Download Patericul Sarovului PDF

TitlePatericul Sarovului
File Size2.1 MB
Total Pages207
Document Text Contents
Page 103

Ia bine seama ca nu cumva să te uneşti cu cei ce L-au răstignit şi omorât pe

Hristos şi ca nu cumva să te faci ca Iuda vânzătorul. Vezi ce mănânci. Ce

este mâncarea aceasta? Oare nu pe însuşi Dumnezeu primeşti? Ce hrană ţi

se dă ţie? Oare nu adevărata mană pogorâtă din cer, ca să trăieşti în veac?

Înţelege că te împărtăşeşti cu Taina Tainelor cea negrăită, cu Dulceaţa

dulceţilor şi cu Sfânta sfintelor, de la care tu însuţi te sfinţeşti. Şi pentru

aceasta negreşit să ai întru tine mare şi neclintită credinţă şi să te desparţi cu

totul de toate greşelile, făcându-ţi sufletul şi trupul curate şi cât se poate de

sfinte, căci găteşti întru tine intrare Celui Sfânt. Vezi cu ce negrăită cinstire

eşti cinstit când te împărtăşeşti de dumnezeiasca Taină! Preacuraţii îngeri

stau de faţă în chip nevăzut, tremurând şi neputând să privească de spaimă,

iar tu, cel ce eşti pământ şi plin de toată necurăţia, te împărtăşeşti cu

aceasta; tu, cu patimile şi păcatele tale, vrăjmaş al lui Hristos Dumnezeu, te

uneşti cu Cel Dumnezeiesc şi Sfânt şi te faci un trup şi o carne cu Hristos,

cum El însuşi zice: Acela ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, întru

Mine rămâne şi Eu întru el (Ioan 6, 56).

Cugetă, frate: După această sfântă mâncare şi băutură -care e Trupul şi

Sângele lui Hristos - au flămânzit şi însetat toţi strămoşii noştri de Ia Adam

cel dintâi zidit, şi toţi proorocii, şi nu le-au primit; iar tu, aşa de îndepărtat de

ei cu nevrednicia, te împărtăşeşti de Dumnezeiasca hrană. Mulţumeşte lui

Dumnezeu pentru nespusa Lui milostivire, ca să te facă vrednic de aceasta.

Şi înţelege încă şi aceasta: că şi de ai fi avut ori vei avea curăţia îngerilor sau

cuvioşia şi sfinţenia Sfântului Ioan Botezătorul, chiar şi atunci, fără

marea milă a Lui Dumnezeu nu ai putea fi vrednic de Dumnezeiasca Taină.

Iar de cugetă cineva întru sine: Eu sunt preot, aşadar sunt vrednic, atunci,

dimpotrivă, va fi nevrednic de slujirea preoţească. Că aşa cum era în

pântecele Preasfintei Fecioare, la fel şi aici pe altar, cu voia Atotputernicului

Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt, se află Trupul şi Sângele lui Hristos. Vezi

cu cât este aceasta mai presus de firea, înţelegerea şi judecata omenească!

Pentru aceea nimeni nu poate a se împărtăşi cu vrednicie, fără numai cel ce

crede cu adâncă smerenie şi are nădejde tare în Domnul.

Să ai grijă a te cerceta cu frică, cu cutremur şi cu adevărată smerenie, cu

înjosire de sine şi cu zdrobire de inimă, cu suspinuri şi lacrimi, cu dragoste

103

Similer Documents