Download Bachelor Akaun PDF

TitleBachelor Akaun
File Size283.0 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 101

Sinopsis Kursus Pusat Pengajian Perakaunan

Kursus Teras Fakulti

EPPD1013 Mikroekonomi 1
Sebagai kursus pengenalan, fokus perbincangan adalah terhadap aspek penentuan

harga output pasaran. Topik yang dibincangkan meliputi aspek permintaan, penawaran,

keseimbangan harga, keanjalan, teori pilihan pengguna, fungsi pengeluaran, kos dan

struktur pasaran.

Bacaan Asas
Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D. L. 2005. Microeconomics. 6th Ed. New Jersey: Pearson

Prentice Hall International.

Perloff, J. M. 2004. Microeconomics. 3rd ed. US: Addison-Wesley

Salvator, D. 2003. Microeconomics. 4rd ed. New York: Oxford University Press.

Besanko & Braeutingham. 2002. Microeconomics: An Integrated Approach. US: John

Wiley & Sons.

Noor Aini Khalifah & Tham Siew Yean. 1993. Mikroekonomi Pertengahan: Untuk

Peringkat Universiti. Kuala Lumpur: Tropical Press.

EPPD1023 Makroekonomi 1

Kursus ini memperkenalkan ilmu asas makroekonomi yang penting, yang terdiri

globalisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Bacaan Asas

Rahmah Ismail dan Rohani Mustaffa. 2006. Makroekonomi Pertengahan.Bangi: Penerbit

UKM.

Froyen, Richard T. 2005. Macroeconomics: Theories and Policies. Edisi Antarabangsa.

Singapore: Prentice Hall.

Parkin, Michael. 2002. Macroeconomics, 3rd Ed. Reading Massachussetts: Addison

Wesley.

Case, Karl. E. & Ray C. Fair. 1996. Principles of Economics. 4th Ed. New Jersey:

Prentice Hall.

Page 2

102 Panduan Prasiswazah

Baumol, William J., & Alan S. Blinder. 1997. Economics: Principles and Policy. 3rd Ed.

New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Laporan Ekonomi Malaysia, Pelbagai Tahun Terbaru.

EPPD 1033 Prinsip Perakaunan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep dan prinsip asas serta rasional

yang mendasari amalan perakaunan diterima umum. Di samping itu kitaran lengkap

perakaunan akan disentuh secara terperinci yang meliputi proses penjurnalan, pengeposan,

penyediaan imbangan duga, pelarasan, penyediaan penyata kewangan dan akhir sekali

catatan penutup. Seterusnya, pelajar perlu memahami sistem perakaunan bagi jenis

operasi yang berbeza seperti perniagaan perkhidmatan, pembarangan dan perkilangan.

Pelajar juga akan mempelajari sistem perakaunan dari konteks pemilikan organisasi

perniagaan yang meliputi pemilikan tunggal, syarikat, perkongsian dan organisasi tidak

bermotifkan keuntungan.

Bacaan Asas

Weygandt, J.J., Kieso, D.E. & Kimmel, P.D. 2008. Accounting Principles, 8th

Ed, John Wiley & Sons.

Takiah & Norida. 2002. Perakaunan Kewangan: Prinsip dan Amalan Di Malaysia,

Jilid I & II, Cerdik Publication.

Kimmel, P.D., Weygandt, J.J. & Kieso, D.E. 2007. Financial Accounting, 4th Ed., John

Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Hoggett, J., Edwards, L. & Medlin, J. 2006. Financial Accounting, 6th Ed.,John Wiley

& Sons Australia Ltd.

Reimers, J.L. 2007. Financial Accounting. Pearson Education, Inc. New Jersey, USA.

EPPD1043 Matematik Untuk Ekonomi dan Perniagaan

Kursus ini terbahagi kepada tiga bahagian yang merangkumi beberapa aspek asas

dalam matematik yang meliputi tajuk-tajuk seperti fungsi dan kegunaannya, matriks

dan kegunaannya dalam bahagian (i), dan matematik kewangan iaitu faedah, anuiti dan

susutnilai dalam bahagian (ii). Di dalam bahagian (iii) pula, perbincangan meliputi tajuk-

tajuk kalkulus seperti had dan kegunaannya, keselanjaran, pembezaan dan pengamiran

serta kegunaannya.

