Download Kako napraviti auto na Orgon PDF

TitleKako napraviti auto na Orgon
File Size580.5 KB
Total Pages17
Table of Contents
              HOME
JOECELL - AUTOMOBIL NA VODU - ORGON
            
Document Text Contents
Page 1

HOME
JOECELL - AUTOMOBIL NA VODU - ORGONORGON ILI ŽIVOTNA ENERGIJA"Ta kozmi ka OR energija prožima cijeli naš univerzum… ta energija nema masu i spontano pulsira" – Wilhelm Reich.Prije nešto više od deset godina jedan australijanac, garažni mehani ar, po imenu "Joe", sasvim slu ajno, s namjerom da smanji potrošnju goriva
na svom autu, konstruirao je jednu spravu koja je kasnije postala relativno poznata kao "Joe Cell," i uz pomo koje je postalo mogu e pokretati
motor automobila na tzv. "energiju nulte to ke." Sam ure aj se sastoji od metalnog vanjskog ku išta (anoda) u kome se nalazi nekoliko cilindara
od kojih su jedni neutralni, a drugi pozitivnog polariteta; i oko pola litre vode.

Nakon prvog testiranja ovog ure aja, Joe je primjetio da njegov automobil nije potrošio ni kap goriva. Daljnjim ispitivanjem on je primjetio da ta
elija proizvodi odre enu energiju neobi nih svojstava, koja njemu do tada nije bila poznata. U svakom slu aju, bilo je o igledno da se tu ne radi ni

o kisiku niti o vodiku, tj. jednoj od dvije supstance koje službeno zajedni ki tvore vodu. Zna i, u vodi se nalazilo još nešto, nešto što je za Joe-a u
to vrijeme bila misterija.

Orgon, Prana, Chi, Akaša, Baraka, Bioplazma, Biodinami ni eter, Brahma, Dige, Mana, Manitu, Fluoroplazmi na energija, Mungo, Bio-kozmi ka
energija, Digin, Neutralna sila, Tahionska energija, Tondi, Vril, Skalarna energija, Telezma… ili životna energija, je nešto što je oduvijek bilo
prisutno u ovom univerzumu, a nekima još i odavno poznato. ini se da svojstva i potencijali te, za ve inu nas još uvijek misteriozne sile, ruše
postavke na kojima po iva ova naša "koncenzusna realnost". Tako se i "elita," koja samu sebe smatra vlasnikom, kako nas, tako i ove oblasti
postojanja, ve odavno trudi, iz petnih žila, da i ova istina ne postane dio naše objektivne realnosti.

ini se da u realnosti koju nam oni prezentiraju, ionako nema mnogo mjesta za istinu. To je vjerovatno zbog toga što bi nas istina mogla
osloboditi od njihove kontrole. Isto tako, sve su prilike da e nam orgon ostati misteriozan onoliko dugo dok ne odlu imo da izvadimo glavu iz
pijeska, i po nemo sami njome razmišljati.

Malo je poznato da je Dr Wilhelm Reich još oko 1930. godine (zvani no) otkrio životnu energiju, koju je on nazvao – Orgon. Reich, ina e rodom
Austrijanac, diplomirao je na medicinskom fakultetu u Be u 1922. godine, a onda je zajedni kim radom sa Sigmundom Frojdom postao i jedan od
pionira psihoanalitike. Kao protivnik fašizma, Reich je napustio Austriju 1939. godine i prešao u USA, gdje je najviše radio na prou avanju orgona.
Još u to vrijeme on je po eo sa proizvodnjom orgonskih akumulatora i 'orgonskih topova,' ure aja za modifikaciju klime koje je nazvao "cloud-

http://www.val.hr/znanje/znanje.html
http://www.val.hr/znanje/znanje.html

Page 2

busters" (razbijači oblaka). Reich je bio uvjeren da se orgon može upotrebljavati za razne pozitivne svrhe, međutim, kao i mnogi drugi naučnici
koji su se našli na pragu otkrića i primjene besplatne energije, Reich je uhapšen od strane američke vlade, njegova laboratorija kao i knjige na
temu orgona su mu spaljeni, podaci o njegovom radu zataškani a ni on sam nije uspio izaći živ iz zatvora. Umro je u zatvoru, navodno od infarkta.

