Download Infermeri PDF

TitleInfermeri
File Size41.8 MB
Total Pages513
Table of Contents
              infermieri_pjesaklinike.pdf (p.1-137)
infermieri_pjesaparaklinike.pdf (p.138-302)
infermieri_speciale.pdf (p.303-513)
            
Document Text Contents
Page 1

ANA TOMI

Page 256

62 - :tehuq muinokeM

)A sejdnil sap arap ët evëtid i ithsëmuQ
)B lanitsetniortsag titkart i rudnil i mimrofqek ëjN
)C anën agn rautemsnart e esëtijgn ejdnumës ëjN
)D tibeb e ërap e ajtiqëthsaJSP

72 - :nihsfrëp kun tiragpA i imisërelV

)A ëcneukerF ekaidrak n
)B raluksum nisunoT
)C erotaripser nëcneukerF
)D eramirp teskelfeRSP

82 - :ët mithsajrëp em ,ahtijg ët arudnil ët emimrofqek ënjotkakhS

)A elatinegnok aloebuR
)B elatinegnok azomzalposkoT
)C latinegnok vmC
)D latinegnok b ititapeHSP

92 - kinilk ajnehs ënej ët dnuM :ët mithsajrëp em ,ahtijg ët latanoen inoiskefni ëjn ët e

)A imretopiH
)B imecilgrepiH
)C ilagemonelpsotapeH
)D sëlenatnof i mibmoBSP

03 - :agn tehotkakhs iretki nreK

)A eronurt tamahtrëb ën ruhdilap ës sëniburilib i imiskiF
)B tinoicatkalba i mëhshokarap i imilliF
)C aimenA tirukeh e asegnum agn
)D tirijg i ithsëmuq agn iretkI

Page 257

SP

13 - :hterr ëthsë ërap ët titiv ët dnuf ën sëjimëf e aisëtajG

)A m 1
)B mc 57
)C mc 05
)D mc 58SP

23 - :ëthsë sëniburilib i kires ilevin ruk ërukël ën mëhskud i tehëb itanoen ket iretkI

)A 2- ld/gm 4
)B 5- ld/gm 7
)C 8- m 9 ld/g
)D ld/gm 01


SP33 - em ,raurdihed e tëjimëf ëhtijg ët rëp ruhdejgz i mitjart ëthsë elaro eseurdiher aipareT
:ët mithsajrëp

)A ,ëtral e ërutarepmet ehd allejv ëT
)B ,kohs eso amoK
)C ,ëzolegihS
)D romiqhsu mimleHSP

43 - ,ahtijg ët ninoicirtunlam ënjozirovaF :ët mithsajrëp em

)A ekinork tenoiskefnI
)B evëkitoibitna i retirk ap imirodrëP
)C tilleid e tezerr agn raurpet i mitazerR
)D laicos ajiqëk e tethsuK - ekimonokeSP

53 - :ëthsë ëzaidraiG ën ruhdejgz i imikejM

)A anicakimA
)B ilozadnebeM
)C anizarepiP
)D )lygalf( ilozadinorteM

Page 512

A) j ëna akip ët emhsbmihdap ët rt pu ti
B) j ëna akip ët sërutnupoga
C) ënaj akip ëmuhs ët sbmihd h em
D) j ëna ip ak uk odnev s ne el ke rt tado e T SNE95. tamyrR ekimanidaid j :ëna

A) amyrr ekinavlag
B) amyrr evitanretla eralognater
C) rr my a eladiosunis me rf uke ence të ul të
D) amyrr ët nibmok arau96. fE e tetk goloizif j eki ët myrr a ev ekimanidaid nuk il nehd em :

A) nimiths e tinoiskirtsnokozav
B) ths i nim e catalidozav i no ti
C) tirr j ne e emrep a titetilib të me bm ranës q ile oz er
D) tirr j ne e seumcagn h ësirem së fib ar ev en r ov re me ak lib rë ët hdam
97. Rr tamy nidaid amike n ku ednuk ir dn i nehok :

A) ën he rom agj i
B) tarutkarf e araudilosnokap
C) inaztaths
D) ëzortranog98. azaboeR :ëthsë

A) anoz e um s luk it uk i itetisnetn ëthsë ma sk i am l
B) itetisnetni nim i lam i upmi ls ti i a tf ë të kakhs toj nok tra tk im um s uk l ra .
C) itetisnetni ma lamisk i tislupmi i af ët të khs aktoj nok rt ka it m um s uk l ra
D) pj ëse e sëcalp uen r omo tor e99. tadortkelE ëm ko edom ën rodrëp im gj ëta el ke rt oter pa i ës ja :ën

A) ekitsalp
B) m ilate k e
C) nufs g orej r e
D) etneredaotua01 0. M na j ote te ar pia i dn i ehok t:

A) ezoropoetso
B) eh m elpi g ij
C) elparap g ij
D) inotopyh01 1. tapmalL u tl ra oiv l te kun j pa in:
2 31

Page 513

A) ejtisrejd
B) noicatalidozav
C) vazo skurtsuk i no
D) lu je ët bmihd j se01 2. aipareT ekizif :

A) ak tev ëm ef tke beçalp
B) kun terodrep tetiv e tidnuf en er bah il iti m
C) terodrëp gj thsisëre ën tilibaher i m
D) terodrëp gj enomhti e aunibmok r em ter pa inë dem ika nem t ezo01 3. K oir t ipare a odrëp r te :ën

A) m htro
B) ën tinidnet
C) na e enizets e rukël së
D) tëgalp e rupah a
01 4. rezaL ter pa ia ën r ibahe li it m kun ap il ehok :t

A) em tkatnok tkerid
B) em minaks
C) ën sëpreh lpmis e sk
D) tkerid ën ys

Similer Documents