô`̀a â`̀«`̀H ó«©°S ø`̀ H ó`̀eÉ`̀M ø`̀ H ó`̀¡`̀a05080652
45»HÉ«°ùdG ∑QÉ`̀ Ñ`̀e ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¢ù«b23481255
46…ôª©dG ¢`̀Vƒ`̀Y ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ¢ù«b22640845
47ÖgòdG …ƒ`̀∏`̀Y ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi06132818
48‹ÉÑ≤ŸG ó«©°S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi13748344
49»æ°ù◊G ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H óªfi07550812
50»FÉæ¡dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀fi11217536
51»à«μ°ùdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY øH Oƒªfi05157876
52»°SQÉØdG Oƒªfi ø`̀H ≈«ëj ø`̀H Oƒªfi03533174
53»ÑMôdG ≥```jRQ ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀°`̀Tô`̀e23119047
54»`̀ YQó`̀ dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ô`̀ °`̀UÉ`̀ f12733143
55»`̀FÉ`̀æ`̀¡`̀dG ô`̀ eÉ`̀ Y ø``̀H »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ô`̀°`̀ü`̀f14810889
56…ó«©°ùdG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H ´Gõ``̀g18156331
57ÖMÉ°ùdG ó«©°S ø`̀ H »∏Y ø`̀ H ܃≤©j01935741
58…ôeÉ©dG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ∞°Sƒj11093288
59…ôaɨdG ó`̀ ª`̀MCG ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¢ùfƒj06378249

Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG :ácô°ûdG º°SG
…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 21 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»∏gòdG óªfi ø`̀H ó«ªM ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG08647123
2»ª«∏°ùdG ⁄É°S øH ó«©°S øH º«gGôHG13827413
3äƒ``ŸG º∏°ùe ø``H ó`̀«`̀ª`̀M ø``H ó`̀ ª`̀ MG18671887
4…ô`̀HÉ`̀÷G ó«ªM ø`̀H ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H ó`̀ª`̀MG22512151
5»`̀MGhô`̀dG óªfi ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ø`̀H Qò`̀æ`̀ŸG11392797
6‹ƒ©ŸG ¿Éª«∏°S øH ¬∏dGóÑY øH QòæŸG12689115
7»HƒàdG ¿Éª«∏°S ø`̀H ∞∏N ø`̀H Ö∏¡ŸG26168777
8…Oƒ`̀eÉ`̀÷G ¬Ø«∏N ø`̀H ÜQÉ``M ø`̀H ø`̀ÁG24826566
9»`̀eÉ`̀jô`̀dG Oƒ`̀ ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG25670953

10…ôØ«°ûŸG ∞«°S ø`̀H ó`̀dÉ`̀N ø`̀H ó`̀ª`̀MCG12232841
11…È``̀ZC’G ô°UÉf ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó`̀ª`̀MCG10548311
12»FÉæ¡dG ∂`̀jô`̀H ø`̀H »`̀©`̀ jhQ ø`̀H ó`̀ª`̀MCG19467969

Page 5

20

§≤°ùe á¶aÉfi ™HÉJ
Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG :ácô°ûdG º°SG

…hQ - á«dɪ©dG ájÉYô∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 28 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
54‹É£¡dG ¢`̀SQÉ`̀a ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H »eÉ°S23390465
55»∏«μ°ûdG ¬∏dGóÑY øH ¿Éî«°T øH π°ü«a20818523
56‹ÉÑ≤ŸG óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¿É`̀ fó`̀Y23330749
57‹É£¡dG óªM ø`̀ H ¿ÉØ∏N ø`̀ H ¿É°ùZ19371423
58‹ƒ`̀©`̀ŸG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H º`̀°`̀SÉ`̀L10451354
59»°Sɪ¡dG ∞«°S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N19741389
60»∏«μ°ûdG ø°ùfi ø`̀H ∞«°S ø`̀H ¿Gõ``̀Y22758266
61»∏«Ø¨dG ±ƒ«©e øH ó«ÑY øH ó«ª◊GóÑY17892212
62»°Tƒ∏ÑdG √ƒLÉJ øH ¿ÉgÒ°T øH ¿GôªY27551265
63»`̀eÉ`̀jô`̀dG ó`̀ ª`̀ MCG ø`̀ H çQÉ``̀ M ø`̀ H ¿RÉ``̀ e25563669
64…ƒ∏©dG ¬∏dGóÑY øH º«gGôHG øH ódÉN21369756
65»FÉ«ë«dG ó«©°S ø`̀H ÖbÉY ø`̀H ≈°ù«Y26567383
66»°Tƒ∏ÑdG º°SÉb øH ôªY øH õjõ©dGóÑY11276883
67…ôWÉÿG ó«©°S ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ¿Éª«∏°S24494522
68…óæμdG ó«©°S øH ≈°ù«Y øH õjõ©dGóÑY10828507
69»μª∏dG ¿Éª«∏°S ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ¿Éª«∏°S25492218
70»ŸÉ°ùdG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e23081328
71»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀ H ≈°ù«Y ø`̀ H óªfi26489489
72»°TQÉ£dG π°TÉg ø`̀H ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ó©°SCG26569879
73»`̀“É`̀◊G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ¿É£∏°S27783055
74‹ƒ©ŸG ¢ù«ªN ø`̀H ídÉ°U ø`̀H É`̀jô`̀cR12922184
75»FÉ«ë«dG ó«©°S ø`̀H ÖbÉY ø`̀H ¥Éë°SG27686247
76…QƒØdG ¿ÉØ∏N øH ô°UÉf øH øjódGQóH13680177
77»°ùë«ÑŸG »∏Y ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ∞«°S18648715
78»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H π``̀FGh22014944
79…QGõªμdG ¬∏dGóÑY øH ø°ùM øH ∫OÉ`̀ Y05930826
80»°Tƒ∏ÑdG äGó`̀ jó`̀N ø`̀H »∏Y ø`̀H ⁄É`̀°`̀S4160005
81»`̀Áô`̀©`̀dG ô`̀ °`̀UÉ`̀ f ø``̀H ó`̀ª`̀M ø``̀H ó`̀¡`̀a02313568
82…óYÉ°ùdG ¢ù«ªN øH ó«©°S øH ¢ù«ªN07690838
83»`̀≤`̀jRô`̀dG º«∏°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f8295276
84»æYÉ£ŸG óªfi ø`̀H ™«ªL ø`̀ H ô`̀eÉ`̀Y03518024
85…ƒ∏©dG ¢ù«ªN ø`̀H ó«©°S ø`̀H ìÓ`̀°`̀U10543427
86…ôª©ŸG óªfi ø`̀H ∞°Sƒj ø`̀H ô°UÉf11567108
87…ô`̀Ø`̀©`̀÷G »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀Y08431888
88»Ñ«gƒdG óªM ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S08995113
89…ô`̀eÉ`̀©`̀dG â`̀ HÉ`̀ K ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀M05221627
90‘ô°ûŸG ¢ù«ªN ø`̀H º∏°ùe ø`̀H ó«dh08678522

áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉfi
á«fɪ©dG §HGôŸG ácô°T :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀HGó`̀¡`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG13537509
2…ôeÉ©dG Qƒ°üæe ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG24174259
3»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY øH ¿Éª«∏°S øH ¿GóªM10720358
4»eƒàμŸG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H ¿ÉØ∏N08887287
5»eƒàμŸG Ëó`̀ Y ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¬Ø«∏N05552042
6…OÉÑdG ó«©°S øH óªfi øH øªMôdGóÑY08802419
7…ƒ∏©dG ¬∏dGóÑY øH ôHÉL øH ¬∏dGóÑY09757686
8…QGõØdG ÚŸÉ°S øH º«gGôHG øH óªfi03565791
9»FÉ°ù«©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi05909045

10»Ñ©μdG ¬∏dGóÑY ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ô°UÉf09354575
11…ô`̀ HÉ`̀÷G ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ≈«ëj07319893

