Download Planinarstvo i Alpinizam PDF

TitlePlaninarstvo i Alpinizam
File Size14.6 MB
Total Pages490
Document Text Contents
Page 2

IZDAVAČ
PLANINARSKI SAVEZ HRVATSKE

ZAGREB, KOZARČEVA 22SUIZDAVAČ

RO »ZRINSKI« TIZ, ČAKOVEC

*

ZA IZDAVAČA
NIKOLA ALEKSIĆ

*

ZA SUIZDAVAČA

mr. ZVONKO GOLUB

RECENZENTI

DARKO BERUAK
ŽEUKO POLJAK

*

UREDNIK

ZLATKO SMERKE

*

TISAK
TISKARSKO IZDAVAČKI ZAVOD

»ZRINSKI« ČAKOVEC

Tiskano u 6000 primjeraka 1989. godine u Čakovcu

Oslobođeno od osnovnog i posebnog poreza na promet mišljenjem Republičkog sekre­
tarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske

2

Page 245

če druge pravce, presječnica ili poprečni-
ca. U stvarnosti vode od jedne do druge
KT raznim varijantama, ali uvijek nešto po­
vezujući u planini ili u podnožju planine.
Niti termin »planinarski put« dovoljno ne
ocrtava značenje trase, jer je preopćenit i
odnosi se na sve moguće planinarske (ili
planinske) puteve na planini. Nekako je
najprikladniji naziv »vezni put« (slovenski:
vezna pot). što znači da put povezuje raz­
ne planinarske puteve. raznih pravaca pru­
žanja (kružne, linijske) i razne planinske
točke (vrhove, kuće). Transverzale ili vezni
putevi mogli bi se danas klasificirati ova­
ko:

1. linijski putevi (uzdužni, longitudinalni,
vezni ili spojni) pružaju se u jednom
smjeru, iz jednog predjela planine na
drugi, povezujući jedan ili više postoje­
ćih planinarskih putova ili su za tu
svrhu trasirani po novom pravcu: po
svome značenju mogu biti glavni, ma­
gistralni.

2. kružni putevi (vezni ili spojni): imaju
zajedničku polaznu i završnu točku,
odnosno vode u krugu.

3. točkovni nevezni putovi: kontrolne toč­
ke nisu povezane, već se koriste po­
stojeći putevi s raznih strana; KT su
najčešće vrhovi zadani dnevnikom pu­
ta.

4. visinski (nevezni putovi): KT nisu pove­
zane, a obilaznik najčešće bira kao
svoj cilj vrhove čijim zbrajanjem visine
treba prekoračiti neku zadanu visinu
(npr. 30000 m). a koristeći se postoje­
ćim putevima.

5. točkovno-visinski (nevezni putevi):
kombinacija kojom se postiže obilazak
zadanih vrhova, pri čemu se mora pri­
jeći odgovarajuća zadana visina. Često
posjetiocu ostaju na biranje vrhovi pa
su moguće razne kombinacije za stje­
canje značaka, brončanih, srebrnih,
zlatnih. Dakle, putevi nisu propisani niti
označeni.

6. linijsko-točkovni (vezno-nevezni puto­
vi): kombinacija određenih linijskih pu-

teva, sa zadanom točkom (KT) koja je
obavezna.

7. trimski putevi (vezni putovi): rekreacij­
skog su karaktera, kružnog ili linijskog
smjera pružanja, a vrijeme obilaska je
kratko (2 do 3 sata).

8. penjački: namijenjeni su alpinistima,
neoznačenog su smjera, u alpskim
predjelima.

S obzirom na nadmorsku visinu dijelimo ih
na visokogorske (potrebno je iskustvo, fi­
zička kondicija, znanje zbog zahtjevnosti),
srednjogorske (traži se opće planinarsko
iskustvo) i nizinske (turističko-propagan-
dnog su karaktera i animacija za planinare­
nje).
Sve te podjele rezultat su želja pojedinih
organizatora da budu u nečem originalni,
kako bi privukli posjetioce na svoju plani­
nu, ili do svoje planinarske kuće.
Nagli porast broja transverzala razvio je i
natjecateljski duh: obići što više puteva i
sakupiti što brže i što više značaka.
U PD »Željezničar« Zagreb radi Komisija
za transverzale, koja je organizator natje­
canja »Planinar transverzalac«. Ona vodi
kartoteku svih veznih puteva u Jugoslaviji.
Za uspješno osvojen određeni broj veznih
puteva ona dodjeljuje:
— brončanu značku »PJ« za osvojenih 1

— 10 raznih pl. putova,
— pismeno priznanje, značku i amblem

trećeg stupnja za osvojenih 10 raznih
transv. od kojih najmanje 1 mora biti
republička,

— pismeno priznanje, značku i amblem
drugog stupnja za osvojenih 20 raznih
transv., od kojih najmanje 2 moraju biti
republičke,

— pismeno priznanje, značku i amblem
prvog stupnja za osvojenih 30 raznih
transv., od kojih najmanje 3 moraju biti
republičke,

— pismeno priznanje za osvojenih 40 raz­
nih transv. uključujući i prvi stupanj.

