Download Lam the Nao de Dich Chuyen Nui Phu Si PDF

TitleLam the Nao de Dich Chuyen Nui Phu Si
File Size554.1 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?


C n bao nhiêu th i gian có th d ch chuy n núi Phú S ? T i sao hai
u lon bia l i h i nh l i? Có ph i lúc nào m t tr i c ng m c h ng

ông?... Nh ng câu h i không ai bi t áp án chính xác là gì nh th
ang c các t p oàn hàng u th gi i áp d ng khi tuy n d ng

ng i tài, ch n úng ng i cho t ng lai.

N ng l c trí tu , s sáng t o và cách ngh v t ra ngoài khuôn kh

c xem là nh ng c tính c n thi t t n t i trên th ng tr ng
y c nh tranh kh c li t nh hi n nay.


Con nhân sư và Microsoft

TT - Trong các trò ch i i n t , b n liên t c g p ph i nh ng i th l
lùng luôn tìm cách t n công b n. c lên b c cao h n, b n c n
ph i chi n th ng và gi i quy t c m t v n ho c m t câu h i nào
ó.


R t ít ng i t c n trình cao nh t. Trò ch i này chính là s
nâng c p c a câu chuy n th n tho i Hi L p v con nhân s và chàng
Oedipus. Con nhân s s n t i nu t s ng b t c ai không gi i c
câu “Con gì sáng i b n chân, tr a i hai chân, chi u i ba chân?”.
Oedipus gi i c câu c a nhân s . ó là con ng i.

Thử thách bằng câu đố

Câu chuy n v con nhân s cho n nay v n còn ng l i m t i u gì
ó suy ng m. Huy n tho i v nh ng ng i ch ng minh c lòng

qu c m b ng cách b t tay vào gi i áp các câu khó v n th ng
xu t hi n trong m i n n v n hóa trên kh p th gi i.

Vi c th thách b ng các câu h i hóc búa có l ã c các thi n s
Nh t B n nâng t i nh cao ngh thu t. M t l n, thi n s Shuzan gi
cây g y ng n lên và nói v i m t môn c a mình nh sau: “N u
ng i g i nó là o n tr ng, ng i ph n th c t i. N u ng i không g i
nó là o n tr ng, ng i ph n ch ng c . Bây gi ng i g i nó là cái gì
nào?”. Các b n hãy nh , theo truy n th ng c a Thi n tông, m i câu
tr l i không úng b n s b chính cái g y này qu t m nh vào u.

Top ten của top ten

Có th xem Microsoft là v ng qu c c a nhân tài trên c s bình ng.

Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Page 2

T p oàn máy tính này kiên quy t ch tuy n d ng nh ng ng i thu c
nhóm “10% t t nh t trong s 10% nh ng ng i xu t s c nh t”, hay
còn g i là “top ten c a top ten”. Nh ng cu c ph ng v n c a Microsoft

c ti n hành c n th n nh m l c i nh ng ng i “v a v n n ng
l c” - ngh a là nh ng ng i không t t i m c yêu c u c a hãng v

ng l c c nh tranh c ng nh kh n ng gi i quy t v n m t cách
sáng t o. Gi ng nh con nhân s , b ph n tuy n nhân s c a
Microsoft l i vô s ng viên ã g c ngã.
Microsoft ã áp d ng ý t ng “th thách b ng câu ” c a ng i x a
vào cu c s ng ngày nay. Khi dùng chúng l a ch n nhân viên,
Microsoft ã nh m t i khía c nh h p d n h n c a th h sinh ra trong
th i i k thu t s - khái ni m v s c l p trong suy ngh , thái
bi t nghi ng tr c nh ng giá tr ã c thi t l p.

Microsoft là m t ch n can qua, minh ch ng ng th i cho nh ng c
tính t t nh t c ng nh d nh t c a c ng ng n c M . Hãng ph n
m m do Bill Gates và Paul Allen sáng l p nên là m t trong nh ng câu
chuy n thành công nh t th gi i trong 25 n m cu i cùng c a th k
20.

S cáo bu c c a B T pháp M i v i Microsoft liên quan n vi c vi
ph m lu t ch ng c quy n c ng không làm gi m i uy tín c a hãng.
Th m chí ng c l i: Microsoft ngày nay b mang ti ng x u nh ng ai
c ng bi t r ng trong cái r i có cái may. Ng i ta v n nghi ng i v
Microsoft, và h c ng l i cho r ng n u hãng máy tính này s d ng
cách th c tuy n d ng ó, có th xét khía c nh o c h c thì quá
l , song ch c h n nó ph i em l i hi u qu .

V i vi c th gi i thi u ngày càng ít ph c p và ít tác d ng, nhà tuy n
d ng s ph i tìm n nh ng ngu n thông tin khác. Ph ng v n là m t
trong nh ng ph ng pháp tr c ti p h u hi u nh t ánh giá ng
viên. Các chuyên gia nhân s phân lo i câu h i ph ng v n thành hai
d ng: d ng “truy n th ng” và d ng “hành vi”.

