Download Magkaisa Heralds Revised PDF

TitleMagkaisa Heralds Revised
File Size1.5 MB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

SOPRANOSOPRANO

ALTOALTO

TENOR TENOR 

BASSBASS

OOooh h ooooh h AAh h OOooh h NNggaa

= 70= 70

OOooh h AAh h OOooh h NNggaa

OOooh h AAh h OOooh h NNggaa

OOooh h AAh h OOooh h NNggaa

yyoon n gga a nnaapp- - aanng g hhi ri raapp- - ssa a mmuun n ddoo- - u u nnaa- - wawa- - aanng g kkaai i llaa- - nnggaann- - nng g a a oo!!- - AAnngg

7 7 

yyoon n gga a nnaapp- - aanng g hhi ri raapp- - ssa a mmuun n ddoo- - u u nnaa- - wawa- - aanng g kkaai i llaa- - nnggaann- - nng g a a oo!!- - AAnngg

yyoon n gga a nnaapp- - aanng g hhi ri raapp- - ssa a mmuun n ddoo- - u u nnaa- - wawa- - aanng g kkaai i llaa- - nnggaann- - nng g a a oo!!- - AAnngg

yyoon n gga a nnaapp- - aanng g hhi ri raapp- - ssa a mmuun n ddoo- - u u nnaa- - wawa- - aanng g kkaai i llaa- - nnggaann- - nng g a a oo!!- - AAnngg

"agkaisa"agkaisa
Tio SooTio Soo

.arranged by:.arranged by: Rodi#o $Bom%oy$ "&ndo'aRodi#o $Bom%oy$ "&ndo'a
(or ")"R *&ralds +0,(or ")"R *&ralds +0,

Page 2

pag ma- ma- hal- sa kap wa- i la- an- .u du dooh i sa- lang ang u ga- na a ing pi nag- mu-

12

 pag ma- ma- hal- sa kap wa- i la- an- .u du dooh i sa- lang ang u ga- na a ing pi nag- mu-

 pag ma- ma- hal- sa kap wa- i la- an- .u du dooh .ooh

 pag ma- ma- hal- sa kap wa- i la- an- .u du dooh .ooh

lan a yong- la ha ay mag ka- ka- la- hi- sa u nos a a gos ay wag pa da- da- la-

17 

lan a yong- la ha ay mag ka- ka- la- hi- sa u nos a a gos ay wag pa da- da- la-

.ooh .ooh .ooh

.ooh Ooh .ooh

 pa na- hon na ng pag ka- ka- i sa- ka hi i o-

22

ah ah ah ah ah

ah ah Ah ah ah ah

Ah Ah Ah Ah ah ah

+

Page 3

ay hi rap- a du sa- mag ka- i- sa- a mag- sa

28

ay hi rap- a du sa- mag ka- i- sa- a mag sa-

ah ah mag ka- i sa- a mag sa-

ah ah ah may pag a- sa kang ma a- a naw

ma ka pi- ka may- sa %a gong- pag a- sa-

33

ma ka pi- ka may- sa %a gong- pag a- sa-

ma ka pi- ka may- ooh

 %a gong- u ma- ga %a gong- a raw sa a in- s/ya/y nag ma- ma hal- ooh

.u du du Nga yon- may pag a- sang- na a- a- naw- may %a gong- a raw- %a gong- u ma- ga- pag

38

.u du du Nga yon- may pag a- sang- na a- a- naw- may %a gong- a raw- %a gong- u ma- ga- pag

.u du du du .ooh .ooh

du du du du .ooh .oohPage 4

ma ma- hal ng ./yos i si- pin- mo /wi na pa na- hon na ng pag ka- ka i sa

44

ma ma- hal ng ./yos i si- pin- mo /wi na ah ah ah

ah ah Ah ah

Ah Ah Ah Ah

kahi i o ay hi rap- a du sa- mag ka- i- sa

50

ah ay hi rap- a du sa- mag kaka- i-- sa

ah ah ah ah mag ka- i sa

ah ah ah ah ah ah may pag a- sa kang ma a-

a mag- sa ma- ka pi- ka may

56 

a mag sa- ma- ka pi- ka may

a mag sa- ma- ka pi- ka may

a naw %a gong- u ma ga %a gong- a raw- sa a in- s/ya/y nag ma- ma-

1

Similer Documents