Download Polgar PDF

TitlePolgar
File Size3.0 MB
Total Pages1082
Table of Contents
              一步杀
	1 -- 50
	51 -- 100
	101 -- 150
	151 -- 200
	201 -- 250
	251 -- 300
	301 -- 306
两步杀
	307 -- 350
	351 -- 400
	401 -- 450
	451 -- 500
	501 -- 550
	551 -- 600
	601 -- 650
	651 -- 700
	701 -- 750
	751 -- 800
	801 -- 850
	851 -- 900
	901 -- 950
	951 -- 1000
	1001 -- 1050
	1051 -- 1100
	1101 -- 1150
	1151 -- 1200
	1201 -- 1250
	1251 -- 1300
	1301 -- 1350
	1351 -- 1400
	1401 -- 1450
	1451 -- 1500
	1501 -- 1550
	1551 -- 1600
	1601 -- 1650
	1651 -- 1700
	1701 -- 1750
	1751 -- 1800
	1801 -- 1850
	1851 -- 1900
	1901 -- 1950
	1951 -- 2000
	2001 -- 2050
	2051 -- 2100
	2101 -- 2150
	2151 -- 2200
	2201 -- 2250
	2251 -- 2300
	2301 -- 2350
	2351 -- 2400
	2401 -- 2450
	2451 -- 2500
	2501 -- 2550
	2551 -- 2600
	2601 -- 2650
	2651 -- 2700
	2701 -- 2750
	2751 -- 2800
	2801 -- 2850
	2851 -- 2900
	2901 -- 2950
	2951 -- 3000
	3001 -- 3050
	3051 -- 3100
	3101 -- 3150
	3151 -- 3200
	3201 -- 3250
	3251 -- 3300
	3301 -- 3350
	3351 -- 3400
	3401 -- 3450
	3451 -- 3500
	3501 -- 3550
	3551 -- 3600
	3601 -- 3650
	3651 -- 3700
	3701 -- 3718
三步杀
	3719 -- 3750
	3751 -- 3800
	3801 -- 3850
	3851 -- 3900
	3901 -- 3950
	3951 -- 4000
	4001 -- 4050
	4051 -- 4100
	4101 -- 4150
	4151 -- 4200
	4201 -- 4250
	4251 -- 4300
	4301 -- 4350
	4351 -- 4400
	4401 -- 4450
	4451 -- 4462
实战对局
	4463 -- 4500
	4501 -- 4550
	4551 -- 4600
	4601 -- 4650
	4651 -- 4700
	4701 -- 4750
	4751 -- 4800
	4801 -- 4850
	4851 -- 4900
	4901 -- 4950
	4951 -- 5000
	5001 -- 5050
	5051 -- 5062
简单残局
	5063 -- 5100
	5101 -- 5150
	5151 -- 5200
	5201 -- 5206
波尔加姐妹比赛合集
	5207 -- 5250
	5251 -- 5300
	5301 -- 5334
一步杀答案
	1 -- 50
	51 -- 100
	101 -- 150
	151 -- 200
	201 -- 250
	251 -- 300
	301 -- 306
两步杀答案
	307 -- 350
	351 -- 400
	401 -- 450
	451 -- 500
	501 -- 550
	551 -- 600
	601 -- 650
	651 -- 700
	701 -- 750
	751 -- 800
	801 -- 850
	851 -- 900
	901 -- 950
	951 -- 1000
	1001 -- 1050
	1051 -- 1100
	1101 -- 1150
	1151 -- 1200
	1201 -- 1250
	1251 -- 1300
	1301 -- 1350
	1351 -- 1400
	1401 -- 1450
	1451 -- 1500
	1501 -- 1550
	1551 -- 1600
	1601 -- 1650
	1651 -- 1700
	1701 -- 1750
	1751 -- 1800
	1801 -- 1850
	1851 -- 1900
	1901 -- 1950
	1951 -- 2000
	2001 -- 2050
	2051 -- 2100
	2101 -- 2150
	2151 -- 2200
	2201 -- 2250
	2251 -- 2300
	2301 -- 2350
	2351 -- 2400
	2401 -- 2450
	2451 -- 2500
	2501 -- 2550
	2551 -- 2600
	2601 -- 2650
	2651 -- 2700
	2701 -- 2750
	2751 -- 2800
	2801 -- 2850
	2851 -- 2900
	2901 -- 2950
	2951 -- 3000
	3001 -- 3050
	3051 -- 3100
	3101 -- 3150
	3151 -- 3200
	3201 -- 3250
	3251 -- 3300
	3301 -- 3350
	3351 -- 3400
	3401 -- 3450
	3451 -- 3500
	3501 -- 3550
	3551 -- 3600
	3601 -- 3650
	3651 -- 3700
	3701 -- 3718
三步杀答案
	3719 -- 3750
	3751 -- 3800
	3801 -- 3850
	3851 -- 3900
	3901 -- 3950
	3951 -- 4000
	4001 -- 4050
	4051 -- 4100
	4101 -- 4150
	4151 -- 4200
	4201 -- 4250
	4251 -- 4300
	4301 -- 4350
	4351 -- 4400
	4401 -- 4450
	4451 -- 4462
实战对局答案
	4463 -- 4500
	4501 -- 4550
	4551 -- 4600
	4601 -- 4650
	4651 -- 4700
	4701 -- 4750
	4751 -- 4800
	4801 -- 4850
	4851 -- 4900
	4901 -- 4950
	4951 -- 5000
	5001 -- 5050
	5051 -- 5062
简单残局答案
	5063 -- 5100
	5101 -- 5150
	5151 -- 5200
	5201 -- 5206
波尔加姐妹比赛合集答案
	5207 -- 5250
	5251 -- 5300
	5301 -- 5334
            