IOhóëŸG á«dhódG õàjƒ°S :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1 ‹ÉÑ≤ŸG ¿ƒ`̀gô`̀e ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MG14141311
2‹ÉÑ≤ŸG ∞«°S øH ¬∏dGóÑY âæH √Ò`̀eG14634721
3᫪°TÉ¡dG ⁄É°S øH º«gGôHG âæH π`̀ eCG732841
4…ôª©ŸG »∏Y ø`̀H Oƒ©°ùe âæH É`̀jô`̀K19984816
5…ô`̀aÉ`̀¨`̀dG ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ø°ùM12442059
6 …ôª©ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H Oƒ`̀ ª`̀M ø`̀ H ó`̀ª`̀M11373648
7…QÉÑ°†dG ó°TGQ øH óªfi âæH ¬éjóN275669
8‹ÉÑ≤ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀M ø`̀ H ¬Ø«∏N20838922
9…ôª©ŸG ó«©°S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ7712504

10»°Tƒ∏ÑdG ø°ùM ø`̀H óªfi âæH √QÉ`̀°`̀S9301813
11»°Tƒ∏ÑdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S11179686
12…Òª©dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H Oƒ`̀©`̀°`̀S19504077
13»°ù«FôdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¢ûjôa ø`̀H ó«©°S5840495
14…ó`̀jõ`̀«`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ∞`̀«`̀°`̀S10953277
15 …ôª©ŸG ⁄É°S ø`̀H ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY10643532
16»ªé©dG óªfi ø`̀H º«gGôHG âæH ÒÑY5756611
17»`̀HÉ`̀Yõ`̀dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¿Gô`̀ ª`̀ Y ø`̀ H AÓ``̀Y20008255
18»ªé©dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H º`̀«`̀gGô`̀ HG ø`̀ H »`̀∏`̀Y11279959
19ÊɪgódG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H »∏Y3269077
20»HƒWô≤dG ójƒ°S ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H »∏Y6614488
21»∏Ñ°ûdG óªfi ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H QÉ`̀ª`̀Y17946978
22»°Tƒ∏ÑdG ó`̀«`̀Ñ`̀Y ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ô`̀ª`̀Y15280472
23ájó°ThôdG ¿GóªM øH óªfi âæH ¬jôîa10929328
24…ôª©ŸG óªfi ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H óªfi14001908
25OGó``̀◊G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H »`̀MÉ`̀°`̀V ø`̀ H ó`̀ª`̀fi16086636
26…ôeÉ©dG ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y ø`̀H óªfi15145934
27»HÉYõdG ¢ù«ªN ø`̀H ¬©ªL ø`̀H ¿Ghô``̀e10615336
28»°SQÉØdG ¬∏dGóÑY øH QOÉ≤dGóÑY øH ô°üàæe10456833
29‹ÉÑ≤ŸG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H óæ¡e12657244
30á«YhQõŸG óªfi ø`̀H »∏Y âæH √Rƒ``e8728483
31…ôª©ŸG ô°UÉf ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ô°UÉf12257566
32…ôª©ŸG »∏Y ø`̀H Oƒ©°ùe ø`̀H ô°UÉf13597417
33…ó«°ûdG óªfi øH ¬∏dGóÑY âæH ¬∏«Ñf7569365
34…ó°ThôdG ¿GóªM øH óªfi âæH ôLÉg8923152
35á«dÉ£¡dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ó`̀æ`̀g12581814
36»ªé©dG ¿Éª«∏°S ø`̀H óªfi ø`̀H ºã«g10854708
37ájó«©°ùdG ¢ûjhQO øH ¬∏dGóÑY âæH AÉØ«g409388
38á`̀ «`̀ HÉ`̀ Yõ`̀ dG ó`̀«`̀©`̀ °`̀S ¿É`̀ Ø`̀ ∏`̀ N á`̀ ë`̀ °`̀ Vh12530073
39‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ¬`̀©`̀ª`̀L ø``H êô``̀ a ø``H ó`̀ «`̀ dh8753063
40…óæμdG ∞`̀jÉ`̀N ø`̀H ó«ªM âæH iô°ùj8647718

äÉYÉæ°ü∏d ∞«∏¨J :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…QGõ``̀Ø``̀dG …hÉ``̀°``̀V ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N º`̀ «`̀ gGô`̀ HG12983937
2‹É`̀ Ñ`̀ ≤`̀ ŸG ¿ƒ```̀gô```̀e ⁄É``̀ °``̀ S ó``̀ ª``̀ MG14141311
3»`̀ ª`̀ é`̀ ©`̀ dG Ωƒ```̀ ∏```̀ Z »```∏```Y ó```̀ ª```̀ MG536653
4…QGõ```̀ Ø```̀ dG ∑QÉ```̀ Ñ```̀e ø``°``ù``M ó````̀›G5598262
5»`̀ª`̀ é`̀ ©`̀ dG ¢``̀ SÉ``̀ Ñ``̀Y »``̀ ∏``̀Y º``̀ °``̀ SÉ``̀L11031892
6»°Tƒ∏ÑdG º`̀ «`̀ gGô`̀ HG Ú`̀gÉ`̀°`̀T Ú`̀°`̀ù`̀M1889948
7»````μ````jÈ````dG »````̀ ∏````̀ Y Ú````°````ù````M9891081
8»`̀ª`̀ °`̀ SÉ`̀ ≤`̀ dG ó`̀ «`̀ ª`̀ M ó``̀ ª``̀ MG ó`̀ «`̀ ª`̀ M12050623
9‹É`̀ë`̀μ`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ΩhOÉ`````N ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N1297159

10»`̀°`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ó```°```TGQ í``dÉ``°``U ó```°```TGQ9780735
11»`̀ °`̀ SGó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S »``∏``Y ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S9504973
12…ó`̀ °`̀ Thô`̀ dG ∞`̀«`̀ °`̀S â`̀«`̀î`̀H ¿É`̀ £`̀ ∏`̀ °`̀ S25373429
13»`̀ μ`̀ jô`̀ŸG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ™``̀«``̀HQ ¿É`̀ £`̀ ∏`̀ °`̀ S18139787
14»°SQÉØdG ¿GóªM øªMôdG óÑY ¿É£∏°S8604974
15»`̀ª`̀é`̀©`̀ dG ⁄É``̀ °``̀ S »``̀∏``̀Y ¿É`̀ ª`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S1437367
16»`̀ μ`̀ jÈ`̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ∑QÉ```̀Ñ```̀e Ò`̀ ª`̀ °`̀ S20434326
17»`̀ æ`̀ °`̀ Sƒ`̀◊G ∞`̀ «`̀ °`̀ S ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ∞`̀ «`̀ °`̀ S2121254
18»``̀YhQõ``̀ŸG ó`̀«`̀Ñ`̀Y ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ¢`̀ù`̀eÉ`̀ °`̀T15140071
19…ô`̀ª`̀ ©`̀ŸG ¬`̀ ©`̀ ª`̀L ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ∫OÉ````̀Y6235775
20»`̀YhQõ`̀ŸG ¬∏dGóÑY »∏Y øªMôdG óÑY2456941
21…ô`̀ ª`̀ ©`̀ŸG ¬`̀ ©`̀ ª`̀ L ∫Ó```̀ H ¬``∏``dGó``Ñ``Y11475813
22…QGõ``̀ Ø``̀ dG ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ø`̀ °`̀ù`̀M ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y12392577
23»`̀∏`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N »`̀ ∏`̀ Y ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y9942713
24»```̀MGhô```̀ dG ¿Gô```̀ª```̀Y ø``°``ù``M »``̀∏``̀Y8683936
25…ó``̀ dÉ``̀ ÿG ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ⁄É``̀ °``̀ S »``̀∏``̀Y10111531
26»``°``ù``jô``dG ó````°````TGQ ∞``̀«``̀°``̀S »``̀ ∏``̀ Y21289399
27…ó`̀«`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG »``∏``Y ¬``∏``dGó``Ñ``Y »``∏``Y18009027
28…QGõ``̀ Ø``̀ dG ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ø`̀ °`̀ ù`̀ M ¿Gô``̀ ª``̀ Y12392699
29…QGõ``̀ Ø``̀ dG ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ø`̀ °`̀ ù`̀ M ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e5598281
30…ó`̀«`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG »``̀∏``̀Y ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ó``̀ª``̀fi11745365
31…ó``̀ æ``̀ μ``̀ dG ∞``̀ «``̀ °``̀ S »```∏```Y ó```ª```fi18285873
32…ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG OÉ```̀ª```̀M ⁄É```̀°```̀S ô``̀£``̀ e7070706
33‹É`̀ Ñ`̀ ≤`̀ ŸG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ¿É``Ø``∏``N …OÉ````̀ g7373531
34…Qƒ```̀¡```̀÷G ∞``̀«``̀°``̀S ó``̀ ª``̀ M ∫Ó`````̀g12648586

