Download Hệ mật trên đường cong elliptic PDF

TitleHệ mật trên đường cong elliptic
File Size1.3 MB
Total Pages62
Table of Contents
              MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
TT
TỪ VIẾT TẮT
TIẾNG ANH
THUẬT NGỮ MẬT MÃ
1
2
3
4
5

Chương I : GIỚI THIỆU VỀ MAPLE
1.1. Giới thiệu chung

	1.1.1. Lịch sử phát triển
	1.1.2. Các tính năng cơ bản của Maple.
	1.1.3. Cấu trúc và giao diện
	1.2. Lập trình tính toán với Maple
		Các toán tử logic: and, or, not
		Cấu trúc dữ liệu:
		Tính toán với các số thập phân
		Tính toán theo Modul
Chương IV : DEMO TRÊN MAPLE
4.1. Ví dụ 1: Mã hóa và giải mã Elgamal trên Elliptic
4.1.1. Mô tả
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
            

Similer Documents