Download 95888831-Vallalkozasok-penzugyi-alapjai.pdf PDF

Title95888831-Vallalkozasok-penzugyi-alapjai.pdf
File Size23.0 MB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 2

TARTALotvtJpGYzÉr

Elõszó

I. Pénzügyi számítrások használata a gyakorlatban ............ ..............7

Beruhózósok (projektek) értékelése ..'....'..'..' /5

II. FedezetÍ pont elemzés alkalmazása a pénzügyi döntések területén....,........23

Projektekkockózatosságánakelemzésefedezetipontszómítóssal .,....23

Tõkeónétel és fedezeti pont elemzés, ,,,,,,,..,,.. 28

A tõkeszerkezeti döntések elemzése'.

Itr. MatemetÍkai.stati.sztikai modellek alkalmazása a vállalati penzüryekben....... 35

optinuális rendelési tétel-nagysóg modellje (EoQ modell)....... .......... .'5

A pénzóIlomóny optimalizólása ,'....,,.,.,,.,..,,,' 37

Képletek 41

Táblázatok

I. szómú táblózat
(Egységnyi pénzösszeg T-edik évben esedékes jövõbeli értéke)............................51

2, szómú tóblázat
(Egységnyi pénzösszeg t.edik évben esedékes jelenértéke)..........'.. ....'..,...,,.,.,.,..'52

3. számú tóblózat
(T éven át esedékes egységnyi pénzösszeg jövõbeli értéke)........ ........ 53

4. szómú táblázat
(T éven át esedékes egységnyi pénzösszeg jelenértéke). ...'..........'......54

Page 23

e) Az értékesítési volumen még megengedett csökkenése

I - (27025: 30000) = 0,10 - I0 7o

Az eladási ár még megengedett csökkenése

I - (4041 :4200) = 0,037857 - 3,797o

Az eladási ár a projekt szempondából nagyobb kockázatotjelent, mint az eladási volu-

men. Minél közelebb van valamely kulcsfontosságûtényezõ (értékesítési volumen, el.

adási ár) vrárható értéke a fedezeti ponthoz, annál nagyobb kockázatot hordoz.

Ttikeóttétel és fedezeti pont elemzés

A beruházások kockázatának becslésekor a fedezeti pont kiilönbözö mértékeinek

kiszámítására, éS a kapott eredmények értelmezésére he|yezzúk a hangsúlyt' A kö-

vetkezõkben arra kerestink választ, hogy mitõl függ ezeknek a pontoknak a nagysá.

ga' és hogyan változtathatók meg.

Mûködési tõkeáttétel

Amikor egy cég olyan eszközöket használ, amelyekkel kapcsolatban az értékesítés

volumenétõl függetlenül fix fizetési kötelezettségei merülnek fel, akkor miíködési

tõkeáttételrõl beszélünk. A fix mûködési költségek jellegzetes tulajdonsága az ín'

,,emelõ'' hatás. Ez abban nyilvánul meg, hogy az eladási forgalom egy kis mértékti

változása a fix mûködési költségek hatására felnagyítódik az üzemi eredmény

(EBIT) vá|tozásában' A mûködési tõkeáttétel mértéke azt je|zi, hogy az eladási for-

galom l%o-os változásakor hány százalékos váItozás következik be az üzemi ered.

ményben. Nagyobb mûktidési tõkeáttétel esetén nagyobb az uzemi eredmény válto-

zékonysága, és ebbõl következõen acégfjz\etikockázaÍa, A mûködési tõkeáttétel és

a fedezeti pont olyan módon kapcsolódik össze, hogy ha a cég folyó mûködési költ-

ségein belül nagy a fix mûködési költségek aránya, akkor nagy a miikodési tokeát-

tétel, és magasabb lesz a fedezeti ponthoz tartozó értékesítési volumen, mint mini-

mális szint is.

A mûködési tõkeáttételt jelentõs mértékben meghatározza, hogy milyen típusú ága-

zatban tevékenykedik a cég. A tõkeigényes ágazatokba tartozó cégek mtíktldési tõ-

keáttétele nagyobb, mint az élomunka-igényes ágazatokba tartozóké. Ennek ellenére

a menedzsmentnek van bizonyos mozgástere, hogy kezelje és kézben tansa a mûkö.

dési kockázatot. Tegyük fel, hogy egy cég döntött valamilyen termék gyáttásáró|,

28

Page 24

A projekt értékesítési kockázata ugyanaz, nem ftigg attól, hogy milyen eszközze|
történik a gyártása. A szóba jöheto berendezések közÖtt azonban már lehetnek ku-
lönbségek a gyártás fix és változó mûködési költségeit illetõen, ami befolyásolja a
mûködési tõkeáttétel és a fedezeti ponthoz taftozó eladási volumen nagyságát. Ezek-
re a szempontokra is érdemes a menedzsmentnek figyelni a befektetési döntéseknél.

