Download Anna in Vesmant de Sange Fragment PDF

TitleAnna in Vesmant de Sange Fragment
File Size212.5 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 1

Traducere din limba englez� �i note
de Adrian Deliu

Page 2

Redactor: Mirella acsente
Tehnoredactare computerizată: Simona Bănică

Designul copertei: Dan Mihalache
Ilustraţia copertei: alan lynch artists

Kendare Blake
Anna Dressed in Blood

Copyright © 2011 by Kendare Blake
Published by arrangement with Tom Doherty Associates, LLC.

All rights reserved.

Toate drepturile asupra ediţiei în limba română aparţin
GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

LEDA este marcă înregistrată.

ISBN: 978-606-8623-59-7

/ Kendare Blake;
trad.: Adrian Deliu; - Bucureşti: Corint Books, 2015

ISBN 978-606-8623-59-7

I. Deliu, Adrian (trad.)

821.111(73)-31=135.1

Page 3

Unu

P�rul uns cu briantin� e un punct mort; f�r� jocuri de
cuvinte.

La fel �i haina din piele, larg� �i decolorat�, de�i nu tot atât
cât perciunii. �i felul în care tot clatin� din cap, deschizându-�i
�i închizându-�i bricheta Zippo în ritm cu bâ�âielile capului.
Locul lui e în corpul de balet cu Jets �i Sharks1.

La drept vorbind, eu am ochi pentru chestiile astea. �tiu ce
s� caut, pentru c� am v�zut cam toate sortimentele de fantome
�i de spectre pe care �i le po�i imagina. Autostopistul bântuie o
bucat� din �oseaua �erpuit� a Carolinei de Nord, m�rginit� de
garduri din bare de fier nevopsite �i de o gr�mad� de nimicuri.
�oferii care nu b�nuiesc nimic probabil c�-l iau numai din
plictiseal�, închipuindu-�i c� nu e decât un student care a citit
prea mult Kerouac2.

� Gagica mea m� a�teapt�, îmi zice acum pe un ton entu-
ziast, de parc� ar urma s-o z�reasc� în clipa în care am ajunge
în vârful urm�torului deal.

1 Aluzie la celebrul musical West Side Story, care descrie rivalitatea din-
tre dou� bande de adolescen�i din New York, autointitulate The Jets �i The
Sharks. Subiectul e inspirat din piesa shakespearian� Romeo şi Julieta.

2 Jean-Louis �Jack� Kerouac (1922�1969), romancier �i poet ame-
rican, unul dintre pionierii �Genera�iei Beat�, al�turi de William S.
Burroughs �i Allen Ginsberg.

Page 4

K������ B����6

Cioc�ne�te tare cu bricheta în bord, de dou� ori, �i arunc o
privire într-acolo, ca s� v�d dac� nu cumva mi-a l�sat vreo
urm� pe panou. Asta nu e ma�ina mea. �i am îndurat opt s�p-
t�mâni de îngrijit gazonul domnului Dean, colonelul în re-
zerv� care st� la câteva case de mine, numai ca s-o pot lua cu
împrumut. Pentru un b�trân de �aptezeci de ani, are cea mai
dreapt� spinare din câte am v�zut vreodat�. Dac-a� fi avut mai
mult timp, a� fi putut sta o var� întreag� s�-i ascult pove�tile
interesante despre Vietnam. Dar, în loc de asta, am cur��at tu-
fele �i am s�pat o parcel� de opt pe zece pentru trandafiri nou
s�di�i, în vreme ce el m� urm�rea cu o privire posac�, vrând s�
se asigure c�-i va fi comoara în deplin� siguran�� cu pu�tiul
�sta de �aptesprezece ani, într-un tricou vechi cu Rolling
Stones �i cu m�nu�ile pentru gr�din�rit ale mamei sale.

Ca s� spun adev�rul, �tiind pentru ce aveam s� folosesc au-
tomobilul, m-am sim�it un pic vinovat. E un Camaro Rally
Sport, albastru întunecat, model 1969, în stare impecabil�.
Merge cât se poate de lin �i url� în viraje. Nu-mi vine s� cred c�
m-a l�sat s�-l iau, oricât i-a� fi muncit eu în curte. ˛ns� slav�
Domnului c� m-a l�sat, pentru c� f�r� ma�ina asta a� fi fost în
pom. E ceva care s�-i atrag� aten�ia autostopistului, ceva care
s� merite efortul de a ie�i din p�mânt.

