Download Alain Badiou - Komünist Hipotez PDF

TitleAlain Badiou - Komünist Hipotez
File Size3.5 MB
Total Pages196
Document Text Contents
Page 1

K O M Ü N İ S T H İ P O T E Z

A l a i n B a d i o u

Page 2

K O M Ü N İST HİPOTEZ

Page 98

Alain Badiou

Nihai olarak 16 maddelik protokol hâlâ faklı yönler­
deki eğilimleri içinde barındırır. Onun kavgacı çağrı­
sından dolayı parti-devletle olan ilişkisinde hareketin
çıkmazlarını peş peşe hazırlar. Şüphesiz kitle hareket­
lerinden yola çıkarak, partinin zirvesinde son yıllarda
benimsenen ana akım dışında, farklı politika yollarının
açılıp açılmadığı hâlâ cevaplanmaya muhtaç bir soru
olacaktır. Ancak halihazırda şu iki esas soru da askıda
durmaktadır: Düşmanlan tanımlayan kim ve devrimci
eleştirinin hedefini kim belirliyor? Son ve önemli ola­
rak, o hatın sayılır baskı aygıtının rolü nedir: Kamu gü­
venliğinden mi sorumlu, yoksa milis ve ordu mu o?

Kızıl Muhafızlar ve Çin Toplumu
Genç öğrencilerin Ağustos genelgesinin izinde ögüt-
lenmesiyle “Kızıl Muhafızlar” fenomeni korkunç
boyutlara ulaştı. Tiananmen Meydanı’ndaki büyük
toplanmalan biliyoruz. Mao’nun sessiz kaldığı 1966
yılını takiben organize edilen tüm bu toplanmalara yüz
binlerce genç kız ve erkek katıldı. Ancak çok daha
önemlisi, eylemlere katılmak üzere devrimci örgütlerin
ordunun verdiği kamyonlan kullanarak şehirlere akın
etmeleri, ardından tüm ülkedeki trenlerde “deneyim
alışverişi” adına bedava seyahat etmeleriydi.

Hareketin Çin’in tamamına yayılmasının arkasında
bir itici kuvvet olduğu kesin. Fakat şaşırtıcı bir özgür­
lük her şeye rağmen bu harekette hüküm sürüyordu.
Hareket içerisindeki farklı eğilimler açıkça çarpışıyor;
politik beyanlann yanı sıra gazetelerle, el ilanlanyla,

105

Page 99

Komünist Hipotez

flamalarla, upuzun duvar ilanlarıyla da farklı şekillerde
açığa vuruluyordu. Sert karikatürler kimse için hatır
gönül dinlemiyordu (1967 Ağustos’unda Zhou Enlai’-
nin geceleyin asılan duvar ilanları sebebiyle sorgulan­
ması “aşın solcu” denilen eğilimin bitmesinin sebeple­
rinden biri olacaktı). Kortejler davullar ve gonklar eş­
liğinde gecenin geç saatlerine dek ateşli sloganlarla
ilerliyorlardı.

Öte yandan kontrol edilemeyen, bir anda oluşan bu
gruplann eylemleri çok kısa sürede militarize olma eği­
limine girdi. Genel slogan köhnemiş fikirlere ve eski
adetlere karşı devrimci mücadeleyi başlatmaktı (devri­
min “kültürel” sıfatı, Çincede daha ziyade “uygarlığa
dair” anlamında kullanılıyordu, yani eski Marksist jar­
gondaki “üst-yapıya ilişkin olanlar” kastediliyordu).
Birçok grup bu slogana korkunç bir şiddete, yıkıcılığa
hatta kıyımlara yol açan yorumlar kattı. Saçlannı örgü
yapan kadınlann, okur-yazar aydmlann, kararsız pro­
fesörlerin, belli bir grup gibi aynı dili konuşmayan
bütün “kadrolann” kovalanması, kütüphanelerin ve
müzelerin talan edilmesi, küçük devrimci şeflerin ka­
rarsız kitleler karşısında kapıldıklan tahammül smırla-
nnı zorlayan kibirleri... Tüm bunlar kısa sürede sıradan
insanlarda Kızıl Muhafızlann aşınlıkçı kanadına karşı
ciddi bir antipati ve tiksintiyi beraberinde getirecekti.

Kağıt üzerinde, problem, Mao’nun Merkez Komite-
si’nin çoğunluğuna karşı ilk kez resmen isyan bayrağı
açtığı 16 Mayıs 1966 Genelgesi ile çözülmüştü. Bu
genelge açıkça “yıkmadan yaratılmaz” düsturunu

106

Page 195

Fransızca orijinali
L 'H YP O T H E SE C O M M U N lSTE© N ouvelles É dition Lignes,

2009

Türkçe Çeviri©Encore
Birinci Baskı Kasım 2011

Encore Yayınlan
Kızıltoprak, Hüseyin Paşa Sokak, 13/2 İstanbul

[email protected]

ISBN: 978-605-87689-5-6

Yayıma Hazırlayan: Ali Bilgin, Doğan ince
Son Okuma: Nurzer Ersöz

Kapak: Mehmet Öznur
Grafik Uygulama: Ahmet Sevgi

Baskı: Sena Ofset

mailto:[email protected]

Page 196

École Normale Supérieure’da felsefe profesörü olan Alain Badiou'nun
önemli felsefi çalışmaları arasında Özne Teorisi, Varlık ve Olay, Felsefe için
İkinci Manifesto vardır. Badiou ve Slavoj ¿izek'in Felsefe ve Güncellik kitabı
Encore'dan yayımlanmıştır.

Similer Documents