Download Josip HORVAT_ Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939 PDF

TitleJosip HORVAT_ Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939
File Size46.3 MB
Total Pages439
Document Text Contents
Page 1

JOSIP HORVAT

POVIIEST

NOVINSTVA

HRVATSKE

t771-1939,

5
T A G T T E

1 9 t s ; 2 .

Page 2

T1

P

P

E

. r - r + , - . l t

J'v ' iuv
r -

I t . t ' '

N

(1

NOVINARSKA IZDAVACKA KUCA

, ,STVARNOST '
Zagreb, Rooseveltov trg 4

Za iz-davaEa

I V A N K O S U T I C

fisal<: -OGNJEN PRICA< - Karlovac, 1962.

Page 219

r ik
do
og
IO,

t z
a-
rJe
oS
n-
an
a-
n-

K E

€-

li-
e-

ol

) a

lo

te

I

ie
l ^

(e
lo
n,
;u
J l
)-
la

) i

i t r .

a

l -

Dr Miho Klait Iuan Perkouac
rd
tgr
c8

1I1.

i s lobode vaZnija od nacionalnog opredjel jenja. stvorena je narodna
str"anka sa ciljem da razvije narodno nadelo na svim podrudjima i
ostvari ustavne slobostine. Narodna _se .stranka obvezala izdrlavati
Ir Nazionale. Tad je ponovo podig'uta optuZba protiv Nodila i pav-
l inovi ia zbog zlodina bune. Inkriminiran je Nodilov dlanak o narod-
nosti jo5 iz 1862.

i'#

223

Page 220

koja simpatizira i suraduje s talijanskom trredentom, premda je tad

talljanski.irredentizam bio jednako opasan protivnik dinastii-e kao

i madZarski nacionalizam. otkako je 1864. bio obustavlien Pozor,

pritisak se na Il Nazionale pojadao, jer je, premda regionalan list,

Lio i"dlno glasilo koje je zastupalo ideje liberalne narodne
stranke

djelj ivanja.

gorem nego na podetku 1861. Saveznici na minulim izborima sad su

postali glavni protivnici, naime Liberalna narodna stranka i madZa-

i.onski unionisti, u isto se vrijeme Liberalna narodna stranka na5la

na istoj liniji sa svojim dosada-Snjim glavnim protirmikom samostal-

224

Page 438

BILJESKE

uz >>pojaDa, razuitdk i nestanak industrijske itampeo

5 Supilo, Politika u Hrvatskoj, Rijeka 1911, s. 66.
9 Dnevnik Milana Grloviia 1906_1911, saduvan fragmentarno u

ruk'opisnorj zbirci SVeudili3ne knjiZnice u Zagrebu.

I Vi'di prrilog br. XXIV.

438

e A t

10 ll
1 1 T
12 IV
t, J,

navqdno
Senje: "f
ujedinjer
Rijeka i
Iiarrac, K:
\ri, pxli d(
zuEln na
' j e n k . . . *

madarskt
1 4 0

1 5 U

srPnj'a lf
l c u

vu u Zag
,, S,l
1 e M

rata, Vje
2 0 N

21 P
2 2 U

brivieg di,
2 3 K

Page 439

ostav-
nlce u
tski. U
hanke.
zbirci

,ka po
tranke
Ldalnih
plem-

rstatke
ojr joj
;ranke.
)zinom
l masa
rna na
adevii.

rno u

)etalji,
Fran-
doka-
aben.,
rbuhu
naci je
)a mu
Sta ni
t , a t o
ombi-

pod-
se on
tvrdi.
I UZ-

veo u
: krS-
ici se
ogom,

1000
tao se
rputio

u sti'
ra M.
'atske

0 Auffenberg - Komarov, Aus Oesterreichs Hrihe und Niedergang.
10 Hr-vats,ka slobodta, 1909, br. od 10. VllI i dalje.
11 T\resii-Pavidii,.Od Atlantiika do Pacifika, Zadar, 1907.
12 MatoS, Od Zagreba do Beo,grada, Hrvatska, 1906. br. 21122.
13 JoS 1918, pred raspad Austro-Ugarske, grof Tivadar Batthayany,

p,avodno slaveno,fil rnedu madarskim polititarima, p,redlagao, je ovo rje-
Senje: -Ugarska je vlada pripravna podupirati teZnje, Juhnih S,lavena, za
ujedinj,enjem sprem,no5iu bratske ljubavi. Preduvjeti za to su slijedeii:
Rijeka i njezino podrudj'e kao i nekada3nje ugarsko pr"imonje (Bakan, Ba-
karac, Kraljevica Novi itd.) i:maju neposredno pripasti MardZanskoj drZa-
vi. prri demu ima Rijeka dobiti dale,koseZnu auto,norniju s nanoditim ob-
ziro,m na talijanski jezik, a primorje s nanoditirn oibzirorn na ilirski (!)
jezik. . ... - T'aj "mirovn,i.. uvjet najbolje otkriva dalekos,e,Zne ciljeve
madarske zakornske osnove o eksproprijacij,i 6e1.,L. obale 1914

Ia abzor, Spom,en lo:rjiga, Zagreb 1936, s. 54.
15 Usmeni podatak prof. Lj,u,be Babiia ml.. koji se posljerdnjih dana

srpnja 1914. srero sa Su'pilom u Ve.neciji.
16 lJsmeni p,odata,k d,ra S. Budisavljevi6a.
17 Spisi preds,jedni5tva Kr. zemaljske vlade u Zagtrebu, u DrZ. arhi-

vu u Zag::ebu.
18 S,pisi Milan,a Sufflayja u DrZavno'm arhivu u 7,agrebu.
1e M. Uradin, Partijska Stampa u Hrvatskoj izmedu dva svjetska

rata, Vjesnik, Zagreb XVIII/195?, br. 3693, od 5, I.
20 Novinarski ko,ngres, Zagreb - Split, maj 1939.
21 Pri'bitchevitch, La dictature du Roi Aleksandire, Paris 1933, s. 121.
e2 Usmeni podatak dra S. Bu'disavljevida, koji je pregledao arhiv

biv5og diktatora.
23 Korespodencija dra D. Surmina u SveudiliSnoj knjiZnici u Zagrebu.

G---

439

Similer Documents