Download Priručnik-Akwalan Web KON PDF

TitlePriručnik-Akwalan Web KON
File Size735.0 KB
Total Pages26
Document Text Contents
Page 1

1

Priručnik za izvođenje

Hidroizolacija ravnih krovova i terasa za ekološki održivu gradnju

Page 2

Uvod str. 4
AKWALAN
Postupak proizvodnje
Tehnička podrška
Podrška izvođačima
Podrška na gradilištu
Klimatska otpornost

AKWALAN membrane i pribor str. 6

Priprema str. 7

Popis alata i opreme str. 7

Rukovanje materijalom str. 8

Uvjeti za podlogu str. 8
Stara bitumenska izolacija
Betonska podloga
Drvena podloga
Podloga od laganog betona
Metalna podloga
Toplinska izolacija
Parna brana

Planiranje radova str. 10

Sustav mehaničkog pričvršćivanja str. 10
Smjernice
Uputstva za polaganje

Sustav slobodnog polaganja
s opterećenjem str. 12
Uputstva za polaganje

Sadržaj

Page 13

13

Sustav punoplošnog lijepljenja

Varenje

Prednost punoplošno lijepljenog AKWALAN sus-
tava je ugradnja hidroizolacije bez intervencije
u krovnu ploču i u maloj dodatnoj težini, što
omogućuje lakšu konstrukciju i manje ukupne
troškove gradnje. Punoplošno lijepljeni sustav se
može ugraditi sa i bez toplinske izolacije.

Bez obzira na vrstu podloge, bitno je slijedeće:

> Podloga mora biti otporna na otapala.

> Podloga mora biti čista i bez kontaminata kao
što su ulje, prašina ili ostaci nekog materijala.

> Podloga mora biti suha.

AKWALAN membrane se homogeno spajaju
varenjem vrućim zrakom opremom tipa Sievert i
sl.. Vrsta stroja ovisi o aplikaciji. Ako je membrana
izložena vanjskim utjecajima više od 24 sata,
neophodno je očistiti rubove membrane prije
varenja.

> Očistite filter za dovod zraka na grijačima s
četkom jednom mjesečno ili po potrebi.

> Provjerite karbonske četkice motora nakon
otprilike 1600 sati rada i pošaljite stroj dobav-
ljaču na servis po potrebi.

Sigurnosne mjere pri varenju
vrućim zrakom

> Opasnost! Visoki napon! Uvijek isključite stroj
iz struje prije servisiranja opreme.

> Električna struja s uzemljenjem je neophodna

Toplinska izolacija se može lijepiti na podlogu ili
mehanički pričvrstiti, ovisno o vrsti izolacije, vrsti
i stanju podloge itd.

za osobnu zaštitu za vrijeme rada na gradili-
štu.

> Opasnost od vatre i eksplozije! Izbjegavajte
zapaljive materijale! Uvijek gledajte na stroj
dok radi i dok se ne ohladi!

> Rizik od opekotina! Ne dirajte mlaznicu i
oklop grijača. Nikad ne usmjeravajte mlazni-
cu u smjeru ljudi, životinja i biljaka.

> Uvijek isključite grijanje i pustite stroj da se
ohladi prije nego li ga isključite.

aplikacija vrsta stroja

detalji Sievert ručni fen i ručni valjak

rubovi membrane Sievert variomat

Page 14

14

Namještanje strojeva za varenje vrućim zrakom
> Provjerite da su područja membrane koja će se variti suha i čista.

> Dozvolite stroju da se zagrije 3-5 minuta prije početka rada.

> Brzina stroja, temperatura, protok vrućeg zraka kao i pritisak tlačnog valjka na područje koje se vari
određuju čvrstoću i kvalitetu spoja.

> Temperatura i brzina se moraju prilagoditi vremenskim uvjetima na gradilištu. Postavke moraju biti
provjerene ispitnim varovima na različitim dijelovima membrane. Provjera treba biti izvršena prije
početka svakog radnog razdoblja, kad se vremenski uvjeti mijenjaju ili kada niste sigurni u kvalitetu
vara. Slijedeće postavke mogu poslužiti kao smjernice.

stroj postavke temperature brzina težina na valjku

Sievert ručni fen za var-
enje DW 2000

550 - 600 °C treba je prilagoditi treba je prilagoditi

Sievert variomat
TW 5000

550 - 620 °C 1,5 - 3 m/min. stroj + 10 - 15 kg

> Topljenje membrane pokazuje da je
temperatura prevelika ili brzina premala.
Smanjite temperaturu ili povećajte brzinu.

> Pojava mjehura u spoju pokazuje da
postoji vlaga u spoju ili da je temperature
previsoka.

> Nabori u spoju pokazuju da je mem-
brana bila rastegnuta tako da je došlo do
naprezanja.

> Kada je stroj ugašen, prvo isključite
grijač tako da se stroj ohladi s hladnim zra-
kom od 5-8 minuta prije isključivanja elek-
trične struje.

> Čvrstoća i vodonepropusnost spoja u
velikoj mjeri ovise o vještini, pažnji i preci-
znosti ugrađivača.

Postupak varenja AKWALAN membrana
1. PREKLOP RUBA: Membranu treba preklopiti i zavariti vrućim zrakom bez kontaminata (ljepila,

prašine, krhotina, itd.) u spoju.

2. VARENJE VRUĆIM ZRAKOM: Potpuno funkcionalni automatski stroj za varenje vrućim zrakom te
ručni fen su neophodni za aplikaciju AKWALAN-a. Manji radovi i popravci se mogu učinkovito obaviti
ručnim fenom, međutim ručni fenovi se ne preporučuju za varenje spojeva u polju zbog duljine
trajanja rada.

3. TEHNIKE ZA AUTOMATSKO VARENJE: Ponekad se pri automatskom varenju jednoslojnih membrana
može pojaviti umjereno naboravanje gornje membrane u spoju. Obično je ova karakteristika
minimalna i s vremenom će nestati. Međutim, kada je naboravanje estetski neprihvatljivo ili stvara
probleme pri varenju, nekoliko tehnika varenja se mogu primijeniti kako bi se reducirao ovaj učinak:

Page 25

25

DRACOMERX d.o.o.

Draškovićeva 4
21210 Solin
tel. +385 (0)21 340 820
fax. +385 (0)21 322 729

Tehnički ured Solin

Oleg Jović
mob.: +385 (98) 204 858
e-mail: [email protected]

Tehnički ured Zagreb

Ljiljana Rajzer
mob.: +385 (99) 2620 323
e-mail: [email protected]

Tehnički ured Rijeka

Boris Butković
mob.: +385 (99) 2190 000
e-mail: [email protected]

Tehnički ured Beograd

Boban Uzunović
mob.: +381 (65) 5009 100
e-mail: [email protected]

Page 26

www.dracomerx.com

Similer Documents