Download Parni kotlovi PDF

TitleParni kotlovi
File Size216.5 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

1


Parni kotlovi

• Tendencija prilagođavanja inžinjerskih rješenja parnih kotlova i kotlovskih postrojenja
uslovima koje u posljednje vrijeme diktiraju vrsta i kvalitet raspoloživih goriva za

sagorijevanje u kotlovima,predstavlja danas izazov za svaki tim inžinjera koji se ovom

problematikom bavi u sredinama koje do sada nemaju razvijenu kotlogradnju,a poseban

stimulans za buduće mlade inzinjere da se u toku studija posvete izučavanju procesa koji se

odigravaju u kotlovima,načinu komponovanja kotlovskog postrojenja,i vještinama njihove

racionalne eksplatacije

• Zadatak pri izboru i nabavci kotlovskog postrojenja nije ništa manje odgovoran od
konstrukcije i projektovanja parnog kotla.U prilog tome neka ide saznanje o čestim

rekonstrukcijama kotlova sa svrhom njihove što racionalnije eksploatacije,kao i

prilagođavanje novih konstrukcija sa iskustvima stečenim pri radu sa jedinicama istog

proizvođača na jednom lokalitetu,praksa kod nas.

• Konačno poznavanje kotlovskih procesa i konstrukcija kotlovskih elemenata predstavnja
neophodan osnov za racionalnu eksploataciju kotlovskih postrojenja,a time i što dugotrajnije

korištenje naših raspoloživih rezervi fosilnog goriva.

• Parni kotao je uređaj koji prilikom sagorijevanja goriva vodu pretvara u vodenu paru.Da bi
služio namjeni pritisak pare u kotlu mora biti veći od atmosferskog.

• Tako dobijena para predstavlja potencijalnu energiju,čija je veličina određena pritiskom i
temperaturom,te sluzi za pokretanje parnih strojeva,za zagrijavanje i sl.

• Konstrukcija parnog kotla dosta je jednostavna.

• U osnovi,parni kotao se sastoji od ložišta,u kojem se vrši sagorijevanje i parnog kotla
(zatvorene posude) u kojem se vrši isparavanje.

• U svim kotlovskim elementima se dešavaju složeni procesi prenosa toplote i mase, tako da su
naučne oblasti čijim se rezultatima koristi u proučavanju kotlova prvenstveno:termodinamika

sa prenosom topline,mehanika fluida sa gasodinamikom, zatim nauka o čvrstoći.

• U kotlovima su zastupljena sva tri vida prenosa topline: provođenje (kondukcija) toplote,
prelaz (konvekcija) toplote i zračenje.

Page 2

2


• Osnovni parametri prema kojima se mogu klasificirati kotlovi su:

• -namjena

• -kapacitet

• -radni pritisak

• -vrsta goriva

• -sistem sagorijevanja

• -historijski razvoj

• -proizvod kotla itd.

• Razvoj kotlogradnje počinje sasvim malim jedinicama sa snagom od nekoliko KW,a danas se
grade jedinice snage do 4000 W.

• Ilustracije radi pokažimo da je produkcija pare ovakvog kotla 1000 kg/s pare, a potrošnja
uglja donje toplotne moći,tj voda u produktima se nalazi u parnom stanju, iznosi 500kg/s.

• Prvo gorivo koje se upotrebljavalo u kotlovima bilo je drvo, da bi se neposredno nakon
industrijske revolucije prešlo na ugalj.

• Krajem 50 godina se kao gorivo počinju koristiti i nafta te njene prerađevine,pa sve do
nuklearne energije.

• Početkom 70 godina, spoznajom kako je nafta mnogo korisnija u druge svrhe, ponovno do
izražaja dolazi ugalj kao jedan od osnovnih goriva.Ova činjenica ima poseban značaj za našu

zemlju.

Vrste parnih kotlova

Prema veličini pritiska vodene pare razlikujemo:

• parne kotlove niskog pritiska do 16 bar

• parne kotlove srednjeg pritiska do 60 bar

• parne kotlove visokog pritiska do 225 bar

Prema vrsti vodene pare koju proizvode,kotlovi se dijele na:

• kotlove sa zasićenom parom

• kotlove sa pregrijanom parom

Page 7

1. Bunker za ugalj, 2. Sušara, 3. Mlin, 4. Seperator, 5. Mlinski ventilator

6. Ciklon, 7. Pužni transporter, 8. Bunker za ugljeni prah,

9. Ventilator, 10. Prečistač, 11. Rukavski filter, 12. Kalorifer,

13. Pumpa

• Brzohodni mlinovi. Za brzohodne mlinove je karakteristično da se proces mljevenja odvija
uglavnom sudarom. Predstavnici ovih mlinova su m

• Mlinovi čekićari. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti konstrukcije, sigurnosti i ekonomičnosti
zauzimaju vodeće mjesto među mlinovima za mljevenje mrkih ugljeva.

• Ventilatorski mlinovi. Oni su pogodni za mljevenje
toga isključivo oni koriste udomaćim postrojenjima. Slični su radijalnim ventilatorima, s tim

što su im elementi koji učestvuju u procesu mljevenja ojačani. Konstrukcija ovih mlinova je

prikazana na sljedećoj slici.

• Kroz ulazno grlo (1) se u mlin dovodi ugalj zajedno sa produktima sagorijevanja recirkulisanim
iz ložišta. Prilikom prolaza kroz udarno kolo (2) ugalj se melje sudarom sa masivnim udarnim

lopaticama (3) postavljenim slično kao kod radijalnih ventil

7

1. Bunker za ugalj, 2. Sušara, 3. Mlin, 4. Seperator, 5. Mlinski ventilator

transporter, 8. Bunker za ugljeni prah,

9. Ventilator, 10. Prečistač, 11. Rukavski filter, 12. Kalorifer,

. Za brzohodne mlinove je karakteristično da se proces mljevenja odvija

uglavnom sudarom. Predstavnici ovih mlinova su mlinovi čekićari i ventilatorski mlinovi.

. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti konstrukcije, sigurnosti i ekonomičnosti

zauzimaju vodeće mjesto među mlinovima za mljevenje mrkih ugljeva.

. Oni su pogodni za mljevenje vlažnih ugljeva, kakvi su ligniti, pa se zbog

toga isključivo oni koriste udomaćim postrojenjima. Slični su radijalnim ventilatorima, s tim

što su im elementi koji učestvuju u procesu mljevenja ojačani. Konstrukcija ovih mlinova je

slici.

Kroz ulazno grlo (1) se u mlin dovodi ugalj zajedno sa produktima sagorijevanja recirkulisanim

iz ložišta. Prilikom prolaza kroz udarno kolo (2) ugalj se melje sudarom sa masivnim udarnim

lopaticama (3) postavljenim slično kao kod radijalnih ventilatora.

. Za brzohodne mlinove je karakteristično da se proces mljevenja odvija

linovi čekićari i ventilatorski mlinovi.

. Zahvaljujući svojoj jednostavnosti konstrukcije, sigurnosti i ekonomičnostivlažnih ugljeva, kakvi su ligniti, pa se zbog

toga isključivo oni koriste udomaćim postrojenjima. Slični su radijalnim ventilatorima, s tim

što su im elementi koji učestvuju u procesu mljevenja ojačani. Konstrukcija ovih mlinova je

Kroz ulazno grlo (1) se u mlin dovodi ugalj zajedno sa produktima sagorijevanja recirkulisanim

iz ložišta. Prilikom prolaza kroz udarno kolo (2) ugalj se melje sudarom sa masivnim udarnim

Similer Documents