Download Projektni Menadzment - Upravljanje projektima PDF

TitleProjektni Menadzment - Upravljanje projektima
File Size121.4 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 1

Page 1 of 14

PROJEKT

Projekt je jedinstven poduhvat s početkom i krajem koji vode ljudi prema postavljenim
ciljevima. Projekt je privremeno nastojanje da se stvori jedinstven proizvod. Kod ciljeva
proizvoda promatramo : PERFORMANSE, VRIJEME I TROŠKOVE.
Svaki projekt ima početak, kraj i namjenu a za rezultat ima jedinstveni proizvod. Ima
vlastiti proračun i svoju strukturu. Projekt je usmjeren prema prethodno definiranom
cilju.

Privremenost projekta – to znači da svaki projekt ima prethodno definiran početak i
završetak. On može završiti kada su postignuti njegovi ciljevi ili kada se uvidi da se ti
ciljevi neće moći izvršiti. U svakom slučaju, duljina trajanja projekta mora biti definirana.

Jedinstvenost projekta – podrazumijeva izradu nečega što do tog trenutka nikada nije
bilo načinjeno i zato je projekt jedinstven.

Kvaliteta projekta – kvaliteta sa stajališta: proizvoda, usluge, potrošača, proizvodnje,
vrijednosti..

Multikulturološko obilježje projekta – projekti koji izvode dvije ili više zemalja nazivaju
se internacionalni projekti. Zbog susreta različitih kultura takve projekte nazivamo i
multikulturalnim. Osnovne prepreke kod multikulturalnog projekta: jezične razlike,
kulturološke razlike, edukacijske, pravne, političke, vjerske…

Primjeri projekta – izrada različitih građevinskih objekata ( tuneli, prometnice.. ),
snimanje filma, proizvodnja strojeva – vozila – brodova….

PROJEKTNI MENADŽMENT/MENADŽER

Projektni menadžment - obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu svih
aspekata projekta te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva.

Perspektiva projektnog menadžmenta – dostupnost tehnologije, smanjenje životnog
vijeka proizvoda, utjecaj multinacionalnih korporacija…

PMI – Project Management Institute osnovan u Atlanti, SAD 1969.

Page 2

Page 2 of 14

Ciljevi PMI-a – uvođenje profesionalizma u projektni menadžment, unapređenje
projektnog menadžmenta, omogućavanje razmjene ideja, približavanje projektnog
menadžmenta javnosti..

7-S kao okvir projektnog menadžmenta – Strategija (strategy) , Struktura (structure) ,
Sustavi (systems) , Zaposlenici (staff) , Vještine (skills) , Stil (style) , Interesno-utjecajne
strane ( stakeholders )…

Projektni menadžer – ( Project Manager ) je osoba odgovorna za realizaciju svih poslova
i aktivnosti u određenom projektu i izravno je odgovorna direktoru poduzeća.

Uloga projektnog menadžera – kad obuhvat projekta zahtjeva više resursa od onih koji
su dostupni unutar pojedine funkcije, kad se okolina ubrzano mijenja pa postoji potreba
za organizacijskom fleksibilnošću, kada dolazi do umrežavanja s klijentima i
dobavljačima, kad organizacija djeluje na dinamičnom tržištu..

Potrebna znanja – stručna znanja, specijalizirana znanja o projektnom menadžmentu,
administrativna i organizacijska znanja, opća znanja o sociologiji, psihologiji…

Potrebne vještine – vođenje, procjena i planiranje projekta, projektna komunikacija,
pregovaranje, rješavanje problema, etičnost i moralnost..