äÉYÉæ°ü∏d ∞«∏¨J :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀ HÉ`̀ Yõ`̀ dG ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ó`̀«`̀©`̀ °`̀S ó``̀ª``̀MG11547258
2…ƒ`̀∏`̀©`̀dG ó`̀ ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y ø``̀H ó```›G20801591
3 »ªé©dG óªfi ø`̀ H ø°ùM ø`̀ H Ú°ùM11547493
4…ó«°ûdG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀N10427462
5 …ƒ`̀∏`̀©`̀dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ dÉ`̀ N9387837
6…QGõ`̀Ø`̀dG ó«©°S ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ódÉN7163102
7 …hGhó`̀ Ñ`̀ dG óªfi ø`̀ H ó«ÑY ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N9891019
8»°SQÉØdG ¢ù«ªN ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀dÉ`̀N17998283
9»``̀ HÉ``̀Yõ``̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ⁄É```°```S ó```dÉ```N5170332

10…ô`̀ ª`̀ ©`̀ ŸG ¿É``̀Ø``̀∏``̀N »``̀∏``̀Y ¿É``̀Ø``̀∏``̀N7954396
11 ‹ÉÑ≤ŸG ¿ÉMô°S ø`̀H »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN5849719
12…OÉ``̀ Ñ``̀ dG ô``̀ jó``̀ Z ¬``∏``dGó``Ñ``Y ó```°```TGQ12456497
13»```̀YhQõ```̀ŸG ⁄É``̀ °``̀ S ¬``©``ª``L ⁄É``̀ °``̀ S8900637
14»`̀°`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG π`̀ ª`̀ °`̀ T ¬``jó``«``c ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S14476118
15 …ó«©°ùdG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH ¿Éª«∏°S15596385
16»````̀ bhRô````̀ŸG »```∏```Y ¬```̀ ∏```̀ dGó```̀Ñ```̀Y11855177
17 »``̀ °``̀ SQÉ``̀Ø``̀ dG ∞``̀ °``̀ Sƒ``̀ j ¬``̀ ∏``̀ dGó``̀ Ñ``̀ Y12697953
18 ó``̀ «``̀ Ñ``̀ Y ¢```̀ ù```̀ «```̀ ª```̀ N ó````̀«````̀Ñ````̀Y9090347
19…ô``̀ HÉ``̀ ÷G Oƒ``©``°``ù``e Ö``̀ jô``̀ Z »``̀∏``̀Y7232811
20 »``̀ YhQõ``̀ ŸG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e »`̀ ∏`̀ Y8955431
21»`̀°`̀ù`̀«`̀£`̀Ø`̀dG ó`̀«`̀©`̀ °`̀ S ∞`̀ «`̀ °`̀ S π`̀ °`̀ü`̀«`̀a8149476
22 …ôª©ŸG ∑QÉÑe øH ¿É°†eQ øH ∑QÉÑe7717984
23 ÊGó`̀ª`̀◊G »`̀∏`̀Y ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi11393058
24»`̀ °`̀ SQÉ`̀ Ø`̀ dG ø`̀ °`̀ ù`̀ M ¢`̀ù`̀ «`̀ ª`̀N ó``ª``fi12374716
25»`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀Ñ`̀ dG ó`̀ ª`̀ fi ¢```̀û```̀jhQO ó`̀ ª`̀ fi12280372
26»`̀°`̀Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ó``ª``M ¬``∏``dGó``Ñ``Y ó``ª``fi9136847
27‹É`̀ Ñ`̀ ≤`̀ŸG í`̀Ñ`̀ °`̀ü`̀e ó``̀ °``̀ TGQ í`̀Ñ`̀ °`̀ü`̀e13262451
28ΩÓ°ùdGóÑY ∫G ᩪL øH Ö«°üN øH ô£e8293829
29»°Tƒ∏ÑdG OGô``̀e ø`̀ª`̀Mô`̀dG óÑY º°üà©e6727845
30»`̀ ª`̀ «`̀ ©`̀ æ`̀ dG ó``̀ ª``̀ fi ó``̀ ª``̀ M Qò```̀ æ```̀e18034789
31 …QGõ`̀Ø`̀dG ¿ÉªãY ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó«dh19672247

√Écô°Th âØ«∏«Ñe ácô°T :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀æ`̀jOô`̀ dG ó``°``TGQ ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H Qó``̀ H4106157
2»°Thô£ŸG Ö«°üf øH ∫Ó`̀H øH ¬©ªL1432844
3…QÉ°üf’G øjódGQƒf øH óªfi øH Ú°ùM4388119
4ΩÓ°ùdGóÑY ∫G »∏Y øH øjƒ°T øH ¿ÉØ∏N13440468
5 »HÉYõdG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H »∏Y ø`̀H ¿ÉØ∏N7754547
6»°Tƒ∏ÑdG ó«©°S øH º«gGôHG øH π«∏N11740345
7…ó«©°ùdG OɪM ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ⁄É°S9959027
8ÊÉæ°ùdG ó`̀°`̀TGQ ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H Oƒ©°S25433828
9»∏«îædG ø`̀H ∞∏N ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ∞«°S22650276

10ÊÉæ°ùdG ±É°üN øH ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY13884292
11 …ôªîŸG ô`̀HÉ`̀L ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi8193079
12…ó«©°ùdG ¿Éª«∏°S øH ó«©°S øH ∞jÉf20597385
13ÊÉæ°ùdG ¢ù«ªN øH ¿ÉØ∏N øH ∞°Sƒj23866154

á«FÉHô¡μdG í«JÉت∏d QÉë°U »Jƒ«L ácô°T :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ó«©°ùdG ó«©°S ø`̀ H óªM ø`̀H ó`̀ª`̀MG22376453
2…ƒ`̀∏`̀©`̀dG ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ó`̀ ª`̀ MG20801623
3‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H ø°ùM18296662
4»ªé©dG ø`̀°`̀ù`̀M ø``H »`̀∏`̀Y ø``H ø`̀°`̀ù`̀M11450254
5»∏Ñ°ûdG Ö«ÑM ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S17995267
6…hGhó`̀ Ñ`̀ dG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¬©ªL ø`̀H »eÉ°S5577142
7…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ó`̀ª`̀M ø`̀ H º∏°ùe ø`̀ H ó«©°S8150474
8…OÉ`̀Ñ`̀ dG ∞«°S ø`̀ H ¿Gó`̀ ª`̀ M ø`̀ H ∞«°S9168489
9…OÉ`̀Ñ`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ∞«°S9028833

