Download bab 2 matematik tingkatan 2 PDF

Titlebab 2 matematik tingkatan 2
File Size127.8 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 1

BAB 2
KUASA DUA, PUNCA KUASA

DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
Nama : _____________________________________

Kelas : _______________

NO BAND TARIKH CATATAN
1 B1D1E1
2 B3D2E1
3 B2D2E1
4 B3D2E2
5 B2D2E2
6 B3D2E3
7 B3D2E4
8 B2D2E3
9 B4D2E1

10 B1D1E2
11 B3D3E1
12 B2D3E1
13 B2D3E2
14 B3D3E2
15 B2D3E3
16 B4D2E2
17 B5D2E1

Page 2

B1D1E1

1. Tuliskan dalam bentuk indeks.

a.
b.

c.

2. Kembangkan nombor yang berikut sebagai hasil darab nombor itu dengan
dirinya sendiri.

a.
b.

c.

B3D2E1

1. Selesaikan tanpa menggunakan kalkulator.

a. b.
c.

2. Anggarkan nilai bagi setiap nombor yang berikut.

a. b.

c.
d.

3. Anggarkan julat bagi setiap nombor berikut.

Page 3

a. b. c.

B2D2E1

1. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut.

a. b. c.

B3D2E2

1. Senaraikan nombor kuasa dua sempurna.

a. Kurang daripada 60 b. Antara 30 hingga 90

2. Untuk setiap nombor yang berikut, tulis “ ” bagi kuasa dua sempurna dan “”
jika tidak.

a. 2581 b. 400 c. 1225 d. 289 e. 4.9

B4D2E1*

1. Selesaikan masalah yang berikut.

a. Diberi

i.

ii.

b. c.

B2D2E2

1. Tuliskan punca kuasa dua untuk kuasa dua di bawah dengan menggunakan

simbol .

Page 4

a.
b.

c. d.

B3D2E3

1. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator.

a. b.

2. Cari nilai punca kuasa dua nombor berikut tanpa menggunakan kalkulator.

a.

b.

c.

3. Cari julat nilai bagi setiap nombor yang berikut.

a. b. c.

B3D2E4

1. Hitung setiap yang berikut.

a.

b.

c.

Page 5

B2D2E3

1. Cari nilai bagi setiap nombor yang berikut dengan menggunakan kalkulator.
Beri jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.

a. b.

c.

B4D2E1*

1. Selesaikan setiap masalah yang berikut.

a. b.

c.

d.

B1D1E2

1. Tulis kuasa tiga bagi setiap nombor yang berikut dalam bentuk .

Page 6

a.
b.

c.

2. Kembangkan nombor yang berikut sebagai hasil darab nombor itu dengan
dirinya sendiri dua kali.

a. b.
c.

B3D3E1

1. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator.

a. b. c.

2. Tentukan julat nilai bagi nombor yang berikut.

a. b.

3. Anggarkan nilai bagi setiap nombor yang berikut.

a. b. c.

B2D3E1

1. Cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan kalkulator. Beri
jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.

a. b.

Page 7

B4D2E2*

1.
2.

3.

Rajah di atas menunjukkan sebuah kubus kecil yang diletakkan di atas
sebuah kubus besar. Cari jumlah isi padu kubus-kubus itu.

B2D3E2

1. Tuliskan punca kuasa tiga untuk nombor kuasa tiga di bawah dengan

menggunakan simbol .

a. b.

B3D3E2

1. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator.

a. b.

c.

d.

4c
m

2cm

Page 8

2. Tentukan julat nilai bagi setiap nombor yang berikut.

a. b. c.

3. Anggarkan nilai bagi setiap nombor yang berikut.

a. b. c.

B2D3E3

1. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Beri
jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.

a. b. c.

B4D2E2*

1. 2.

3.

4. Isi padu sebuah kubus ialah

216 . Berapakah luas

permukaan satu muka bagi
kubus itu.

Similer Documents