Download Kako Cuti Svoje Andjele PDF

TitleKako Cuti Svoje Andjele
File Size2.2 MB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 1

3

Tko su zapravo anđeli

Rije� »an�eo« zna�i »vjesnik«, »glasnik«. An�eo navje��uje, prenosi poruke bo�anskog uma na�ega
Stvoritelja. Oni su nam dar od Boga, poslani kako bi nas
podsjetili na na�u bo�ansku prirodu, poticali na ljubav i
dobrotu, otkrivanje i bru�enje na�eg dara za pobolj�anje
svijeta u kojem �ivimo, te kako bi nas �titili od nevolja dok
ne do�e vrijeme da napustimo ovaj svijet. Oni nas tako�er
usmjeravaju kroz podru�ja me�uljudskih odnosa, zdravlja,
karijere, pa �ak i �nancija.

An�eli su s vama kako bi provodili Bo�ji plan sveop�eg
sklada. Poma�u umiriti vas, jer jedna spokojna osoba vodi do
svijeta punog smirenih ljudi, �to je jednako miru u svijetu.
Upravo vam zato an�eli po svaku cijenu �ele pomo�i ne bi
li vam pokazali put k spokoju. Nemojte misliti da ih pritom
gnjavite ili ometate mole�i ih za »sitne« usluge. Oni znaju
da i najmanja smetnja �esto pridonosi stresu, pa im je veliko
zadovoljstvo pripomo�i u bilo �emu �to vam stoji na putu.

1. poglavlje

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 3 03.05.2012. 13:31

Page 2

4

Doreen Virtue

Premda je to�no da sazrijevamo kroz izazove, an�eli
tako�er smatraju da nas unutarnji mir dovodi do jo� ve�eg
sazrijevanja. Kroz smirenost, na� rad i kreativnost su u�in-
kovitiji, na�a tijela zdravo funkcioniraju, a na�i odnosi napre-
duju i cvjetaju, te postajemo blistavi primjeri Bo�je ljubavi.

S vremena na vrijeme primim pismo u kojem me se
optu�uje zato �to �tujem an�ele jer bismo trebali �tovati
samo Boga.

Uvijek odgovorim jednako: s ljubavlju. Svatko od nas
grije�i pretpostavljaju�i ne�to o nekome, ne provjeriv�i pritom
�injenice. Tko god je �itao neku od mojih knjiga, preslu�ao
moje audioprograme ili bio na nekoj od mojih radionica,
zna da uvijek isti�em kako sva slava pripada Bogu. An�eli
zasigurno ne �ele biti predmet obo�avanja, a ja nikad i ne
sugeriram da bismo to trebali �initi.

Bog je svugdje oko nas. Bo�ansko je u vama, u meni i
nedvojbeno u svim an�elima. Pojedini moji slu�atelji, koji se
te�ko nose s vjerskom zajednicom, takvo �to ne �ele ni �uti.
Mo�da je me�u njima �ena koju je u djetinjstvu zlostavljao
otac, pa odbacuje sve o�inske �gure, �ak i Boga. (Bog je,
dakako, androgena sila koja je na�a duhovna Majka i Otac,
iako osobno rabim imenice mu�kog roda kako bih izbjegla
nespretne on/ona konstrukcije.) Ili, mo�da je neki pripadnik
vjerske zajednice nekome u�inio zlo, pa pru�a otpor prema
svemu �to podsje�a na vjeru, �ak i prema svojim duhovnim
vodi�ima i an�elima. A mo�da je nekome pojam bo�an-
skog naprosto nelogi�an pa odbija razmi�ljati o bilo �emu
povezanom s duhovno��u. Mo�da netko osje�a grizodu�je
zbog svoga na�ina �ivota i duboko u sebi strahuje da bi ga
Bog mogao »kazniti« pa �eli blokirati svijest o vi�oj sili.

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 4 03.05.2012. 13:31

Page 8

10

Doreen Virtue

postojanje an�ela, vi�e ih i privla�e. Pritom ne mislim da su
an�eli pristrani u korist svojih obo�avatelja, nego dr�im da
su oni koji su skloni an�elima, skloniji i tra�enju dodatne
pomo�i. Ti zahtjevi bez iznimke bivaju ispunjeni, bez obzira
na to tko ih zatra�io.

Na�i an�eli imaju spolne energije zbog kojih izgledaju
i pona�aju se kao mu�karci ili �ene. No svatko od nas ima
svoje bo�anske pratitelje u razli�itom omjeru mu�kog i �en-
skog roda. Pa tako mo�ete imati tri mu�ka i jednu �ensku
dru�icu, dok va�a sestra, pak, mo�e imati dvije pratilje.

Svi an�eli uistinu imaju krila i bo�ansku pojavu sli�nu
onoj s renesansnih platna reproduciranih na prigodnim �es-
titkama ili u vjerskoj umjetnosti. Iz iskustva znam da im ta
krila ne slu�e za kretanje jer jo� nikad nisam vidjela an�ela
kako njima zamahuje. Vidjela sam kako bi nekoga zakrilio
ne bi li ga utje�io, i to je zapravo jedina svrha njihovih krila.

