Download Igre Koje Igramo - Radno Mjesto PDF

TitleIgre Koje Igramo - Radno Mjesto
File Size124.8 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Kako bismo bolje razu-
mjeli o čemu se zaista radi
kada se spominju „igre“,
vratit ću nas na izvor. Dr
Eric Berne je još 60-ih
godina prošlog stoljeća ra-
zvio teoriju o međuljud-
skim odnosima, nazva-
nu „transakcijska analiza“.

Proučio je i psihološke igre koje nastaju
prilikom transakcija među ljudima.

Tko sam ja, a Tko si Ti?
Prema dr Berneu, svi mi „upadnemo“ u tri
različita načina ponašanja: Roditelj, Odra-
sli i Dijete. Možemo shvatiti u kojem smo
obliku, ili tko se nalazi nasuprot nama pro-
učavanjem načina na koji se osoba ponaša
u danom trenutku. Roditelj ima skup osje-
ćaja, stavova i ponašanja koja odaju ili pod-
sjećaju na roditeljsku figuru, Odrasli se pri-
lagođava trenutnoj realnosti i na njega ne
utječu roditeljski stavovi ili zaostale emo-
cije iz djetinjstva, Dijete je odraz vlastitog
djetinjstva svakog od nas. Idealna komu-
nikacija odvijala bi se na razini Odrasli –
Odrasli. Kada dvoje ljudi komunicira, od-
vija se transakcija, a analiza ova tri stanja
pomaže nam u razumijevanju kako ljudi
komuniciraju jedni s drugima i zašto se po-
našaju baš onako kako se ponašaju. Analiza
igara važan je dio transakcijske analize, jer
je proučavanje igara koje ljudi igraju korak
naprijed prema razbijanju negativnih uzo-
raka, mnogi od kojih su za nas sasvim ne-
svjesni.

Definirajmo igru i igrače
„Igre“ najčešće kreiraju negativne osjećaje i
služe kao paravan za prave misli i osjećaje,
sam Berne im je dao i imena: „A zašto ti ne
bi“, „Da,ali“, „Sad te imam“, „Samo ti po-
kušavam pomoći“ , „Da nije tebe, ja bi...“,
„Da ti nisi takav/takva kakav/kakva jesi, sve

bi bilo...“ itd. Imate neke svoje na poslu?
Slobodno im dajte ime. Jedan način kako
se igre mogu definirati je da ih obuhvatimo
kao interakcijske skupove dvoje ili više lju-
di, a koji sadržavaju skrivene namjere i po-
tencijalnu zamjenu uloga između sudioni-
ka u igri. Događaj mora ispuniti tri kriterija
da bi postao igrom: obrazac koji se ponavlja
(uzrok), osoba nije svjesna pravog motiva
(ako jest, onda to nije igra već manipulaci-
ja), i u igri se treba dogoditi obrat.

uloge i pravila igre
Općenito govoreći, postoje samo tri ulo-
ge koje možete odabrati za igru: Progoni-
telj, Spasitelj i Žrtva. Osoba koja preuzima
ulogu Žrtve djeluje bez snage (nemoćna
je), ne prihvaća odgovornost, uvijek vjeru-
je da je žrtva nečeg što nije u njenoj moći i
vanjskog je utjecaja, i traži Spasitelja. Spa-
sitelj, pak, nudi potrebnu pomoć, održava
superiornost pružanjem i vjeruje da se Žr-
tva obraća upravo njoj/njemu i da su upra-
vo oni ti, odabrani, oni koji mogu pomoći
žrtvi svojom zaštitom. Na kraju, evo i Pro-
gonitelja. On ili ona negiraju drugima spo-
sobnost da samostalno misle, osjećaju ili
se ponašaju. Progonitelj ima skrivene na-
mjere umanjenja ili kažnjavanja drugih na
neki, svoj način. No, uloga je slična Spasi-
telju u smislu da i Progonitelji sebe sma-
traju jednima i jedinima, ispravnima i oda-
branima.

Igra počinje kad dvoje ljudi uzmu ra-
zličite uloge. Slijedi skup predvidivih inte-
rakcija, nakon kojih jedna od osoba u igri
mijenja ulogu, recimo da Žrtva postane

Progonitelj, Spasitelj slijedi obrat i postaje
Žrtva (možda čak i još jedan Progonitelj).

Tijek igre sadrži ove elemente:
Udica je stimulans koji predstavlja po-

ziv na igru.
Slabost je transakcijski odgovor, kojim

osoba prihvaća poziv na igru.
Reakcija je serija transakcija na socijal-

noj razini koje izgledaju kao razmjena in-
formacija.

Obrat je točka u samoj igri u kojoj se
dogodi obrat uloga, s ciljem da se osvo-
ji dobitak koji je i pokrenuo samu igru. U
tom trenutku drugoj osobi poruka posta-
je vidljiva.

Zbunjenost nastaje par trenutaka prije
osvajanja dobitka, a zbunjuje nas promjena
koju vidimo na drugoj osobi.

Dobitak je naša „plaća“ za igru, jackpot
na kraju, emocija ili osjećaj koji nas ohra-
bruje, isproban u raznim situacijama, no
neadekvatan za odraslo rješavanje proble-
ma.

Pitate se kako to izgleda u stvarnom živo-
tu? Evo primjera:
kolegica 1: Tako sam umorna od rada na
ovom projektu. Ne mogu više, pada mi kon-
centracija, ah. (udica, uloga Žrtve)
kolegica 2: (sažaljivo) Gledaj, stani malo,
odmori mozak, stvarno ti je teško. (slabost,
Spasiteljica)
kolegica 1: (još očajnije) Ma najradije bih
radila na projektu B, ali tko će ovo, pa neće
se samo napraviti, a znaš ti našeg šefa,
on očekuje da je jučer gotovo! (reakcija,
Žrtva)

Elena Cvjetković

Igre koje igramo – na radnom
mjestu ili u privatnom životu
Kad kažem igre, ne mislim na kreativno oslobađanje stvaralačkih potencijala na radnom mjestu, kom-
pjutorske on-line igrarije na radnom mjestu ili međusektorsko natjecanje unutar tvrtke. Govorim o
„igrama“ zbog kojih poželite napustiti tvrtku i radno mjesto, ili pronaći nove prijatelje (partnere, su-
pružnike). Iako naziv zvuči veselo, ove igre su sve, samo ne zabavne.

Ako se odlučim na bliskost s drugim ljudskim bićem, pada sva struk-
tura, padaju sve konstrukcije, ostat ćemo samo ti i ja u odnosu jed-
no naspram drugoga, i svašta se može dogoditi. Nekima je upravo
to strašno do neprihvatljivosti, i zato svoju energiju usmjeravaju na
igranje igara.

6 s i j e č a n j 2 0 1 0 . poslovni savjetnik

Ljudski potencijali

Similer Documents