Download Bab 2_ Aset, Liabiliti Hasil Dan Belanja_ Tingkatan 4(Nota) PDF

TitleBab 2_ Aset, Liabiliti Hasil Dan Belanja_ Tingkatan 4(Nota)
File Size53.1 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 1

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001
Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

1

Bab 2 ( Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja)


1. Hasil
• Wang yang diterima atau yang akan diterima pada masa depan

• Hasil Kendalian Perniagaan.

-hasil drp kegiatan UTAMA perniagaan.
-Contoh: jualan barang niaga, perkhidmatan(doctor),sewa harta
benda( kedai sewa kereta, pita video,sewa kanopi dll)


• Hasil Bukan Kendalian Perniagaan
-hasil daripada perkara yang tidak berkaitan dengan aktiviti
utama perniagaan.
-Contoh:faedah simpanan Bank, sewa diterima, dividen diterima,
untung drp jualan aset bukan semasa.


2. Belanja

• Ialah kos perkhidmatan atau barang yang dibayar atau akan
dibayar apabila menjalankan perniagaan dengan bertujuan untuk
mendapatkan hasil bagi sesuatu perniagaan.


• Belanja Kendalian perniagaan

-belanja yang terlibat dalam pengendalian harian perniagaan
seperti alat tulis, belanja am, gaji, iklan, sewa dibayar, dll.


• Belanja bukan Kendalian perniagaan.
- belanja yang tidak berkaitan dengan pengendalian harian yang
biasa bagi perniagaan seperti faedah pinjaman, rugi atas
pelupusan aset, kerugian akibat kebakaran, kecurian, dll.


3. Aset

• Harta benda yang dimiliki oleh perniagaan dan mungkin
mempunyai bentuk fizikal.( kenderaan, premis, perabot dll) atau
yang tidak mempunyai bentuk fizikal seperti penghutang.

Page 3

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001
Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

3

6. Penyata Pendapatan
• Ialah penyata kewangan yang meringkaskan kesan kegiatan

perniagaan. Sama ada kesan urusniaga tadi akan menunjukan
keuntungan ataupun kerugian bagi sesuatu perniagaan. ( Hasil di
padankan dengan Belanja)

• Jika Hasil melebihi belanja maka keuntungan yang akan
diperolehi. Manakala jika Belanja melebihi hasil maka kerugian
yang akan dihadapi.


Contoh penyata pendapatan tanpa pelarasan BENTUK T


Syarikat Firdaus
Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009

RM RM RM
Stok Awal 5000 Jualan 60000
Belian 18000 Tolak: Pulangan jualan 480
Tolak: Pulangan Belian 600
Kos barang utk dijual 17400
22400
Tolak : Stok Akhir 3500
Kos Jualan 18900
Untung Kasar 40620
59520 59520Syarikat Firdaus

Akaun Untung Rugi bagi tahun Berakhir 31 Disember 2009
RM RM
Gaji 7000 Untung kasar 40620
Kadar Bayaran 2000 Diskaun diterima 300
Belanja Am 200 Komisen diterima 100
Sewa dibayar 2000
Insurans 220
Belanja pengangkutan 340
Belanja Pos 30
Untung bersih 29230
41020 41020

Page 6

NotaAset, Liabiliti, Hasil , Belanja dan Ekuiti pemilik/ PA bab 2 Tingkatan 4/smkpadang saujana/mohdfirdaus001
Ayahanda dan Bonda Doakan kejayaan kami…Amin

6


Contoh Kunci Kira Kira tanpa pelarasan BENTUK PENYATA


Syarikat Firdaus

Kunci Kira Kira pada 31 Disember 2009


RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 50000
Kelengkapan 5600
Perabot 4500
60100
Aset Semasa
Penghutang 5670
Bank 12000
17670

Tolak: Liabliti semasa
Pemiutang 2300

Modal kerja 15370
75470

Ekuiti Pemilik
modal 40000
Tambah: Untung bersih 29230
69230
Liabiliti bukan semasa
Pinjaman Bank 6240
75470

Similer Documents