Document Text Contents
Page 541

No. 3193 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0ZpZ0
6QZ0Z0o0Z
5Z0ZkZKZ0
4NZ0Z0Z0Z
3Z0Z0Z0Z0
20M0Z0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3194 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0o0Z0
60Z0ZKZ0Z
5Z0Z0ZpZ0
40Z0ZkZ0Z
3ZPZ0Z0L0
20ZPZ0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3195 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0o0Z0Z0
60Z0Z0L0Z
5Z0j0Z0Z0
40ZPZ0Z0Z
3Z0OKZ0Z0
20Z0Z0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3196 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0L0Z0
60Z0Z0Z0Z
5Z0Z0ZkZK
40Z0Z0Z0Z
3Z0ZPZ0Z0
20Z0Z0Z0Z
1Z0Z0M0Z0

a b c d e f g h

No. 3197 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60ZpZ0Z0Z
5Z0L0Z0Z0
40Z0ZkZ0Z
3Z0Z0M0Z0
20ZPZ0J0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3198 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60Z0Z0Z0Z
5Z0Z0Z0J0
40Z0Z0Z0Z
3Z0Z0Zpj0
20Z0L0Z0Z
1Z0Z0ZBZ0

a b c d e f g h

539

Page 542

No. 3199 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60J0Z0Z0Z
5ZPOkZ0Z0
40Z0Z0O0Z
3Z0Z0Z0Z0
20ZPZQZ0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3200 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60Z0J0Z0Z
5Z0Z0Z0Z0
40Z0jpZ0Z
3ZQZ0Z0Z0
2BZ0Z0Z0Z
1M0Z0m0Z0

a b c d e f g h

No. 3201 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60Z0Z0Z0Z
5Z0J0Z0Z0
40ZPZ0Z0Z
3Z0j0Z0Z0
2PZbZ0O0Z
1Z0L0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3202 xk

80Z0Z0Z0Z
7J0Z0Z0Z0
60AkZ0Z0Z
5Z0Z0ZQZ0
40m0Z0M0Z
3Z0Z0Z0Z0
20Z0Z0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3203 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0Z0Z0Z0
60S0o0Z0Z
5Z0ZNZ0Z0
4kZ0Z0Z0Z
3Z0JpZ0Z0
20Z0A0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