Bacaan Asas

Haeussler, E. F., Jr. & Paul, R.S. (2005). Introductory Mathematical Analysis for the

Students of Business and Economics, 11th Edition, Prentice Hall. Noor Azuan bt.

Hashim, Modul Matematik Pengurusan, 2002.

Page 9

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 109

Kursus Wajib Program

EPPA2413 Undang-Undang Komersan
Matlamat kursus adalah memberi pemahaman dalam aspek perundangan yang berkaitan

dengan perdagangan. Topik-topik yang dibincangkan dalam kursus ini adalah Sistem

Perundangan Malaysia, Undang-Undang Kontrak, Undang-Undang Agensi, Undang-

Undang Sewa-Beli, Kontrak Jualan Barang-Barang, Undang-Undang Insurans dan

Undang-Undang Majikan dan Pekerja.

Bacaan Asas

Harlina Mohamed On, Ruzian Markom & Rozanah Ab Rahman. Prinsip

Undang-Undang Perniagaan di Malaysia. 2002. Edisi Ketiga,Kumpulan Usahawan

Muslim.

Lee Mei Pheng. General Principles of Malaysian Law. 2005. Edisi Kelima. Fajar

Bakti.

Beatrix Vohrah & Wu Min Aun. Undang-Undang Perdagangan Malaysia. 2002. Edisi

Kedua, Longman.

Sakina Shaik Ahmad Yusoff & Azimon Abdul Aziz. Mengenali Undang- U n d a n g

Kontrak Malaysia. 2003. International Law Book Services.

Halsbury’s Law of Malaysia, Vol. 23-24. 2004. Malayan Law Journal.

EPPA2423 Undang-Undang Perkongsian dan Syarikat

Kursus ini bermatlamatkan menambah pengetahuan pelajar berhubung dengan

undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan. Pelajar akan didedahkan kepada

undang-undang perkongsian dan undang-undang syarikat. Pelajar akan mempelajari

ciri dan sifat yang terdapat dalam perkongsian dan syarikat selain mengenalpasti

prinsip-prinsip yang diterima pakai untuk setiap perniagaan tersebut. Kursus ini juga

akan membincangkan struktur, kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang mengurus

perniagaan serta pembubaran dan penggulungan setiap perniagaan itu.

Bacaan Asas

Arjunan K & Low C.K. 1995. Lipton & Herzberg’s Understanding Company Law in

Malaysia. Sydney: Law Business Company

Chan & Koh. 2006. Malaysian Company Law. 2nd Edition, Sweet & Maxwell Asia.

Harlina Mohamed On, Ruzian Markom & Rozanah Abd Rahman. 2002.

Page 10

110 Panduan Prasiswazah

Prinsip Undang-undang Perniagaan di Malaysia. Edisi 3, Kumpulan Usahawan

Muslim.

Shaikh Mohd Noor Alam Shaikh Mohd Hussain. 1987. Undang-Undang Perkongsian.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

EPPA3113 Isu Terpilih Dalam Perakaunan dan Pelaporan Korporat
Kursus ini merupakan kursus lanjutan dari Perakaunan dan Pelaporan Korporat. Matlamat

utama kursus adalah memberi pemahaman kepada pelajar mengenai konsep dan

perlakuan perakaunan bagi topik terpilih seperti perakaunan untuk operasi luar negara,

penyata alir tunai disatukan, usahasama, penstrukturan semula syarikat, pembubaran

syarikat, penilaian saham dan perniagaan, perkongsian, pentadbiran estet dan amanah

serta cawangan.

Prasyarat: EPPA3034

Bacaan Asas

Tan, L.T. (2007). Consolidated Financial Statement. 5th edition, PAAC Lazar, J. & Tan,

L.L. (2006). Company and Groups: Accounting and Reporting, 6th Ed., Prentice

Hall, Kuala Lumpur.

