Download Georg Iggers Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα PDF

TitleGeorg Iggers Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα
File Size9.4 MB
Total Pages103
Document Text Contents
Page 1

NEOEAH / IXTOPIA

fx6opyx 'Iy*epc: H oroptoypagia orov etxoot6 anitva

Tne'i0uvoq oetp&q: Avr6vlg Ard,xoq

Ezrp.6}era oeqaq: 'F,97 ta\il

Ti,utroq npolror6nou: Georg G. Iggers: Historiography in the Twentieth century

lr1 dx8oc1: A0rjva, 19I)

41 dx8oo1 (erra.ver'-tinool): A0dva 2006

@ I'ra t1v e).),1vtx'{ y\6rsca, 'Exo'6oerq NllOltAH
'Aox),1nLoD 6, 'A0{va 106 80,

q),.: 210 36077M - {irx: 210 3623093

e-mail: [email protected] o www.nnet.gr

Georg G. Iggers

I>TOPIOTPAOIA
>T N EIKO>TO AIANA

A I
"ATTO TnV eTTOTrlpOVmn d,V'il,X€t y,eV(,XO.rnTd,

,a,
6'cnv TrpoxLrlarl rou perdpovrepvwy.ou

METAOPA>H: IIAPAIKETA) MATAAAT

I ' I{AOII ' I I NI 'OEAH

H
o

\ ( r l lN \ 2006

Page 2

lm r4 BtAy.a TIEPIEXOMENA

I lp6).o1oq xu euTago',: ieq .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Eroaltol{

I . H IIPOIMH QAXH: H ANAAEIEH TH)
I)TOPIAX :E EIIA|IEAMATIKO KAAAO

l. O x)raox6C w'cop,xro,p6g uq Lo,topto^{pdglx6 povtd},o
2. H xpiol rov x[aotxoit loroprxr,opo6
3. H orxovol.,f,xi] xat xowanLxil Jrogid o'rr] leppavia xat ot aragy€q

a\c, Lo,c opLxiq xorvcovro).o1iag
4. Ap,epuavutq zrapaE6oerq xorvtlvlxflc Loaopid.c,

II, H MEXH QA)H: II IIPOKAH)H
TON KOINONIKON EIII 'THMON

6
fal).ia: ru Annales
Kprtrxf gaopid xat xolvr,lvlx{ 6,co?id.'. H <loroprx{ xotvtovtx{ erotflpr.l>
otlv Op.oorovEuxf lepptavid .. . . . . . . . . . . . . . .

7.H p.aplw,ctxil tol'ogtxi1 enrot11.r.1 an6 .cov ,.o,coptx6
utrropr.6 orlv xpr,:"txil av0parro),o1ia

III. H I>TOPIA ATIENANTI >THN IIPOKAHIH
TOT METAMONTEPNI'MOT

8. O Atipevq Xc6ouv xat r1 <<ava6iru,orl 'rylq ag!y1o1<>>
9. Azt6 t1 Va;xpo- ca"rt prxgdio,coglll H roeopia rlq xaOrlpeprvnc, \<'r1c,.... .

10. H <<1).ouotxi1 orpoqf>>: To t6).oq r7g oropiaq orq erlo'r1g.ovtxo6
x).6Eou;

11. An6 'c7 oxont&" .c1c }exaedac tou 1990

Xug.nepaopac txtc, r'd,?d:c\prioerg ............

Ipoterv6pevl 6$),toypagta

39
50

ao
62

q

13

156
176

91

107

129
134

185

193

Page 51

ru100 H IXTOPIOIPAOIA >TON EIKOITO AIONA
Nipperdey, 'uou onoiou 11 tpitoprrl wl,og[a rlq feppdvtaq ari to 1800

p.6apt ro tg18179 enwrptga. F.ev o€ u.ra crglTltJ.armil nolt"nx! toto-

pla, an6'u1v riD.1 6Fr.coq rept61e,. xat pe"y&.),a xop,p.arr"a Yra 'ul)v xa01-

p.eprv{ ltoi, 6nov oupnept}apr.6uvera. xar. y 6&"oraon rov g6}.ou.

