Download Luyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng Tác giả : Nguyễn Hữu Dự PDF

TitleLuyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng Tác giả : Nguyễn Hữu Dự
File Size2.9 MB
Total Pages190
Table of Contents
              LUYỆN DỊCH VIỆT ANH QUA NHỮNG MẪU CÂU THÔNG DỤNG
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I. 52 MẪU CÂU VIỆT ANH
PHẦN II. 36 BÀI ÁP DỤNG LUYỆN DỊCH. ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ
PHẦN III. BÀI LUYỆN DỊCH THÊM. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
            

Similer Documents