Download Rezos de Los 256 Odu de Ifa Mini PDF

TitleRezos de Los 256 Odu de Ifa Mini
File Size111.5 KB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 1

“ILE IFA WA”

REZOS DE LOS 256 ODU DE IFA

EJIOGBE

- BABA EYIOGBE, ALEFUN OMINIKUN OLUO SIGÜAYU ALADASHE.

- OGBE YEKU, BABALAWO EDON. ODIFAFUN EDON.

- OGBE WEÑE, IFA NI KAFEREFUN SHANGO ESHU.

- OGBE DI, KAKA, OGBE DI LELE, ADIFAFUN BOROTITA,

KAFEREFUN OSHUN.

- OGBE ROSO, OMOLON OTURAMALE INKUIN OKUA ADIE.

- OGBE WALE, FOWO LA TUN, FOSHE LOSIN ADIFAFUN LESU.

- OGBE BARA, OMO LELLO OMO BOMA MI CORI GUAGUE.

- OGBE KANA, IFA KAFEREFUN ELEWA, OBATALA Y ODDÚA.

- OGBE YONO, OBOSOBO OBOKONO ADIFAFUN SHENA.

- OGBE SA, AFEFE SALU AYÉ, AFEFE SALU OLORUN, ADIFAFUN EWE

BARA MAFEREFUN SHANGO.

- OGBE KA, ADIFAYOKO KANFÚN ECHE BERE OMO OLOFIN.

- OGBE TUMAKO, TRENIFA QUI LODAFUN ECHU.

- OGBE TUA, BABA MOFOYU SESE ADIFAFUN OLUO ALADI MOFOYU

SESE ADIFAFUN AYACUÁ, ADIFAFUN OLUO SIGÜAYU.

- OGBE ATE, ORUN KOBUADE OMOLOGUN KOUSADE ODA FERI

ADIFAYOKO OSHUN ADIPAYOKO OGGUN, LORDAFUN SHANGO.

- OGBE SHE, BABA KOSHE AYE, BABA AWESHE LOBI ODUN, BABA

FOIE OBATI FOIE LORDAFUN OLÚO DIDE IKODIE LEBO.

- OGBE FUN, IKU KUANI, INU BAGGUN, IRU MAYERI, ADIFAFUN ORULA

UN LULE OMO OBATALA.

Page 2

“ILE IFA WA”

OYEKUN

- BABA OYEKUN MEYI, ARIKU MADAWA OMINI MASHAYO.

- OYEKUN NILOGBE, SEMI LOGUE RAULO CHESI BODO LORICHE.

- OYEKUN IWORI, OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA

ASHO FUN FUN LEBO.

- OYEKUN DI, EYOTIN BAKUA LORUN ATIKU.

- OYEKUN BIROSO, AYE OYEKUN BIROSO AWO ILE OLOFIN,

ADIFAFUN OLOFIN TINSHE AWO INTORI.

- OYEKUN OJUANI, INTORI ARALLE OGUNCOLEBO INTORI IGUA BOBO

AGUTAN LEBO AICU NIERE.

- OYEKUN OBARA, MAFEREFUN ECHU ULLECUMBARA

OLLECUMBARA MOFOCOCHOGUOYO OBATALA.

- OYEKUN OKANA, IDI FORISHE EWE MOLECU BABA LINGUO AUN

MODUA NI OIFE KAWADO KORI MIO LERI.

- OYEKUN OGUNDA, ORUNLA DIFALLOCO ORGUN ALLACA.

- OYEKUN BIRIKUSA, KUKUTE KUKU ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI

DARIKO OYEKUN SA KAFEREFUN OYA.

- OYEKUN BIKA , OYEWODELAKA ADIFAFUN IKA.

- OYEKUN BATRUPO, IFA CUERICUE ODAFUN ORUNLA ADAFUN

ORGUN ILARE ICO ILAREDI.

- OYEKUN TESIA, AKIKI OLORUN ADIFAFUN ARONI MÉLLELE TINLATE

OMO OLOKUN NI IFA.

- OYEKUN BIRETE, MAFEREFUN AGRONICA EN BABALAWO

QUIRECHILE NIGA.