O Jtirgen Kocka avaEeil0lxe m1 }exderta 'uou 1970 o' €vav an6
.c ov c, encp d,\ 6o,c epov q exn poo cinov q anc, xgr, miq, Oeotp1 t rx{c npoo 6"y^yt-

olq orrlv xolvt.rvx{ wropi.a { aD.ldrq r'nc, w'Eor,tx{C xolvtovl,x1C en.or\-

plc. 'H6I o.u1v St8axroptxil tou Etatpr6il rov 1969 e[1e egapp.6oer

0eorpl.urxri 1l.ovt6).4 otrlv av&).uo1 'ut'rv xol,vtlvl,xciv atr).a1cbv180. fllrivo-
y,td.c, ,Eo nap&Eellpra anc, ̂fTev'ctaiag 1).extprxip eratpetag Siemensan6

c1v 6vapE1 t16 trercoupybc, 'cnc, p.t:',.5tr. ro (i.onaop.a rou A' flalx6og.rou

flo).6p.ou, o Kocka Eoxipaoe ta ecpapp.6oet ro 6eltxeplav6 lEe6turo rrlq
^(pd.qercxpd.ri.ag o'cryv av&Euo1 lxaq p.e1&).nq xdc\ (oPfaq una).],{}.ov
<<),euxtirv xo).).riporv> tou l6lat'ulxo,3 ropia. T6oo oro €p"yo avr6, 6qo xar
otlv en6pevl ouyxpt'utxil tov epyaoid ̂ (td. 'cd' <<).eur&, xoD.ripa>> otrl
lepp.avia xdr o'rlv Ap.eptx{ p.eral6 1890 xar 1940181, 6xov eEer&\er"
tr1 Eexrr.x6r\'rd. 'ca,v leppavdrv una),).{}.ov otov E0vxoooota}.lop6, o
Kocka entaer.pei, va naer, ntpa ax6 arc. avcrxer1eu,xtq 6op6g xal EtaErxa-
oteg, o'cr'rt nofuttx{ ouvei8lol 6oov oupr.pr.e'ctyow o' a,vrtg. !e en6pr.eveg
pe).6'ueq tou aolo).{01xe pe ao opnlld.arop.6 rryc epydrtxilc ralrq, an6
pw onr,.xi1nol6 8ragoperm\ a.n6 awiy 'uou E. fI. T6g.oov, Tra rov
orcolo 0a ptr].{ooup.e napax&.rlo. fu rov Kocka or. 6ao,xtg Euv&p.erg nou
Er1pro0p11oav ,c7 obyypovl epTacx\ ra\1 eEaxo).ou0o6odvtd etva;. or
xovol.r.txdq xat Eopr.r,x6g. Baor,(6p.evoq oe Frtfl avt[].r1!1 nepi exou^11povr-
opro6, o Kocka, oro p.e1&).o rov (.pyo ",(Ld. ,En Etap.6pgorrl 'ur,rv 'u&Eet,lv to
Edxaco 6varo ar.tLva (1990)182, epp.lve6el rryv av&nru[1

"oru
o6yypo-

vtov epTd,'rr,xrirv .u&[e<ov toq ro anort]reop.d ryc e,.o6dri1g t1g prtoOalt{c
epyaoi.ag orc- x)tatqw plaq Ela8xaotaq ex6np.11ivlo1c vn6 xdnna)'t-
onxtq ouvO{xeq. IlapriD.l).a pr.e ro 6p'yo rou Kocka, &tr}.ot leppavoi

179. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, M6va1o 1983 xar
Deutsche Geschichte 1866-19 18,2 ,c6'pot, M6va1o 1990-92.

L8O. IJnternehmensverwaltung und Angestelltenschafi am Beispiet Siemens 1847-
1914: Zum Verhtiltnis von Kapitalismus und Brirokratie in der deutschen Industriali-
sierung, XtouqxripErl 1969.

l8l. Ji.irgen Kocka, White Collar Workers in America: A Social-Political Histury
in International Perspective, AovEivo 1980.

182. tlo).6 xp6oqara Weder Stand noch Klasse: [Jnterschichten um 1800, B6wr1
1990, o nportoq .c6p.oq ev6q rotr6topr,ou Geschichte der Arbeiter und der Arbeiter'
bewegung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.