Câu h i truy n th ng bao g m t t c các khuôn m u c mà b t c m t
công dân M nào khi i tìm vi c u thu c n m lòng: “B n mu n mình
s tr thành ng i th nào sau n m n m n a? B n th ng làm gì
trong các ngày ngh ? Hãy cho bi t tên cu n sách cu i cùng b n ã

c? B n t hào i u gì nh t b n thân?”.

Xem ch ng các câu h i này là v tính trung th c. Nh ng suy cho cùng,
chúng mang tính ngo i giao. Chính i u này d n n s phát tri n các
câu h i hành vi. M t ví d c Microsoft s d ng: “B n hãy k l i m t
tình hu ng khó kh n mà b n ã g p ph i trong cu c s ng và ã gi i

Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Page 10

vị cho cuộc phỏng vấn của mình bằng cách giả vờ tìm kiếm thứ gì đó
trong ngăn kéo rồi lấy ra một quả lựu đạn. “Nếu anh/chị giỏi như vậy -
bà nói với các nhân viên bán hàng tương lai - thì hãy thử bán cho tôi
vật này đi”.

Đối với những người thiếu kinh nghiệm trả lời phỏng vấn thì phương
pháp của Zefer Corp. được ưa chuộng hơn cả. Ứng viên được giao cho
một bộ xếp hình Lego và anh ta/cô ta có năm phút để lắp ráp thành
một cái gì đó. Đó là phần A của cuộc phỏng vấn. Phần B là “Hãy giải
thích anh/chị vừa xếp hình gì”. Susan Perry, “phó chủ tịch tìm kiếm
nhân tài” của Zefer, luôn khẳng định rằng bài trắc nghiệm Lego “đã gợi
mở những cuộc đàm thoại thú vị và tiết lộ bản chất của ứng viên, điều
luôn kích thích sự tò mò và thách thức nhà tuyển dụng”.

Đến với Wall Street, bạn đừng ngạc nhiên khi có nhiều công ty hỏi các
ứng viên câu hỏi thiết kế phòng... toilet, chỉ khác nhau ở chỗ thay đổi
giới tính và đặc điểm của nhân vật chính. Ví dụ có công ty đã hỏi: "Bạn
có thể đưa ra thiết kế phòng vệ sinh như thế nào dành cho một phu
nhân giàu có nặng 150kg?". Hoặc bạn cũng đừng e ngại mà hãy bình
tĩnh và sáng suốt khi đối diện với câu hỏi "điên khùng" như thế này:
Bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế như thế nào dành cho phòng vệ sinh
của Bill Gates? Trong trường hợp này, trí tưởng tượng của bạn phải
phát huy, hãy hình dung rằng bạn ngồi cùng Bill Gates và nghe ông ta
nói về ước mơ của mình trong việc sở hữu một phòng vệ sinh lý
tưởng…

Con người từ lâu đã có ước mơ về trí tuệ nhân tạo, về những máy móc
được lập trình để suy nghĩ, nhận định và giải quyết vấn đề giống như
con người. Muốn làm được điều đó, con người phải nghiên cứu một
điều quan trọng: con người suy nghĩ để giải quyết vấn đề như thế nào.
Một cuộc vật lộn với robot đã diễn ra…

K 4: Trí tu nhân t o
TT - Đối diện với những vấn đề hóc búa, những trường hợp chưa biết,
bạn phải làm thế nào để có thể giải được chúng? Con người từ lâu đã
muốn trả lời câu hỏi này.

Xét từ một góc độ nào đó thì đây là vấn đề mấu chốt của việc nghiên
cứu trí tuệ nhân tạo (AI - artificial intelligence).

Mọi con đường đều dẫn đến lời giải

Bill Gates và gần như tất cả đồng nghiệp của ông đã trưởng thành từ
ước mơ về trí tuệ nhân tạo (còn gọi là trí thông minh nhân tạo), về

Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Page 11

nh ng máy móc c l p trình suy ngh , nh n nh và gi i quy t
v n gi ng nh con ng i. M t trong nh ng ph ng pháp truy n
th ng ti p c n AI b t u t vi c nghiên c u quá trình con ng i
suy ngh gi i quy t các v n nh th nào.

Herbert Simon (1916-2001) c xem là cha c a các công trình
nghiên c u hi n i chuyên v cách gi i quy t v n . Ph n l n s
nghi p c a ng i àn ông tài ba này ( ã o t gi i Nobel kinh t n m
1978) di n ra t i Tr ng i h c Carnegie - Mellon, n i có truy n
th ng nghiên c u l nh v c máy tính và ng i máy.

Simon mu n khám phá cách gi i quy t v n c a con ng i t ó
nghiên c u cách l p trình cho máy tính, nh m m c ích bi n máy tính
thành công c có th làm thay công vi c c a con ng i. Simon phát
hi n sau vài l n th t b i thì ph n l n m i ng i u tìm c câu tr
l i úng, không bao gi vi c gi i các câu h i hóc búa hay các phát
minh khoa h c l i là k t qu c a m t phút th ng hoa b t ng . T t c là
nh “không gian gi i pháp”.

