Download Homo Balcanicus Homo Heroicus PDF

TitleHomo Balcanicus Homo Heroicus
File Size185.7 KB
Total Pages30
Document Text Contents
Page 16

Polazeći od pretpostavke da će malo ko čitati knjigu ali da će svi čitati Danas, sadržaj i

smisao Juričićevog dela iskrivljuju se, prećutkuju se svi primeri Andrićeve građanske hrabrosti

usred Berlina. Naime, jesen, pošto su Nemci okupirali Poljsku i mnoge naučnike i pisce odveli u

logore, Andrić interveniše kod nemačkih vlasti da se zarobljeništva spasu mnogi od njih. Andrić

je oštro reagovao i kada je saznao da jugoslovenska vlada i ministar vojske, preko vojnog atešea

u Berlinu, Vauhnika, ispituju kakav bi stav Nemačka imala prema jugoslovenskoj aneksiji

Soluna. To je „čin izdaje Grčke“ vikao je Andrić.

Političari u Beogradu, međutim, ne računaju baš uvek na svoga poslanika, i mnoge

kontakte sa nemačkim vlastima održavaju mimo Andrića.

Andrić je pokušao da barem odloži potpisivanje Pakta. O tome čitamo u Memoarima Petra

II Karađorđevića, koji kaže: „Zanimljivi, vrlo alarmantni izveštaji stizali su od našeg ministra u

Berlinu koji je doživljavao mučne časove pokušavajući da odloži čas našeg potpisivanja Trojnog

pakta . . .“13

Da se Juričićeva knjiga mogla izvrtati do mile volje, svedoči i ovaj podatak iz Danasa. „ U

javnosti je godinama bila prisutna teza kako je Andrić dao ostavku na mjesto poslanika zbog

potpisivanja pristupnice Trojnom paktu. Iz Juričićeve je knjige jasno da to ne odgovara

činjeničnom stanju.“14

Međutim, na strani 200-201. Juričićeve knjige nalazimo tekst Andrićeve ostavke upućene

ministru Markoviću 20. III 1941. dakle u vreme kada je pristup Paktu izglasan u jugoslovenskom

vrhu. Andrić piše: „A sve što se dešava ... me je još više utvrdilo u mome mišljenju o hitnoj

potrebi promene ličnosti na položaju Kraljevskog poslanika u Berlinu. To je moje na iskustvu

zasnovano i nepromenljivo mišljenje“

„...danas mi u prvom redu službeni a zatim i lični mnogobrojni i imperativni razlozi nalažu

da zamolim da budem ove dužnosti oslobođen i što pre povučen sa sadašnjeg položaja“, kaže još,

nedvosmisleno i prilično odlučno, berlinski ambasador.

Njegov predlog nije prihvaćen i 25. marta u Beču, kao zvanični predstavnik Jugoslavije

prisustvuje potpisivanju Trojnog pakta.

13 Petar Džadžić, Homo balcanicus, homo heroicus II, Prosveta, Beograd, 1994, str. 183.
14 Isto, str. 184.

16

Similer Documents