H (ItTopIKII KOINONIKH EIIIITHMH> >TH |EPMANIA

xorvavtxo[ wropuot orptrltav rr1v ?rpooo1il rovc, o,nq xor,vovlx6g ouvg{-
xel Trov ouv6Eeuav aur\ rr1 }w}maq|a ex6r.op.yAavw1C.

flpine4 666ara, va 67et xavei"g un6tfrv rou 6rt .ca €gya rou Wehler
etyav or6yo va ei.van owlerrx&., yd eivan ElIaEf y.w wropta.rlq xorvo-
vhs (Gesellschaftsgeschichrc) xar" 6yt [.(ra epr€rprx{ xorvr,rvrx! rcropta.
dlor6oo,1 avtD.1{1 tou WehlerlLd.lLtd. xpnr,xil xorvorvrx{ ro'uopia 6Eor-
oe ro 6vavo1d" ̂(td. pla n).edEa epneplxti.rv epeuvdrv xor,vovrxiq wrcgiag
Tcov ertxevcpcitvovtav orrlv ex6rcp;r1y&vr.or1 xa;l ox1c, enrnrtboetg nov e[ae
o'r1v xorvtovlx{; Enotpog.ri.ut'ro1 per al{ relvrrriv, ir,op"qaavmtitv epTa-
,rdrv, treuxdlv xoD.&porv, xa,r doaLxtJn r&let':v. To ev8ng6pov Tra rrq
entnrrboa.q rlc ex6'oltr1y&vo7c, ot1 feppr.avia Eev ipav xawolpyrc.
Anoretro0oe .rlv xevrpr,x\le,p.arm\ rou K6x).ou Epydotac,la .u1 )61-

1povr1 Korvr'.rvlxrj loropta, nou rDp601x e ax6 rov Wemer Conze or.r1
XaiEe).66pyq ro 1957, o onotoq iptoxerar, ax6pa oe ).errouplta oip.epa,
xan o onotoc, ovyx€v.cpaoe no).).o0q ve6tepoug xg,rrxotg xorvcovrxofg loto-
pmotq xar Erlpooieuoe notr).ri igya rovg. Exeivo nou zrpoo60eoav avrot
or ve6repol xpr..ctxoi. xowavtxo[ wropr,xot o.cr,g na]tr,6repeq dpeuve c i,,rav
pr.a p'eya\6'cepr1 6pgao1 o'cr; 0eopia ^fd. ,cn:v epp.lvela tov ElaErxaorcbv
xorvorvrxo6 We.ca,c1n1.d.rl,oplo6 nou ouv6Eeuav rrlv exfi,rrpr,yavwy gtioa
oM, Tepll,,dvlxir. nol.,tm&. x'),ai.o,,a.

'Eva pe1&).o pdpoq qc xorvo.rvlxfl< oroptag torv Eexaetrdrv rou lg70
xdt aou 1980 oq feppavfa, yevm&. o.urg Eutrx6g :'6hpec xaltb< xat, x&.-
nug apy6repa, o,rlv Avaro)lx{ Eupcinrl, yrerdr6nwe ,co xiv,cpo 6&.povc,
an6'couc, orxovol;,rxo6q nap&yovreq o.urlv xou).to6pa. Ol E6o npoorrytorrq
Eev. eivar xar' av&yx4v al).1).oanox).el6peveg. H wropra r1c' epyar,.xfic
tlE1c o'cr, lepp.avia ntpaoe o;n6 nolJt&. oroliw an6 .cr1 dexde"ia ,ov
1950 xar 6orepa,6nti,qxat otrq &D.eq Xupes.\c, Lur,xr$ Eupdrnlq xal
rr')c B6peraq AH.eprxiq. Or zrpd.rreg pr.e).dreq nov ?yiyav an6 rov K6x).o
Lpyaoiac, rou Wemer Conze aolo).o6vrav l8nirepa p.e .uo p6).o ,[email protected] ep.fa-
trx<irv xrvlpri.rov Trou dvanrly}rpav xara r7 irhpxew r\q exiLopngir)r
99 o.'ca nlvtow rlq rotrrrm{c xou}..uo6pd,c. aov 66xarov |vanov auiwa
xat rov aplirv ,cov etxooaot orrl fepp,avia, xil V.e r1v evoc.rp&nao4 i1

"l qtl
evot-l1.r,titoo1 aurolv c,v xrvr;pritav p,toa o' eya e0vlx6 consensus.