Postoje i podaci da je ova energija bila poznata i Nikoli Tesli, kao i načini za njenu proizvodnju i distribuciju, koji bi osigurali da svi mi danas imamo
na raspolaganju besplatnu energiju. O smanjenju zagađenja planete da ne pričamo. U svakom slučaju, ova akcija "kontrolnog sistema matrice"
samo je usporila napredak na proučavanju životne energije, koja još uvijek službeno ne postoji, dok su tzv. "naučnici iz podzemlja" tiho nastavili sa
radom na njenom proučavanju, razvijanju određene tehnologije koja je u stanju primjenjuje orgon u pozitivne svrhe kao i publikacijom literature
na tu temu.

U ovom tekstu navest ćemo samo par primjera primjene ove energije, kao i neke od njenih osnovnih karakteristika. Čitatelji koje interesira ova
tematika, u ovom tekstu će naći sasvim dovoljno informacija da sami započnu sa svojim osobnim istraživanjem ove sile, kao i metode njene
moguće upotrebe.ORGONSKA ENERGETSKA ELIJA – MARK ITeško je znati koliko se u ovom momentu ljudi besplatno vozi na orgon u Australiji. Vjerovatno se radi o nekoliko tisuća. Teško je predvidjeti i
koliko dugo će to trajati, jer mnogi predviđaju da kad upotreba orgona dostigne određeni prag, umješat će se i vlada donošenjem nekog zakona
tipa "zabrane korištenja bilo kakvih alternativnih izvora energije, osim konvencionalnih".

Stvar sa ovim tipom orgonske energetske ćelije počela je tako kad je još 1991. godine, jedan australijanac kojeg ćemo nazvati Joe "X," pokušao da
konstruira jednu spravu koja je trebala proizvesti vodenu paru a ona potpomognuti u pokretanju motora, tako da bi se uz njenu pomoć uštedila
potrošnja goriva auta. Radilo se o jednom cilindru od nehrđajućeg čelika u kome se nalazio jedan drugi cilindrični elemenat koji je bio perforiran.
Joe je, navodno, zamislio da će spajanjem vanjskog cilindra sa pozitivnim nabojem akumlatora od 12V i unutrašnjeg sa negativnim, doći do
ključanja vode u ćeliji. Onda bi on tu oslobođenu vodenu paru sproveo do glave motora kako bi ona pospješila rad cilindara i tako smanjila
potrošnju goriva. Ta njegova prva ćelija je bila veličine 870mm x 100mm, napravljena od jedne cijevi od nehrđajućeg čelika, koja je normalno bila
sastavni dio jedne muzilice za krave. Jedan kraj te cijevi već je imao stakleni poklopac koji je normalno služio za promatranje protoka mlijeka u
muzilici, dok je Joe na drugi kraj tog cilindra montirao jedan okrugli poklopac od pleksiglasa na kome je ostavio otvor za izvod koji je vezao
unutrašnji perforirani cilindar za negativni pol akumlatora.

