Download Kelebihan Sistem Demokrasi Berparlimen PDF

TitleKelebihan Sistem Demokrasi Berparlimen
File Size345.8 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 1

Pengenalan Sistem pemerintahan demokrasiPengenalan Sistem pemerintahan demokrasi
amat bermakna bagi sesebuah negara yangamat bermakna bagi sesebuah negara yang
mendaulatkan kebebasan rakyat. Ianyamendaulatkan kebebasan rakyat. Ianya
menggambarkan suatu sistem yang menggambarkan suatu sistem yang memberimemberi
keutamaan kepada suara dan kehendak majoritikeutamaan kepada suara dan kehendak majoriti
rakyat.rakyat. Istilah popular demokrasi ialah “ kerajaanIstilah popular demokrasi ialah “ kerajaan
rakyat, dari rakyat untuk rakyatrakyat, dari rakyat untuk rakyat.” .” 

Dalam sistem demokrasi yang berkuasa ialahDalam sistem demokrasi yang berkuasa ialah
rakyat. Rakyat yang akan menentukan siapakahrakyat. Rakyat yang akan menentukan siapakah
yang akan membentuk dan menerajui kerajaan.yang akan membentuk dan menerajui kerajaan.
Demokrasi mempunyai makna yang bertentanganDemokrasi mempunyai makna yang bertentangan
dengan autokrasi.dengan autokrasi.

Sepanjang sejarah dunia telah wujud pelbagaiSepanjang sejarah dunia telah wujud pelbagai
doktrin demokrasi yang diamalkan oleh masyarakatdoktrin demokrasi yang diamalkan oleh masyarakat
dunia. Walaupun diketahui secara hakikatnyadunia. Walaupun diketahui secara hakikatnya
demokrasi bukanlah jenis pemerintahan yangdemokrasi bukanlah jenis pemerintahan yang
dominan dalam sejarah dunia tetapi sejakdominan dalam sejarah dunia tetapi sejak
kebelakangan ini, pemerintahan kebelakangan ini, pemerintahan berbentukberbentuk
demokrasi adalah yang paling dominan.demokrasi adalah yang paling dominan.

3 klasifikasi utama demokrasi yang wujud atau3 klasifikasi utama demokrasi yang wujud atau
pernah wujud ialah natural right democracy,pernah wujud ialah natural right democracy,
democratic liberalism, dan democratic liberalism, dan contemporarycontemporary
demokrasi. Demokrasi adalah merupakan satudemokrasi. Demokrasi adalah merupakan satu
struktur atau cara masyarakat disusun, selain itustruktur atau cara masyarakat disusun, selain itu
 juga corak pemerintahan sebua juga corak pemerintahan sebuah negara adalahh negara adalah
ditentukan oleh rakyat atau lebih dikenali sebagaiditentukan oleh rakyat atau lebih dikenali sebagai
pemerintahan rakyat. Sepertimana dikatakan olehpemerintahan rakyat. Sepertimana dikatakan oleh
Abrahim Lincoln bahawa demokrasi adalah sebuahAbrahim Lincoln bahawa demokrasi adalah sebuah
pemerintahan rakyat, yang berfungsi untuk rakyat.pemerintahan rakyat, yang berfungsi untuk rakyat.

Page 2

Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat
melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
manakala rakyat berpeluang membentuk kerajaan.
Rakyat bebas memilih perwakilan melalui
pilihanraya. Mereka berhak menyokong,
mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang
sedia ada melalui pilihan raya.

Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara
telah mengatakan sebagai sebuah negara
demokrasi yang mengamalkan demokrasi rakyat
serta menjunjung kepentingan rakyat semasa
memperkenalkan dasar mahupun pelbagai
amalan,termasuk menindas rakyat. Pada dasarnya
tidak semua negara demokrasi yang mengamalkan
pemerintahan rakyat mendatangkan kebaikan
seperti suasana aman atau harmoni dalam
kehidupan rakyat.

Tidak seperti corak pemerintahan seperti
monarki, diktator dan autokrasi yang memberi
keutamaan kepada golongan minoriti yang
memegang kuasa atau memerintah. Demokrasi
tidak mengambil kira kepentingan golongan
tertentu kerana ia mengganggap semua lapisan
masyarakat adalah sama dan layan sama harus
diberikan. Selain itu rakyat biasa dianggap sebagai
golongan yang hadrus diberi keutamaan dalam
segala lapangan pemerintahan supaya rakyat tidak
merasakan diri mereka rasa tertindas. Sebagai

Page 4

Corak pemerintahan, demokrasi lebih terbuka
dari segi memberi hak kebebasan kepada rakyat
berbanding pemerintahan yang lain. Kebebasana
yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak serta
boleh melakukan sewenang-wenangnya dalam
setiap aspek. Bagaimanapun kebebasan
merupakan asas yang paling utama dalam segala
hak yang lazim kerana tidak semua manusia dapat
memilih dan menentukan sendiri cara yang baik
dan buruk bagi diri mereka.

Dalam Declaration Of Independence of 1776 ,
Jefferson menegaskan bahawa rakyat mempunyai
hak untuk memilih bentuk kerajaan yang disukai
dan membaikinya apabila pemerintah tersebut
tidak lagi mendapat menjamin keselamatan.
Tindakan demokrasi memberi ruang kepada orang
awam dalam memilih kerajaan adalah kerana
sejarah mendedahkan bahawa kerajaan yang
diperintah oleh minoriti telah banyak menimbulkan
masalah seperti melakukan penindasan.

