Download Pasteurizare Si Sterilizare PDF

TitlePasteurizare Si Sterilizare
File Size839.1 KB
Total Pages27
Document Text Contents
Page 2

ransferul de căldură se realizează prin!ransferul de căldură se realizează prin!
-- convecţie, convecţie, dacă este vorba de un lichid dacă este vorba de un lichid
-- conducţie conducţie , , dacă este vorba de un produs dacă este vorba de un produs
solid. otuşi, foarte multe produse industrialesolid. otuşi, foarte multe produse industriale
nu corespund la nici unuia nu corespund la nici unuia dintre acestedintre aceste
modele. /ste cazul produselor formate dinmodele. /ste cazul produselor formate din
 bucăţi solide imersate într-un lichid, unde bucăţi solide imersate într-un lichid, unde
transferul de căldura se realizează printransferul de căldura se realizează prin
convecţie în lichid şi prin conducţie în solid,convecţie în lichid şi prin conducţie în solid,
sau este cazul produselor la care, datorităsau este cazul produselor la care, datorită
eliberării de lichid în eliberării de lichid în timpul sterilizării sautimpul sterilizării sau
datorită transformărilor de consistenţă şi dedatorită transformărilor de consistenţă şi de
agregare a componentelor produsului, seagregare a componentelor produsului, se
 poate spune că predomină conducţia sau poate spune că predomină conducţia sau
convecţia în convecţia în timpul timpul încălzirii încălzirii şi răcirii, şi răcirii, sau căsau că
într-o anîntr-o anumită umită perioadă perioadă de timde timp predominăp predomină
convecţia, pentru ca apoi transferul de căldurăconvecţia, pentru ca apoi transferul de căldură
să se facă prin conducţie 0curbe fsă se facă prin conducţie 0curbe frânte derânte de
termopenetraţie1.termopenetraţie1.
De obicei, evoluţia temperaturii produsului seDe obicei, evoluţia temperaturii produsului se
urmăreste în centrul termic al produsului care,urmăreste în centrul termic al produsului care,
în general, se confundă cu în general, se confundă cu centrul geometriccentrul geometric
al acestuia.al acestuia.

Similer Documents