Pénzügyi tõkeáttétel

A pénzügyi tõkeáttétel a fix kotelezettséggeljáró finanszírozási források haszná|atá.
hoz kapcsolódik (elsõsorban a hitelek kamatához, de ide :artozik az elsõbbségi rész.
vények utánfizetett osztalék, valamint apénztj.gyi lízing esetében a lízingdíj).
A fix finanszírozási költségekre szintén jellemzõ az itn. emelõ, vagy felnagyító ha-
tás. A pénzügyi tõkeáttétel az uzemi eredményhez (EBIT-hez) képest fe|nagyítja az
egy részvényre jutó nyereség (EPS) változékonyságát. A gyakorlatban ez azt jelenti,

hogy az EBIT egy adott száza|ékos változásakor nagyobb vo-os változás következik
be az egy részvényrejutó nyereségben. Jó években, amikor az EBIT növekszik, egy
nagyobb pénzngyi tõkeáttétel azza| az elõnnyel jár, hogy gyorsabban növekszik az
egy részvényre jutó nyereség' Rossz években viszont, amikor az EBIT visszaesik,

ennek a fordítottja igaz'

A tõkeáttételbõl származó e|õny függ a cég eszközarányos nyereségétõl és az adós-
ság költségétõl. Minél nagyobb a kettõ közötti különbség, annál nagyobb elõny
származik a tõkeáttéte|haszná|atából. A pénnlgyi tõkeáttétel mértékének alakításá-
ban a menedzsment mozgástere általában nagyobb, mint a mûködési tõkeáttétel
esetében.

Ha egy cég fix miiködési és fix finanszÍrozási költségekkel is rendelkezik, akkor a
kétféle hatás egyiittesen jelentkezik. A mûkodési és a pénzügyi tõkeáttétel számos
kombinációja alakítható ki a menedzsment kockázathoz való viszonyától függõen.

29

Page 46

3. szám táblázat
T éven át esedékes egységnyi pénziisszeg jiivóbeli értéke:

3o/o2"/"1 % 4Yo 5"/o 67" 7"/o 8"/o 9o/o 10% 11o/o 12o/o ' l3o/o 14o/o 15"/o 16o/o 17v" 78o/" 19"/" 2O1o 250h

1,000 1,000

2,010 2,020

3,030 3,060

4,060 4,122

5,101 5,204

6,152 6,308

7,214 7,434

8,286 8,583

o aao o 7EF

10,462 10,950

1 1 ,567 12,169

12,683 13,412

13,809 14,680

14,947 15,974

16,097 17,253

17,258 18,639

18,430 20,O12

19,615 21,412

20,811 22,841

22,019 24,297

28,243 32,030

34,785 40,568

48,886 60,402

64,463 84,579

(.rl
u)