� Tre� s� fie destul de dr�gu��, îi zic, f�r� prea mult interes.
� Da, frate, da, r�spunde el �i, pentru a suta oar� de când

l-am luat, acum opt kilometri, m� întreb cum ar putea cineva
s� nu-�i dea seama c� e mort.

Vorbe�te ca într-un film cu James Dean1. �i mai e �i miro-
sul. Nu chiar de putred, dar categoric de vechi, plutind în jurul
lui ca o cea��. Cum de-a putut cineva s�-l confunde cu un om
viu? Cum de-a putut cineva s�-l �in� în ma�in� cale de �aisprezece

1 Legendar actor american (1931�1955).

Page 5

Anna în Veşmânt de Sânge 7

kilometri, câ�i sunt pân� la Podul lui Lowren, unde el, invaria-
bil, înha�� volanul �i arunc� ma�ina, cu tot cu �ofer, în râu? Cel
mai probabil, oamenii se sim�eau înfiora�i de îmbr�c�mintea �i
de vocea lui, ca �i de mirosul de oseminte, acel miros pe care
to�i par s�-l cunoasc�, de�i, probabil, nu l-au adulmecat nicio-
dat�. Dar deja era prea târziu pentru ei. Se hot�râser� s� ia un
autostopist, �i doar nu erau s� se lase înfrico�a�i de el �i s� se
r�zgândeasc�. Au încercat s� pun� ra�iunea înaintea temerilor.
N-ar fi trebuit s-o fac�.

Pe scaunul din dreapta mea, autostopistul continu� s� tu-
ruie, cu vocea asta care pare s� vin� din dep�rtare, despre fata
lui de-acas�, una pe nume Lisa, �i despre cum are ea cel mai
str�lucitor p�r blond �i cel mai dr�gu� �i rumen zâmbet, �i des-
pre cum vor fugi ei �i se vor c�s�tori de îndat� ce va reu�i el s�
se întoarc� din Florida, cu autostopul. A lucrat acolo o parte
din var� pentru unchiul lui, la o firm� care vinde automobile:
cea mai bun� ocazie de a economisi bani pentru nunta lor,
chiar dac� asta însemna s� nu se vad� timp de câteva luni.

� Probabil c-a fost greu, s� fii atât de mult timp departe de
cas�, îi zic, �i chiar exist� un dram de mil� în vocea mea. Dar
sunt sigur c-o s� se bucure s� te vad�.

� Mda, frate. Asta zic �i eu. Am tot ce ne trebuie, exact aici,
în buzunarul de la geac�. O s� ne c�s�torim �i-o s� ne mut�m
pe litoral. Am un amic pe-acolo, unul Robby. Putem s� st�m la
el, pân�-mi g�sesc o slujb�, s� lucrez la ma�ini.

� Sigur, îl aprob eu.
Autostopistul are o expresie întrist�tor de optimist� pe fa�a

luminat� de lun� �i de lic�rul becule�elor de pe bord. N-a mai
apucat s�-l vad� vreodat� pe Robby, evident. N-a mai apucat
s-o vad� nici pe Lisa, fata lui. Asta pentru c�, la vreo trei kilo-
metri mai încolo, în vara lui 1970, s-a urcat într-o ma�in�,

Page 6

K������ B����8

probabil foarte asem�n�toare cu asta. �i i-a spus cui o fi con-
dus-o c� avea în buzunarul de la geac� tot ce-i trebuia ca s�
înceap� o via�� nou�.

Localnicii sus�in c� a fost b�tut stra�nic lâng� pod, dup�
care l-au târât înapoi printre copaci, unde l-au înjunghiat de
vreo dou� ori, iar apoi i-au t�iat beregata. I-au împins cadavrul
peste un dig, într-unul dintre râule�ele afluente. Acolo l-a g�sit
un fermier, dup� aproape �ase luni, încurcat printre r�d�cini,
cu gura c�scat� de mirare, de parc� înc� nu i-ar fi venit s�
cread� c� a r�mas în�epenit acolo.