Tingkah laku individu bukan sahaja boleh
mempengaruhi bentuk kerajaan malahan juga
pemerintahan rakyat dianggap lebih baik dalam
membangunkan sifat-sifat yang dikehendaki.

Page 5

Demokrasi bertindak ke atas individu supaya
menjadikan mereka berfikiran masyarakat dan
berinisiatif untuk menyelesaikan masalah rakyat
serta menjadikan rakyat yang aktif menjadi pasif.
Pendapat yang mengatakan bahawa golongan elit
bersikap lebih rasional daripada kebanyakan
manusia lain telah ditolak berasaskan sejarah , ini
kerana fikiran yang waras yang menentukan sikap
seseorang sedangkan bijak pandai lebih bertindak
tidak rasional. Bagaimanapun ada juga
berpendapat bahawa rakyat biasa yang
memerintah telalu banyak berpersangka serta
menimbulkan dan bertindak secara tidak rasional
berbanding kaum elit. Bagi penyokong demokrasi
mereka berpendapat sebaliknya kerana mereka
yang dipilih sebagai wakil adalah yang terbaik.

Tuduhan yang mengatakan bahawa demokrasi
sebagai penghalang kemajuan sebuah negara telah
menerima reaksi yang negatif, ini kerana
demokrasi berparlimen telah membuktikan bahawa
banyak perubahan pembangunan dalam sebuah
negara dan kemajuan hidup masyarakat masa kini
telah berubah melalui pembangunan yang
berterusan ternyata menguntungkan rakyat dan
kini rakyat boleh berbangga dengan kemajuan
yang telah dicapai. Rakyat telah mendapat faedah
yang besar kerana membuat pilihan yang bijak
dalam menentukan kerajaan yang memerintah
dalam negara demokrasi. Kerajaan yang dibentuk

Page 8

Keadaan ini telah lama berlaku sebelum merdeka
sehinggalah zaman pasca merdeka pada ketika ini.
Negara kita masih mengekalkan kebebasan untuk
menganut agama dan kepercayaan masing-masing.
Namun, perlu diambil perhatian bahawa agama
Islam adalah agama rasmi di negara ini. Hal ini
kerana sebelum kedatangan Inggeris lagi, agama
tidaklah dipisahkan dari sistem politik Melayu.
Dalam Undang-Undang Melayu Lama atau Hukum
Kanun terdapat hukum-hukum Islam yang dipakai,
seperti hukuman potong tangan untuk kesalahan
mencuri, hukuman sebat atau rotan untuk kesalahan
berzina dan sebagainya. Namun, dalam hubungan
ini orang bukan Islam tidak boleh diganggu
kebebasan agama mereka. Mereka dibenarkan
mengamalkan amal ibadat dan adat resam mereka.
Begitu juga dengan makanan harian mereka,
walaupun perkara-perkara tersebut berlawanan
dengan cara hidup orang Islam. Bagaimanapun, cara
hidup dalam mana-mana agama adalah tertakluk
kepada undang-undang negara: iaitu kebebasan itu
hendaklah tidak mengganggu ketenteraman awam.
Ini ada dinyatakan dalam Perkara 11 Fasal(5)
Perlembagaan Persekutuan. Golongan bukan Islam
perlu memahami bahawa kebebasan yang dijamin
oleh perlembagaan berbeza huraiannya dengan
kebebasan yang didapati dalam Islam. Islam
memberi jaminan, tanpa batasan umum untuk

Page 9

menukar agama mereka. Islam meletakkan
kebebasan beragama sebagai asas dalam
perlembagaan. Hari ini kebebasan beragama telah
dijadikan sebagai hak asasi manusia. Ini terdapat
dalam Perisytiharaan Hak Asasi Manusia sejagat.
Dalam konteks Malaysia, setiap kumpulan agama
bebas mengembangkan kepercayaan mereka di
kalangan mereka dan menguruskan hal ehwal
agama mereka. Begitu juga dengan menubuh dan
menyelenggara yayasan-yayasan bagi tujuan agama
yang mereka anuti. Mereka juga tidak boleh
diwajibkan membayar apa-apa cukai jika
pendapatan dari cukai itu dikhaskan untuk maksud
sesuatu agama yang lain daripada agamanya
sendiri. Kebebasan beragama adalah di antara
kebebasan yang dianggap mutlak yang dijamin oleh
Perlembagaan Malaysia

Kebebasan merupakan perkara penting yang
sangat diperlukan oleh semua pihak. Tanpa
kebebasan, sesebuah kehidupan akan menjadi tidak
sempurna. Demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan yang menjamin kebebasan individu.
Didalam negara demokrasi kebebasan berfikir,
beragama dan kebebasan bersuara adalah terjamin.
Falsafah demokrasi menegaskan bahawa
kepentingan individu adalah tujuan utama dan
kekayaan merupakan tujuan akhir dalam sesuatu
pemerintahan demokrasi . Selain itu, Demokrasi
bertujuan menjamin setiap keinginan individu

Similer Documents