Download Colloquial Swedish PDF

TitleColloquial Swedish
File Size20.1 MB
Total Pages321
Table of Contents
              Contents
Using this book
	Note on grammatical terms
	Note on forms used in vocabulary lists
Pronunciation, stress and accents
1 Vem ar det?
2 Rebecca, en student
3 Att resa
4 I Skåne
5 Matlagning
6 Nya möbler
7 På stan
8 På universitetet
9 Sven mådde illa
10 Familjen Forsberg
11 Jockes kompisar
12 Bills krsngliga bilresa
13 Skogsvandring
14 Tidningar
15 Rebecca satter igång och packar
16 Hos läkaren
17 Två skadade vid seriekrock
18 Två brev och ett vykort
Key to exercises
Swedish-English glossary
Concise English-Swedish glossary
Grammatical index
            
Document Text Contents
Page 1

Colloquial

Swedish
The Complete Course
for Beginners
Second edition

Philip Holmes and Gunilla Serin

Page 2

Contents

Acknowledgements vii

Using this book 1

Pronunciation, stress and accents 7

1 Vem ar det? 20
Who is it?

2 Rebecca, en student 30
Rebecca, a student

3 Att resa 43
Travelling

4 I SkBne 57
In Skhe

5 Matlagning 72
Cooking

6 Nya mobler 87
New furniture

7 Pg stan 100
In town

8 PB universitetet 114
At the university

9 Sven miidde illa 129

Sven felt sick

Page 160

11 Jockes kompisar
Jocke's friends

In this lesson we will look at:

the definite declension of the adjective in outline and Type 1
adjectival nouns
s-verbs: reciprocal deponent and passive
names like OIIe, Kalle and Maggan
vem and vem som
how to express indifference
slang expressions
sport and leisure in Sweden

%.

Text I I El

Jockes kompisar

Jocke's friends

Joakim, eller Jocke, som han brukar kallas, tir ganska skoltrott och
lyckas ofta smita f r h 1Wlning och annat betungande skolarbete. Han
och hans kompisar brukar triifFas p5 eftermiddagarna f i r att spela
fotboll. Det k ett ganska hogljutt och stokigt gang som samlas. Mhga
tycker att de h k ungdomarna ser likadana ut i tiickjackor, jeans,
sportskor och med freestyle i oronen, men egentligen k de mycket
olika. Jocke L ling och blond och ser inte alls ut som den korte, morke
JosC. Ludvigs rufsiga lugg liknar inte precis Oskars korta snagg. Oskar
k en mycket oppen och livlig kille och helt olik MPlrten som k den
tystlitne och allvarlige i ganget. SA nog ser man vem som L vem. De
h a killarna trivs ihop. De brukar dra ner p5 stan pii lordagarna f i r att

Page 161

'kolla laget', och flera efterrniddagar i veckan Whar de som sagt
fotboll.

Josts firiildrar politiska flyktingar f r h Uruguay. De kan nu
Aterv2nda dit, men Jost som inte minns ask i l t mycket av sitt hemland,
vill ogarna Iamna kompisarna. Hans kompisar hoppas Erst& att han
ska stanna i Sverige, men de vet att det i alla fall finns ett jattebra
fotbollslag i Uruguay.

Vocabulary

kompis -en -ar, fiend
kallas kallas kallades, be called
skoltriitt - -a, tired of school
lyckas lyckas lyckades, succeed
smitla -er smet friin, get out of
liixliisning -en, doing homework

(liixa -n -or, homework)
betungande, burdensome
arbete -t -n, work
spelal -r -de, play
triiffas triiffas triiffades, meet
hiigljudd -1jutt -ljudda, noisy
stiikigl -t -a, untidy
glng -et -, gang
samlals -s -des, gather
ungdom -en -ar, youth, youngster
sel -r siig likadan ut, look similar
tiickjacka -n -or, quilted jacket
sportskor -na, trainers
freestyle -n -s, personal stereo,
' Walkman'

oliM -t -a, different, unlike
B rufsigl -t -a, unkempt, scruffy

9 lugg -en -ar, fringe
liknal -r -de (see p.193), be like,

similar to
snagg -en, crew cut
livlig -t -a, lively
tystlitlcn -et -na, quiet
allvarligl -t -a, serious
trivlas -s -des, get on well,
ihop, together
drat -r drog, here: go off

a 'kolla liiget', check out the scene
v

triinal -r -de, practise, tram
flykting -en -ar, refugee
iterviindla -er -e, return
minntas minnas -dcs, remember
sitt, his (see p.205)
hemland -et -liinder, home country

s ogii rna, (be) reluctant (to)
liimnal -r -de, leave
hoppals hoppas -des, hope
Erstis, of course
i alla fall, anyway
fotbollslag -et -, football team

Definite adjective declension in outline and Type I

The basic pattern for the definite declension of the adjective is shown
on p.134 den stora bilen, dct stora huset, de stora bilarna etc. This
pattern in which the adjective always has a definite ending (-a or -e)

Page 320

possessive 4,7
reflexive 13
reflexive possessive 15

Pronunciation
see also Pronunciation, stress and

accents
dj-, hj-, lj-, gj- 5
g-, k-, sk- 2
-gn, gn-, kn-, -mn 6
s-, j-, -rs, -rg 4
s, t and voiceless consonants 8
sj-, stj- etc. 3
some difiicult words 7
vowel hiatus 9
vowels 1

punctuation 18
seasons 6
sin, etc. 15
sjflv 12
skola (ska) 3,12
slang 11, 14
som 8
spelling of words in m and n 6,
siidan etc. 9
sftta (sftter) 15
T-words (neuter nouns) 1
tack 1,4
telephone phrases 5
Time 2,9
see also days of the week, parts of

the day, etc.
by the clock 3
duration 10
expressions 2
frequency 10

v-words 2
vara (iir) 1,2,5
varandra 11 '
varsiigod 1
vem som 11
Verbs

a-stem 5

Conjugation 1 8,9
Conjugation 11 8,9
Conjugation DI 8,9
ConjugationN 8,10
conso~lant stem 5
deponent 11
future time 7
imperative 5
infinitive 2
infinitive use 12
intransitive 6,15
irregular weak 9
1-stem 5
modal verbs 3,12
motion and travel 3
particle verbs 16
passive forms 11
passives 17
past participles 16
past tense of strong verbs 10
pa-8
perfecttense8
pluperfect tense 8
present participles 13
present tense 1,2
r-stem 5
reciprocal 11
reflexive 13
s-passive 11
s-verbs 1 1
strong 10
subjunctive 15
transitive 6,15
two-verb ccmstmctiom 12
verbs for motion and travel 3
weak conjugations 9

vill12
vore 15
vf18
warnings 16
where 7
who 11

Page 321

Word formation
abbreviation 4
abbreviation of names 11
affixation 16
compound nouns 1
compound verbs 16
compounding 4,14
strengthening prefix 10

Word order and sentence structure
formal subject 8
fionting 5
in questions 2
in subordinate clauses 10
independent clauses 17
position of complements 6
position of duplicates and heavy

expressions 12
position of emphatic

constructions 9
position of link words 7,8
position of MPT-expressions 4

position of objects 4,6
position of particles 16
position of passive agents 17
position of unstressed object

pronouns 15
postponing the subject 8
real subject 8
sentence pattern 4
SIV (Subject, hte, Verb) 10
statements 2
straight and inverted word order 2
subordinate clauses 8
subordinate clauses with main

clause word order 18
two-verb constructions 3,4
vquestions 1,2

writing letters 18
written and spoken constructions 18
yes 2
yedno questions 1,2
ika 3

Similer Documents