Download Knjiga_Sluzbenicki_odnosi PDF

TitleKnjiga_Sluzbenicki_odnosi
File Size2.2 MB
Total Pages83
Document Text Contents
Page 1

Podgorica, 2008.

VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA KADROVE

SLUŽBENIČKI ODNOSI

Branka Lakočević

PRIRUČNIK ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA

Page 2

Izdavač
Uprava za kadrove CG

Urednik
Svetlana Vuković

Autor
Branka Lakočević

Lektor
Itana Stanišić

Tehnička obrada
Tatjana Vukčević

Dizajn
Studio “KNB”, Podgorica
Lidija Savković-Vuković

Štampa
Digital Print Centar, Podgorica

Tiraž
1000 primjeraka

Uprava za kadrove
Jovana Tomaševića bb, 81000 Podgorica
tel/fax: 081/201-036, [email protected]

Štampanje ove publikacije stručno i finansijski je podržao projekat „Program
za razvoj kapaciteta“-zajednička inicijativa Vlade Crne Gore ,Fondacije Insti-
tut za otvoreno društvo i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

SLUŽBENIČKI ODNOSI
PRIRUČNIK ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA

Page 41

Za utvrđivanje fiksnog dijela zarade zvanja državnih službenika, odnosno namjetenika
razvrstana su u platne razrede koji su izraženi u koeficijente zavisno od složenosti, odgovor-
nosti, značaja i uslova rada. Tako se visina fiksnog dijela zarade utvrđuje množenjem koefici-
jenta predviđenog za platni razred prema zvanju državnog službenika, odnosno namještenika
sa vrijednošću koeficijenta koji za određeni mjesec-period utvrđuje Vlada. Dodatak na zaradu
pripada po osnovu težih uslova rada, rada noću, rada u dane državnih i vjerskih praznika,
rada dužeg od punog radnog vremena i po drugim osnovima utvđenim propisima. Varijabilni
dio zarade pripada državnom službeniku, odnosno namješteniku na osnovu kvaliteta obav-
ljenog posla.

Državni službenik, odnosno namještenik ima pravo na naknadu zarade u slučaju:
korišćenja godišnjeg odmora, |
privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti |
porodiljskog odsustva |
korišćenja plaćenog odsustva |
stručnog usavršavanja za potrebe državnog organa. |

Državni službenik, odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi sa
radom za ishranu u toku rada, dnevnice za službeno putovanje, korišćenje sopstvenog automo-
bila u službene svrhe i odvojeni život od porodice. Državni službenik, odnosno namještenik
ima pravo i na druga primanja i to: otpremninu zbog odlaska u penziju, regres za korišćenje
godišnjeg odmora, pomoć u slučaju bolesti ili smtri člana porodice. O dodatku na zaradu
i naknadama i drugim primanjima državnog službenika odnosno namještenika odlučuje
starješina državnog organa.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA2.11

Radni odnos državnog službenika, odnosno namještenika može prestati po pet os-
nova, i to:

prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme, |
prestanak radnog odnosa sporazumom, |
prestanak radnog odnosa na osnovu otkaza, |
prestanak radnog odnosa zbor stručnog ispita, |
prestanak radnog odnosa po sili zakona. |

Prestanak radnog odnosa konstatuje se rješenjem o prestanku radnog odnosa koje mora
se donijeti u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti koje su razlog, odnosno osnov
prestanka radnog odnosa.
Radni odnos na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je državni službenik,

