Download Dnevni Podgotovki III Odd.-maja PDF

TitleDnevni Podgotovki III Odd.-maja
File Size119.5 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 2

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на наставната единица: Утврдување претставување,
возраст и бои
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 2/Утврдување
4. Реализација: 04 септемрви 2013

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ:
 Претставување Hello, I`m…/ What`s your name?
 How old are you? I`m ….
 Бои (основни и изведени)

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: дијалошки и
комуникативен приод, работа во парови и групи

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, CD, CD-плеер,
топка

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот им кажува на учениците дека на овој час ќе се

потсетат на нешто што го изучувале претходната година. За таа цел
учениците се редат во две колони, еден позади друг, па преку игра сите
заедно ќе се потсетат.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот им ги дава следнива инструкци: ученикот пред да ја

подаде топката кон другиот ученик треба да го праша What`s your name?,
додека пак ученикот кој ќе ја добие топката треба да одговори Hello,
I`m… Истото се повторува со прашањето и одговорот How old are you?
I`m ….

Следната игра е за повторување на боите, притоа наставникот им
кажува: Simon says: touch something (colour)… и секој ученик треба да
допре некој предмет во определената боја.


ЗАВРШЕН ДЕЛ:

На крај наставникот презентира песничка поврзана со боите, а
учениците се трудат да ја научат и заеднички да ја испеат:

РЕФЛЕКСИЈА: Song: Colours
Red and yellow, Red and yellow,
Orange, pink and blue, Orange, pink and blue,
Colours of the rainbow, Colours of the rainbow,
I love you, I love you.

Page 3

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите A, B, C &

D
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 3/ презентација
4. Реализација: 06 септември 2013год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите А, В, C & D

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ
ВОВЕДЕН ДЕЛ:

Наставникот им објаснува на учениците дека ќе почнат со
изучување на буквите од англиската азбука, нагласувајќи дека таа има 26
букви.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно првите 4 букви од

англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „A a”. Потоа следи презентација на големата и мала буква
„B b”, па голема и мала „C C” и „D d”. Следно што треба да направат сите
ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: apple- јаболко, balloon- балон, car-
автомобил, cat- маче, dog- куче, dinosaur- диносаурус…

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

РЕФЛЕКСИЈА:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________

Page 4

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите E, F, G &

H
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 4/ презентација
4. Реализација: 11 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите Е, F, G & H

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви

од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „E e”. Потоа следи презентација на големата и мала буква
„F f”, па голема и мала „G g” и „H h”. Следно што треба да направат сите
ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: elephant - слон, food -храна , feet -
стапала , giraffe - жирафа , hippo – нилски коњ.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

РЕФЛЕКСИЈА:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Page 5

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

______________________________________________________________
______________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите I, J & K
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 5/ презентација
4. Реализација: 13 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите I, J & K

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 3 букви

од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „I i”. Потоа следи презентација на големата и мала буква
„J j”, па голема и мала „K k”. Следно што треба да направат сите
ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: ice cream - , judo - ,

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

РЕФЛЕКСИЈА:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Page 6

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

______________________________________________________________
______________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите L, M & N
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 6/ презентација
4. Реализација: 16 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите L, M & N

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 3 букви

од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „L l”. Потоа следи презентација на големата и мала буква
„M m”, па голема и мала „N n”. Следно што треба да направат сите
ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: lemon - лимон , milk - млеко , nose -
нос, nine - девет.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

РЕФЛЕКСИЈА:

Page 7

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите O, P, Q &

R
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 7/ презентација
4. Реализација: 18 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите O, P, Q & R

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви

од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „O o”. Потоа следи презентација на големата и мала
буква „P p”, па голема и мала „Q q” и „R r”. Следно што треба да направат
сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: orange – портокал, plum- слива,
queen - кралица, red – црвена.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

Page 8

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

РЕФЛЕКСИЈА:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите S, T, U &

V
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот:8/ презентација
4. Реализација: 20 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите S, T, U & V

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно следните 4 букви

од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата на
голема и мала „S s”. Потоа следи презентација на големата и мала буква
„T t”, па голема и мала „U u” и „V v”. Следно што треба да направат сите
ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот ги мотивира
учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на буквата што
се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на табла или им
покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се лесни и
препознатливи од секојдневието како: six - шест, ten - десет, umbrella-
чадор, violin – виолина.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

Page 9

Дневна подготовка за III одделение – English Adventure 1
Наставник МАЈА ДИМЕСКА

РЕФЛЕКСИЈА:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1. Наслов на насловната единица: Изучување на буквите W, X, Y &

Z
2. Наслов на наставната единица: Hello
3. Број/Тип на часот: 9/ презентација
4. Реализација: 23 септември 2013 год.

II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: усвојување на ортографија на буквите W, X, Y & Z

III. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио-визуелен,
комуникативен, дијалошки, групна, во парови и индивидуална

IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тетратка, постери,
автентични матријали

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ

ВОВЕДЕН ДЕЛ:
Наставникот ја прегледува домашната задача и заеднички сите

ученици ги повторуваат изучените букви од претходниот час.

ГЛАВЕН ДЕЛ:
Наставникот на табла ги презентира редоследно последните 4

букви од англиската азбука. Започнува со презентација на ортографијата
на голема и мала „W w”. Потоа следи презентација на големата и мала
буква „X x”, па голема и мала „Y y” и „Z z”. Следно што треба да
направат сите ученици е да напишат по 2 реда со секоја буква.

Наставникот
ги мотивира учениците да именуваат по неколку збора што почнуваат на
буквата што се изучува, и им помага така што црта определен цртеж на
табла или им покажуваа соодветна сликичка од дадени зборови кои се
лесни и препознатливи од секојдневието како: window - прозорец, x-ray –
рентген зрак, yellow - жолта , zebra – зебра.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:
Наставникот ги чита новите зборови, а учениците ги повторуваат по

него. За домашната работа учениците треба да препишат по трипати се
што е пишувано на час.

Similer Documents