Download Iarna Trandafirilor Albi PDF

TitleIarna Trandafirilor Albi
File Size223.2 KB
Total Pages156
Document Text Contents
Page 1

MARY ANN PHILLIPS

Iarna
trandafirilor

albi
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

IOANA PATRICHI

ALCRIS

Page 2

Capitolul 1

Aeroportul din Londra p`rea cenu[iu [i destul de
pr`p`dit fa]` de explozia de culoare [i vitalitate a celui
din Kuala Lumpur; lipsit total de farmecul exotic al
acestuia din urm`, era tot atât de rece [i de str`in cum i
se p`ruse Malaiezia cu [ase ani \n urm`, se gândi Julie
nefericit`, \nf`[urându-se mai strâns \n haina de zibelin`
pe care o cump`rase la sfatul Barbarei, pentru c`l`toria
spre cas`.

{i totu[i, Londra nu mai era „acas`“. Acas` \nsemna
locuin]a cu un etaj de pe ]`rmul M`rii Chinei de Sud.
De[i prima dat` când o v`zuse crezuse c`-i va fi o tortur`
s` locuiasc` acolo [i c` va ur\ tot ce ]inea de noua ei
via]`, timpul [i afec]iunea o transformaser` \n singurul ei
c`min adev`rat; pe m`sur` ce Londra intra \n cea]a unui
trecut pe care, din fericire, \ncepea s`-l uite.

Acum, \ns`, se \ntorcea \n Anglia [i trebuia s` accepte
c` vila din Rhatoon nu mai era refugiul de alt`dat`. Nu

5

Page 78

– Emma! \ncerc` Julie, stingherit`, s-o tempereze.
– Nu acum, Emma, nu acum! se auzi vocea oarecum

iritat` a lui Lucy care tocmai intra. Apoi, cum o v`zu pe
Sandra, tonul ei deveni imediat binevoitor [i plin de
amabilitate. Sandra, draga mea! N-am [tiut c` vii ast`zi,
altfel n-a[ fi plecat.

– Nici domni[oara Lawson n-a [tiut. Am sunat-o abia
\n aceast` diminea]`, explic` Robert, ajutând-o pe Emma
s`-[i scoat` hanoracul. Domni[oara Lawson va fi
guvernanta ta, se adres` el Emmei. {tii ce este aceea o
guvernant`?

– Este o d`dac`?
– Nu; guvernanta este o profesoar` – \]i pred` lec]ii.
– La [coal`?
– Nu, nu la [coal`. Robert se a[ez` pe covor lâng` ea,

astfel \ncât s` fie la acela[i nivel amândoi. Domni[oara
Lawson va locui cu tine [i cu mama ta la Troupe Hulme.

– Dar… mami a spus c`, dup` ce voi veni \n Anglia,
voi putea merge la o [coal` bun`.

– M`mica ta s-a \n[elat, replic` Robert, ridicându-se brusc.
– Bine, dar de ce? Emma n-avea de gând s` renun]e

prea u[or. Stai din nou aici, lâng` mine, unchiule
Robert, \l rug` ea, tr`gându-l de hain`.

– Ei, acum ce mai e? \ntreb` Robert, a[ezându-se din
nou pe covor [i l`sând-o s`-i vâre degetele \n urechi.

– De ce nu pot s` merg la [coal`?
– Nu mai pune \ntreb`ri stupide, Emma, interveni

Lucy. Unchiul Robert [tie mai bine.

81

Page 79

Robert se ridic`, luând-o \n acela[i timp pe Emma \n
bra]e, iar aceasta \l lu` imediat de gât, cu un ciudat spirit
de posesiune. Privindu-i \mpreun`, Julie se-ntreb` dac`
Emma \l considera un echivalent al lui Michael, sau dac`
era vorba despre ceva mai mult. Categoric, Robert era
foarte r`bd`tor [i copilul reac]iona ca atare.

– N-o mai ]ine \n bra]e, Robert! Doar nu e un
bebelu[, spuse Lucy enervat`; dar Robert n-o lu` \n
seam`, continuând s`-i vorbeasc` Emmei.

– V` rog s` m` scuza]i, dar a[ vrea s` m` retrag,
\ncepu Julie care nu mai suporta s` priveasc` acea
scen`.