í '000
.l'000

2,030 2,040

3,091 3,122

4 1a4 4,246

5,309 5,416

6,468 6,633

7,662 7,898

8,892 9,214

10 ,159 10 ,583

11,464 12,006

12,808 13,486

14,192 15,026

15'6í 8 16'627

17,046 18,292

18,599 20,024

20j57 21,825

21,762 23,698

23,4't4 2s,645

25,117 27,671

26,870 29,778

36,459 41,646

47,575 56,085

75'40í 95'026

112,80 152,67

1 ,000 1,000 1,000

2,050 2,060 2,070

3,153 3,184 3,215

4'3í0 4'375 4,440

5,526 5,637 5,75t

6,802 6,975 7, r53

8,142 8,394 8,654

9,549 9,897 10,260

1'| ,o27
'|1

,491 1 í '978

12 ,578 13 ,181 13 ,816

14,207 14,972 15,744

15,917 16,870 17,888

17,713 18,882 20,141

19,599 21,0 '15 22,5s0

21,579 23,276 25,129

23,657 25,673 27,888

25,840 28,213 30,840

28,132 30,906 33,999

30,539 33,760 37,379

33,066 36,786 40,995

47,727 54,865 63,249

66,439 79,058 94,461

120,80 154,76 .199,64

209.35 290.34 406,53

1,000 1,000 1 ,000

2,080 2,090 2,100

3,246 3,278 3,310

4,506 4,573 4,641

5'867 5 '985 6 ' Í05

7,336 7,523 7,716

8,923 9,200 9,487

10'637 1 1 '028 í . l '436

12,488 13,021 13,579

14,487 15,193 i5,937

16,645 17,560 18,531

18,977 20,141 21,384

21,495 22,953 ?4,523

24,215 26,019 27,975

27,152 29,361 31,772

30,324 33,003 35,950

33,750 36,974 40,545

37,450 41,301 45,599

41 ,446 46 ,018 51 ,159

45,762 51,160 57,275

73,106 84,701 98,347

í13'28 136'31 í64'49

259,06 337,88 442,59

573,77 81s,08 1 163.9

1,000 1,000

2,110 2,120

3,342 3,374

4,710 4,779

6,228 6,353

7 , 9 1 3 8 , 1 1 5

9,783 10,089

1 1 ,859 12,300

14,164 14,776

16,722 17,549

19,s61 20,65s

22,713 24,133

26,212 28,029

30,095 32,393

34,405 37,280

39,190 42,753

44,501 48,884

50,396 55,750

56,939 63,440

64,203 72,052

114,41 133,33

199,02 241 ,33

58í'83 767,09

1 668,8 2 400,0

1 ,000 r,000

2, t30 2,140

3,407 3,440

4,850 4,921

6,480 6,610

8,323 8,536

10,405 10,730

12,757 13,233

15,416 16,085

18,420 19,337

21,814 23,045

25,650 27,271

29,985 32,089

34,883 37,581

40,417 43,842

46,672 50,980

53'739 59'1í8

61,725 68,394

70,749 78,969

80,947 91,025

155,62 181 ,87

293,20 356,79

1 013,7 1 342,0

3459,5 4994,5

1 ,000 1,000

2 ,150 2 ,160

3,473 3,506

4,993 5,066

6,742 6,877

8,754 8,977
' I 1 , 067 1 I , 414

13,727 14,240

16 ,786 17 ,519

20,304 21,321

24,349 25,733

29,002 30,850

34,352 36,786

40,505 43,672

47,580 51,660

55,717 60,925

65,075 71,673

75,836 84,141

88,212 s8,603

102,44 115,38

212,79 249,21

434,75 530,31

1779,1 2360,8

7 217,7 10 43Í3

í '000 1'000 í '000

2,170 2,180 2,190

3,539 3,572 3,606

5 ' í 41 5 ' 215 5 ' 291

7,014 7,154 7,297

9,207 9,442 9,683

11,772 12,142 12,523

14,773 15,327 15,902

í8 '285 19'086 19'923

22,393 23,521 24,709

27,200 28,755 30,404

32,824 34,931 37,180

39,404 42,219 45,244

47,103 50,818 54,841

56,110 60,965 66,261

66,649 72,939 79,850

78,979 87,068 96,022

93,406 'tO3,74 115,27

110,28 123,41 t38, t7

130,03 146,63 165,42

292,10 342,60 402,04

647,44 790,95 966,71

31u ,5 4 í 63 ' 2 5529 '8

Í5 090 21 813 31 515

1,000 1 ,000

2,200 2,250

3,640 3,813

5,368 5,766

7,442 8,207

9,930 1 1,259

12,916 15,073
't6,499 19,842

20,799 25,802

25,959 33,253

32,150 42,s66

39,581 54,208

48,497 68,760

59,196 86,949

72,035 109,69

87,442 138,11

105,93 173,64

128,12 218,04

154,74 273,56

í86'69 342,94

471,98 1 054,8

1181 ,9 3227 ,2

7 343,9 30 089

45497 280256

Page 47

(,r
5

T éven át eseaétJe ;#u":;,#%szeg jelenértéke:

0'990 0'980 0'97t 0'962 0'952 0'943 0'935 0'926 0'9í7
1'97o 1,942 1'913 í'886 1'859 1'83lÍl 1'808 1.783 í'759
2,941 2,8U 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531
3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 s,465 3,387 3,312 3,2Q
4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890
5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486
6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033
7,652 7,325 7'o2o 6,733 6'463 6'210 5'97í 5'747 5'535
8,566 8,162 7,746 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995
9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,O24 6,710 6,41a

10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805
íí'255 10'575 9'954 9'385 8'863 8,384 7,943 7'536 7'161
12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,4A7
í3'004 í2'106 1í'296 í0'563 9'899 9'295 8,745 8,244 7,786
. l3 '865 í2 '849 11'938 11'118 10'380 9 '712 9 '108 8 '559 8 '06í
14,718 13,578 12'56í 11'652 10'838 10' í06 9 '447 8 '85í 8 '313
15,562 14'292 13'Í66 12'166 11'274 10'477 9,763 9,122 8,544
16,398 14,992 13,754 12,6s9 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756
17,226 15,678 14,324 13,1U 12,085 t1,158 10,336 9,604 8,950
í8'046 í6'351 14'877 13'590 12,462 11'47o 10'594 9'818 9'129
22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12'783 íí'654 í0'675 9'823
25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,28 10,274
32,835 27,355 23'115 19'793 í7'159 15'046 13,332 11,925 10'757
39'í96 3í'424 25,730 21'482 18,256 15,762 Í3'80í 12'233 10'962