Page 8

(Navodno, izvorska voda je najbolja za korištenje u orgonskoj ćeliji).
11. Orgonska energija ima dva polariteta. Tako možemo imati pozitivnu i negativnu orgonsku silu.
12. Orgonska energija može probiti ili se kretati kroz sve do sada poznate materijale. Može proći kroz blok od željeza debljine 20 metara. Stoga ni
u kom slučaju ne treba misliti da mi tu energiju držimo “zarobljenom” u kućištu Joe-ćelije. Čini se da ona ostaje unutra samo zato što ona to hoće.
Ono kako se čovjek koji radi sa orgonom treba postaviti, to je da uz pomoć orgonske ćelije on stvara određene uvjete u kojima se ta energija može
“saditi” i “uzgajati.” (Čini se da materijali na bazi polimera ipak mogu zaustaviti ili otežati prodor orgonu.)
13. Sporo se kreće kroz vodiče. Treba mu oko 20 sekundi da bi prošao kroz žicu dužine 50 m. Za eksperimentatore to bi značilo da trebaju
pričekati bar 30 s, nakon što ukopčaju ćeliju, da bi primjetili jedno konzistentno djelovanje orgona.
14. Orgon ima tendenciju kretati se prema gore, vertikalno. To treba imati na umu prilikom sklapanja Joe-ćelije.
15. Orgon se ne može zadržati u ćeliji ili u vodi duže od jednog sata. To objašnjava zašto ćelija ‘iscuri’ ukoliko nije u upotrebi i zašto se koristi ona
baterija od 1.5V. Ona u stvari održava jedan nizak nivo elektrolize, dovoljan da se u ćeliji proizvede upravo onoliko orgona koliko ‘istekne’ iz nje
van. Baterija u tom slučaju samo održava “proces uzgoja” orgona u ćeliji.
16. Pojas radijacije mu je dosta širok, najmanje 50 m u slučaju Joe-ćelije.
17. Orgon prati zakone optike. Prizma ga može odbiti pod kutem, isto kao i ispolirane površine. (Korištenjem zakona optike možemo smanjiti i
oticanje orgona iz Joe-ćelije.)
18. Orgonska energija okružuje samu sebe izmjeničnim okruglim poljima suprotnih polariteta. (To se može koristiti kod određivanja promjera
cilindara i razmaka između njih kod optimizacije ćelije.)
19. Orgon je osjetljiv na živa bića. Čini se da je stanje svijesti čovjeka koji eksperimentira sa orgonom i njegov odnos, kako prema toj energiji,
tako i prema životu uopće, veoma bitan!?! (Čini se da ova energija ima svoju vlastitu svijest i inteligenciju!?!)
20. Orgon se može koncentrirati sve do jedne određene točke. Kad koncentracija orgona u Joe-ćeliji dosegne svoj maksimum, orgon će se početi
pretvarati u električnu energiju i naći načina da se u tom obliku i isprazni.
21. Torziona orgonska polja prenose informaciju bez transmisije energije, a propagiraju se kroz fizičke medije ne ulazeći ni u kakvu interakciju s
njima.
22. Torziona orgonska polja ne mogu se zakloniti uz pomoć većine materijala, osim sintetičkih materijala na bazi polimera.
23. Svaki fizički objekat, bilo žive ili nežive prirode, posjeduje svoje vlastito karakteristično torziono orgonsko polje.
24. Svi permanentni magneti posjeduju svoje vlastito orgonsko torziono polje.
25. Torziono orgonsko polje može se stvarati uz pomoć geometrijske distorzije fizičkog vakuma. To se može demonstrirati uz pomoć piramide,
kupe, cilindra, trokuta itd.
26. Aluminij, slično ogledalu, može (“optički”) odbiti orgonsko torziono polje (refleksija).
27. Orgon prolazi kroz sve materijale, ali različitom brzinom.KAKO SASTAVITI JOE- ELIJU, ORGONSKI AKUMLATORNapomena : Prije sastavljanja Joe-ćelije za pogon auta, preporučuje se da se prvo napravi jedna probna ćelija, kako bi se na osnovu nje uvjerili
da stvar funkcionira i vidjeli osnovni principi djelovanja orgona. Ona će manje i koštati a također je u stanju pokretati motor.

Page 9

Probna ćelija – Za eksperimetalne svrheLista dijelova :

1x, providna staklena tegla (može i od akrili nog materijala) promjera 150mm i visine oko 200mm. Mora imati poklopac !

1x, komplet od 5 cilindara od nehr aju eg elika promjera 2.5mm, 5mm, 7.5mm, 10mm i 125mm ( 1,2,3 i 4 cola - otpiljene cijevi ?)

18x, grani nik (izolator) promjera 12mm, od ebonita ili crne gume (postavljaju se izme u cilindara kako bi održali ravnomjernu udaljenost izme u
njih)

1x, 250mm remen od nehr aju eg elika

2x, pri vrš iva eli ni

1x, 500 mm crijevo koje se skuplja na povišenoj temperaturi – njime se obloži onaj eli ni remen (izolacija)

2x, obujmni drža i – montiraju se sa strane elije tako da se ona može prihvatiti za njih.

