Download Prikaz knjige - Predrag Kaličanin PSIHIJATRIJA PDF

TitlePrikaz knjige - Predrag Kaličanin PSIHIJATRIJA
File Size75.9 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

Psihijat.dan./2002/34/1-2/175-177/
Prikaz knjige 175

Prikaz knjige - Book Review

DELO ENCIKLOPEDIJSKE VREDNOSTI
(Predrag Kaličanin: PSIHIJATRIJA - 1, 2, 3 -

ELIT MEDICA, Draslar, Beograd, 2002)U ovom trotomnom delu autor nam je ponudio sveobuhvatnu,

savremenu i inspirativnu knjigu, knjigu enciklopedijske studioznosti,
satkanu od dobro negovane i raskošne bujice ideja i tema.

Već u predgovoru svoje knjige Kaličanin ističe da su psihički
poremećaji od ogromnog medicinskog i socijalnog značaja. Epidemi-
ološka istraživanja pokazuju da najmanje 20-25% stanovnika velikih
gradova (megalopolisa-tiranopolisa, često s pravom nazvanim tvrđa-
vama samoće) trpi u svakom trenutku od psihičkih poremećaja, a 5-
10% opšte populacije tokom jedne godine zatraži pomoć zdravstvene
službe.

Knjiga je podeljena u tri tematske celine: opšti deo, specijalni
deo i posebne teme.

U OPŠTEM DELU autor se bavi istorijatom psihijatrije, nervnim
sistemom i psihičkim životom čoveka, genetičkim istraživanjima u psi-
hijatriji, teorijama ličnosti, istraživanjem udela socijalnih činilaca i
činilaca kulture u nastanku mentalnih poremećaja, konceptom
devijantnosti, teorijama o etiketiranju i stigmatizaciji kao i o socijalnom
distanciranju u odnosu na ovu kategoriju mentalno obolelih, zatim
poremećajima psihičkih funkcija, klasifikacijom i dijagnostikom men-
talnih poremećaja, etiologijom i patogenezom psihičkih poremećaja.

U SPECIJALNOM DELU obrađeni su, sistematično i koncizno,
pored ostalih i sledeći poremećaji: demencije, psihoze, poremećaji
raspoloženja, neurotski poremećaji, poremećaji ličnosti, zavisnost od
psihoaktivnih supstanci, mentalna retardacija, mentalni poremećaji

Page 2

Psihijat.dan./2002/34/1-2/175-177/
Prikaz knjige176

detinjstva i mladosti, oblici lečenja mentalno obolelih (psihofarmako-
terapija, psihoterapija, bihejvioralna terapija).

Najoriginalniji deo knjige jeste treži tom, u kojem su obrađene
POSEBNE TEME.

Studiozno i multidisciplinarno sagledan je problem stresa,
savremenog tiranina čovečanstva, koji je i šansa za odrastanje, ali i
poljubac smrti. Autor ukazuje na psihičke poremećaje izazvane i
udružene sa stresom, udeo stresa u nastanku psihičkih poremećaja i
oboljenja, oblike pomoći osobama pod stresom, na značaj istraživanja
stresa kao izazova medicini i psihijatriji, koje neće uspeti da pronađu
ni rendgen, ni skener za dušu čovekovu, ni Rihterova skala za stres.

U poglavlju o dizaster psihijatriji (psihijatriji katastrofa izazvanih
prirodnim i ljudskim faktorima) dragoceni su opisi stresnih reakcija u
masovnim nesrećama, posttraumatski ratni stres, poznat i kao "post-
vijetnamski sindrom", njegove osobenosti na načim geografskim pros-
torima tragično zavađenih etnosa.

Vredna su pomena poglavlja o problemima življenja, samoub-
istvu (poslednjem monologu, poslednjem kriku poslatom u prostor,
nekom ili nikom), epilepsiji, sidi, pristupu bolesniku sa infaustnom
prognozom (bolesniku na samrti), sudskoj psihijatriji, tradicionalnoj i
alternativnoj medicini, psihijatriji i antipsihijatriji, psihijatriji budućnosti.

Učešće u pojedinim projektima Svetske zdravstvene organi-
zacije, u svojstvu eksperata, omogućilo je Kaličaninu da u odlično
koncipiranom poglavlju o zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja,
ponudi savremene modele, kao što su sveobuhvatna psihijatrijska
zaštita, psihijatrija u zajednici, kao i neinstitucionalne forme zaštite i
unaprećenja mentalnog zdravlja u Srbiji.

Zbog naglašene aktuelnosti ističemo posebno poglavlje pos-
većeno medicinskoj etici i medicinskom pravu (Naša zemlja je jedna
od retkih koja nije donela zakon o pravima i zaštiti duševnih
bolesnika). Medicinska etika i medicinsko pravo obuhvaćeni su zajed-
ničkim pojmom medicinska deontologija.

Hipokratova zakletva promoviše principe humanosti, praved-
nosti, poštovanja ličnosti i princip poštovanja života. Ovi principi zas-
tupljeni su u Ženevskoj deklaraciji, kao modernizovanoj verziji Hipok-
ratove zakletve, ali i u svim drugim savremenim etičkim deklaracijama
i rezolucijama.

U vrlo studioznoj i kritičkoj raspravi Kaličanin se posebno bavi
pravom pacijenta na informisanost i samoodređenje, konceptom tzv.
"informisane saglasnosti", koja uključuje pravo pacijenta na sve in-
formacije koje se tiču njegove bolesti, njegovog stanja, prognoze,
mogućnostima lečenja, neželjenih efekata, neprijatnosti i rizika le-
čenja.

Similer Documents