Osnovne funkcije projektnog menadžera
Menadžment Projektni menadžment
1. planiranje 1 odlučivanje
2. organiziranje 2. planiranje
1. naređivanje 3. organiziranje
2. kooridniranje 4. upravljanje ljudskim potencijalima
3. kontroliranje 5. vođenje

6. kontroliranje
7. upravljanje promjenama

Karakteristike ciljeva projekta
 izvedivost
 prilagodljivost

vrijeme troškovi Kvaliteta
izvedivost najkraće moguće najjeftinije moguće najviša razina
prilagodljivost po planu prema proračunu prema specifikaciji

Page 7

Page 7 of 14

Metodi za selekciju projekta mogu biti – numerički i nenumerički.
Tipovi nenumeričkih metoda – konkurentska nužnost, operativna nužnost, metoda
usporedbe, proširenje proizvodne linije…

Tipovi numeričkih metoda – period povrata, prosječna stopa povrata, neto sadašnja
vrijednost projekta, interna stopa povrata, metoda čimbenika 0-1, metoda čimbenika sa
više razina.

Period povrata – je omjer fiksne investicije koliko mi uložimo u projekt sa onim novcem
koji će se vratiti od projekta. To je zapravo vremenski period u kojem nam se vraća
uloženi novac. Npr. ako smo uložili u projekt 5000 KM, a godišnje od projekta
zarađujemo 1000 KM onda je period povrata PP = I / P = 5000:1000 = 5 godina

Prosječna stopa povrata – omjer prosječnog profita nakon oporezivanja i investicije u
projekt. Npr. ako je prosječni godišnji profit nakon oporezivanja 750 KM onda je
prosječna stopa povrata PSP = PrP / I = 750 : 5000 = 0,15

Neto sadašnja vrijednost projekta – razlog uvođenja vremenske dimenzije novca je u
činjenici da jedna kuna danas vrijedi više nego jedna kuna u budućnosti, pa računamo da
li će nam projekt biti isplativ uz traženu stopu povrata.

Interna stopa povrata – Ako imamo skup očekivanih priljeva novca i njegova odljeva
internom stopom povrata tražimo vrijednost kojoj će diskontinirani prihod biti jednak
diskontiniranom rashodu. Projekti su prema ovoj metodi prihvatljivi ako je dobivena
vrijednost interne stope povrata veća od tražene stope, a ako je manja onda se projekt
odbacuje.

Metoda čimbenika 0-1 – temelji se na postavljanju pitanja o usklađenosti projekta sa
relevantnim čimbenicima koji su usklađeni sa organizacijskom strategijom. Nakon toga
se sumiraju negativni i pozitivni odgovori. Pitanja koja se postavljaju pred projekt mogu
biti izabrana iz liste čimbenika evaluacije projekta. Nedostatak ove metode je u
jednakom vrednovanju svih izabranih pitanja.

Metoda čimbenika s više razloga – pokušava ukolniti nedostatak metode čimbenika 0-1
na takav način da omogućuje više razina odgovora npr. od 1 do 5. Tada se odgovori
sumiraju i daje se ukupna ocjena projekta.

Page 8

Page 8 of 14

PLANIRANJE PROJEKTA

Planiranje projekta – određujemo što moramo raditi, tko će to uraditi, kada i na koji
način, gdje će se to uraditi – al prije svega ovoga moramo preispitati naše ciljeve i točno
odrediti obuhvat projekta. Također, vrhovni menadžment bi trebao biti kristalno jasan
prilikom pokretanja projekta, tj. Trebao bi točno definirati što očekuje od projekta, koji
je njegov obuhvat i ciljevi. Ovaj process mora rezultirati “izjavom o radu”.

Izjava o radu – je pisani dokument u kojem piše što će biti rezultat projekta i koji su
termini uvjeti pod kojima se odvija projekt. Prije nego što projekt krene, obje strane – i
ljudi koji rade na projektu i ljudi koji su inicirali projekt – morale bi se složiti o radu.