Xtlq pel6req .ut,lv Dieter Langewiesc6"l8S,Franz-Josef Briigge-

, .18J
Dieter Langewiesche and Klaus Schoenhom, (errp.), Arbeiter in Deutsch-

nnd: Studien zur Lebensweise der Arbeiterschaft im Zeiralter der Industialisierung,
Paderbom lg8t.

t01

Page 52

102 H DTOPIOIPAOIA >TON EIKO'TO AIONA H <IETOPIKH KOINONIKH EIII:THMH> >TH |EPMANIA

O Briiggemeieraolo).ei'EdL xaa' ap1iv p.e rtq ouvOixeq :rou enlperi-

(ouv coug avrivuprouq zr).10uop.o0q , elerir\ov'corq 'ErJv xaOr1g'eplvrl (ol{

u6od ora n\alom tov zro).ltt'xtilv Eopltirv, 'cli.\ d.v'ca;Pplxriv zl).euptiv t1c

T"pgtorrrilc Autoxpa'uoplac., xan rovq <p66ovq'rt'rv xdre1ouotiv t&Eecov

nov'a.w\&.vov(dv Ftd' notrttlxi xal no)ltto1;.lx! anet),{ "fd.
T rc' xvptapyec,

aliec xat 10txo6q xav6veg.'Torepa xepv&.et oe arop.'.xiq 6rc79dgkq av-

1paxcopbytov xdl ercrgeLgei" va dvan),&,oer, tlq e).niEeq xal'cd" 6velp& 'uoug.

lr4eprri.r, cpopi,c, gaiverdl Tlalc, t1 an6xr7o7 x&nor;civ xol.tptatl6v Pou't-
opo(t fi nc,:nourouiv Divet pr'ra ato}Torl xot\?v,r\:."":::lr?T xu x6-

pouq: I <<'crpi>> pe r'tl iep'neptaui| 6vvora, i1 'uo <<ov1t6o).1x6 xeg&).alo>>'o6pqava
pe 'tY)v opo).o1ia tou Mnoupvt|, €4ow q 06o1

T ouq o'tov

cu.uonpoo8rop,.o1t6 avrav [email protected] ranetvdlv avEpdrv, 'rorv onoiov to aio0rlpr.a

clltong€nemg iiyerat g'ra Erapx{ entleot1. Xplotponordr eEdr tov 6po

<<,ivEpeg>> ywri o x6op.oq nov tteprypaget o Bri.iggemeier eivat 6vaq x6-

opog 6xov or rivEpeq anotetro6v rll ouv'rPt7r'rlx{ n}.elo{.,17ta r1c ePP'at-

xrjc E6vap.Ig. 0r luvai.xeg, oro 6e6tepo n).&,vo, anoce).o6v p.6pog torv

outovopr.rxrJrv urotrollopdrv 'ucov ep^poEotriv. flap6louv gtrlv{ or67aa7 orovq

vorx&p1Eeq pe aorjpav'u1 awapro,.6il Ttcr 'EYlv egya.oid touq. Op.og or.6to-

ypagteq Eivouv dva av0pdrrclvo ng6oolno o' avr6 nou Ecgope'um& Eev 0a

ipav napd anp6ouxeg, outr).o^ytx6g poipeq. Kal co0o6v TIPoq rlv xdre6-

0uvo-4 r1c xpo,popr.xilc loroplag.'Erot o Lutz Niethammer xal or, ouveplci-
teq rou xat€ypa'J1av ErcoEu'um6q ouvevte6Eetq an6 epya\6p.e\nuc, xaL 'clq

luvalxeq rouq, zrou \o6oav oq (drvr1 opuleit'rv 'uou Poup tr; Eexaecia tou
1930188. Aur6g ol ouvevce6(elq Eev otole6ouv o'u1v avrirctrao1 avro6 r.ov
'{tav or 6,v0pornot, aD.& au'uo6 nou 0up.o6v'col. To oyp.av'cm6 Eev eival
nooo axptieiq eivdt avr€q ot avaprv{oetg, a}}.& to ndrg avaxtroiv touq
tp6nouq pe rouq, onoioug avroi, or &v0po-rnol 6lcirvouv to rape).06v rouq.