10‹ÉëμdG ΩhOÉ``̀N ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ∫OÉ``Y20855073
11»∏Ñ°ûdG óªfi øH ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY8872503
12»°Tƒ∏ÑdG ∞°Sƒj øH Òª°S øH ¬∏dGóÑY8619302
13…hó`̀©`̀dG ô°UÉf ø`̀ H ¬∏dGóÑY ø`̀ H »∏Y7415975
14…QGõ`̀ Ø`̀ dG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀¡`̀a10186836
15…ô`̀ª`̀©`̀ŸG ó`̀ª`̀fi ø``̀H ô`̀£`̀e ø``̀H ó`̀¡`̀ a25765329
16…ó«©°ùdG »∏Y øH ¬∏dGóÑY øH π°ü«a18008939
17»°Tƒ∏ÑdG ÚŸÉ°S ø`̀H óªfi ø`̀H ∂`̀dÉ`̀e10048317
18‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN ø`̀H »∏Y ø`̀H óªfi15284396
19»eƒàμŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ∞«°S ø`̀H Ωƒàμe8606607
20»æ«éŸG ó`̀ª`̀MG ø`̀ H óªfi ø`̀H ∞°Sƒj11149959

á«ŸÉ©dG äÉjhÉ◊G á£ëŸ á«fɪ©dG ácô°ûdG :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 14 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…QòæŸG óªfi ø`̀H óªM ø`̀H º`̀«`̀gGô`̀HG19849449
2ÊÉæ°ùdG óªM ø`̀H ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó`̀ª`̀MG06801613
3»`̀YGó`̀Ñ`̀dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ¬Ø«∏N ø`̀ H ó`̀ª`̀M17813072
4…Qƒ`̀¡`̀÷G ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ó`̀ª`̀M22958906
5…hõ«¨ŸG ⁄É°S ø`̀H ∞«°üN ø`̀H ó«ªM10560478
6»°Tƒ∏ÑdG ¬©ªL ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N08117394
7»æ°Sƒ◊G ∞«°S ø`̀H ÜQÉ``̀M ø`̀H ÜÉ`̀£`̀N11680738
8ÊÉÑ∏μdG ¿ÉØ∏N ø`̀H óªM ø`̀H ¿ÉØ∏N10959196
9»æ°Sƒ◊G ∫Ó``̀g ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ22325963

10»∏Ñ°ûdG ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S11965429
11…OÉ«°ûdG ídÉ°U ø`̀H ⁄É°S ø`̀H ¿Éª«∏°S05714826
12…Qƒ¡÷G ∞«°S øH ó«©°S øH ¿Éª«∏°S04182376
13»°Tƒ∏ÑdG º«MôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY øH º«MôdGóÑY03738291
14»°Tƒ∏ÑdG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY øH ó«éŸGóÑY03641755
15»°Tƒ∏ÑdG ó«©°S ø`̀ H ¬Ø«∏N ø`̀ H »∏Y10262524
16»`̀eƒ`̀«`̀μ`̀dG »`̀ ∏`̀Y ø``̀H ó`̀ª`̀fi ø``̀H »`̀ ∏`̀Y07088646
17Êɪμ◊G ¬©ªL ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀¡`̀a14664635
18»μjÈdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H óªfi17919348
19…ôª©ŸG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi12284947
20»ªé©dG º°SÉL ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi09046342
21»æjõŸG ¿Gó`̀ª`̀M ø`̀H ó«©°S ø`̀H Oƒªfi14571396
22…ôª©ŸG óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ±Gƒ`̀ f06870901

IQÉéà∏d á«gGõdG …QGôH ácô°T :ácô°ûdG º°SG
iƒd - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 15 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1‹ÉÑ≤ŸG ó«ÑY ø`̀H ᩪL ø`̀H º«gGôHG11129724
2»°Tƒ∏ÑdG Qhô`̀ °`̀ S ø`̀ H ≈°ù«Y ø`̀ H Qó``H9821812
3»Ñ©μdG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M9677703
4…ó«©°ùdG ⁄É`̀ °`̀S ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S23361801
5»`̀HÉ`̀Yõ`̀ dG »`̀∏`̀Y ø``H ó`̀«`̀Ñ`̀Y ø``H ⁄É`̀ °`̀ S1600638
6¬jôHÉ°üdG ¢ù«ªN øH ¬∏dGóÑY âæH ìɪ°S13610862
7‹ÉÑ≤ŸG ô`̀jó`̀Z ø`̀ H óªfi ø`̀H ÜÉ¡°T8215939
8»HÉYõdG »∏Y ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¬∏dGóÑY15340411
9…ôª©ŸG ¿É`̀Mô`̀a ø`̀H ∂jôH ø`̀H ≈°ù«Y2362902

10»°Tƒ∏ÑdG óªfi ø`̀H º«gGôHG ø`̀H óªfi9210901
11»Ñ©μdG ¢ù«ªN ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H óªfi11758547
12»°ùjôdG ó`̀ °`̀ TGQ ø`̀ H ó```jGR ø`̀ H ó`̀ª`̀fi11712857
13»MÉ°TƒdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É°S ø`̀H óªfi13334693
14»æjõŸG ó«ÑY ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ó`̀ª`̀fi7133057
15…ôªîŸG ¢TôjƒW øH íÑ°üe øH Oƒªfi9727856
16 á«∏Ñ°ûdG óªfi ø`̀H ó«©°S âæH Ëô`̀ e18970341
17 »°Tƒ∏ÑdG OGô``e ø`̀H ¿ÉÑãY âæH √Òæe2869831
18»∏gòdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f12562206
19»MÉ°TƒdG ¢ù«ªN ø`̀H ó«ÑY ø`̀H ó«dh11265737

ádRÉ©dG OGƒª∏d ôbR øH ™æ°üe :ácô°ûdG º°SG
QÉë°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 15 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ƒ`̀∏`̀©`̀dG ó`̀«`̀ª`̀M ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀«`̀ª`̀M8086722
2…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ó«©°S ø`̀ H ó«ªM ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S10739389
3»FÉæ¡dG ó«©°S øH ∞«°S øH õjõ©dGóÑY20287652
4‹ÉÑ≤ŸG ¢ù«ªN ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H ôªY14588417
5»°SQÉØdG ¬∏dGóÑY ø`̀H óªfi ø`̀H ôªY12110652
6…OÉ`̀ Ñ`̀ dG ⁄É`̀ °`̀ S ø``̀H ó`̀ª`̀fi ø``̀H ¿RÉ```̀ e9439314

áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉfi
á©æ°üŸG ™éàæe IQGOG :ácô°ûdG º°SG

áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 11 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1ájôaɨdG ∞«°S ø`̀H Éæ¡e âæH ΩÉ°ùàHG15092433
2»ëÑ°üdG ¬∏dGóÑY øH ídÉ°U øH º«gGôHG12870463
3»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H Ö«£dG09006617
4…hÓ¡ÑdG ¿ƒgôe øH ¿Éª«∏°S øH QòæŸG12810171
5ájôLô÷G ¿ƒgôe øH ⁄É°S âæH ¬°ù«fG12853956
6á«Ñ«LôdG óªfi ø`̀H ∞«°S âæH ¿É``ÁG18779609
7…È`̀©`̀dG ó`̀ª`̀fi ø``H í`̀dÉ`̀°`̀U ø``H ܃```̀jG24871915
8á«eÉjôdG ó«©°S øH ¬∏dGóÑY âæH ΩÓ`̀MCG11723627
9»HÉ«°ùdG óªfi ø`̀H ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG22534568