- OYEKUN PAKIOSHE, NIMORI SIYO PAKIOSHE OYO AWO LAMEYO

AFOSI MABO OSHUKA ODERE UMBA IKÚ.

- OYEKUN BERDURA, AWO OBA ERI IFA MAFEREFUN LERI IFA,

MAFEREFUN ELEGUA.

Page 9

“ILE IFA WA”

- OKANA YEKU, OLUBEDE OLORUN ADIFAFUN IGBIN ADIFAFUN

AYAROKO IGBIN LORUGBO LESE OLODDUMARE OLUBODE OLORUN

KOSHILEKUN FUN EBE KESHERUN.

- OKANA GIO, OKANA FI ADIFAFUN OSAIN ABANI SHANGO OSHAWO

ASHO LEBO, IFA FORE AYE, IFA NI KAFEREFUN SHANGO.

- OKANA DI, TOATO ERAN KARE BEYA ADIFAFUN ODOLOFA IFA NIRE

KAFEREFUN SHANGO OSHANLA ATI ESHU.

- OKANA ROSO, ASAYE DARIPO EYE AKUKO ADIFAFUN BOLELE

ODAFUN ORUNMILA OLODAFA YALORDE.

- OKANA YABILE, OKANA WANI WA ADIFAFUN OBO LOYE IFANI

KAFEREFUN YALORDE ATI ESHU.

- OKANA BARA, OLORDAFUN ORUNMILA ONI PATAKI ADAFA ESHU IFE

LEDO ELLA ELEWARA LATILE NI ATELE AWO KAFEREFUN SHANGO

ATI OYA.

- OKANA OGUNDA, SHUKUDI ILE DIDE ABASHE KEREDI IRAWO

SHASHA OWO ILE KUANKUA MAFEREFUN OGGUN ATI OBATALA.

- OKANA SA, KOBI LARI TI ONIKU OYOLAN PAPI ILU RENO, IFA NI

KAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

- OKANA KA, ADIFAFUN KANA KANA TINSHOLEYA EYE AKOMETAN

IJAJU EYELE LEBO.

- OKANA TRUPON, IKA NI PERI OKANIYU NI MASUKU LOWE NI OLORUN

OBINI ADIFAFUN AYAGUNA.

- OKANA TURALE, IFA NI KAFEREFUN SHANGO, ELEWA Y YEMAYA.

- OKANA RETE, OKANAWETE ICHONA IFA ADIFAFUN OSAIN ODARA

ABE IGUI ADAMALOKO ERE MAYOSI UMBOWA OSHUN MAFEREFUN

OBATALA .

- OKANA SHE, IFA NI LEBE OUN DURO IFA PERIPE YALORDE

KAFEREFUN ORUNMILA ATI SHANGO.

- OKANA FUN, AKARAFUN AYELOBI ONI ONA TOSA AGUEKE ADIFAFUN

LALA TINSHOMA OBA ALEYO AYORI, KAFEREFUN OSHANLA, EGGUN

ATI IYA.

Page 10

“ILE IFA WA”

OGUNDA

- BABA OGUNDA MELLI, ADIFAFUN OLOFIN, ADIFAFUN ORUNMILA,

ADIFAFUN OBINI META.

- OGUNDA BEDE, NIGARA NIGARA AFORO AYABO AYERO OMO NIMU

AMINITA OMO YUMU ATANBERI MELERI OKANGARA ONIFE EKU,

KAFEREFUN ONIFE EKU.

- OGUNDA YEKU, OMA YALELU ODA LEBO URINI IFA OGGUN

MAFEREFUN ALEYO.

- OGUNDA KUANAYE, OGUNDA LAPO INVORI ALOFA, ASHAPO IORO

ADIFAFUN AKATAMBO OGUNDA NI EYO LAPERI NIOPE NIYA

LORDAFUN OLOKUN .

- OGUNDA ODI, OGUNDA ABATAMBA DADIO ADALARA ADIFAFUN

AYEMABI KAFEREFUN OBATALA .

- OGUNDA KOLOSO, KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHERU OSA

AREBO ADIE AL EBO ABONU IMBUTA, IFA APERIPE OFO APEREFUN

OGGUN, YANSA, SHANGO .

- OGUNDA LENI, ANARETE ADIFAFUN ALEYIBO TINI LOSILE ANAO

AKUKO KAFEREFUN ESHU, OGGUN .