Page 16

(funkcionišu i voltaže od 3 do 30V). Ako se koristi AC-DC konverter, treba voditi ra�þuna da
rezultuju�üa jednosmerna struja bude što ravnija (stabilnija). Jednosmernu struju pretvoriti u
pulsiraju�üu (kvadratnu) na 25 Hz. �ûeliju držati daleko od strujnih kablova, svetala i ostalih izvora
elektromagnetnog i AC zaga�ÿenja. Najbolje je puniti �üeliju na drvenom stolu jedan metar iznad
zemlje, 10-20 min zavisno od kvaliteta vode. Tokom punjenja, voda se širi i izliva iz �üelije. Nije loše
dopustiti da se ova voda slobodno izlije i nakvasi radni prostor. Idealno bi bilo držati �üeliju u
Faradejevom kavezu (od aluminijuma) dok se puni. Kad je �üelija napunjena, veliki mehurovi su na
površini vode (tokom punjenja ve�üina mehurova se izliva sa vodom). Ako mehurovi brzo popucaju
nakon isklju�þenja napona, zna�þi da ne valjaju izolatori izme�ÿu cilindara ili izolator na dnu �üelije
izme�ÿu anodnog ku�üišta i katodne osovine. Ako �üelija radi kako treba, neki mehuri�üi �üe opstati
danima i snažno �üe implodirati ako se zapale šibicom. Ovo ukazuje da je �üelija potpuno napunjena.
Ako se eksperimentiše sa kloniranjem elemenata u �üeliji, treba regulisati ja�þinu struje da bi se
spre�þilo zagrevanje (u tom slu�þaju i punjenje �üelije treba duže da traje – do 12 sati), ina�þe za �üeliju
koja �üe se koristiti za pokretanje motora, nije potrebno regulisati struju. Kada je punjenje završeno,
vodu presuti u staklenu posudu i dobro isprati �üeliju destilovanom vodom. Kad se u staklenoj posudi
slegne prljavština na dno, polako presuti vodu nazad u �üeliju, bez prljavštine. Ako su izolatori dobri,
napunjena �üelija �üe zadržati stanje neograni�þeno dugo. Lošiji izolatori dovode do postepenog gubitka
punjenja.

Fascinantne osobine vode iz �üelije

Kad se malo takve vode uspe u prljavu baru, okolna voda se brzo izbistri. Ako se pije, otklanja razne
bolesti uklju�þuju�üi rak. Izgleda da takva voda reprogramira vodu u ljudskom telu (kao i vodu u bari) da
izbaci toksine. Voda je ta (a ne �üelija) koja omogu�üuje da motor radi. �ûelija restruktuira vodu, a voda
usmerava protone kroz crevo u motor, dalje iniciraju�üi reprogramiranje metala motora i vode u
hladnjaku. Ako se voda iz �üelije uspe u hladnjak, motor može raditi bez �üelije. Tako�ÿe, antifriz �üe se
izdvojiti iz rastvora. Voda iz �üelije ima obi�þaj da ne rastvara tvari, dok mrtva voda sve rastvara. Ako
se pored nje stavi kanta prljave vode, sva prljavština brzo padne na dno. Nije neophodno da motor
ima vodeni hladnjak – sa vazdušnim tako�ÿe radi. Na otvorenom, �üelija bez poklopca �üe izazvati
�þiš�üenje neba direktno iznad.