Audl 1 p"erar6nw1 ax6 rrp wropi.a'Eov e?'faatxoit xlvilltdroq oe Ww"
xotvcrvm{ rcropla "c4g epyaoi.aq nou eort&(el r1v xpoooTfl'cng 6e d.ao-
ptx6q ep.nelpieq Eev anrdyr&,ran p.6vo ot1 lepp.cvia. Avax).ri ltta yevm6-
tepl triol rrlq xorvovr.xilq wroptac, 6Xt pr6vo otrq &D.eq 16pe q 'c\q
A6o1c, alJr&. ax6pa xat 6'clc, ).e16pr.eveq ooota),tonxtc, yapec,, 6nov 6p.aq

1 otpog{ npoq avr!.u1v xate60uvol ritav no agyil. flapa86[o-rq, 1

.- 188. Lutz Niethammer, Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930bis
1.?60,2 t6p.or, Bepo),ivo. 1983' ptn napriD.lll dpeuva Erel{1fu ar,6 rovqNiethammer,
Alexander von Plato xal Dorothee Wierling, Die volkseigene Erfahrung: Eine Archtio'
logie des Lebens in der Industrieprovinz DbR.30biographische Erlffnungen,Bego-l'ivo
r990

meier184, xal Klaus 1"tt1"14"185 \w. "cLg ouvO{xeg
(or{c qc ep"yarr.xiy

raEns 'co xtv1'po 6apovc, p-era"coni\eran an6'r1v rcollrm{ otlv ae/€ary

n).eup&. Avrt< ol pe).dreq Erag6pouv 16oo a.n6 rrlv notrlrtol-t"txf1xpootr-

',((''rt 'cTlC el'faaLx'\c. d.l+q rou T6p'oov 6qo xat an6 rG nlo 6vtova av-

0prrro).t1,rir, ngoor\ (i.oeq, 6nac, eivcn r1 pre)'6t1 tt'lv oup6oltxriv xat

re).ecoup1r,x6v 6{,'eolv ',1q el"{d"cL't{<-Enp'aptupi'dc' dr'6 couq Michelle

p"rr61l8-6 xal William Sewe11l87. Or, 6ao,.x€q r!"ftC'corv Langewiesche,

Briiggemeier xar Tenfelde e€axotrou0o6v va eivar oxtr1pd ep.nerprx& EeEo-

p.t i, ror 6* 11 ).o1o'ueAvi"a,1 td1v1 xat" o)'aix6g nolttopr'6q' To n)'ai-

oro eivar 7-ix6to'p.r1y&vt'o7 xa;t o c.'nlLd.ato.6c, W'ac,
npo)'etapnx\q ra-

Erls. Kal ot,upeLg roug aolo).o6vtal pe
.rouq av0paxo;p61oug rlq xoil.&-

Eaq, rou Poug xal r,eprygacpou't ).entopr,epdrq
.ulq a).).a16q rov ouvolxrirv

egyaoiaq o'ca, ogvaeia,'t1 ocpaco).6T!o! a\q e?"..a'cLxip r&'E1<
(xupit'q

o116 llo).ru o$c, veffivd,o'ceq), r4 oyioetq p.e'cal6 epyaruv xal ep'yoDo-

rrbv, xdt.rrq xorvovrxtg xar. otxovol1,.xig ou^lxpo6oelg. EtElxri o Brtigge-

meier eqe.u&let rq ouvolxeg oniyao+C xat arc, entn'udloetg 'uouq o'Etq

xorvovrxdq ouvolxeq - ^rd r,apa6eryp.a, ,cK, eT,LT.lcboelg zrou eiae 7
na.povota volx&pr1Et.rv oq (ori r(')v orxoTevel6v puag e[a0].lcopr6v1g xo]-

v6t1raq. Ol 6lo1,,.11avm6q ao06verec, neprfghqov'Ed'r Fe trentopr'6pera' AD'&

or. epra.ceq Eev {tav pl6vo o0p.ata' avtlEpo0oay xat ap$vov.rav ple
El&go-

poug cp6nou c,, ovyv&. p'e &yprcq dnep1i.ec,, yeu'xa 6Fr'oq pe. fu16'uepo evtu-

n(i)owxo6g 1'p6novg, 6n(i,q ipav ot &.rwreg ).6o1eq 1ro.cot3 (Schnapscasi-

nos) -nou ovyta, Eev livovtav avexrtq an6 t1v aotuvopr'ia
- xd, ot

onoieq uroxa0lo'uo0oav tlg axp66'c, rait'pveq or4 oxoieq ouvf0olg Eev

{tav xatro8elo6pevot. Mla e0votl,xf xou}.to0pa nov eile
rr"c, pt\ec,'cnc, oe

no).trvtxo6q tp6nouq \ruliq, xdt. 0ploxeu'ulx6r1ra lc,pr\e 'zvro$c,
rovc,

epyhteq an6 ,invq lepp.avo6g ouvaE6).gouq rovg, 6:1t 1t6vo'p€oa oto ytbpo.

