Download kodalu-pilla-01-07 PDF

Titlekodalu-pilla-01-07
File Size309.4 KB
Total Pages70
Document Text Contents
Page 1

[email protected]
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03


�Í™Á¨Å ¡Ã¨ì ¥ÉÅžÁýà ¤Â�ÁÏ
by [email protected]�ÃúÉþ÷ ¨Í ýʣŨ÷ žÁ�ÁÓ§Á �ÁƧÁÅÖþà �墀 œÂ�ÁÅœÁÆ œÁþÁ
�Í™Á Ã̈ �ÁŧÃÏúà �¨ÍúìÁÅàþÁäžÃ ¬Á§Íü. £ÃÏžÁÅ ©ÁúÃÖ
þ¨Å�ÁÅ þɨ¨¦ÏžÃ.

"þÊþÁÅ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÍúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ ‡©Á§Ã ÿɨ÷å
€™Á�¨Í" €ÏžÃ Š�Á §ÍüÅ £É™÷ «Äý÷ð ¬Á§ÁÅâœÁÆ.

"ˆ¥Ã �©¨¥Á Âé" €ÏžÃ ¬Á§Íü œÁþÁÆ £É™÷ «Äý÷
¬Á§ÁÅâœÁÆ.

¬Á§Íü þÁ§ÁÅð� ¡Áþà úʬÁÅàþÁäžÃ.

"¡É®Áò¦ ˆ™ÂžÁ¦þ þÊþÁÅ ‚Ï� ¡Éë�ÉäÏý÷ �¨ʞÁœÁà¦Á Âê.
þÊþÁÅ �¦Áþ ‡ÏœÍ ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÂä..." €ÏýÆ £ÃÏžÁÅ
¬Ã�ÁÅÓ� ��ñͦϞÃ.

¬Á§Íü ú¨ §ÍüŨ �ÃëœÁ¥Ê �Í™Á Ã̈�à úɱÂå¨þÁÅ�ÁÅÏžÃ
€¡Áôå™Ê ¡Ã¨ì¨Å ©ÁžÁÅâ €þÃ. ‡ÏžÁÅ�ÁÏýÊ ¬Á§Íü�ÁÅ 20

mailto:[email protected]
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03
mailto:[email protected]

Similer Documents