Download Nosece konstrukcije 1 - skripta PDF

TitleNosece konstrukcije 1 - skripta
File Size3.4 MB
Total Pages105
Table of Contents
              1. UVOD – MONOLITNO DRVO
	1.1  Opterećenja
	1.2  Dopušteni naponi u monolitnom drvetu
2.  DIMENZIONISANJE ELEMENATA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE – proračun tavanice od monolitnog drveta
3.  DIMENZIONISANJE I NASTAVLJANJE AKSIJALNO ZATEGNUTIH ŠTAPOVA
	3.1  Varijanta sa ekserima i drvenim podvezicama
	3.2  Varijanta sa ekserima i čeličnim limom
4.  DIMENZIONISANJE I NASTAVLJANJE AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠTAPOVA
5. VEZE U ČVOROVIMA REŠETKASTIH NOSAČA
	5.1  Slučaj pritisnute vertikale i zategnute dijagonale
	5.2  Slučaj pritisnute i zategnute dijagonale – prost zasek
6.  DIMENZIONISANJE ROŽNJAČE
7. POSTUPAK DIREKTNOG DIMENZIONISANJA AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠTAPOVA
8.  ANALIZA OPTEREĆENJA VETROM NA OBJEKTE MALIH KRUTIH ZGRADA
9. UVOD – LAMELIRANO LEPLJENO DRVO (LLD)
	9.1  Dopušteni naponi u LLD
10.  PRAVILA ZA DIMENZIONISANJE NOSAČA OD LAMELIRANOG LEPLJENOG DRVETA (LLD)
	10.1  Pravi gredni nosači sa I=const.
	10.2  Nosači sa nagnutim ivicama (sa promenljivom visinom H)
11.  DIMENZIONISANJE ROŽNJAČE
12. DIMENZIONISANJE SIMETRIČNOG TRAPEZASTOG NOSAČA
13.  DIMENZIONISANJE NESIMETRIČNOG TRAPEZASTOG NOSAČA
PRILOG 1 - Ispitni zadatak: klasičan krov
LITERATURA
            
Document Text Contents
Page 1

NOSEĆE KONSTRUKCIJE 1

-materijal za vežbe-

pripremili:
dr Tatjana Kočetov-Mišulić, dig
MSc Vladimir Vukobratović, dig

Novi Sad, oktobar 2012. godine

Page 2

Sadržaj

1. UVOD – MONOLITNO DRVO.............................................................................1
1.1 Opterećenja..................................................................................................1
1.2 Dopušteni naponi u monolitnom drvetu........................................................1

2. DIMENZIONISANJE ELEMENATA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE – proračun
tavanice od monolitnog drveta..................................................................................4

3. DIMENZIONISANJE I NASTAVLJANJE AKSIJALNO ZATEGNUTIH ŠTAPOVA
.................................................................................................................................11

3.1 Varijanta sa ekserima i drvenim podvezicama............................................11
3.2 Varijanta sa ekserima i čeličnim limom.......................................................15

4. DIMENZIONISANJE I NASTAVLJANJE AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠTAPOVA
.................................................................................................................................17

5. VEZE U ČVOROVIMA REŠETKASTIH NOSAČA............................................21
5.1 Slučaj pritisnute vertikale i zategnute dijagonale........................................21
5.2 Slučaj pritisnute i zategnute dijagonale – prost zasek................................25

6. DIMENZIONISANJE ROŽNJAČE.....................................................................29

7. POSTUPAK DIREKTNOG DIMENZIONISANJA AKSIJALNO PRITISNUTIH
ŠTAPOVA................................................................................................................32

8. ANALIZA OPTEREĆENJA VETROM NA OBJEKTE MALIH KRUTIH ZGRADA
.................................................................................................................................34

9. UVOD – LAMELIRANO LEPLJENO DRVO (LLD)...........................................38
9.1 Dopušteni naponi u LLD.............................................................................38

10. PRAVILA ZA DIMENZIONISANJE NOSAČA OD LLD .....................................40
10.1 Pravi gredni nosači sa I=const..................................................................40
10.2 Nosači sa nagnutim ivicama (sa promenljivom visinom H)......................41

11. DIMENZIONISANJE ROŽNJAČE ....................................................................44

12. DIMENZIONISANJE SIMETRIČNOG TRAPEZASTOG NOSAČA..................47

13. DIMENZIONISANJE NESIMETRIČNOG TRAPEZASTOG NOSAČA.............54

PRILOG 1 – Ispitni zadatak: klasičan krov..............................................................60

PRILOG 2 – VEZE NA ZASEK I VEZE PRITISNUTIH ŠTAPOVA POD UGLOM

PRILOG 3 – VEZE KOD REŠETKASTIH NOSAČA

Page 52

Širina nosača zavisi pre svega od njegovog raspona. Ako bismo usvojili malu širinu
nosača u slučaju velikog raspona to može da rezultira njegovom velikom visinom
(pogotovo u slemenu), i obrnuto. Preporuka je da širina poprečnog preseka iznosi
b≈L/100.

usvajamo pravougaoni presek širine b =20,0 cm

U nastavku određujemo potrebnu visinu poprečnog preseka nosača iz merodavnih
naponskih uslova uz pretpostavku da je debljina lamele jednaka 3,0 cm.