— pismeno priznanje, značku i amblem
srebrne boje za osvojenih 50 raznih
transv. uključujući i prvi stupanj,

245

Page 246

pismeno priznanje za osvojenih 60, 70.
80, 90 raznih transv. uključujući i prvi
stupanj,

pismeno priznanje, značku i amblem

zlatne boje za osvojenih 100 raznih
transv. uključujući i prvi stupanj.

Pravilnikom »P. T.« su uvjetovane i prizna­
te tzv. »Republičke transverzale« odnosno
»Lokalne transverzale«.

PLANINARSKI PUTOVI (TRANSVERZALE) U JUGOSLAVIJI
(Abecednim redom po republikama; stanje 31. 12. 1987.)

Napomena:
Kolona 1 = naziv puta — transverzale

2 = godina otvorenja
3 = broj kontrolnih točki (KT)
4 = približno dana obilaska
5 = adresa osnivača

SR CRNA GORA. SR MAKEDONIJA

1. Transverzala »Boško Buha« 1969 18 8 PD »Ljubišnja« — 84210 Pljevlja, I. Milutinoviča 3 PSS

2 Planinama Crne Gore 1987 22 6
Crna Gora
Planinarski savez Crne Gore — Titograd i PD

3. Prva makedonska transverzala 1985 8 12
»Brskovo« — Mojkovac, Mijalko Božinovski
— 91000 Skopje, Ankarska 31/38

SR SRBIJA (SAP VOJVODINA. SAP KOSOVO)

1. Fruškogorska transverzala (Vojv.) 1956 24 4 PSS Vojvodine — 21000 N. Sad, Masarikova 25
2 Prokletijska transv. (Kosovo) 1957 27 12 PD »Derovica« — 38300 Peć, Lole Ribara 2
3 Ustanička transverzala 1958 22 15 PS Srbije — 11000 Bgd. Dobrinjska 11
4. Homoljska transverzala 1961 14 5 PD »Vukan« — 12000 Požarevac, Lole Ribara 31
5. Transverzala »Kukavica« 1975 6 2 PSD »Kukavica« — 16000 Leskovac, dom Partizan
6 Vršačka transverzala 1976 6 2 PSS Vojvodine — 21000 N. Sad, Masarikova 25
7 Planine Jugoslavije 1977 14 20 PS Jugoslavije. 11000 Bgd, Andrićev venac 2
8. Plan. put »Sremski front« 1977 8 2 PSD »Željezničar« — 22240 Šid. Kidriča 44/a
9. Stazama Goča 1977 13 4 PSD »Cer« — 15000 Šabac, pp 2

10. Što više u prirodu (ukinuta)
11. Transverzala »Kadinjača — Tara«

1977
1979 6 2

PSD »Medicinar« — 18000 Niš. Medicinski fakultet
PD »Javor« — 11000 Beograd. Prote Mateje 36

12. Transv. Beograda »Bata Rade« 1979 9 3 MZ »22. Decembar« (za PDŽ). Bgd, ul. Nar heroja 63
13. Šumadijske partizanske staze 1980 23 3 PSD »Kongrap« — 11000 Bgd. Terazije 4
14 Čika Duškove »Rajačke staze« 1982 14 2 PD »Pobeda« — 11000 Bgd, Mačvanska 8
15. Čačanska transverzala 1982 7 2 PSK »Sloboda« Ćačak (M Krunič, Sv. Markovića 11)
16. Niška transverzala 1982 13 4 PS Opštine - 18000 Niš, Tvrđava bb
17. Smederevska transverzala 1985 20 2 PD »čelik« — 11300 Smederevo, Karadordeva 43
18. Pl. tr. »FRA« — Putevima spom. revol. 1986 9 3 PSD »FRA« - 32000 Čačak, Hajduk Veljkova 37
19. Palanačka četa i 2. šumad. odred 1986 8 2 PD »Jasenica« — 11420Smed. Palanka, pp 33

(026/36149)

Napomena. Transv. »Prokletije i Kukavica« nemaju ni
dnevnika ni značke a samo su djelomično markirane

246

Page 489

Prvo izdanje tiskano 1974. godine u nakladi
Planinarskog društva »Ravna gora« iz Varaždina

SURADNICI
Srećko Božičević — Speleologija
Ivica Piljić — Sportsko penjanje
Vlado Božić — Speleolozi planinari u Hrvatskoj

AUTOR FOTOGRAFIJA, CRTEŽA I KARATA

Zlatko Smerke, dipl. ing.

Tiskano uz pomoć Republičke samoupravne interesne zajednice fizičke kulture
SR Hrvatske

TISAK

RO »ZRINSKI« TIZ Čakovec, 1989.

494

Similer Documents