Download Analisis Unitarios Ascensor PDF

TitleAnalisis Unitarios Ascensor
File Size127.4 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Análisis de precios unitariosAnálisis de precios unitarios Página :Página :

PresupuestoPresupuesto

u"presupuestu"presupuest Fe$%a presupueFe$%a presupue 12/14/201112/14/2011

Parti&aParti&a

#en&i*iento#en&i*iento 0'01+0'01+ CoCoststo o ununititarario io &i&irere$t$too popor r : : g,g,"" 684,476.80684,476.80

uunn&& ++''0000 11//111111''00 22++++//22''00

Parti&aParti&a

#en&i*iento#en&i*iento 0'0500'050 CoCoststo o ununititarario io &i&irere$t$too popor r : : g,g,"" 153,501.60153,501.60

uunn&& 11''0000 115533550011''2200 115533550011''2200

Parti&aParti&a

#en&i*iento#en&i*iento 0'33330'3333 CoCoststo o ununititarario io &i&irere$t$too popor r : : g,g,"" 16,280.4816,280.48

OOppeerraarriioo &&iiaa 11''0000 ++''0000 11++''33// 33++++''

PPeeoonn &&iiaa ''0000 ++''0000 1111''++00 55++//''00

PPuueerrtta a **eettáá,,ii$$a a &&e e 00''    11''  **eettrroos s 66uunna a aappeerrttuurraa77 uunn&& ''0000 11550000''0000 33000000''0000

PPuueerrtta a **eettáá,,ii$$a a &&e e 11''1 1   11''  **eettrroos s 66&&oo"",,e e aappeerrttuurraa77 uunn&& ''0000 110000''0000 ++0000''0000

PPuueerrtta a **eettáá,,ii$$a a &&e e 11''    11''5 5 **eettrroos s 66&&oo"",,e e aappeerrttuurraa77 uunn&& ''0000 000000''0000 ++000000''0000

PPeerrssiiaanna a &&e e 88eennttii,,aa$$ii--nn: : 00''2 2   11''  **eettrrooss uunn&& ''0000 //0000''0000 11++0000''0000

##ee99ii,,,,a a &&e e 88eennttii,,aa$$ii--nn: : 00''5 5   11''0 0 **eettrrooss uunn&& ''0000 115500''0000 330000''0000

PPeerrssiiaannaas s &&e e 88eennttii,,aa$$ii--nn: : 00''3 3   00''+ + **eettrrooss uunn&& ''0000 5500''0000 550000''0000

uunn&& ++''0000 1155''0000 2200''0000

EEss$$aa,,eerra a ))eettáá,,ii$$aa uunn&& 11''0000 33550000''0000 33550000''0000

CCiinn$$ee,, uunn&& ''0000 11''00 //''0000 ''++00

CCoo**""o o uunn&& ''0000 00''00 55''0000 55''0000

EE,,ee$$ttrroo&&ooss ;;gg 00''3333 11''0000 1155''0000 1155''0000

 As$ensor Están&a As$ensor Están&ar&:r&:
Capa$i&a&: 13 personas 61000 ;g7Capa$i&a&: 13 personas 61000 ;g7
Cara$ter=sti$as: As$enCara$ter=sti$as: As$ensor &e tra$$i-n e,>$tri$o4 sor &e tra$$i-n e,>$tri$o4 $on$on
$asa &e *á?uinas'$asa &e *á?uinas'
In$,[email protected]: *ano &e o"ra @ %erra*ientasIn$,[email protected]: *ano &e o"ra @ %erra*ientas

an$%o &e a$ero:an$%o &e a$ero: ÆÆ 3.+B 3.+B

)O' E<')O' E<'

 As$ensor Panor As$ensor Panorá*i$o:á*i$o:
Capa$i&a&: 13 personas 61000 ;g7Capa$i&a&: 13 personas 61000 ;g7
Cara$ter=sti$as: As$enCara$ter=sti$as: As$ensor &e tra$$i-n e,>$tri$o4 sor &e tra$$i-n e,>$tri$o4 $on$on
$asa &e *á?uinas'$asa &e *á?uinas'
In$,[email protected]: *ano &e o"ra @ %erra*ientasIn$,[email protected]: *ano &e o"ra @ %erra*ientas

)O' E<')O' E<'

)O' E<')O' E<'

Similer Documents