– A]i reu[it s` v` cunoa[te]i cât de cât, tu [i Sandra? o
\ntreb` Lucy.

– Pu]in.
– Sandra este o veche prieten` a Pamelei. Au fost

colege de [coal`, dar Sandra a hot`rât s`-mbr`]i[eze
aceast` carier`. Vei vedea cât de eficient` este, sunt
convins`.

– {i eu. Julie strânse pumnii, \n`bu[indu-[i revolta.
Ar fi trebuit s`-[i dea seama c`-n atitudinea acelei
individe era ceva mai mult decât o simpl` antipatie.
Fusese plasat` \n casa ei pe post de supraveghetor
permanent, un fel de gardian de \nchisoare. |i venea s`
urle. Ce-[i \nchipuiau despre ea? La ce se a[teptau din
partea ei?

– Vino, draga mea, se adres` ea Emmei care era \nc`
\n bra]e la Robert. Trebuie s` te speli \nainte de ceai.

82

Page 155

– Atunci când am ie[it cu Francis… ai fost atât de
sup`rat…

– Eram gelos! {i, dac-ai fi avut mai mult` \ncredere \n
mine, ai fi \n]eles exact ce \nseamn` furia aceea egoist`.

– Ah, Robert… Dar cum ai aflat de leag`n?
– Doamna Hudson mi-a spus.
– Ce noroc am avut c-ai venit atunci! Dar, chiar… de

ce venise[i?
– Veneam de la familia Hillingdon. Dup` prânz,

Francis \ncercase s` m` conving` cât de fericit` ar fi fost
Emma dac-ar fi mers la [coala din sat.

– Eu… l-am rugat s` discute cu tine…
– {tiu. M-am \nfuriat, mai ales c`, dup` cele

\ntâmplate s`pt`mâna trecut`, m` gândeam s` propun
asta chiar eu.

– Adev`rat? Ah, dragul meu, m` bucur atât de mult…
– Era clar c` Emma nu putea avea o reac]ie pozitiv`

fa]` de o femeie ca Sandra Lawson. |n plus, \mi displ`cea
faptul c` fusese adus` pe post de observator al purt`rii
mele. Spune-mi, când te c`s`tore[ti cu mine? Trebuie
neap`rat s` ne gr`bim.

– Trandafirii albi! exclam` ea, \n]elegând deodat`. Tu
mi i-ai trimis!

– Cine altcineva?
– Dup` cele \ntâmplate ieri sear` la spital, nu mi-a[ fi

putut \nchipui niciodat` c`-mi vei trimite flori.
– N-a[ fi vrut s` te las acolo, dar trebuia s` discut mai

\ntâi cu Pamela \nainte de a veni la tine; trebuia s`-mi
recap`t libertatea.

158

Page 156

– Crezi c`… Michael a l`sat-o pe Emma \n grija ta \n
speran]a unui deznod`mânt?

– Posibil… foarte posibil… {tia c`, f`r` un motiv
\ntemeiat, n-ai fi luat niciodat` leg`tura cu mine [i vroia
s` fie sigur c` vei avea \ntotdeauna tot ce-]i trebuie.

– Dar n-avea cum s` [tie c` tu… sau c` eu…
– Oare? Probabil c` [i-a dat seama, venind atunci \n

Anglia, când Emma n-avea decât doi sau trei ani, c` m`
interesa via]a voastr` acolo mai mult decât ar fi fost
normal.

– Ah, Robert, sunt o femeie norocoas`.
R`maser` câteva clipe t`cu]i, unul \n bra]ele celuilalt,

apoi Robert o \ndep`rt` u[or.
– Dac` nu plec chiar acum, voi face un lucru

necugetat. Julie, te ador, dar trebuie s` fiu ra]ional.
Acum, [tiind c` te vei c`s`tori cu mine, pot s` a[tept.

– Bine. Când mai vii?
– Mâine diminea]`, ca s` mergem la spital s`-i

spunem [i Emmei. Crezi c` se va sup`ra?
– {tii bine c` te ador`.
– {i \ntr-o zi, când va fi suficient de mare s` \n]eleag`,

\i vom spune adev`rul, [opti Robert s`rutând-o. Sigur c`
va \n]elege… doar este fiica ta.

Sfâr[it

159

Similer Documents