B n ph i tìm sách trong th vi n nh th nào n u sách ây không

c x p theo danh m c? Thi n s ng i Nh t Shin’ichi Hisamatsu nói
r ng t t c các công án (tên g i các bài “toán ” c a phái thi n) có
th c rút g n l i thành m t công th c sau: “Không c phép làm
gì c . V y b n làm gì?”.

Ph ng án c Microsoft a ra nh sau: Không có kh n ng có th
tìm th y cu n sách. V y b n làm gì? Vi c duy nh t mà b n có th làm
là tìm trong “không gian gi i pháp” m t cách hi u qu nh t trong
ch ng m c có th . B n c n ph i chu n b tinh th n, ng v i vã d ng
l i ngay t u (ch ng có gì t c mà không ph i m hôi sôi
n c m t c ). ó c ng chính là i m khác nhau gi a nh ng ng i gi i

c các bài toán và nh ng ng i không gi i c.

Sau khi b c qua s phân tích u tiên, b n s th y bài toán tr nên

n gi n h n r t nhi u l n so v i hình dung ban u. Cây kh n ng s
không phân nhánh m t cách vô h n và t t c m i con ng u s
d n b n n v i l i gi i úng. G n nh t t c các câu h i hóc búa u
có chung m t k t c c nh v y. i v i ph n l n m i ng i, các suy
lu n th ng là khó nh ng i v i máy tính thì ng c l i, có nh ng
thu t toán h u hi u tìm ki m theo s hình cây và “tìm nhánh”
(nh công c tìm ki m trên m ng Internet Yahoo! hay Google).

T i sao có th ánh b i robot?


Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Page 20

nh chúng ta không luôn có nh ng quy t nh m i theo k p nhu c u
c a ng i tiêu dùng d a vào nh ng công ngh tiên ti n nh t, thì b t
c lúc nào chúng ta c ng có th b lo i b kh i môi tr ng kinh
doanh”.

Ng i ngoài cu c có th c i kh y khi nghe v y. Microsoft là m t qu
bóng b m h i quá l n. Cho dù n u nh có ai ó dám ch c m t l vào
qu bóng thì c ng ph i r t lâu sau qu bóng m i xì h t h i. M c dù
v y, trên quan i m l ch s phát tri n thì nh ng gì mà Bill và Steve
Ballmer nói là hoàn toàn có lý. Thông th ng các công ty khó mà có
th gi lâu c v trí quán quân c a mình, c bi t nh ng công ty
s ng b ng công ngh tân ti n s tiêu vong n u không k p th i ph n
ng tr c s thay i c a công ngh .


Chi n th ng hay chi n b i?

Nh ng t nh “sáng t o” và “tân ti n” là nh ng khái ni m r t quan
tr ng i v i Microsoft. M c sáng t o c a Microsoft, gi ng nh b t
c m t công ty nào khác, ph thu c tr c tiên vào kh n ng sáng t o
và i m i c a nh ng nhân viên làm vi c t i ây. T p oàn Microsoft
bi t r t rõ h c n thu hút nh ng ng i nh th nào và h ti m l c
v t ch t làm c i u này, m c tiêu là kích ho t b não t ng nhân
viên sáng t o.

Ph ng châm chính c a Microsoft trong vi c tuy n nhân s là tìm c
nh ng “phiên b n c a Bill”. ây là ngôn ng lóng c a Microsoft ch
nh ng ng i tr tu i thông minh, khao khát v n lên và y tham
v ng nh ng l i ch a có kinh nghi m th c t , gi ng nh Bill Gates
tr c ây. Các nhân viên tuy n nhân s c a Microsoft t hào r ng
không có ai xu t s c h n h trong vi c tìm c nh ng ng i r t có
ti m n ng, ch không ch nh ng ng i ã ch ng t c kh n ng
trong chuyên ngành c a mình.

Trên quan i m c a Microsoft, các câu h i hóc búa không nh ng ch
ki m tra c trí tu mà còn c ng c và ham mu n v n lên c a
ng viên. C ng gi ng nh kinh doanh hay th thao, vi c gi i các bài

toán có th chia m i ng i ra làm hai lo i: chi n th ng và chi n
b i. Ch có hai kh n ng, b n có th tìm ra l i gi i ho c không.

B t c m t hu n luy n viên th thao nào c ng có th kh ng nh v i
b n r ng giành c chi n th ng thì ch có kh n ng thôi ch a ,
b n còn c n ph i tr thành m t k “háu ói” ham mu n chi n th ng.
Có c m giác r ng nh ng ng i bi t cách gi i nh ng bài toán không
nh ng có trí tu cao mà còn ch a trong mình ng l c s n sàng gi i

Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Page 21

quy t t t c nh ng v n ang thách th c h . B ng cách ó, h ã
kích thích b não sáng t o và nh ng thành qu c a h t o ra t ó.

WILLIAM POUNDSTONE (Nh Qu nh d ch)

Ebook 4 U http://ebook.vinagrid.com

Similer Documents