No. 3204 xk

80Z0Z0Z0Z
7Z0J0Z0Z0
60Z0M0Z0Z
5Z0jPZ0Z0
4pZ0Z0Z0Z
3Z0Z0Z0Z0
20O0L0Z0Z
1Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

540

Page 1081

(5301) 1...B× g2 2.Qg5 R4h7 3.K× g2 Rg8
4.Q×g8+ K×g8 0–1

(5302) 1...Q×c3 0–1
(5303) 1...R×f4 2.g×f4Kd5 3.Kg2Ke4 4.b4R×d1

5.R×d1 B×b4 0–1
(5304) 1...Rd2 2.Re1 R×d4 0–1
(5305) 1...Bf3 2.Re×f3R×b3 3.B×b3Rg7 4.N×c5Qf5 0–1
(5306) 1...N×h3 2.d4 Nf4 3.Be1 Qg5 4.d5 Bd7

5.Bb1 Ne2 6.Ng4 e4 7.Nh2 Be5 8.Rf2Qg3 9.f4 B×f4 10.R×f4 Q×f4 0–1
(5307) 1...Rb4 2.a×b4 b2 0–1
(5308) 1...R×g2+ 2.R×g2B×h3 3.Ne4Ne5 4.N×e5B×e5 5.Ng5B×g2+ 6.K×g2Q×g5+ 7.Kf3Rg8 8.Ke2 f3+ 0–1
(5309) 1...Rd2 2.Ra8 N×f2+ 3.Kg2 Ne1+ 4.Kg1Nh3+ 5.Kh1 Q×f1+ 6.B×f1 Nf2+ 7.Kg1Nf3+ 0–1
(5310) 1...B×g3 2.Rg2 B×h2+ 3.Kf1 Qh3 4.Qd2R×e3 0–1
(5311) 1...R×d6 2.Qe2 Rd5 3.Rc1 g6 4.b3 Bf4

5.Rd1Rh5 6.Rd8+Kg7 7.Nd6Q×b3 0–1
(5312) 1...R×c4 2.b×c4 R×a4 3.Rh1 Kg7 4.R×h5Kg6 5.Rh1 R×c4 6.Kf3 Rc2 7.Rb3 c4 8.Rb7 Rc3+ 9.Kg2 g4 10.Rh4 f5 11.R×e7Be5 12.e× f5+ K× f5 13.Rh5+ Ke4 14.Rh×e5+ d×e5 15.d6Rd3 16.Rc7Rd4 0–1
(5313) 1...B×h3 2.B×h3 R× g3+ 3.Bg2 R× e3

4.Kf1 Qg4 0–1
(5314) 1...N×f2 2.K×f2 f×e3+ 3.Ke1 Rf2 4.Rg1Qf8 5.Qd3 Na6 6.a3 Bf5 7.Be4 B×e4 8.Q×e4 Bd4 9.B×e3 Nc5 10.B×d4 e×d4

11.Q×d4 Re8+ 12.Kd1 Qf3+ 0–1
(5315) 1...Qa4+ 0–1
(5316) 1...R×f2 2.N×e7 Rg2+ 0–1
(5317) 1...N×f2 2.K×f2 Ke7+ 3.Ke2 Qg3 0–1
(5318) 1...g4 2.f×g4Bf4+ 3.g3 h×g3+ 4.Kg2Rf2+

5.Kg1 R×a2 0–1

(5319) 1...Nf×e4 2.f×e4B×e4+ 3.N×e4N×e4 4.Be7Rfe8 5.Rd7Nf2 6.Bf3 e4 7.Bg2Rac8 8.c5Bf8 9.Bd6 Rcd8 10.R×d8 R×d8 11.Nh3N× h1 12.B× e4 B× d6 13.c× d6 R× d6
14.Kc2 Rd4 15.B× h1 R× g4 16.B× b7Rc4+ 17.Kd3 Rb4 18.Bd5 R×b2 19.Ng5R× h2 20.N× f7 Kg7 21.Ne5 h5 22.Nf3Rb2 23.Ke3 Kf6 24.Kf4 Rg2 25.Ke3 g5
26. Nd2 Rg3+ 27.Bf3 Kf5 28.Ne4 Rg1
29.Kf2Ra1 30.Ng3+Ke5 31.B×h5R×a2+
32.Kf3 a3 33.Bf7 Rb2 34.Kg4 Kf6 0–1