- OGUNDA BARA, OGUNDA BAN OBARA BAN ADIFAFUN BOMBO

TOLOBINA LODUSHU ADIE MEWA ABEMU OWO MEWA KAFEREFUN

ORUNMILA.

- OGUNDA KO, OGUNDA KANA EWE ALUFIA KODIDE AFIKE LORINI

KOWA ALE ASHO BATA UNYEN LE BOGBO ARAYE APADISENO,

MAFEREFUN OBATALA Y SHANGO.

- OGUNDA MASA, WARA WARAYE WARA WARAWA ORUN EYARAI

NIMANSHOLO ADIFAFUN OGGUN TIRO OGGUN BOREYA AYA ENEBI

OWO KAFEREFUN OLOFIN.

- OGUNDA KA, KAN ODOFA LANLE ADIFAFUN ARBE KAFEREFUN

OGUN.

- OGUNDA TRUPON, WAWARA OGUELE OKATIYO ESHU MARIBALE

ODOYO NINI LA FISHU OYU ODAFUN .

Page 17

“ILE IFA WA”

- OSHE KA, OSHERIKA ADIFAFUN ORUNMILA UMBATI OFE OSHINA

KAYODE LOGUINI OMA ONIFE OLUOGO OROKO, MAFEREFUN

OSHUN, OBATALA ATI ESHU.

- OSHE TRUPON, IRE NI FAGUI LORDAFUN OSHUN.

- OSHE TURA, ALAGUEMA OMI TOWE IRELE LOSAWO ILE YEBYU.

- OSHE BILE, OSHE MOBEYO IRETE MOBE ARIRALA ADIFAFUN

ORUNMILA ORABORO OMOFA ADIFAFUN BABADONA BIREGUN

KAFEREFUN OSHUN.

- OSHE FUN, OSHE FUN IRE TURUKU KOROWO.

OFUN

- BABA OFUN MELLI, ORAGUN MEYI MAFUN KAFUN OSHANLA ARAYE

OLOFIN.

- OFUN NILOGBE, OFUN NALBE AYERI QUI ODA PEREQUIKI EBA

OSHUN LADAFUN OFUN ADAFO OBE NUBA OBE DONLARA.

- OFUN YEMILO, MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

- OFUN GANDO, IFA LORDAFUN OLOFIN ORUNMILA ATI ESHU.

- OFUN DI, ADIFAFUN ERI ETU KOMOBA ASHEFA OFUN DI ERI ETU

ELEBO.

- OFUN BIROSO, ESHU GOGORO EWO ADIFAFUN OLOFIN, ETU LEBO,

ORI, AKUKO, EYELE LEBO.

- OFUN FUNI, AWO KEREKERE OFA OPEPINI ANEMI DEDO ADIFAFUN

OBATALA, KAFEREFUN ESHU.

- OFUN BARA, MAFEREFUN OLOFIN.

- OFUN KANA, OFIERA KOYA ABO NILOSO ADIFAFUN OSOKO LAYU

OMA BOYO ABOLEBO MAFEREFUN OABATALA ATI ESHU.

- OFUN FUNDA, OBOKE KOTO KUKUTE MARIWO AIKORDE AL EBO,

MAFEREFUN OBATALA, OGGUN ATI OSHAIN.

- OFUN SAROSO, OFUN SA MARIWO YEYE MARIWO YEYEOBINI

ABONU.

- OFUN KAMALA, FUK JOZI MONO KUEGBE EFUSHE KAYEGBO.

Page 18

“ILE IFA WA”

- OFUN BATUTO,IFA NI KAFEREFUN ESHU, SHANGO ATI OGUN.

- OFUN TEMPOLA, OFUN TO KOLA TO OYU BADI LONI ADAKE.

- OFUN BIRETE, OFUNOGO ATE ABO ADIFAFUN OLOLESE, LORDAFUN

ANANAGU INYA OBINI TONTI OKO.

- OFUN SHEWE, OFUN SHE ADIFAFUN SHINTOLO KUNLARO AKUKO AL

EBO KAFEREFUN OSHUN, OSHANLA, ORUNMILA ATI EGGUN.

Similer Documents