10á«ëÑ°üdG ∞«°S øH ó«©°S âæH ¿É¡ª°SCG19419951
11á«aƒ©dG ó«©°S øH Oƒ©°ùe âæH á∏«°UCG20593702
12᫪°SÉ≤dG ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY âæH ÊÉ`̀eCG18905971
13á«°ù«ªÿG ó«©°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH π``̀eCG17885028
14ájôaɨdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ∞«°S â`̀æ`̀H π``̀ eCG13784773
15á«°UGô◊G ¬∏dGóÑY øH ∞«°S âæH π`̀ eCG14692859
16»∏«μ°ûdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ¢ûHÉZ ø`̀H ø``ÁCG13772077
17ájó©°ùdG ΩÉ©°ûe øH ∑QÉÑe âæH ᪰SÉH22265845
18…ôaɨdG ¿Éª«∏°S ø`̀H ó«ªM ø`̀H âHÉK18232399
19√É°T ¿GQƒ```̀ f √É`̀ °`̀ T ó`̀ª`̀fi ø``H º`̀°`̀SÉ`̀L83307734
20»MQÉÑdG í«Ñ°S ø`̀ H Ö`̀dÉ`̀W ø`̀ H ∫É`̀ª`̀L8751279
21»°ù«ªÿG ó«ÑY ø`̀ H ⁄É`̀°`̀S ø`̀ H ¬©ªL21779573
22á«Ñ«Ñ°ûdG ¬∏dGóÑY øH íÑ°üe âæH ¬∏«ªL07910888
23…ó©°ùdG ¢ûjhQO øH â«îH øH Ú°ùM6722999
24»∏aƒædG ∫Ó`̀ H ø`̀H ¢TƒÑM ø`̀H Ú°ùM10400391
25ÊÉ°ù¨dG ∞«°S ø`̀ H ô`̀gÉ`̀X ø`̀ H Ú°ùM8090961
26‹ƒ`̀©`̀ŸG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H Ú`̀°`̀ù`̀M09289957
27»ªé©dG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Ú°ùM10900548
28»HÉ«°ùdG ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H π«∏N ø`̀ H ó`̀ª`̀M03607832
29»Ñ«gƒdG ôNÉæe ø`̀H π«ªL ø`̀H Oƒ`̀ª`̀M14990747
30»FÉæ¡dG »`̀∏`̀Y ø`̀ H í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀ H Oƒ`̀ª`̀M25266014
31»HƒWô≤dG ó°TGQ øH ¢ù«ªN øH ó«ªM18772553
32ájó©°ùdG ±É`̀æ`̀W ø`̀H ≥`̀ M’ âæH ¿É`̀æ`̀M14007119
33á«∏gòdG ∞«°S ø`̀H ô°UÉf âæH ¿É`̀æ`̀M20570452
34»°Tƒ∏ÑdG ¬∏dGóÑY ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀dÉ`̀N13010613
35»◊É°üdG »∏Y ø`̀H ¿Éª«∏°S ø`̀H ó`̀dÉ`̀N11134402
36Ωô``̀ c ø````̀H ó``̀«``̀©``̀°``̀S ø````̀H ¿É``̀ Ø``̀ ∏``̀ N14049701
37»eÉ°ùÑdG áØ«∏N ø`̀H ∞«°S ø`̀H áØ«∏N2281946
38…ôª©ŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H Ö`̀dÉ`̀W ø`̀ H π«∏N9989213
39á«dƒ©ŸG ∞∏N ø`̀H ¢ù«ªN âæH ¬dƒN15148842
40»≤jô°ûdG ó«©°S ø`̀ H óªMG ø`̀H ó`̀°`̀TGQ24823874
41 ‘ƒ©dG ¿ÉØ∏N ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ó`̀°`̀TGQ15373674
42á«FÉæ¡dG ÜQÉ`̀M øH ¿É°†eQ âæH ¬«NQ08938324
43á«fGóª◊G óªfi øH ó«©°S âæH Ωõ`̀ eR15159153
44…ó©°ùdG ¿Éª«∏°S ø`̀H óªM ø`̀H ⁄É`̀°`̀S13041764
45»HÉ«°ùdG ¿ÉØ∏N ø`̀H ó«©°S ø`̀H ⁄É`̀°`̀S4032666
46…ôéØdG ¿Éª«∏°S øH ¿GóªM øH ¿É£∏°S24854157
47Ωô``̀ c ø```̀ H ó``«``©``°``S ø```̀ H ¿É``̀£``̀∏``̀°``̀S25572421
48ÊÉÑ∏μdG ó«©°S ø`̀H ∞«°S ø`̀H ¿É£∏°S11581945
49»HÉ«°ùdG ô°UÉf ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H º«∏°S2089074
50á«°ü≤°ûdG ó«©°S øH Oƒ©°ùe âæH ¬ª«∏°S18964075
51»∏«μ°ûdG ∞°Sƒj ø`̀H ó«©°S ø`̀H Òª°S23931437
52ájô°UÉædG ¢ù«ªN øH ⁄É°S âæH √Òª°S14006577
53á«°Tƒ∏ÑdG »°ûÑ◊G øH óªfi âæH ¬«ª°S19900094
54á«°Tƒ∏ÑdG ¬©ªL ø`̀H ÖdÉW âæH AÉæ°S20108177
55ÊÉ°ù¨dG ∞«°S ø`̀ H ô`̀gÉ`̀X ø`̀ H ∞«°S8061974
56á«°Tƒ∏ÑdG ó«©°S øH ∞°Sƒj âæH á°ùª°T07191907
57á«FÉæ¡dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S âæH ¬°ùª°T18104731
58‹ÉÑ≤ŸG ó«ªM ø`̀ H ô°UÉf ø`̀ H ∫Ó``W27763275
59‹ÉÑ≤ŸG á«Ñª°T øH ¿ÉMô°S øH ΩÓ°ùdGóÑY20253223
60…QÉØ©dG ¬Ø«∏N øH ⁄É°S øH õjõ©dGóÑY8545225
61ÊGóª◊G ó«©°S øH ¬∏dGóÑY øH ó«éŸGóÑY18340455
62ájó°TGôª◊G ¢ù«ªN øH ≈°ù«Y âæH ÒÑY15704434
63á«°SQÉØdG ¿GóªM øH ∑QÉÑe âæH ÒÑY18915767
64»°Tƒ∏ÑdG »`̀∏`̀Y ø`̀ H ¢ù«ªN ø`̀ H »`̀∏`̀Y12476085
65…ôª©ŸG óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H »∏Y6453713
66…ó©°ùdG ídÉ°U ø`̀ H π«ªL ø`̀ H ±ƒ``Y21130075
67ÊGó«Ñ©dG ¿Gó«ÑY øH ó°TGQ øH ≈°ù«Y2196423
68»°ùjƒ©dG Ö«ÑM øH ∑QÉÑe øH ¿É°ùZ08429166
69á«°Tƒ∏ÑdG ó«ªM ø`̀H »∏Y âæH ¬ªWÉa10709123
70á«°Tƒ∏ÑdG ∑QÉÑe øH ∞°Sƒj âæH ¬ªWÉa21065068
71»Ñ«gƒdG ™`̀ q«`̀HQ ø`̀H ¢ûHÉZ ø`̀H »ëàa3286662
72»∏«∏ÿG ¬©ªL ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H π°ü«a21147926
73ájôaɨdG ¿Éª«∏°S øH ó«ªM âæH áÁôc19623682
74á«HGó¡dG π«ªL ø`̀H ó«ÑY âæH ¬æÑd20718761
75á«ÑMôdG Oƒ`̀ª`̀M ø`̀ H »`̀∏`̀Y â`̀æ`̀H ≈∏«d03259998
76»ª°SÉ≤dG óªfi ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H óLÉe23353137
77á«“É◊G ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H óªfi âæH ¬∏gÉe25130503
78á«ehõîŸG ó«©°S øH ÊÉ`̀K âæH √ójÉe13436745
79»ªé©dG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H º`̀°`̀SÉ`̀L ø`̀ H ó`̀ª`̀fi22748038
80»ª°TÉ¡dG ¿Éª«∏°S øH ¬©ªL øH óªfi752451
81»HƒWô≤dG ¬∏dGóÑY øH ó«©°S øH ¿Ghô`̀e19368792
82á«°Tƒ∏ÑdG ó«ÑY ø`̀H óªfi âæH √hô``̀e21974594
83…È`̀©`̀dG ∑QÉ``Ñ``e ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H PÉ`̀ ©`̀ e23652557
84á«eô°†◊G êô`̀a øH ¬∏dGóÑY âæH ∫Éæe18927914
85»ëjô°ùdG Ú°ûdG ø`̀H óªfi ø`̀H óæ¡e23715067
86ájóªë«dG ¿É©ªL øH íÑ°üe âæH ∫Gƒ`̀f07312259
87»°Thô£ŸG ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ¬Ø«∏N ø`̀H ìƒ`̀ f18538585
88á«dÉLOõdG ¢ù«ªN øH º«gGôHG âæH ôLÉg10125167
89á«°Tƒ∏ÑdG óªfi ø`̀H ø°ùM âæH ôLÉg18720329
90á«°Tƒ∏ÑdG óªfi ø`̀H ⁄É`̀°`̀S âæH ô`̀LÉ`̀g22519437
91á«dƒ©ŸG ó«ªM øH ¢ù«ªN âæH ió`̀g05596478
92…ôaɨdG óªfi ø`̀H ¢ù«ªN ø`̀H ΩÉ°ûg11612527
93¬«°û«°û÷G ™«HQ ø`̀H ó`̀ª`̀MCG âæH ΩÉ«g21761314
94 »°TQÉ£dG íÑ°üe ø`̀H óªfi ø`̀H ó`̀«`̀dh8471856
95»HGó¡dG ∑hÈ`̀ e øH Qƒéæ°S øH ∞°Sƒj21751898
96…ó«æ°üdG ¢ù«ªN øH ⁄É°S øH ¢ùfƒj8057346

