Download BETONSKE KONSTRUKCIJE PDF

TitleBETONSKE KONSTRUKCIJE
File Size62.1 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 5

Beton. Dodaci betonu. Kvalitet i proveravanje kvaliteta
SRPS U.M 1.036/1981.

Beton. Dodaci betonu. Ispitivanja uticaja dodataka na osobine betona
SRPS U.M 1.037/1981.

Beton. Dodaci betonu. Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa odredenim
agregatom i cementom.

SRPS U.M 1.038/1981.
Beton. Dodaci betonu. Ispitivanje uticaja dodataka betonu na cementnu pastu i malter

SRPS U.M 1.039/1982.
Beton. Dodaci betonu. Ispitivanja fizičko-hemijskih svojstava

SRPS U.M 1.044/1982.
Beton. Dodaci betonu. Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature

Beton i betonske konstrukcije
SRPS U.C5.050/1987.

Projektovanje i grañenje visokih industrijskih dimnjaka od armiranog betona
SRPS U.E3.010/1987.

Hidrotehnicld beton. Tehnički uslovi za izradu i upotrebu
SRPS U.E3.020/1987.

Projektovanje i gradenje puteva. Tehnički uslovi za izradu cementaobetonskog kolovoza
SRPS U.E3.050/1981.

Prefabrikovani betonski elementi. Tehnički uslovi za izradu i ugradnju


SRPS U.M 1.004/1992.
Beton. Betonska tela (epruvete). Oblik, mere i dozvoljena odstupanja, zamenjen sa

SRPS ISO 1920 / 1997

SRPS U.M 1.005/1984.

Beton. Izrada i nega betonskih tela za ispitivanje čvrstoće, zamenjen sa
SRPS ISO 2736-1 / 1997 i SRPS ISO 2736-2 / 1997

SRPS U.M 1.009/1993.

Beton. Odreñivanje zapreminske mase betona sa porama I šupljinama, zamenjen sa
SRPS ISO 6276 / 1997

SRPS U.M 1.010/1957.

Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizmi. (Koncentrisano opterećenje u
sredini raspona), zamenjen sa

SRPS ISO 4013 / 2000

SRPS U.M 1.011/1957.

Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizme. (Opterećenje u trećinama
raspona), zamenjen sa

SRPS ISO 4013 / 2000

SRPS U.M 1.012/1957.

Ispitivanje dvrstode betona na pritisak na delovima prizmi dobijenili prilikom sloma
savijanjem. Modifikovana metoda kocke

Page 6

SRPS U.M 1.014/1959.
Beton. Dejstvo materijala agrcsivnih prema betonu i zaštita od njih


SRPS U.M 1.015/1978.

Beton. Ispitivanje vodonepropustljivosti betona UKINUT


SRPS U.M 1.016/1992.
Beton. Ispitivanje otpomosti betona prema dejstvu mraza

SRPS U.M 1.019/1981.
Beton. Odreñivanje vremena vezivanja betonskih mešavina merenjem otpora pri
utiskivanju igle


SRPS U.M 1.020/1992.
Beton. Odreñivanje čvrstoće pri pritisku betonskih tela izrañenih od svežeg betona, zamenjen sa

SRPS ISO 4012 / 2000

SRPS U.M 1.022/1992.

Beton. Ispitivanje zatezne čvrstoće betona cepanjem, zamenjen sa
SRPS ISO 4108 / 2000

SRPS U.M 1.025/1982.

Beton. Odreñivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom, zamenjen sa
SRPS ISO 6784 / 2000

SRPS U.M 1.026/1992.

Beton. Odreñivanje dinamidkiog modula elastičnosti i Poasonovog koeficijenta
SRPS U.M 1.027/1983.

Beton. Odreñivanje puzanja (tečenja)
SRPS U.M 1.028/1982.

Beton. Ispitivanje homogenosti betona pri mešanju betonskom mešalicom
SRPS U.M 1.029/1983.

Beton. Odreñivanje zapreminskih deformacija
SRPS U.M 1.030/1982.

Beton. Odreñivanje sastava svežeg betona metodom ispiranja


SRPS U.M1.031/1982.
Beton. Odreñivanje sadržaja vazduha u svežem betonu, zamenjen sa

SRPS ISO 4848 / 1999

SRPS U.M 1.032/1981.
Beton. Merenje temperature svežeg betona

SRPS U.M 1.040/1993.

Beton. Odreñivanje čvrstoće pri pritisku betonskih tela izvañenih iz očvrslog betona, zamenjen sa
SRPS U.M1.049 / 2000

SRPS U.M1.041/1986.

Beton. Odreñivanje indeksa sklerometra i kalibracione krive UKINUT

Similer Documents