Download PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG - NGUYỄN VĂN DŨNG PDF

TitlePHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG - NGUYỄN VĂN DŨNG
File Size7.9 MB
Total Pages183
Document Text Contents
Page 2

ĩ̂rự]g tãmkiâiths:
t̂ Ịiattig ptóp gâiTtán
: ■■.'&ũ6(ẵ!ÌỊỉiậfítíl'iiE

■cói éộeiiia:

r-Trọng tam kfcn thút
CijiRjang Ịiặ) giài Tbsn

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

B


I
D

Ư


N
G

T
O

Á
N

-
L

Í
-
H

Ó
A

C


P
2

+
3

10
00

B
T

R


N
H

Ư
N

G
Đ


O

T
P
.Q

U
Y

N
H

Ơ
N

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Page 182

M Ụ C L Ụ C

Phần thứ nhất: Những vấn ñề CO’bản về số phức................ ................................. 5

1 - Dạng ñại số của số phức.............................................................................5

Dạng 1: Các vi dụ về tính toán và chứng minh............................. ...... 6

Dạng 2: Tìm số phức z thoả mãn ñiều kiện cho trước........................13

Dạng 3: Biểu diễn số phức và tìm tập họp ñiểm...................................16

2 - Căn bậc hai của số phức và phưong trình.................................................22

Dạng 1: Xác ñịnh căn bậc hai, giải phưong trình bậc hai....................23

Dạng 2: Phưong trình quy về phương trình bậc hai............................ 29

Dạng 3: Hệ phưong trình trên tập số phức.................................... 34

3 - Dạng lượng giác của số phức.................................................................... 41

Dạng 1: Biểu diễn số phức dưới dạng lưựng giác.................................42

Dạng 2: Vận dụng dạng lượng giác giải toán.............. - ....................51

Phần thứ hai: Một số ứng dụng của. số phức.......................................................67

1 - số phức vói lượng giác và tổ họp............................................................. 67

2 - Số phức vói số học, ñại số và giải tích..................... ................................ 86

3 - Số phức vói hình, học phẳng........................................................................ 101

Phần thứ ba: Các bài toán chọn lọc.................................................................... 121

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

Similer Documents