IOhóëŸG ™jQÉ°ûª∏d º«æ°ùàdG :ácô°ûdG º°SG
áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 12 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ó«©°ùdG ∞«°S ø`̀H óªfi ø`̀H ó«©°S06585441
2…ó°ThôdG ó«ÑY øH óªfi øH ΩÓ°ùdGóÑY13023547
3»eÓ°ùdG ∞«°S ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H OÉ`̀ª`̀Y15170355
4ÊÉæ°ùdG ¢ù«ªN ø`̀ H óªfi ø`̀ H ôªY23341721
5»∏Ñ°ûdG ó«ªM ø`̀H ¿ÉØ∏N ø`̀H π°ü«a10216421
6»æjõŸG ó`̀ª`̀fi ø`̀ H ¿É`̀Ø`̀∏`̀N ø`̀ H ™`̀fÉ`̀e13824398
7»ªé©dG º`̀«`̀gGô`̀HG ø`̀H ôØ©L ø`̀H óªfi07667207
8…ó`̀ jõ`̀ dG ó«©°S ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ó`̀ª`̀fi09646918

á«FÉHô¡μdG äÉeóî∏d ÖgGƒŸG :ácô°ûdG º°SG
áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»`̀ μ`̀ dÉ`̀ ŸG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ó``ª``M º``̀ «``̀ gGô``̀ HG21689039
2»``̀ HQÉ``̀ ¨``̀ dG ó``̀ YÉ``̀ °``̀ S ó``̀ ª``̀ M ó```̀ª```̀MG22289981
3…QGõ```̀Ø```̀dG ó```̀°```̀TGQ ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ó``̀ ª``̀ MG22531965
4»``MGhô``dG ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S ó`̀ ª`̀ MG22648627
5»``̀°``̀UGô``̀◊G ô``̀°``̀UÉ``̀f Ö``̀ jô``̀ Z ó``̀ ª``̀ MG11923532
6»°Tƒ∏ÑdG ΩÓ```Z º``«``gGô``HG ¢``̀ ù``̀ jQOG24043576
7»eÉ°û¡dG ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S ó`̀ª`̀fi ¥É`̀ ë`̀ °`̀ SG12882713
8ÊGó``̀ª``̀◊G ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ⁄É``̀°``̀S ó`̀ ©`̀ °`̀ SG18215212
9»`̀FÉ`̀ «`̀ë`̀ «`̀ dG ó``ª``M Ú`̀ æ`̀ °`̀ T ó``̀«``̀ dƒ``̀ dG8637055

10…OQƒ``````̀dG ∑QÉ```̀ Ñ```̀ e Ö```̀dÉ```̀W Ú`````eG20171335
11…OGô`````̀÷G ó``̀Ñ``̀©``̀dG ¬`̀ ©`̀ ª`̀ L ó```̀ °```̀ TQCG8965935
12…Ò`̀ °`̀ †`̀ ÿG ó`̀ «`̀ ª`̀ M ¬``∏``dGó``Ñ``Y Qó````H9610945
13»`̀ ŸÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG »``̀ ∏``̀ Y Oƒ``̀©``̀°``̀ù``̀e Qó`````H27157749
14»`̀ HÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG ¿É``̀Ø``̀∏``̀N ô``̀°``̀UÉ``̀f Qó````̀ H7892677
15»``̀∏``̀gò``̀dG ó``̀ ª``̀ M º``̀«``̀∏``̀°``̀S Ò``̀°``̀û``̀H12027217
16…OQƒ`````̀ dG ∑QÉ```̀Ñ```̀e ⁄É``̀ °``̀ S Ú`̀ °`̀ ù`̀ M19615552
17»``̀ MGhô``̀ dG ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y »`̀ ∏`̀ Y Ú`̀ °`̀ ù`̀M7045034
18…ô``̀eÉ``̀©``̀dG ⁄É``̀ °``̀ S ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S Oƒ``̀ ª``̀ M24065787
19»`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀◊G ó``̀ ª``̀fi ô``̀ °``̀ UÉ``̀ f Oƒ```̀ª```̀M11658714
20ÊGó``̀ ª``̀ ◊G ¬`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N ó``̀ª``̀fi ó``̀ dÉ``̀ N12414665
21…OÉ``̀ ¡``̀ dG ó`̀ «`̀ Ñ`̀ Y ∑QÉ```Ñ```e ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N16769442
22»`̀∏`̀«`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S ô```eÉ```Y OhGO9423843