0,909 0,901
1,73Í3 1,713
2,487 2,444
3,170 3,102
3,791 3,696
4,355 4,231
4,868 4,712
5,335 5,146
5,759 5,537
6'í45 5'889
6,495 6,207
6,814 6,492
7, t03 6,750
7,367 6,982
7,606 7,191
7,824 7,379
8,022 7,549
8,201 7,702
8,36s 7,839
8'5í4 7 '963
9,OT7 8,422
9,427 8,694
9,779 8,951
9,915 9,042

0,893 0,885
í.690 í'668
2,402 2,361
3,037 2,974
3,605 3,517
4 ' í í 1 3 ' 998
4,564 4,423
4,968 4,799
s,328 5:132
5,650 5,426
5,938 5,687
6,194 5,918
6,424 6,122
6,628 6,302
6,811 6,462
6,974 6,604
7,120 6,729
7,250 6,840
7,366 6,938
7,469 7,025
7,843 7,330

8,055 7,496
8,2U 7,6U
8,304 7,675

0,877 0,870
1,647 1,626
2,322 2,2A3
2,914 2,855
3,433 3,352
3,889 3,784
4,288 4,160
4,639 4,487
4,946 4,772
5 ,216 5 ,019
5,453 5,234
5,660 5,421
s,842 s,583
6,002 5,724
6,142 5,847
6,265 5,954
6,373 6,047
6,467 6,128
6,550 6,198
6,623 6,259
6,873 6,4&r
7,003 6,s66
7,105 6,642
7' í33 6 '661

0,862 0,855
't,605 1,585
2,246 2,210
2,798 2,743
3,274 3,199
3,685 3,589
4,039 3,922
4,344 4,207
4,607 4,451
4'83'Í} 4'659
5,029 4,836
5,t97 4,988
5'342 5 '1í8
5,468 5,229
5,575 5,324
5,668 5,405
5,749 5,475
5,818 5,534
5,877 5,584
s,929 5,628
6,097 5,766
6,177 5,829
6,233 5,871
6,246 5,880

0,847 0,840
1,566 I,547
2,174 2,140
2,690 2,639
3'í27 3'058
3,498 3,410
3,812 3,706
4,07A 3,954
4,303 4,163
4,494 4,339
4,656 4,486
4,793 4,611
4,910 4,715
5,008 4,802
5,092 4,876
5,162 4,938
5,222 4,990
5,273 5,033
5,316 5,070
5'353 5 '10í
5'457 5'í95
5,517 5,235
s,5l|8 s,258
5,554 5,262

0,833 0,800
1 , 5 2 8 1 , 4 4 0
2'í06 1'952
2,589 2,362
2,991 2,689
3,326 2,951
3,605 3,161
3,837 3,329
4,031 3,463
4,192 3,571
4,327 3,656
4,439 3,725
4,533 3,780
4,611 3,824
4,675 3,859
4,730 3,887
4,775 3,910
4,812 3,928
4,843 3,942
4,870 3,954
4,948 3,98s
4,979 3,995
4,997 3,999
4,999 4,000

0'76s 0'74í
1,361 1,289
Í ,8í6 í '696
2,166 1,997
2,436 2,220
2,643 2,385
2,802 2,508
2,925 2,59A
3,019 2,665
3,092 2,715
3,147 2,752
3,190 2,779
3,223 2,799
3,249 2,414
3,268 2,825
3,283 z8U
3,295 2,840
3,304 2,844
3,311 2,848
3,316 2,850
3,329 2,856
3,332 2,857
3,333 2,8s7
3,33s 2,857

0,714 0,667
1 ,224 1 ,111
1,589 1,407
1,849 1,60s
2,035 1,737
2,168 1,824
2,263 1,883
2,331 1,922
2,379 1p4
2,414 1,965
2,438 1,977
2,456 1,985
2,469 1,990
2,478 1,993
2,484 1,995
2,489 1,997
2,492 1,998
2,494 1,999
2'496 í '999
2,497 1,999
2,499 2,000
2,500 2,000
2,500 2,000
2,500 2,000

f-d"l
L'l

9% 10% í1% 1?.h 13"A 14e/c 15c/o 16o/o 17% 18eA 19% 20% 25% 3ooh 35"/. 4o.h fi"A

Similer Documents