Download Diferentiere_f-v PDF

TitleDiferentiere_f-v
File Size1.4 MB
Total Pages6
Table of Contents
              Competenţe specifice
Mijloace de învăţământ: imagini colorate reprezentative consoanele „f” şi „v”, tabla de plută, fişe power point, fişe exerciţii,.
Material bibliografic
	DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERAPEUTICE
            
Document Text Contents
Page 1

PROIECT DE TERAPIE LOGOPEDICĂ

Data: 28.10.2010
Unitatea: Liceul Teoretic „A.M. Guttenbrunn”
Obiectul: Logopedie
Tulburarea de limbaj: Tulburarea limbajului scris-citit
Tipul de terapie: Terapia dislexiei-disgrafiei
Etapa terapiei: Însuşirea cuvântului
Tema activităţii: Scrierea corectă de cuvinte în cazurile în care analiza este dificilă
Subiectul lecţiei: Diferenţierea fonetică şi grafică între grafeme asemănătoare din punct de vedere
fonematic (surde-sonore) „f-v”
Scopul activităţii: Formarea deprinderii de scriere şi citire corectă
Tipul de lecţie: corectiv-terapeutică
Propunător: Hossu Rucsandra

Competenţe generale:
• Diferenţierea consoanei surde „f” de consoana sonoră „v” prin pronunţia, recunoaşterea şi

reproducerea corectă oral şi în scris-citit a cuvintelor care conţin atât una dintre aceste consoane, cât
şi pe ambele, în poziţie iniţială, mediană şi finală.

Competenţe specifice

C1: Să identifice corect poziţia sunetelor „f” şi „v” în cadrul cuvântului;
C2: Să citească şi să scrie corect perechi de silabe directe şi inverse care conţin grafemele„f” şi „v”
C3: Să scrie corect cuvinte care conţin consoanele „f” şi „v” diferenţiindu-le clar prin formarea
paronimelor;
C4 : Să completeze cuvinte lacunare din care este omisă fie consoana „f”, fie consoana „v”;
C5 : Să identifice si să diferenţieze consoanele „f” şi „v” în cuvinte date, care conţin atât una dintre
aceste consoane, cât şi ambele, în poziţie iniţială, mediană şi finală.


Metode şi procedee didactice: explicaţia, conversaţia, demonstraţia articulatorie, exerciţiul, comparaţia,
metoda fonetică analitico-sintactică

Mijloace de învăţământ: imagini colorate reprezentative consoanele „f” şi „v”, tabla de plută, fişe power
point, fişe exerciţii,.

Material bibliografic
1. Boldan, M (1997), Ghidul pronunţării corecte la copii, Ed. Lekton, Zalău.
2. Gherle, Ş (2008), Şi eu vreau să vorbesc corect. Minighid logopedic, Ed. Imprimeria Ardeaulul,

Cluj-Napoca.
3. Muşu (coord) (1997), Terapia tulburărilor de limbaj, EDP Bucureşti.
4. Ungureanu, D (1998), Compediu logopedic şcolar, Ed Eurostampa, Timişoara.
5. Verza, (2003) Tratat de logopedie, vol I, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti.
6. Vrăsmaş, E. (coord.) (2007), Să învăţăm cu...plăcere. Fişe de exerciţii logopedice în comunicarea

orală şi scrisă, Asociaţia Reninco România.

1

Page 2

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERAPEUTICE

SECVENŢA
DIDACTICĂ

ACTIVITATEA
PROFESORULUI

ACTIVITATEA
ELEVILOR

METODE
DIDACTICE

MIJLOACE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Moment
Organizatoric

-Solicită salutul elevilor
-Se pregăteşte grupa de
elevi pentru activitatea
terapeutică.

- Elevii salută
profesorul şi se
pregătesc pentru ora
de terapie.

Conversaţia

2.Captarea
atenţiei

Se prezintă diferite
imagini a căror
denumire începe cu
consoana „f” sau cu
consoana „v” .
Se solicită gruparea
acestora pe două
coloane.

Elevii denumesc
imaginile şi observă
că acestea încep cu
consoana „f” , dar şi
cu consoana „v” .
Elevii sortează
imaginile care încep
cu „f” şi „v” .


Conversaţia

Observaţia

ComparaţiaPanou de plută
Fişe imagini
care conţin
consoanele
„f” şi „v”
(Fişa nr 1)

3.Comunicarea
obiectivelor
terapeutice

Astăzi vom învăţa să
diferenţiem sunetul „f”
de sunetul cu care acesta
se confundă adesea,
sunetul „v”

Elevii sunt atenţi şi
înţeleg obiectivul
terapeutic

Conversaţia

4. Intervenţia
terapeutică

Profesorul explică în
oglindă elevului de ce
confundăm pe « f » cu
« v ».
Se demonstrează că
pronunţia celor două
sunete este identică
(buza superioară este
uşor ridicată, buza
inferioară atinge dinţii
superiori, maxilarele
sunt uşor deschise) însă
la emiterea lui « v »
coardele vocale
vibrează.
Se exemplifică cu
ajutorul onomatopeelor.

Elevii pronunţă cele
două sunete şi
conştientizează
diferenţele prin
palparea laringelui în
timpul emiterii
sunetelor.

Explicaţia

Demonstraţia
articulatorie

Comparaţia

Oglinda
logopedică

2

Page 3

Solicită elevilor citirea
de silabe-perechi directe
şi inverse care conţin
consoanele „f” şi „v”,
precum şi cuvinte care
conţin pe „f” şi „v” la
începutul, la mijlocul şi
la sfârşitul cuvintelor

Elevii citesc silabe
directe,inverse şi
cuvinte cu care
conţin sunetele „f” şi
„v”

Citirea-model

Comparaţia
Fişa de lucru
nr.2

Solicită elevilor să
înlocuiască sunetul „f”
cu „v” sau invers, din
perechi de cuvinte
paronime şi să scrie
denumirile nou obţinute.
Cu fiecare dintre
cuvintele reprezentate în
desen alcătuieşte o
propoziţie.

Elevii pronunţă şi
scriu un şir de
cuvinte paronime
care conţin
consoanele„f” şi
„v”, alcătuind
propoziţii cu acestea.

Observaţia

Comparaţia

Exerciţiul
Fişe power
point cu cuvinte
paronime
(Fişa de lucru
nr.3)

Solicită elevilor
completarea unor
cuvinte lacunare, din
care lipseşte litera „f”
sau „v”.Elevii completează
cuvinte lacunare
în care a fost omisă
fie consoana „f”, fie
consoana „v” .

Explicaţia

Exerciţiul

Fişa de lucru
nr.4

Solicită elevilor
despărţirea în silabe a
unor cuvinte care conţin
ambele consoane „f” şi
„v”, cu indicarea silabei
care o conţine pe
fiecare.

Elevii citesc şi
despart în silabe
cuvinte care conţin
ambele consoane„f”
şi „v” şi indică silaba
din care face parte
fiecare consoană.

Exerciţiul
Fişa de lucru
nr.5

5.Finalul
activităţii

Evaluează exerciţiile şi
apreciază desfăşurarea
orei de terapie

Elevii sunt atenţi la
observaţiile
profesorului şi
încearcă să se
autoaprecieze.

Evaluarea

Conversaţia

3

Similer Documents