Instaliranje �üelije u motor

Rukovanje napunjenom �üelijom treba obavljati u rukavicama, ina�þe �üe se isprazniti. �ûeliju treba
izolovati od automobila/motora, izuzev katodne osovine koju treba elektri�þki povezati na motor ili
karoseriju. Izolator može biti obi�þan, nije potreban specijalan kao za unutrašnjost �üelije. �ûeliju treba
što više udaljiti od visokovoltažnih elemenata i žica u motoru. Ako nema pogodno mesto u motoru,
�üelija se može držati u kabini ili prtljažniku. Crevo koje vodi iz �üelije do motora može biti od bilo kog
nemagneti�þnog materijala npr. od plastike, ner�ÿaju�üeg �þelika ili aluminijuma. Ne sme da ima oštre
prelome. Tako�ÿe ne sme da bude usmereno na dole – protoni se kre�üu samo naviše. Zato �üeliju
treba smestiti nisko u automobilu – treba voditi ra�þuna da crevo bude usmereno nagore pri svakom
nagibu terena (ovo nije klju�þno od trenutka kad se motor kondicionira da može raditi i bez �üelije).
Crevo mora biti celom dužinom elektri�þki izolovano od automobila. Nema veze što crevo nije od
elektro-provodljivog materijala – treba ga elektri�þki posmatrati kao sastavni deo anode �üelije. Ne sme
prolaziti pored visokovoltažnih elemenata u motoru. Kraj creva ne treba da dodiruje motor (nego ga
pri�þvrstiti izolatorom) ali ne treba ni da bude više od 10 cm udaljeno. Treba da bude usmereno tako
da protoni ga�ÿaju cilindre. Najpogodnije mesto varira od motora do motora.

Priprema motora

Kad je �üelija instalirana, treba pripremiti motor za rad na vazduh (iz karburatora) i protone kao
katalizator. Sa povezanom �üelijom, motor treba da radi jedno vreme na benzin dok ga ne preuzme
protonski efekat. Tajming motora ne treba menjati dok se to ne desi. Motor je spreman od momenta

Page 17

kada je sposoban da radi sa isključenim dotokom benzina. Na osnovu izduvnog gasa utvrdite da
motor sigurno ne radi više na benzin (što je moguće efektom dupliciranja benzina). Kad motor
počne da radi samo na vazduh, potrebno je podesiti tajming. Tajming je odgovarajući kada rad
motora postane miran. Sa tim tajmingom motor ne može raditi na benzin. Preporučljivo je tako
ostaviti motor da radi na vazduh dva-tri dana, da se sistem kondicionira i postane otporan na spoljne
“frekvencije” kojima će biti izložen pri vožnji po gradu. (Kao što je ćelija najosetljivija na početku, tako
je i motor osetljiv sve dok se ne kondicionira. Motor će kasnije verovatno raditi i bez ćelije.) Kada je
sve ovo završeno, motor će imati dvostruko veću snagu nego ranije. Takođe, može razviti veći broj
obrtaja sa manjim stresom po motor. Pored svega toga, motor će raditi znatno tiše. Gas, paljenje i
gašenje funkcioniše kao i ranije. Izduvni gas je čist vazduh i može se udisati. Temperatura nije vruća
ali je topla. Aluminijumski motori su najpogodniji.

Antigravitacija

Neki eksperimentatori su posvedočili da je vozilo levitiralo iznad zemlje. Joe je govorio da su svi
točkovi kamiona bili malo odignuti od zemlje i da je mogao da provuče ruku ispod. Neki su prijavili
smanjen efekat inercije u krivinama.

Popravka nefunkcionalne ćelije

Magnetizam u cilindrima remeti tok struje i takva ćelija je neupotrebljiva. Pažljivim posmatranjem se
može utvrditi ima li reakcije u vodi koja teče u suprotnom pravcu od ostatka sistema. Ako je to slučaj,
dva rešenja su moguća: zameniti loš cilindar ili ga prekaliti i probati ponovo. Nerđajući čelik ima
memoriju koja pamti frekvencije utisnute npr. tokom procesa proizvodnje. Sve frekvencije se mogu
izbrisati na sledeći način: 1. Isuti vodu iz ćelije i ostaviti okrenutu da se osuši. 2. Sa produžnog kabla
ukloniti utičnice, razdvojiti fazu i nulu i na njih zakačiti štipaljke. 3. Staviti ćeliju u platičnu kantu i
postaviti je na mesto gde niko neće prilaziti (zbog opasnosti od strujnog udara). 4. Spojiti jednu
štipaljku na anodu ćelije, drugu na katodu (nije bitno koja je koja jer se koristi naizmenična struja). 5.
Uključiti u struju i ostaviti dva sata. Zatim isključiti struju i ukloniti žice sa ćelije. Ovim je ćelija
depolarisana i izbrisane su sve frekvencije. Ako u cilindrima nema reverznih polariteta i magnetizma,
ćelija bi trebalo da funkcioniše kako treba.

Similer Documents