Download Huong Dan Watercad-co Trang PDF

TitleHuong Dan Watercad-co Trang
File Size2.7 MB
Total Pages75
Document Text Contents
Page 1

March 15, 2012 WATERCAD USER'S GUIDE


Soạn bởi : DAVISA Mail: [email protected] Trang-1

<TẶNG CÔ MINH TRANG>

Page 38

March 15, 2012 WATERCAD USER'S GUIDE


Soạn bởi : DAVISA Mail: [email protected] Trang-38


Khai Báo Các Thông Số Cho ðài Nước
Trong tab Flex Table chọn vào Pump Table
Trên cây thư mục Tables- Predefined
<ngoài ra có thể kích ñúp vào ñối tượng ñài nước

trên bảng vẽ ñể khai báo>
Giải Thích Thuật Ngữ
Hình ảnh minh họa (Tank)


- Label: tên ñài nước
- Zone: khu vực cấp nước
- cao ñộ ñáy ñài nước
- Elevation (Minimum): cao ñộ mực

nước thấp nhất
- Elevation (Initial): cao ñộ mực nước

hiện tại
- Elevation (Maximum): cao ñộ mực

nước lớn nhất
- Volume (Inactive): thể tính nước

không hoạt ñộng
- Diameter: ñường kính ñài nước (nếu

dùng ñài là hình trụ tròn)
- Flow (Out net): lưu lượng ra ñài
- Hydraulic Grade: ñộ ñốc thủy lực


ðể thay ñổi hình dạng dài thì kích ñúp lên ñối tượng ñài nước trên bản vẽ ñể khai báo <tại dòng
section>

Page 75

March 15, 2012 WATERCAD USER'S GUIDE


Soạn bởi : DAVISA Mail: [email protected] Trang-75

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM WATERCAD ..........................................................................................3

1. Khởi ñộng phần mềm WATERCAD . ..................................................................................................3

2. Giải thích các thuật ngữ trong menu Watercad .................................................................................4

II. HƯỚNG DẪN CHẠY MỘT MÔ HÌNH DỰ ÁN. ................................................................................... 18

1. Thiết lập các thông số ñầu vào cho Watercad . .............................................................................. 18

2. Thiết lập ñơn vị cho bản vẻ. ............................................................................................................... 23

3. Ghi chú cho dự án thự hiện. .............................................................................................................. 24

4. Tiến hành vạch tuyến mạng lưới cấp nước trên mặt bằng. .......................................................... 24

5. Giải thích các yếu tố trên thanh công cụ layout và menu .............................................................. 26

6. Hướng dẫn khai báo các thông số cho mô hình ............................................................................. 27

7. Chạy phân tích kết quả. ...................................................................................................................... 40

8. Xem kết quả phân tích. ....................................................................................................................... 41

9. Xuất kết quả phân tích. ....................................................................................................................... 42

10. Kết nối dữ liệu ngoài vào Watercad. ............................................................................................. 45

11. Tạo kịch bản mô phỏng (scenario) ................................................................................................ 54

12. Hướng dẫn chạy kịch bản. ............................................................................................................. 58

13. Hướng dẫn gán nhãn các ñối tượng trên bảng vẽ. .................................................................... 59

14. Hướng dẫn thuộc tính ñánh dấu màu cho các ñối tượn............................................................ 62

15. Hướng dẫn xem kết quả với các biểu ñồ (graphs) ..................................................................... 64

16. Một số công thức tính toán ............................................................................................................. 66

Similer Documents