Faze procesa planiranja – analiza proizvoda process iniciranja - određivanje projektnih
ciljeva – definiranje projektnog obuhvata – izrada strukture raščlanjenih poslova – izrada
gantograma i mrežnij dijagrama – identificiranje uloga i odgovornosti – procjene
troškova – procjene rizika

Analiza proizvoda process iniciranja – revidiranje preliminarnog projektnog plana –
izrada novog dokumenta koji pojašnjava svrhu projekta i glavne projektne proizvode

Određivanje projektnih ciljeva – projektni ciljevi određuju želejno stanje projekta na
završetku – 1. Je li projekt završen na vrijeme? 2. Je li u okvirima planiranog budžeta? 3.
Je li u okvirima zacrtane kvalitete? Projektni ciljevi mogu biti: izazovni i motivirajući –
realistični i ostvarljivi, specifični i mjerljivi, vremenski određeni…

Definiranje projektnog obuhvata – je ključni process projektnog planiranja i on je
kritični čimbenik uspjeha bilo kojeg projekta. Definiranjem projektnog obuhvata definira
se posao koji je potrebno obaviti kako bi se isporučio projektni proizvod.

Izrada strukture raščlanjenih poslova – struktura raščlanjenih poslova ( SRP ) – kojom se
definiraju radni zadaci, strukurna raščlamba proizvoda ( PBS ) – kojom definiramo
komponente koje treba postići, strukturna raščlamba troškova ( CBS ) – koja uključuje
troškove..

Niveliranje i optimiziranje resursa na projektu – središte razmatranja u ovom dijelu je
relacija između progresana projektu, vremena i dostupnosti resursa. Na vrijeme
možemo gledati kao na svojevrstan resurs, pa tako postoje dvije oprečne situacije koje
treba razlikovati:

Page 13

Page 13 of 14

Uvjeti da bi se osigurao kredibilitet, preciznost i opća prihvaćenost revizije:
- članovi revizorskog tima trebaju biti pažljivo odabrani
- svi podaci i datoteke trebaju biti dostupni
- slobodna komunikacija s članovima tima treba biti

osigurana

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Završetak projekta - je posljednja faza projekta, a to je formalno prohvaćanje i
verificiranje projektnog proizvoda i prestanak projektnih aktvnosti.

Razlozi završetka:
razlozi vezani za poslovnu strategiju:

- projekt nije konzistentan s ciljevima organizacije
- nova dostignuća su učinila projekt nepotrebnim

razlozi menadžmenta:
- izostanak potpore za implementaciju projekta
- predviđeni resursi se mogu bolje iskoristiti

razlozi klijenata:
- klijent više ne želi projekt

tehnički razlozi:
- promjene u okolini učinile su projekt neizvedivim

razlozi rukovodđenja projekta:
- troškovi su izvan okvira predviđenog budžetom

ČETIRI SU NAČINA ZAVRŠETKA PROJEKTA:

- završavanje gašenjem – gasi se iz dva razloga, ili ako je uspješan pa je ispunio svoje
ciljeve ili ako je neuspješan

- nastavljanjem – projekt se završava ali nastavlja živjeti u sklopu funkcijske jedinice
organizacije

- integracijom – to je najpopularnija metoda završavanja projekta, ali je ujedno vrlo
složena. Postavljaju se pitanja i daju odgovori za ključne čimbenike projekta.

Page 14

Page 14 of 14

- izgladnjivanjem – ova metoda zapravo nije završavanje projekta u njegovom klasičnom
smislu, nego njegovo “izgladnjivanje”, odnosno postupno nestajanje limitiranjem
budžeta.

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE – sadrži
- što je krivo a što dobro na projektu
- tko je i u kojoj mjeri pomogao ostvarenje projekta
- što je sve poduzeto kako bi se obradila materija projekta
- koji su se rizici i otvorena pitanja pojavljivali na projektu

Završno izvješće je potrebno jer:
- koristi projektnom menadžmentu kako bi poboljšap svoje

vještine
- koristi organizaciji kako bi povećao intelektualni capital
- koristi projektnom menadžmentu kako bi se unaprijedila

uspješnost upravljanja i vođenja budućih projekata

Nakon što završe sve aktivnosti na projektu i nakon što se načini završni izvještaj,
raspušta se projektni tim a formalni završetak projekta obilježi se malo proslavom.

Similer Documents