Iar acum, el nu �tie c� a r�mas în�epenit aici. Niciunul din-
tre ei nu pare s� �tie vreodat�. ˛n clipa asta, autostopistul fluier�
�i clatin� din cap în ritmul unei muzici inexistente. Probabil c�
înc� aude ce-o fi fost la radio în noaptea în care l-au omorât.

E un tip foarte agreabil. Unul cu care-�i face pl�cere s�
mergi la drum. Dar când o s� ajungem la podul �la, o s� fie mai
furios �i mai urât decât oricare alt tip am mai v�zut vreodat�.
Se spune c� fantoma lui, etichetat� drept Autostopistul Dis-
trictului 12, a omorât cel pu�in o duzin� de persoane �i a v�t�-
mat alte opt. Dar nu prea pot s�-l învinuiesc cu adev�rat. El n-a
mai apucat s� ajung� acas� �i s�-�i vad� iubita, iar acum vrea ca
nimeni altcineva s� nu mai ajung� acas�.

Trecem de borna cu num�rul dou�zeci �i trei: podul e la
mai pu�in de dou� minute dep�rtare. Am parcurs drumul �sta
aproape în fiecare sear� de când ne-am mutat aici, în speran�a
c-o s�-l prind în lumina farurilor, dar n-am avut noroc. Cel
pu�in, pân� când am ajuns la volanul acestui Rally Sport. Pân�
acum, n-am avut parte decât de o jum�tate de var� de str�b�tut
acela�i afurisit de drum, cu acela�i afurisit de cu�it ascuns sub
picior. Detest când se întâmpl� a�a, ca un soi de expedi�ie la

Page 7

Anna în Veşmânt de Sânge 9

pescuit prelungit� odios. Dar nu-i las niciodat� s� scape. Mereu
apar ei, pân� la urm�.

Ridic u�or piciorul de pe accelera�ie.
� S-a întâmplat ceva, prietene? se intereseaz� el.
Clatin din cap.
� Nimic, doar c� nu e ma�ina mea, �i n-am bani s-o repar

dac�-�i trece prin cap s� m� arunci de pe pod.
Autostopistul râde, numai c� un pic cam prea zgomotos ca

s� fie un râs normal.
� Cred c� ai b�ut ceva ast�-sear�, amice. Poate c-ar fi mai

bine s� m� la�i chiar aici.
˛mi dau seama prea târziu c� nu trebuia s� spun asta. Nu

pot s�-l las s� coboare. Ar fi ghinionul meu s�-l v�d coborând
�i disp�rând. Trebuie s�-l extermin cât timp e ma�ina în mers,
fiindc�, dac� nu, a� fi nevoit s� repet figura de la cap�t, �i m�
îndoiesc c� domnul Dean ar fi dispus s�-mi lase vehiculul pen-
tru prea multe alte seri. Pe lâng� asta, peste trei zile o s� m�
mut în Thunder Bay.

Mai e �i gândul c�-l fac pe bietul am�rât s� treac� prin asta
înc� o dat�. Dar e un gând fugitiv. El oricum e mort deja.

˛ncerc s� men�in acul vitezometrului la peste optzeci la or�:
prea repede ca s� se gândeasc� s� sar� din ma�in�; totu�i, cu
fantomele nu po�i fi niciodat� sigur. Va trebui s� m� mi�c iute.

˛n clipa în care m� aplec s�-mi iau cu�itul de sub picior, v�d
contururile podului profilându-se în lumina lunii. �i, ca la un
semnal, autostopistul apuc� de volan �i-l smuce�te spre stânga.
˛ncerc s�-l reped înapoi spre dreapta �i-mi trântesc talpa pe
frân�. Aud scrâ�netul furios al cauciucului pe asfalt �i, cu coada
ochiului, constat c� fa�a autostopistului a disp�rut. Gata cu Joe
simpaticul, gata cu p�rul lins �i zâmbetul ner�bd�tor. Nu mai e
decât o masc� de piele putrezit�, cu g�uri negre, goale, �i din�ii

Similer Documents