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
23»``̀°``̀UGô``̀◊G ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ó``̀ª``̀fi ó```̀°```̀TGQ14630188
24ÊGó``̀ ª``̀ ◊G »``̀∏``̀Y í`̀ Ñ`̀ °`̀ ü`̀ e ó```̀°```̀TGQ17235034
25»``°``UGô``◊G ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ¿É``Ø``∏``N ™``̀ «``̀ HQ18445307
26»``̀“É``̀◊G ó`̀ «`̀ ª`̀ M ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ó`````̀jGR19874456
27»`̀ HÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ó``̀ª``̀M ó``̀YÉ``̀°``̀S17927604
28»`̀ eô`̀ °`̀ †`̀◊G º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S Ö`̀ «`̀ Ñ`̀ M ⁄É``̀ °``̀ S13725229
29»`̀ °`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ó``̀ª``̀fi π`̀ «`̀ ª`̀ L Oƒ``̀©``̀°``̀S16856041
30…ô```jõ```ÿG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ∞``̀ ∏``̀N ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S22953338
31‘Ò``̀£``̀ŸG ó``̀ª``̀M ó```̀ °```̀ TGQ ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S18009627
32…ô`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG ó`̀ ª`̀ fi ¢```̀û```̀jhQO ìÓ``̀°``̀U22162523
33»``MGhô``dG ∑hÈ```̀e ó`̀ª`̀fi õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y14655339
34ÊÉ`̀ª`̀WÈ`̀dG ⁄É`̀ °`̀ S ¿Éª«∏°S ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y13589841
35…ó`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG ⁄É```̀°```̀S ¬`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N »``̀ ∏``̀ Y13002024
36‹ƒ``̀ ©``̀ ŸG ó``̀«``̀©``̀°``̀S ⁄É```̀ °```̀ S »``̀ ∏``̀ Y13473102
37»`̀ °`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ⁄É``̀ °``̀ S ô``̀ª``̀Y18390402
38‹É`̀ £`̀ ¡`̀ dG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ô``ª``Y20288035
39ÊGó``̀ª``̀◊G ¢`̀ù`̀ «`̀ ª`̀N ⁄É``̀ °``̀ S ¢``̀Vƒ``̀Y17394584
40‹É`̀Ñ`̀≤`̀ŸG ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀S ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y21319195
41»`̀ °`̀ TQÉ`̀ £`̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ¿É``̀Ø``̀∏``̀N ó``̀¡``̀a21164171
42»Jƒ¡dG Ëô`̀μ`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ó«©°S ¢`̀ Sƒ`̀ HÉ`̀ b9480646
43»`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀Ñ`̀dG ∂`̀ °`̀û`̀æ`̀g ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ó``̀LÉ``̀e8929099
44»`̀μ`̀ dÉ`̀ŸG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ∂``̀dÉ``̀e15308685
45…ó``«``°``Tô``dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ô``̀ HÉ``̀ L ™``̀ fÉ``̀ e14401919
46»`̀FÉ`̀«`̀ë`̀«`̀ dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ¿É``Ø``∏``N ó``ª``fi20116485
47ÊÉ`̀ ª`̀ μ`̀◊G ¬``∏``dGó``Ñ``Y ⁄É``̀ °``̀ S ó``ª``fi18402211
48»`̀ °`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¬`̀ ©`̀ ª`̀ L π`̀ «`̀ Ñ`̀ °`̀ S ó``̀ª``̀fi8233945
49…ó`̀ «`̀ °`̀ Tô`̀ dG ó```°```TGQ ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ó``ª``fi19551243
50»`̀ °`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ⁄É```̀ °```̀S »``̀ ∏``̀ Y ó``̀ ª``̀ fi4917151
51ÊÉ`̀ ª`̀ ©`̀ æ`̀ dG ô``̀ °``̀UÉ``̀f ó``̀ª``̀fi Qò```æ```e13951668
52»`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀Ñ`̀ dG ó``̀ª``̀MG ¬``∏``dGó``Ñ``Y Ò``æ``e21127138
53…ô``̀ë``̀Ñ``̀ dG ܃```````jG »``̀ ∏``̀ Y ô``̀ °``̀ UÉ``̀ f13615539
54…ô``̀aÉ``̀¨``̀ dG ó```̀ °```̀ TGQ ™```fÉ```e ô``̀ °``̀UÉ``̀ f19658634
55»`̀°`̀û`̀Ñ`̀æ`̀ÿG ó``̀ª``̀fi ó```̀ °```̀ TGQ ´Gõ`````̀ g21936812
56…ô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG ܃```````̀ jG »```∏```Y ∫Ó``````g13615511
57»`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀ü`̀ dG ∞``«``°``S ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S º``ã``«``g19124713
58»`̀ ∏`̀ gò`̀ dG ܃``≤``©``j ∞`̀ «`̀ °`̀ S ܃``≤``©``j22032748
59…ó`̀©`̀°`̀ù`̀dG ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ¢`̀ û`̀ HÉ`̀ Z ¢`̀ ù`̀ fƒ`̀ j18211635

á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfi
∂«eGô°ùdG êÉàfE’ πFÉ¡dG :ácô°ûdG º°SG
Qƒ°U - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe

Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ
Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1‘ô`̀ °`̀ û`̀ ŸG ⁄É``̀ °``̀ S »``∏``Y º``̀ «``̀ gGô``̀ HG23672567
2»``̀Áô``̀©``̀dG »``̀ ∏``̀ Y ¬``̀©``̀ª``̀L ó```̀ª```̀MG2762627
3…ô``̀ª``̀©``̀ŸG ó``̀ ª``̀ M ⁄É```̀ °```̀ S ó```̀ª```̀MG11284872
4»``Áô``©``dG ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ⁄É```°```S ó```ª```MG10614667
5»``̀Áô``̀©``̀dG º```̀LÉ```̀f ⁄É```̀°```̀S ó```̀ª```̀MG14125122
6 ‘ô`̀ °`̀ û`̀ŸG Ö`̀ °`̀ UÉ`̀ Z ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ó``̀ª``̀MG24631293
7»``©``eÉ``÷G ó``̀ª``̀fi ¬``©``ª``L ó```̀ ª```̀ MCG11287053
8…ô`̀ μ`̀ °`̀ ù`̀ ŸG ⁄É```°```S π```jÉ```a Ö``«``©``J01596073
9»`̀Ñ`̀«`̀©`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀ °`̀ü`̀f Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ e »`̀ æ`̀ K00528339