SLU�BENI�KI ODNOSI / Branka Lako�evi�

41

Page 42

odnosno namještenik primljen ili završetkom posla za čije izvršenje je zasnovao radni odnos
na određeno vrijeme.
Radni odnos može prestati na osnovu pisanog sporazuma državnog službenika, odnos-
no namještenika i starješine organa i sporazumnom se utvrđuje dan prestanka radnog odno-
sa.
Radni odnos na osnovu otkaza može prestati otkazom državnog službenika, odnosno
namještenika i otkazom starješine organa. Otkaz se ne može dati za vrijeme trajanja udaljenja
iz službe i disciplinskog postupka. Radni odnos može prestati na osnovu otkaza starješine
organa iz razloga propisanih opštim propisima o radu.
Državnom službeniku, odnosno namješteniku koji je zasnovao radni odnos pod us-
lovom da položi stručni ispit prestaje radni odnos ako ne položi stručni ispit u određenom
roku. Radni odnos državnog službenika, odnosno namještenika prestaje istekom roka u kome
je bio obavezan da položi stručni ispit.
Radni odnos po sili zakona prestaje državnom službeniku, odnosno namješteniku iz
razloga predviđenih opštim propisima o radu kao i ako bude imenovan, odnosno postavljen
na dužnost koja je prema propisima nespojiva sa državnom službom

UKIDANJE ORGANA, ODNOSNO POSLOVA 2.12
I REORGANIZACIJA


U slučaju ukidanja državnog organa ili dijela poslova, državni organ u čiji djelokrug
prelaze poslovi preuzima državne službenike, odnosno namještenike koji su radili na tim
poslovima, saglasno potrebama državnog organa. Državni službenik, odnosno namještenik
koji ne bude preuzet ima prava i obaveze kao i zaposleni za čijim je radom prestala potreba
zbog tehnoloških, ekonomskih i restruktivnih promjena. Ista prava imaju državni službenici,
odnosno namještenici u slučaju ukidanja državnog organa ili dijela poslova koje ne preuzima
drugi državni organ. U slučaju smanjenja obima poslova državnog organa ili u slučaju or-
ganizacionih, javno-finansijskih i drugih sličnih razloga i promjena, odnosno reorganizacije
državnom službeniku i namješteniku može prestati radni odnos ili mogu biti raspoređeni
na radno mjesto koje ne odgovara njegovom zvanju, odnosno stručnoj spremi. U slučaju
sprovođenja reorganizacije starješina državnog organa utvrđuje poseban program reorganizaci-
je koji dostavlja Upravi za kadrove. Uprava za kadrove vodi evidenciju državnih službenika,
odnosno namještenika koji su obuhvaćeni reorganizacijom za potrebe internog tržišta rada i
utvrđuje mogućnost njihovog odgovarajućeg radnog angažovanja. Državni službenik, odnos-
no namještenik kome je prestao radni odnos zbog ukidanja organa, odnosno poslova i reor-
ganizacije ima prednost u zapošljavanju na radno mjesto za koje ispunjava uslove u državnim
organima, u periodu od dvije godine po prestanku radnog odnosa.

UPRAVA ZA KADROVE

42

Page 83

L I T E R A T U R A

Zakon o radu (�Sl.list RCG�, br. 43/03 i 79/04)

Op�ti kolektivni ugovor (�Sl.list RCG�, br.1/04 i 59/05)

Zakon o dr�avnim slu�benicima i namje�tenicima (�Sl.list RCG�,br. 27/04 i
31/05)

Zakon o zaradama dr�avnih slu�benika i namje�tenika (�Sl.list RCG�, br.27/04
i �Sl.list CG� , br.17/07)

Zakon o zapo�ljavanju (�Sl.list RCG�, br.5/02 i 79/04)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (�Sl.list RCG�,br.54/03, 39/04 i
47/07)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (�Sl.list RCG�, br. 39/04)

Zakon o zapo�ljavanju i radu stranaca (�Sl.list RCG�, br.11/04)

Radno pravo, prof.dr. Vlajko Braji�- Beograd, 2001. godine

Slu�beni sistem Crne Gore, Radojko �uri�anin i dr �or�e Bla�i�, Podgorica,
2006. godine

Priru�nik za polaganje op�teg dijela stru�nog ispita zaposlenih sa vi�om i
visokom �kolskom spremom u organima dr�avne uprave, lokalne samou-

prave i organizacijama koje obavljaju javna ovla��enja, Igor Kitanovi�, Milan
Vlatkovi�, mr Nikola Kitarovi�, Beograd, 1999. godine

Similer Documents