Download Karel Teige - Vašar Umetnosti PDF

TitleKarel Teige - Vašar Umetnosti
File Size5.7 MB
Total Pages410
Document Text Contents
Page 1

vašar
umetnosti

Page 205

sto se u časopisima bira prelom u dva ne­
jednako široka stupca (na primer, časopis
Zemlja sovjeta) i to kod dužine redaka 108
mm (24 cicera) i 55 mm; jer dužina retka
od 24 cicera odgovara pravoj širini špigla
sloga kod knjige polovičnog formata (A-5),
tako da je moguće upotrebiti slog iz časo­
pisa za eventualno izdanje knjige. Standar­
dizaciji dimenzija špigla, uglavnom dužine
redaka, odgovara i normalizacija dimenzija
dužine klišea: 168, 108, 80, 55 mm, i tako
je moguće upotrebiti klišea iz jedne publi­
kacije u drugoj publikaciji, u knjizi ili re­
viji.

Kao što je trgovačkim dopisnim papi­
rima određeno tačno ustrojstvo primene
štampe, mesta za adresu primaoca i poši­
ljaoca, za zaglavlje, oznaku, datum itd.,
tako treba standardizovati i pripremu štam­
pe za knjige i časopise. Korice posebno
kod časopisa treba da budu u donjem delu
opremljene takozvanim »listom rasporeda«
(Ordungsleiste), gde se navodi sledeće:
ime publikacije, godište, broj, broj stranica,
mesto i datum izlaženja i, ako treba, i iz­
davačka firma. Ostala površina korica pre­
puštena je individualnoj organizaciji: na­
ziv časopisa i broj ovde će sigurno biti po­
navljani izrazitijim slovima (kod nas — ča­
sopis Zemlja sovjeta). Ova »lista raspo­
reda« zamenjuje nekadašnji nedovoljan re­
dak sa datumom (Datumszeile). Slična »Or­
dungsleiste« neophodna je i na naslovnim

185

Page 206

stranama knjiga, naročito na koricama iz­
danja u sveskama.

Standardizacija, tj. tačan poredak neop­
hodan je najviše kod kolofona, na posled-
njem listu knjige. Kolofon (Druckvermerk)
nije ukrasno rešena vizitkarta, ne podnosi
prelom, sastavljen po osi po uzorku putira,
trougla i si.: to je, sa stanovišta knjigopisa,
najznačajnija stranica knjige. Na kolofon
obraća pažnju bibliotekar prilikom katalogi-
zacije: zapisuje knjigu u bibliotečke kata­
loge prema informacijama iz kolofona. Ko­
lofon je znači, detaljna krštenica ili putna
isprava knjige. Zbog toga mora da bude što
potpuniji i pregled niji. Pored informacija o
ediciji, izdavaču, štampariji i godištu, koje
se u našim knjigama uglavnom navode u
podacima o tiražu, ovde treba da bude na­
veden i grafičar knjige, format, cena, jer
informacije, značajne za katalogizaciju i
bibliografiju, a koje nisu navedene u kolo-
fonu, mora bibliotekar sa velikim teškoća­
ma (a često bez rezultata) sam da usta­
novljuje. Bibliografske i kataloške informa­
cije moraju biti uvedene u kolofone ne sa­
mo u potpunom obliku, već i pregledno,
sinoptički i u poretku u kojem se unose u
kataloške listiće biblioteka: zbog toga svr­
hovito složeni podaci o tiražu neće ličiti ni
na kakav konvencionalni uzor, već će biti
složeni u obliku tabele; biće to, zapravo,
gotov kataloški bibliotečki list. U kolofone
sovjetskih knjiga uvodi se takođe i redni
broj iz državne statistike, broj primeraka,

186

Page 410

mala edicija ideja
Duian Kecmanović IZMEĐU NORMALNOG l PATOLOŠKOG
Wilhelm Reich MASOVNA PSIHOLOGIJA FAŠIZMA Predrag

Matvejević RAZGOVOR SA MIROSLAVOM KRLE20M Bori-
sav OjEuverović GENERACIJA BUDUĆNOSTI Predrag Dragić
Kijiik PESMA O JARCU Damin Kt* °0-ETlKA KNJIGA
DRUGA Batko Bo/ovlc ISKUŠENJA SLOBODNOG VREMENA
Sveta Luklć U MET NOS T NA MOSTU P C Panday a INDIJ­
SKA FILOZOFIJA JEZIKA M.losav M ,! savl(ević: IZMEĐU
NESLOBODE Vlan slava Ribn.*ar PeriSić RUSKI FORMALI­
ZAM i KNJI2EVNA ISTORUA Blaienka Despot PLÀDOYER
ZA DOKOLICU Slav Oj 2iJek ZNAK OZNAĆiTEU PISMO
Ivan Prplć 0R2AVA ! DRUŠTVO Petar 2vadmović: PROME
TEJEV GREH 2ivko S . ti lija DRUŠTVENA ANATOMIJA NA­
CIONALIZMA Nenad MISčcvO GOVOR DRUGOGA Vlaoimir
H UMETNOST NA PUTEViMA ISKUŠENJA Aleksandar
Mn'etć: OMLADINA I AVANGARDA Fend Mt;hić REVOLU
CUA I DOMINACIJA Dîfi'nal Sokolović4 ESEJI O KULTURI
Ernst Bloch MARKSIZAM FILOZOFIJA UNIVERZITET Leon
Kojen O SLOBODNOM STIHU

velika edicija ideja
Miladin 2ivotld EGZISTENCIJA REALNOST ! SLOBODA lm-
manuei kant: UM I SLOBODA Socren Kierkegaard BOLEST
NA SMRT Predrag Radenović IDEOLOGIJA ! UDRU2EN! RAD
Davor Rod:n MARKOVA MISAO ZAJEDNICE Fsad Clmlć
UVOD U MARKSIZAM Sreten Petrović ESTETIKA I SOCICk
LOGUA. Smilja Tartalja SKRIVENI KRUG Martin Heidegger
KANT I PROBLEM METAFIZIKE Djuro SuSnjić RIBARI UUD
SKIH DUŠA Ivan Urbančić TEMELJI METODE MOĆ! Platon
Ttmaj FUNKCIONALNA ANALIZA U SOCIOLOGIJI (antologija
tekstova izbor i pogovor Vladimir Ghgorov) Oerd Lukač
HAJDELBFRSKI UVOD U ESTETIKU Henri Bergson OGLED
O NEPOSREDNIM ČINJENICAMA SVESTI Igor Primo­
rac POLITIČKA FILOZOFIJA THOMASA HOBBESA Emit
Cassirer OGLED O COVEKU John Locke DVE RASPRAVE
O VLADI 2arko Korać OSNOVI GESTALT PSIHOLOGIJE

Similer Documents