10ÊÓ`̀ «`̀ ¨`̀ dG ¬`̀ ©`̀ ª`̀ L â`̀ «`̀ Ñ`̀ °`̀ S ¬`̀ ©`̀ ª`̀ L07197761
11»``̀ Áô``̀ ©``̀ dG »```̀∏```̀Y ó```̀ª```̀M ”É``````̀M3384959
12»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG ó``̀ ª``̀ M ⁄É```̀ °```̀ S ó``̀ ª``̀ M09837068
13»`̀æ`̀«`̀î`̀ŸG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ô``°``UÉ``f ó``̀ dÉ``̀N14235853
14…ô```HÉ```÷G ó``̀ª``̀fi ܃``̀≤``̀©``̀j ó```dÉ```N10647334
15…ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG ¿É`̀ Ø`̀ ∏`̀ N ¬`̀©`̀ª`̀L ¿É`̀ Ø`̀ ∏`̀ N01685262
16»`̀ Áô`̀ ©`̀ dG ∑QÉ```Ñ```e ⁄É``̀ °``̀ S ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀N06243286
17…ô``̀LÉ``̀¡``̀dG ó``̀ ª``̀ MG ⁄É``̀ °``̀ S ó```̀ °```̀ TGQ01696876
18ÊÓ``«``¨``dG π``̀ jÉ``̀ a ähQÉ``````̀ H ô`````̀ gGR15221444
19»`̀ °`̀ SQÉ`̀ Ø`̀ dG ó``̀ª``̀M Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ e ô`````̀gGR26672386
20…Ò``̀ã``̀μ``̀dG ó``̀ ª``̀fi ¿É``̀ Ø``̀ ∏``̀N ⁄É```̀°```̀S10639294
21‘ô`̀°`̀û`̀ŸG ¿É`̀£`̀ ∏`̀ °`̀ S ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ⁄É``°``S05308695
22»``̀°``̀SQÉ``̀Ø``̀ dG ⁄É```̀°```̀S »``̀ ∏``̀ Y ⁄É```̀°```̀S11739169
23»``̀Áô``̀ ©``̀ dG ó```ª```fi »```∏```Y ⁄É```̀ °```̀ S07868114
24…ƒ``̀∏``̀©``̀dG ¬``̀©``̀ª``̀L ∑QÉ```̀ Ñ```̀ e ó``̀©``̀°``̀S08373943
25»``̀ °``̀ ThQó``̀ dG º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ e È```̀L Oƒ``̀©``̀°``̀S4738136
26…ô`̀ LÉ`̀ ¡`̀ dG ó`̀ q``̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S ⁄É``̀ °``̀S ó`̀«`̀©`̀ °`̀ S03392878
27»`̀ æ`̀ «`̀ î`̀ŸG ó```LÉ```e ⁄É```°```S ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S11183605
28»``Áô``©``dG ó```̀ °```̀ TGQ ó``̀ª``̀fi ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S08387724
29»``Áô``©``dG ó```̀ °```̀ TGQ ó``̀ª``̀fi ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S14259398
30‘ô``°``û``ŸG ⁄É```°```S ó``̀ª``̀fi ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S04097837
31á``̀jô``̀HÉ``̀÷G º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S ⁄É``̀ °``̀ S á`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S12039505
32»`̀ Áô`̀ ©`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ó``̀ª``̀M ÜÉ``̀¡``̀°``̀T10792779
33»``̀Hô``̀◊G í``̀dÉ``̀ °``̀U ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S í``̀dÉ``̀ °``̀U18690754
34»Áô©dG ¬`̀æ`̀a ∫G ⁄É`̀ °`̀ S ó`̀ dÉ`̀N ∫Ó``̀W14639717
35»``̀Áô``̀ ©``̀ dG »```∏```Y ó```ª```M ∫OÉ```````̀Y3384931
36ÊÓ`̀«`̀¨`̀dG ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ⁄É`̀ °`̀ S ó`̀«`̀ª`̀◊Gó`̀Ñ`̀Y12036405
37»`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀S ¬`̀©`̀ª`̀L ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y09708764
38‘ô`̀ °`̀ û`̀ ŸG ⁄É``̀ °``̀ S »``̀∏``̀Y ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y20228587
39…ƒ``̀ ∏``̀ ©``̀ dG »```̀∏```̀Y ¬``̀ ©``̀ ª``̀ L »```̀∏```̀Y00683538
40‘ô`̀ °`̀ û`̀ ŸG ¿É`̀ £`̀ ∏`̀ °`̀ S ó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ S »``∏``Y05664393
41…ô``̀ eÉ``̀ ©``̀ dG »``̀ ∏``̀ Y í``̀ dÉ``̀ °``̀ U »``̀ ∏``̀ Y18300154
42»``̀Áô``̀ ©``̀ dG ô```°```UÉ```f ó```ª```M ó```¡```a2313568
43‘Ò``¨``ŸG ó```°```TGQ º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ e π`̀ °`̀ ü`̀ «`̀ a05807696
44»`̀ æ`̀ «`̀ î`̀ ŸG »``̀ ∏``̀ Y ô``̀ °``̀ UÉ``̀ f ™```̀ fÉ```̀ e01881688
45»`̀Áô`̀ ©`̀ dG ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ó`̀«`̀©`̀ °`̀ S ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e14822858
46…ô`̀é`̀«`̀ë`̀ŸG ó`̀ «`̀ ª`̀ M ó`̀ «`̀ Ñ`̀ Y ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e00154848
47…ƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dG Ö``̀ jó``̀ g ¢``̀û``̀jô``̀a ∑QÉ```̀Ñ```̀e182622
48»``Áô``©``dG ∑QÉ```̀ Ñ```̀e ¬``©``ª``L ó``̀ª``̀fi04515004
49»`̀ª`̀ °`̀ TÉ`̀ ¡`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ó``̀ª``̀M ó``̀ª``̀fi2274983
50…OhGó``````̀ dG ó``̀ dÉ``̀ N á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀ N ó``̀ª``̀fi10709986
51»``̀Áô``̀©``̀dG ¬``̀©``̀ª``̀L ⁄É```̀°```̀S ó``̀ ª``̀fi04093735
52…ô``̀Ø``̀©``̀÷G º```̀ LÉ```̀ f »``̀ ∏``̀ Y ó``̀ ª``̀ fi22355347
53»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG »``̀ ∏``̀ Y È``̀ ª``̀ b ó``̀ ª``̀ fi17917963
54…ƒ``̀ ∏``̀ ©``̀ dG ó```ª```fi ¬``̀ «``̀ Ñ``̀ f ó```ª```fi08858464
55…ô``̀ LÉ``̀ ¡``̀ dG ó``̀ q«``̀©``̀ °``̀ S ⁄É```̀ °```̀ S ô````̀e04798058
56»`̀ °`̀ SQÉ`̀ Ø`̀ dG ó``̀ °``̀ TGQ ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ó`̀ °`̀ Tô`̀ e07676396
57»°Tƒ∏ÑdG º`̀ «`̀ gGô`̀ HCG ó`̀ª`̀fi ≈Ø£°üe00134876
58…ó`̀ «`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dG ó``̀ª``̀M ó``̀ LÉ``̀ e Ö``̀°``̀TÉ``̀f14816456
59»`̀ °`̀ Tƒ`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG »``̀ ∏``̀ Y â```̀ª```̀MQ ô``̀°``̀ü``̀f04835736
60»``Jƒ``¡``dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ ª`̀ N ó``̀ª``̀fi º``ã``«``g04734386
61»``Áô``©``dG ∑QÉ```̀ Ñ```̀e ¬``©``ª``L ó``̀ «``̀ dh8865287
62ÊÉ`̀ª`̀μ`̀◊G ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y ô`̀ °`̀ SÉ`̀ j10328012
63»`̀ à`̀ ∏`̀ °`̀ ü`̀ dG Oƒ```̀ª```̀M »``̀ ∏``̀ Y ô``̀ °``̀ SÉ``̀ j25238137

QÉØX á¶aÉfi
(√ô◊G ádÓ°U á≤£æe) ∫ÉàchCG :ácô°ûdG º°SG

䃰ùjQ - ácô°ûdG ô≤e :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 11 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1…ƒ∏YÉH ø°ùM ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H ø°ùM07849069
2܃°ûc Oƒ©°ùe ø`̀ H ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀S23188016
3…ôë°ûdG ó«©°S ø`̀ H ô`̀ª`̀Y ø`̀ H ó«©°S23889091
4܃ѩL ô`̀ eÉ`̀ Y ø``H …ó`̀ ¡`̀ e ø``H ô`̀ eÉ`̀ Y23559364
5»°ùjƒ°ùdG RhÒ``̀f ø`̀H ø°ùM ø`̀H »∏Y19708346
6ø`̀jƒ`̀YÉ`̀H ó`̀ª`̀fi ø``H ⁄É`̀ °`̀ S ø``H ó`̀ª`̀fi18640577
7»£©ŸG ó«©°S ø`̀ H ⁄É`̀ °`̀ S ø`̀ H º∏°ùe14404808
8ó«LôeÉY π«¡°S ø`̀H ô`̀eÉ`̀Y ø`̀H º∏°ùe05488586
9…ô`̀¡`̀ŸG º∏°ùe ø`̀ H »`̀∏`̀Y ø`̀ H º∏°ùe22378551

10»©°û©°ûdG óªfi øH äƒîÑe øH º∏°ùe12641487
IOhóëŸG äGAÉ°ûfEÓd »°S ófCG »°S :ácô°ûdG º°SG

QÉØX á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :á∏HÉ≤ŸG ¿Éμe
Ω2018 ¢SQÉe 13 :á∏HÉ≤ŸG ïjQÉJ

Ωí°TΟG º°SGÊóŸG ºbôdG
1»∏jõ¡dG êô`̀ a ø`̀H ¬∏dGóÑY ø`̀H ó`̀ª`̀MG6723392
2OGó`̀ L º∏°ùe ø`̀ H π«¡°S ø`̀ H ¬`̀eÉ`̀ °`̀ SG05923999
3¿GOQÉ``M ¢VƒY ø`̀H ó«©°S âæH Aɪ°SG17801857
4¿Gƒ°ûMÉH ó«©°S ø`̀H ó`̀ª`̀MG âæH π`̀ eG21293567
5∑Èe â«H êô`̀ a ø`̀H õ`̀jõ`̀Y âæH √Ò``̀eG06409333
6܃°ûc ø°ùM ø`̀ H â«îH ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG21947456
7»bhôëŸG ô°UÉf ø`̀H ⁄É`̀°`̀S ø`̀H ó`̀ª`̀MCG15489775
8»FÉæ¡dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀ H ∞«°S ø`̀ H ó`̀ ª`̀ MCG21924646
9ÊÉÑ∏μdG ∑QÉ`̀Ñ`̀e ø`̀H ¿É£∏°S ø`̀H ø`̀ ÁCG20612578

10ô`̀ª`̀◊G »`̀ ∏`̀Y ø``̀H º`̀∏`̀°`̀ù`̀e ø``̀H äÉ``̀cô``̀H18741524
11܃°ûc »`̀Hƒ`̀æ`̀dG ø`̀ H ó`̀ª`̀MG ø`̀ H ø°ùM19021584
12»°VÉ≤dG â«îH ø`̀H ó`̀ª`̀MG âæH ¿É`̀æ`̀M10151021
13᫪YÈdG »∏Y ø`̀H π«¡°S âæH ¿ÉæM18712875

Similer Documents