Download Cap toc TOEIC part 5 Mai Phuong.pdf PDF

TitleCap toc TOEIC part 5 Mai Phuong.pdf
TagsObject (Grammar) Style (Fiction) Language Mechanics Onomastics
File Size5.3 MB
Total Pages70
Document Text Contents
Page 36

37

Grammar

7. Câu h臼i: While some aspects still confuse me, I found the movie_____ and I
would recommend that anyone watch it.

(A) fascinate (B) fascination
(C) fascinating (D) fascinated Aáp án: C

Gi違i thích: C医u trúc “ind sb/st + adj”: nh壱n th医y ai, v壱t gì nh逢 th院 nào. Tính t瑛 này
th逢運ng là V-ing khi dùng cho v壱t. (gi嘘ng interesting)
A. A瓜ng t瑛 B. Danh t瑛
C.Tính t瑛: h医p d磯n, lôi cu厩n( th逢運ng dùng cho v壱t)
D.Tính t瑛: đ逢嬰c làm cho thích thú (th逢運ng dùng cho ng逢運i)
D鵜ch ngh┄a: M員c dù m瓜t s嘘 khía c衣nh v磯n còn làm tôi b嘘i r嘘i, tôi v磯n th医y b瓜 phim
h医p d磯n và tôi mu嘘n gi噂i thi羽u nó đ院n b医t c泳 ai.
Aspects: khía c衣nh Confuse: làm r嘘i

8. Câu h臼i: Some smaller family-run restaurants that don’t accept traveler’s checks
are _____ found in many small cities throughout the country.

(A) easy (B) easily
(C) easier (D) easiest Aáp án: B


Gi違i thích: Thi院u tr衣ng t瑛 b鰻 ngh┄a cho đ瓜ng t瑛 found
A. tính t瑛: d宇 dàng B. Tr衣ng t瑛: m瓜t cách d宇 dàng
C. so sánh h挨n D.so sánh h挨n nh医t
*M姻o: to be + ADV + PII ho員c to be + ADV + adj
D鵜ch ngh┄a: Nh英ng nhà hàng đ逢嬰c đi隠u hành b荏i m瓜t vài gia đình nh臼 h挨n không
ch医p nh壱n séc du l鵜ch có th吋 d宇 dàng đ逢嬰c tìm th医y trong nhi隠u thành ph嘘 nh臼 trong
c違 n逢噂c.
-Traveler’s check: séc du l鵜ch

9. Câu h臼i: Because of such a large and_____ set of tax laws, we need to consult
with the tax department before proceeding with these plans.

(A) complication (B) complicated
(C) complicating (D) complicate Aáp án: B

Gi違i thích: C亥n 1 tính t瑛 b鰻 ngh┄a cho “set of tax laws” có ngh┄a phù h嬰p
A. Danh t瑛 B. Tính t瑛 ngh┄a ph泳c t衣p
C. Danh đ瓜ng t瑛 D. A瓜ng t瑛
D鵜ch ngh┄a: Vì các lu壱t thu院 quá l噂n và ph泳c t衣p nh逢 v壱y, chúng ta c亥n ph違i tham
kh違o ý ki院n v噂i c挨 quan thu院 tr逢噂c khi ti院n hành các k院 ho衣ch. -Tax laws: lu壱t thu院
-Consult: tham kh違o Proceed: ti院n hành

10. Câu h臼i: There has been an increase in the number of websites and anonymous
letters on the Internet which have been ______ of the government’s policies.

Page 70

285

Grammar

t泳c gi壱n v噂i ai đó
Tôi đã th詠c s詠 t泳c gi壱n v噂i cô 医y.

28. attached to

The children are very attached to their grandparents.
g逸n bó v噂i vào
Các em nh臼 r医t g逸n bó v噂i ông bà c栄a chúng.

29. based on

He wrote a novel based on fact.
d詠a trên
Ông đã vi院t m瓜t cu嘘n ti吋u thuy院t d詠a trên th詠c t院.

30. capable of

A force 10 wind is capable of blowing (= able and likely to blow) the roofs
off houses.
có kh違 n<ng
l詠c c栄a c挨n gió c医p 10 có kh違 n<ng th鰻i (= có kh違 n<ng và có kh違 n<ng
th鰻i) nh英ng mái nhà ra.

31. close to

She was very close to death for a while.
g亥n nh逢
Cô 医y đã t瑛ng c壱n k隠 v噂i cái ch院t trong m瓜t th運i gian.

32. dependent on

It’s very easy to become dependent on sleeping pills.
ph映 thu瓜c vào
R医t d宇 dàng đ吋 tr荏 nên ph映 thu瓜c vào thu嘘c ng栄.

33. different from

Emily is completely different from her sister.
khác nhau
Emily là hoàn toàn khác nhau v噂i ch鵜 gái.

34. disappointed with[by]

I’m disappointed by the way our team played today.

Similer Documents