Jednom su mi an�eli rekli da svoja krila imaju zahva-
ljuju�i upravo na�im, zapadnja�kim, o�ekivanjima: »Prvi sli-
kari an�ela pogre�no su mislili da su svjetlosne aure zapravo
krila pa su nas takvima prikazali na svojim slikama. Zato
vam se takvi i prikazujemo kako biste znali da smo to mi,
va�i an�eli.«

Zanimljivo je da an�eli �uvari koji okru�uju ljude
isto�nja�kih religija, poput onih koji prakticiraju budizam i
hinduizam, naj�e��e nemaju krila. Njihovi su an�eli srodnici
bodisatvi (prosvijetljena uza�la bi�a), te imaju iste uloge kao
i zapadnja�ki an�eli �uvari: voljeti, �tititi i pokazivati pravi
put onome kome su dodijeljeni. Jedina su iznimka isto�njaci
eklekti�nog ili new age podrijetla. Ti su pojedinci, me�utim,
okru�eni �irokom skupinom duhovnih pomaga�a i obi�no

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 10 03.05.2012. 13:31

Page 9

11

KAKO ČUTI SVOJE ANĐELE

će mi takvi reći: »Zazivao sam sve na Nebesima da se okupe
i pomognu mi!«

Arkan�eli

Arkanđeli nadgledaju anđele čuvare i obično su veći, snaž­
niji i moćniji. Ovisno o vašem sustavu vjerovanja, postoje
četiri, sedam ili bezbroj arkanđela. Uskoro ćemo se susresti
s cijelim nizom drugih arkanđela, što će biti gotovo kao
otkrivanje novih planeta ili sunčevih sustava.

Arkanđeli ne pripadaju nijednoj religiji i pomoći će sva­
kome, bez obzira na vjersko ili nevjersko podrijetlo. Imaju
sposobnost biti sa svakim od nas, pojedinačno i istodobno,
jer oni su izvan prostora i vremenskih ograničenja. Zami­
slite samo kakav bi vam život bio da možete biti na toliko
različitih mjesta u isto vrijeme! E pa, anđeli kažu da mi ljudi
ne možemo iskusiti bilokalnost jer smo uvjereni u to da ne
možemo biti na više mjesta odjednom. Ubrzo ćemo, tvrde,
naučiti kako odbaciti to ograničenje.

To ističem jer su neki ljudi zabrinuti da će, primjerice,
arkan đela Mihaela odvratiti od »važnijeg« zadatka ako ga
zazovu, što je izvrstan primjer ljudskog poimanja ograni­
čenja! Arkanđeli i uzašli majstori mogu biti sa svakim tko
poželi njihovu pomoć, te pritom imaju potpuno jedinstveno
iskustvo sa svakim pojedinim ljudskim bićem. Stoga možete
u mislima zazvati arkanđele da vam pomognu, i to ne nužno
formalnom molitvom.

Točan broj arkanđela ovisi o vašem sustavu vjerovanja ili
vrsti duhovnog štiva koje proučavate. Biblija, Kuran, Levitski
zakonik, Kabala, Treća knjiga Henokova i Pseudo­Dionizijevi
spisi redom navode i opisuju različit broj arkanđela.

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 11 03.05.2012. 13:31

Page 16

18

Doreen Virtue

većom od života, i postojanom privrženošću ljudima, oni
pomažu svakome tko ih pozove. U knjizi Anđeli i uzašli
majstori potanko opisujem ta drukčija bića, te kako surađi­
vati sa svakim od njih.

An�eli �uvari prirode

Spominjući ih obično kao vile, elementali ili deve, ta su bića
Božji anđeli podjednako kao anđeli čuvari i arkanđeli. Pro­
matrajući ih sa sumnjom, međutim, često ih ne uvažavamo
i ne razumijemo. Nedavno sam posjetila veliku knjižnicu i s
veseljem zamijetila sve knjige o anđelima na polici s poseb­
nom oznakom »Anđeli«. Ipak, zapitah se gdje su knjige
o vilama? Pregledala sam sve police s knjigama new age i
duhovne tematike, ne pronašavši nijednu. Naposljetku sam
ih otkrila u velikom odjeljku pod nazivom »Mitologija«.
Osjetih tugu zbog vila i najzad shvatih zašto mi je dodijeljen
zadatak da im pomognem da se i njihova riječ čuje, i to kroz
moje knjige i radionice.

Za vile se vjeruje kako su u najboljem slučaju nestašne,
a u najgorem — zle. Za razliku od anđela čuvara ili arkanđe­
la, ova bića imaju ego. Žive u gušćem dijelu astralne razine,
obitavajući bliže Zemlji, i zaista imaju taj element osobnosti.
Anđeli čuvari prirode, uključujući i vile, Božji su pomagači
za okoliš. Nadgledaju Zemljinu atmosferu, krajobraz, vode­
ne resurse i životinjski svijet. Ako poštujete okoliš, reciklirate
i pravilno odlažete otpad, vile će vas uvelike cijeniti. Ako ste,
k tome, pažljivi prema životinjama i rabite neotrovna sred­
stva za čišćenje, ta će bića s oduševljenjem surađivati s vama.

Anđeli čuvari prirode pažljivo motre svaku osobu
s kojom dođu u kontakt i smjesta prepoznaju na kojoj je

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 18 03.05.2012. 13:31

Page 17

19

KAKO ČUTI SVOJE ANĐELE

razini njezina posve�enost okoli�u. �im po�nete s njima
komunicirati, poku�at �e vas pridobiti za svoju »kampanju«
o�uvanja prirode.

Onima �iji je �ivotni poziv briga za okoli� i �ivotinje,
�esto uza se imaju vile i druge elementale koji su njihovi
an�eli �uvari. Ta su bi�a oko nas zajedno s na�im an�eli-
ma �uvarima i vodi�ima. Otkrila sam da se prili�no lijepo
pona�aju i nipo�to se ne uple�u u na�u slobodu odlu�ivanja
ili sre�u. Njihove intervencije naj�e��e se svode na poticanje
ljudi na anga�iranje u ekolo�ke svrhe i slobodu duha i tijela.
O elementalima mo�ete op�irnije pro�itati u mojoj knjizi
Vile 101.

Kako cuti svoje andjele_NOVE MARGINE.indd 19 03.05.2012. 13:31

Similer Documents