.p"yooiaq alJ,a xan o"iq e).e00epeq cbpeq 'Eovg, xaL vnioxax:,e rr1p,enaEt

touq atr).1).eTy6l c'ctg d.rcep (axtc, xwrl'conor'ipetc,.

184. Franz-Josef Briiggemeier, Leben yor Ort. Ruhrbergleute und Ruhrbergbou

1889-19Ig, M6va1o 1983. fla tlq nepr6aD.ovtrx6q r).eu96q,6tr. tou t}r'ov, Blauer

Himmet i)ber der Ruhr: Geschichte der Umwelt im Ruhrgebiet, 1840-1990, Essen

1992.
185. BI., n.1. Klaus Tenfelde xar Gerald D. Feldman (errp.), Workers, Owners'

and Politics in Co,al Mining: An International Comparison of Industrial Relations, Nta;

Y6px1 1990.
186. uichelle penot, Workers on strike: France, t87 l-1890, N6a Y6px1 1987.

187. B),. r.apax&'rla., o. 170.

Page 102

201
200 H DTOPIOIPAOIA >TON EIKO>TO AIONA ETPETHPIO

Ayxul.6v, Mropig, 169-ljo
Atyp.av, Avtotrq, 153
Axtov, A6p6oE, 45
A),rouo6q, Aooi, I19, l2l
ApeExovr,xq Iorogr.xrl Etor.qeio, 44,

64
Awogvo, T6ovtog, 28, 95, l9l, 192
Aouo6wg, 192
Agev'r, X<iwc4 153
Agrorotel.r;g, 24

Boipcgl, \poxporic rqg B., 93,
94.99. 172

Beprneq, Mol, 30, 42, 51,59-61.
62, 64, 65, 73, 75, 93, 95_97,
99, ro7-t08, 159, 162,163. 165

BeErol.ivo, llcrvenrorrlpr, o, 40-41
Brewq, Krix).og rqE B., 158-159
Br6vvr;, Ilcvenr,otr;puo, 105

lc),l.r.xr1 Encvaotaorl , 32, Bg, 116_
118, 169. l8 l

ftril"tor,v, Mnopiq, 179
frcrl,prng6r0, T[r,ov Kdve0, 130
|r(6, @pravoouti, 44
lxivlpnouqyx, Kriql,o, 135, l3l..

142. 144-147
fxowe],rd, Mtopi.g, 124
fxogpncrorircp, MtyailL, 17 9
lxpr6wr,, Evtoopvo, 142
yl.droocr, 23, 83, lZ4-I25, 156_175
yltooouzrl otgoprl, 156-175
yuvcixeg loroprnoi, 45, 122
yuvoixeg, rotoqicr rtov y., 2I. gg,

r03,105-106, l t7, t2 l_t24, t74
Iiivyxeg, Eqvor, lg6

6rcJ,exrrxq, 109-l l0
5r,cl.exrrz6g ul.r.opog, 109-ll 1
Aragorrrop6g, 28, 43, 91, 97, 167.

185, lg6, t90_192

E0vLz6 K6wgo yra rrlv X1ol,r,xrl
Ioropio, HIIA, 195

ezbututop,6g, 17
€xouyxQovropog, 17, 33, 68,90, 93,

95-98 100, to6, t34_135, 142,
149, t66, 172, 178, 179, tg2,
188

'Evyxel"g, @qr1vrpr1, 108, i l l , l16
eg;r4veurrzrl, 30, 145, 153, 162. 164

Hq66oroE, 15,34, 157

@mgoog, 466).9og (Thiers, Adolphe),
44

@ouxubi6lg, 14, 15,34, 4l

r.oroplxrl 6qpoypcrcpio, 65, 94, 105,
1AArTw

IotoEnr; Opo6o rou Koppouvr,otrnou
Koppcrog (M. Bgercrvlag), 114,
r22

.proprxrotrr6g, 30, 39-55, 56, 59, 59.
62,76, 164

roroqlxog ul"rop6g, 107, 109, I10.
131

Ircr).r.xr; r.otogloypcgia, 135, 142_
148

Kcrlp"rugrtl, Opd6c yrs r1v ll],r10r-
optzrl Iotoqid xor rlv KolvrrrvLtn
Aopr; qg Ayy),iog, i05.