(1) Određivanje potrebne visine nosača u oslonačkom preseku

Iz usvojene visine nosača u oslonačkom preseku i uslova nagiba gornje ivice nosača
(geometrijski uslov) možemo izračunati visinu nosača u slemenu kao:

(2) Određivanje potrebne visine nosača u slemenu

Koeficijent redukcije osnovog dopuštenog napona zbog visine poprečnog preseka za
visinu nosača hm=124,0 cm i odnos L/hm≈16 čitamo iz tabele 7 na strani 441 (linearna
interpolacija).

Redukovana vrednost osnovnog dopuštenog napona iznosi (ne koristimo koeficijent
umanjenja usled zakošenosti ivice kc):

S obzirom da se radi o slemenom preseku, ne koristimo koeficijent umanjenja usled
zakošenosti ivice kc, ali koristimo koeficijent definisan od strane Mohlera i Blumera
KIIM, koji čitamo iz tabele 31 sa strane 496 priloga (za slučaj kada je hm/Rm=0 i α=4º).

Sada možemo odrediti potreban otporni moment iz izraza datog u teorijskom delu
ovog materijala, a iz njega potrebnu visinu poprečnog preseka u sredini raspona:

49

�����hk =

����� ��� ��� ����� ���� ����� �md kN cmσ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

�����MK =P

�� ����� ��
����� ��������

����

� �������
����
� )� ������

����

M
m potr

md

m potr m

M
W K cm

h cm pretp h cm

σ


= ⋅ = ⋅ =


→ = = < =

P


����

��
��

��
� � �
����
�� ����A potr Am d

Q
h cm usvaja se h cm

b τ
= ⋅ = ⋅ = → =

⋅ ⋅P

��� � � � ������
� �

m A
m

h h
usvaja se h cm

l


= → =o

Page 53

(3) Određivanje potrebne visine nosača na mestu pojave maksimalnog normalnog
napona (presek x )

Položaj preseka x u kome dolazi do pojave maksimalne vrednosti normalnog napona
računamo kao (izraz dat u teorijskom delu):

Moment savijanja u preseku x računamo kao:

Visinu u preseku x računamo iz geometrije kao (izraz dat u teorijskom delu):

Koeficijent redukcije osnovog dopuštenog napona zbog visine poprečnog preseka za
visinu nosača hx=84,5 cm i odnos L/hx≈24,0 čitamo iz tabele 7 na strani 440 (linearna
interpolacija):

Redukovana vrednost osnovnog dopuštenog napona iznosi (koristimo koeficijent
umanjenja usled zakošenosti ivice kc):

Sada možemo odrediti potreban otporni moment iz izraza datog u teorijskom delu
ovog materijala, a iz njega potrebnu visinu poprečnog preseka u preseku x:

Iz uslova potrebne visine poprečnog u preseku x iz geometrije određujemo potrebnu
visinu nosača u sredini raspona kao:

Zaključujemo da se visina nosača mora povećati kako u oslonačkom preseku, tako i
u slemenu.

50

� ����� ���
���� ���
��
����

� �x
q x

M Q x kNm
⋅ ⋅

= ⋅ − = ⋅ − =

�����hk =

{
����� ��� ��� ����� ����
���� ����� �

c

md
k

kN cmσ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =


���

��� � ���


�����
A

x A
m

h
h h cm

h
   

= ⋅ − = ⋅ − =   
  
��
��� ��
��������

����

� �������
����� )� ���


����

x
x potr

md

x potr x

M
W cm

h cm pretp h cm

σ


= = =


→ = = > =

����
���
���


� � �����
A

m

hl
x m

h
= ⋅ = ⋅ =


����

��� ���� ��
��� � ������ )� ������
� �m x potr m
l

h h x cm pretp h cmγ   = + − ⋅ = + − ⋅ = > =   
   

o

Page 105

LITERATURA

��������
��

������
������
������������

��������
���������
�����

����
!�"�

����
!�"�

#�������
$�

%&'(��
)�����
������������
#����������
*�������

+��,��"�

������

����,�
+��,��"�

#�������
$�

����"����

���-��
)�����
������������
.
��/���
0�� ���
�1
�������

0�����

#����������
*�������

+��,��"�
+��,��"�

#�������
$�

!�����
!�

%&&2��
)�����
������������
#����������
*�������

+��,��"�


#�������,�
+��,��"�

����
!�

%&'&��
3�������
"�����
�������
#����������
����,�
+��,��"�

3������4$�/����
5�

���'��
6��"������
00�
0��1��������
��
7)4�
����
!�"�

3����"8��
9�

%&'&��
!���� ���
"�����
������������
#����������
����,�
+��,��"�

Similer Documents