(5320) 1...R×b3 2.a×b3 Q×b3 3.Rc1 Qa3# 0–1
(5321) 1...e6 2.d× e6 R× c6 3.e×d7 Rc2+ 4.Kh1Nf2+ 5.Kg2 N×h3+ 6.Re2 R×e2+ 7.Kf1Rf2+ 8.Ke1 N×d7 0–1
(5322) 1...N×f3+ 2.R×f3 h×g4 3.h×g4B×g4 4.Rg2B×f3 5.Q×f3 g4 6.Qe2Rg7 7.Qe1 g3 8.Be2Nh7 9.Nd2 Qh4 10.Nf3 Qh3 11.Bf1 Nf6

12.Rd2 Qh5 0–1
(5323) 1...B×g2 2.B×b8 Bf3 3.Be5 Ne4 4.c4 f6

5.c×b5 f×e5 6.b×a6Ra8 7.Rc2R×a6 8. Nc4Bd4 9.h4Kf7 10.N×e5+B×e5 11.Re3Bg4
12.R×e4 Bf5 13.Rec4 B×c2 14.R×c2 Kf6
0–1

(5324) 1...Rg×g3 2.f×g3 Q×g3+ 3.Kh1 Q×h3+
4.Kg1Rg3+ 5.Kf2Qh4 6.Rh1Rh3+ 0–1

(5325) 1...R×a3 2.Rd1 e4 3.Nc×e4 Ra1+ 4.B×a1Qa3+ 0–1
(5326) 1...Q×h2+ 0–1
(5327) 1...Nc4 2.Raa1N×d2 3.Q×b7Ne4 4.Rdc1Q×e2 5.Q×e4Qc4 6.Bg3 a5 7.Qb1 a4 0–1
(5328) 1...N×e4 2.Bh3 N×d2 0–1
(5329) 1...N×h3+ 2.g×h3B×h3 3.Be4Qg3+ 4.Kh1

c×d5 5.Bf3Rac8 6.Qd3Rc6 7.B×d5B×f1
8.R×f1 Rg6 0–1

(5330) 1...Q×f5 2.B×f5 R×h2+ 0–1
(5331) 1...Rac8 2.R× c8 R× c8 3.R× c8+ Q× c8

4.Ne2 B×b2 0–1
1079

Page 1082

(5332) 1...R×f2+ 2.K×f2 e3+ 3.Q×e3Rf8+ 4.Qf3Bc6 5.Q× f8+ K× f8 6.Rhf1 Ke8 7.Rc3Qf5+ 8.Ke1 Qb1+ 9.Kf2 Qf5+ 10.Ke1Q×h3 11.Nd2 Bg2 12.Rf2 Qh1+ 13.Nf1
h5 14.e3B×f1 15.R×f1Qg2 16.Rb3Q×g3+
17.Ke2 h4 18.Rb8+ Kd7 19.Rh8 g5 20.Rff8 Qg4+ 21.Kd3 Qd1+ 22.Kc3 Qc1+

23.Kd3Q×b2 24.Rd8+ Ke6 25.Rh6+ Kf5
0–1

(5333) 1...B×f3 2.g×f3 Rg8 3.Nh2 Bf8+ 4.Kh1Bc5 5.Re2 Rd7 6.Na4 Bf2 0–1
(5334) 1.Qb2 1–0

ü��éµ� �£a� perry JøṲ́
E-mailµ[email protected]
2005c12�u S  Ü�
2005c12�13F1�g?¾
2005c12�14F½v
2005c12�19F1�g?¾
2005c12�20F½v

(²µ�>fÖ=ø�<ÂõïħØ�^uû�^å"

1080

mailto:[email protected]

Similer Documents