Kcrvt, Eppovoue)., 20, 157-159, 162,
182

Ko,rriv, ogoyrl tou K., lI2
Kiqxelx<og, Zaipu, 187
Koppouvr.otr.xa K6pporcr, 110, 112_

115
Kopr, Plroopvr, 118
Kovt, Auyouorog, 187
Kovtopod, 61, l9l
Kouv, T6paE, 35, l5g
xgLtLxr; 0eo4ia, 95

Kp6roe, Mnevevt6to, 51 , 167

Ac6iE, EQv6ot, 46

AAf (Acrixtt Arlptoxgatlcr tqg feqpa-

vicg), lotogloYqcrqicr, 104, I 11,

l13-lI4
lwxav, Zax, 124

Ao Kdnqo, NtoPtlvin, 160-161

Acpaptivog, Alcp6voog, 44

Aopngelt, Kcrql,, 50-54, 56-57, 58,
62. 64.74

A66r., TEro6aw, 142, 143, 145-148

Ac lxoq, 78, 80, 85, 89, 132, 137,
149

A6vlv, B. I., 110, lI, 192
Ae Pouo Aovtugi, Eppcrvu6),, 66, 78,

79, 80, 84-87, 140-141, 166
Ae966g, Zap\,32, 116, l l7, 170
)lo^yw6g 0etxr.op6g, 158
Auorcrg, [email protected], 167, 174,

t9l

Mdl.OouE, Topcg, 84
<Mcf lll.avx>, Ioropr,x6 lvoutouto,

140, 141, 151
Moqzorile, X6ppnegr, 191
Mop[, Kap],, 22-23,60-6 1, 62, 64,

65, 67, 73, 83, 93, 95, 97, 99,
108-11i , 116-117, I r9-r21, r3l ,
157, 179, 187

paplr,op6g, 15, 16, 18, 19, 21,26,
32, 52-53, 88-89, 91, 95, 99,
104, 107-126, 130-131, 135,
136, 142-t43, 146, 165, r79,
182, lgl

poplrop6E-),evrvLopog, 107, I 10,
l l3, 134

Mor#, A).pnip, I 16
ptxgoioropia, 30, 132-155, 164,

182.187-188
Mtoe).6, Zr),,, 44,46, 80, 117, 156
Mviprt Grooia), 152

M6ppoev, Teowop, 161
Mncroel,op, fxaot6v, 158
Mncrltiv, Ml1<tt1i., I 13
Mnegx, 'Evtpouvt, 43
Mnlopr,crpx, 47, 52, 56
Mn),ov. Aoui. 44
Mnorlgxlcrqt,ltaxopn, 18, 20, 28,

156, 186
Mrougvtl6, lIa],", 26, 103, 165
Mngaouvlvyx, Kqiotoqeg, 152-155
Mnprow6),, @epvcv, 20, 78-8 1, 83-

84, 99, l l2, 135, 143

vcr(ropog, 87, 93-94, 234, 152-153,
r72

Ncno),6rov, 40
N6cr Olxovoprxrl Iorogio, 67-68, 130
Nda llo],ru,oprzr1 loroqic, 30, 31,

r3t, r75, ll8, 180, r92
N6or loroplxoi, HIIA, 18, 54, 55,

63-64
veoxcrvllcrvrl cpu),ooogicr, 57, 60
N6og loroplxwlrog, 25, 139, 176
Neritcov, Ioaax, 2L
Nitoe, Oprlvtprl, 18-19, 22-23, 28,

157. 186. 190
Nre Mcv, fl<o)", 132
Nteprrwa, Zax, 23-24, 29, 724, 132,

159, 160, 167, t73-174, 11',7,
191

NtLl.rcru, Bil.etrp (Wilhelm Dilthey),
57 -59

Nropr, Mropig, 114-115
Ntooro^yr6qoxu, <Duovt6g, 186
Ntq6u[ev, ft614v lxoiol,al,58, 59,