Fisher, Taylor & Cheng. Advanced Accounting, 8th Ed, South-Western, Thomson

Learning.

berkaitan.

EPPA3513 Percukaian II
Kursus ini merupakan lanjutan kursus EPPA 3023 Percukaian I. Matlamat utama kursus

ini ialah untuk membincangkan lanjutan topik-topik dalam percukaian syarikat dan

topik-topik sampingan dalam percukaian bagi membolehkan para pelajar memahami

sistem percukaian Malaysia secara keseluruhan. Prasyarat: EPPA3023.

Bacaan Asas

Choong Kwai Fatt. 2007. Malaysian Taxation, Principles & Practice. Ed k e 1 3

Infoworld.

Choong Kwai Fatt. 2007. Advanced Malaysian Taxation, Principles & Practice. Ed ke9.

Infoworld.

Mohd Rizal Palil. 2005. Aplikasi Cukai Korporat di Malaysia. Pearson Prentice Hall.

Petaling Jaya.

Akta-akta yang berkenaan.

Laman web LHDN dan Kastam DiRaja Malaysia.

Page 18

118 Panduan Prasiswazah

Kursus Yang Ditawarkan Untuk Program Luar

EPPA2913 Prinsip Perakaunan Perniagaan

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan asas perakaunan kepada pelajar dari jurusan

bukan perakaunan atau pengurusan perniagaan. Secara amnya, pelajar akan diperkenalkan

kepada proses perakaunan kewangan iaitu mulai dari cara merekod hingga penyediaan

penyata kewangan. Pelajar juga akan ditunjukkan dengan bentuk-bentuk akaun di

entiti perniagaan yang berbeza sama ada perniagaan perseorangan, perkongsian atau

syarikat. Seterusnya, pelajar akan diberi kefahaman tentang perakaunan pengurusan dan

perakaunan kos di mana penekanan kepada keperluan maklumat yang berbeza akan

dijelaskan. Di antaranya akan dibincangkan tentang pengiraan kos keluaran, kawalan

kos dan penyediaan belanjawan secara ringkas. Kesemua langkah ini perlu bagi pihak

pengurusan organisasi untuk membuat keputusan, kawalan dan perancangan.

Bacaan Asas

Dyson, J. R. 1994. Accounting For Non-Accounting Students. 3rd Edition. London:

Pitman Publishing.

Horngren, T. H., Harrisson, W. T. Jr & Bamber, L. S. 2005 Accounting, 6th Edition.

Upper Sadder River: Pearson Prentice Hall

Man, L. T. 1994 Principles of Accounting for Non-Accounting Professionals, New

Jersey: Prentice Hall

Marley, S., Pedersen, J., Wilson, C. & Fletcher, D. 1994. Accounting for Business.

Australia: Longman Cheshire

Takiah Mohd Iskandar & Norida Basnan. 2002. Perakaunan Kewangan: Prinsip dan

Amalan, Jilid 1 & II. Pulau Pinang: Cerdik Publications Sdn. Bhd.

EPPA2923 Analisis Penyata Kewangan

Kursus ini memberi pengenalan tentang persekitaran perakaunan dan kewangan,

pemahaman tentang penyata kewangan dan konsep perakaunan, serta teknik-teknik

analisis dan pembuatan keputusan.

Bacaan Asas

Atrill, P. & McLaney, E. 2000. Accounting And Finance For Non-Specialist. New

Jersey: Prentice Hall International.

Gibson, C. H. 2002. Financial Statement Analysis. Ohio: South Western.

Lyn M. Fraser. 2001. Understanding Financial Statements. New Jersey: Prentice Hall

International.

Page 19

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 119

Piawaian Pelaporan Kewangan (FRS) Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia

(Malaysian Accounting Standard Board). Kuala Lumpur: MASB.

Rees, B. 1999. Financial Analysis. New Jersey: Prentice Hall International

Similer Documents