6t- 76. r87
Ntupnri, Zcop\, 78, 85, 89, 132,

r36-r37
Ntugn6p, Epil,, 53, 54, 59, 64, 75

Oforicp, M6vo, 88, 168, 169, 170
OLoxarlropa, 20, 29, 151-153

Page 103

202 H DTOPIOfPAOIA
'TON

EIKO:TO AIONA EIPETHPIO

Owuooioug, 126, 180
Oprrlyza u lxoo6t, Xoa(., 46
Ouy'yqwr1 rcrogr,olgoqict, ll2-ll3

fldpoovE, TaLxor, 16
f]l?"orrulv, 22
flotrrovrxq r,oroEoypcrcpia, 89, 172,

I 15, 185
flgoo8eutxoi Iotoprxoi, 54, 64
Ilqoo6og, 1 r.66o r\S n., 17, 53, 64,

81, 120, 130, 135, 185, 192
nqogoqntrl rotopio, 103, 104, 150-

r52
Ilqoolcr, l'1 , 40, 43
wgtotoex6uopqyivuoq, I4O- | 4l

qqroEnrl, 27, 160-161, 189
Puxcrpvto, Nr6l6lvt, 67

)c,ptr6, PolE, 27, 165
Xoptg, Zan-f[<r)", 28
oqpelol,o{o, 83, 86, 113, 138, 139-

140,162,164, 176
)rprriv, Qpcrvoouri, 54, 64, 75
)tot, Tl6cv (Scott, Joan),29, 172-

r75
2xar,l.xil 10lxr1 gr,l,ooogia, 62
)pr,0, Avrcp, 67
)put, Kogl", 186
)o6r.eu,xr1 loroqr,oypogicr, 88-89,

I 10, I I l , I 13- l 14, l5 l , 152
Xopnoriir, Al.pn6p, 32, 116, 169
)our16r,xr1 r,oroptoyga,cpla, 126
)our1[u, lfto],, 115
Xrr i l rv, 1 l l , 113, l5 l , 152
Xr6ouv, Arbgevg, 91, 115, 129-133,

t56, t76-t77
orQour,rouQcr),r.op6g, l2l, 159
)roxg<itqE, 22, 23, 29, lO9
Xroorip, (Depvtr.vcv vrc, 23, 159,

160,167
Tq,w, Innol.dr, 44, 108

Tox6i|, Al,6lr,9 vr,e, 44, 156
T6poov, 'EvTouogvt fL, 21, 100,

102, t l4, 115, 118-123, 136,
138. 171

Ton6l.oxl, fi6qlu (Jerzy Topolski),
t t2

T6uvpnl, Agvol.w, 187
Toelool,o6oxrx,r; rotoqtolgccpic, l13

<De6g, Auo#v, 7 4-78, 8 1-83, 89
Oeyegnpnevt, II<o1., 158
geplvrcprog, 21, 29, l2l-125, 113,

174
tDioep, Opr,tg, 93-94
Oouxtir, MLo6tr, 28-29,80, 124, 131,

r45-t46, t4g, l5g-t60, 173-175,
t9t-r92

@ouxouyuripcr, Qprivolg, 134, 178,
185

<Dgavxcporiqtq, X1o),r1 rIE O., 28, 95,
99

cpul.o (gender), 19, 125, l3l, 137,
173. 180. 183

!Dug6, (Dgcrvooua, 32, 88, 116, 168-
170, 18 1

Xor,vteyxeq, Mcrprlv, 28, 190
Xctpnegp<rE, h,oripyxev, 97, 168
Xcrvt, Auv (Hunt Lynn), 32, 168-

169, tt2, r7'7
Xcrprrcprog, 171
X6yxe)., 42-43,60-61, 62, lO9,

156-t57, 187
X6ptoev, A),e[<ivreg, 186
Xt).}., Kgiorocpep, ll4, 117
Xi),rov, P6vrveii,l 14, ll7, 123
Xroup, Nrer6r,vt, 39
Xoew(6),egv, 6uvco'reicr, 46, 56, 93
X6pnoptcoup, 'EQrx, l14, 118
X6gxlcipep, Mo[, 28, 95,97,99,

191
Xoucnt, Xeuv'rev, 14, 23, 24, 29,

132,143, 154, 156-157,
182

Xorlpno),vt, Bil'e)"P cPov, 40

Xgoutrrtilg, Nr,xoi'at, 112,

gu1avcrl.uo4, '78, 84

160, 115

br

Similer Documents