Download ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ PDF

TitleΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
File Size5.0 MB
Total Pages276
Document Text Contents
Page 1

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ

αποσπασματα
του ερωτικού

λογου

ΠΡΟΒΑΗΜ ΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

Page 2

Ό Ρολάν Μπάρτ
γεννήθηκε στό Χερβοϋργο τό 1915. Τά
πρώτα παιδικά του χρόνια τά πέρασε στή
Β&γοηηε. Τό 1924 έγκαταστάθηκε στό Πα­
ρίσι πού φοίτησε στά Λύκεια ΜοηΙαΐβηε
καί Εοπΐδ-Εε-ΟΓ&ηά. Στίς 10 Μαΐου 1934
έκανε τήν πρώτη αιμόπτυση. Ά π ό τό 1935
έως τό 1939 φοίτησε στή Σορβόνη καί πή­
ρε τό δίπλωμα τής Κλασικής Φιλολογίας.
Τό 1938 έκανε τό πρώτο του ταξίδι στήν
Ελλάδα. Τόν "Οκτώβριο τοΰ 1945 έκανε
δεξιό πνευμοθώρακα. Καθηγητής στό πα­
νεπιστήμιο τοΰ Βουκουρεστιοΰ καί τής
Αλεξάνδρειάς (Αίγύπτου) γιά μικρό χρο­
νικό διάστημα. Υπεύθυνος έρευνών στό
Ο.Ν.Κ.δ. πέθανε άπό αΰτοκινητιστικό
άτύχημα τό 1980. Ό Ρ. Μπάρτ ήταν πολυ-
γραφότατος. Έ χει γράψει πάμπολλα άρ­
θρα, βιβλία καί μελέτες. Στή σειρά μας
« Προβλήματα τοΰ καιροΰ μας » κυκλοφό­
ρησαν τά έξης βιβλία τοΰ Ρ. Μπάρτ : Μυ­
θολογίες, Μάθημα, Ή άπόλαυση τοϋ κει­
μένου, Ή Επικράτεια τών σημείων, 'Ο
Ρολάν Μπάρτ, άπό τόν Ρολάν Μπάρτ.
Άποσπάσματα τοϋ έρωτικοϋ λόγου.
Αναλυτικά καί ολοκληρωμένα στοιχεία
γιά τή ζωή τοΰ Ρ. Μπάρτ καί γιά τό έργο
του, δίνονται στό βιβλίο του Ό Ρ. Μπάρτ
άπό τόν Ρ. Μπάρτ. Επίσης θά κυκλοφο­
ρήσουν προσεχώς στή σειρά « Προβλήμα­
τα τοΰ καιροΰ μας » τά βιβλία του : Ό
βαθμός μηδέν τής Γραφής καί Ό φωτεινός
θάλαμος.

Page 138

«Είμαι τρελός»

Βέρθερος

ΤΡΕΛΟΣ. Τό έρωτευμένο ύποκείμενο διακατέχεται άπό τήν
ιδέα ότι είναι τρελό ή ότι τρελαίνεται.

Είμαι τρελός άφού είμαι έρωτευμένος, δέν είμαι έφόσον
μπορώ καί τό λέω! Υποδιαιρώ τήν εικόνα μου σέ δύο
κομμάτια: παράφρων, γιά τόν έαυτό μου (τό παραλήρη­
μά μου τό γνωρίζω)· άπλώς παράλογος γιά τόν τρίτο
στόν όποιο έξιστορώ μέ τρόπο πολύ σώφρονα τήν τρέλα
μου: έχω συνείδηση τής τρέλας καί ταυτόχρονα αγο­
ρεύω γι’ αύτήν.

Ό Βέρθερος άνταμώνει στό βουνό έναν τρελό, πού θέ­
λει νά μαζέψει λουλούδια, μέσα στό καταχείμωνο, γιά
τήν Καρλότα πού άγάπησε. Ό άνθρωπος αύτός ήταν
εύτυχισμένος άπό τήν έποχή πού άρχισε νά ζεΐ στό μι­
κρό καλύβι του: δέν ήξερε πιά τίποτε γιά τόν έαυτό του.
Ό Βέρθερος άναγνωρίζει τό δικό του έαυτό κατά τό
ήμισν στό πρόσωπο τού τρελού μέ τά λουλούδια: τρελός
άπό πάθος, σάν κι αύτόν, άλλά στερημένος άπό κάθε
πρόσβαση στήν (ύποτιθέμενη) εύτυχία πού χαρίζει ή
άσυνειδησία. Ό Βέρθερος ύποφέρει πού ξαστοχάει
άκόμα καί στήν τρέλα του.

ΒΕΡΘΕΡΟΣ, 106-110

Page 139

ΤΡΕΛΟΣ 143

2. Πιστεύεται, γενικά, ότι κάθε ερωτευμένος είναι τρελός.
Μπορεΐτε όμως νά φανταστείτε ερωτευμένο έναν τρελό;
Καθόλου. Έχω δικαίωμα μόνο σέ μιά τρέλα φτωχική,
άτελή, μεταφορική: ό έρωτας μέ κάνει σάν τρελό, όμως
δέν επικοινωνώ μέ τό υπερφυσικό, μέσα μου δέν υπάρ­
χει τίποτε τό ιερό. Ή τρέλα μου, άπλός παραλογισμός,
είναι άχρωμη, κάτι περισσότερο: άόρατη. Άλλωστε, εί­
ναι μιά τρέλα πού τήν έχει οικειοποιηθεΐ τελείως ή
κουλτούρα: δέν τρομάζει. (Κι όμως, μέσα στήν έρωτική
κατάσταση, ορισμένα λογικά άτομα μαντεύουν ξαφνικά
ότι ή τρέλα είναι παρούσα, εφικτή, καί πολύ κοντινή:
μιά τρέλα μέσα στήν όποια θά καταποντιζόταν άκόμη
καί ό ϊδιος ό έρωτας.)

3. Έδώ καί εκατό χρόνια, άκοϋς νά λένε ότι ή (λογοτεχνι­
κή) τρέλα συνίσταται στό σχήμα: «Έ γώ είναι ένας άλ­
λος»: ή τρέλα είναι μιά εμπειρία άποπροσωποποίησης.
Γιά μένα, όμως, τό έρωτευμένο ύποκείμενο, συμβαίνει
τό έντελώς άντίθετο: αύτό πού μέ τρελαίνει είναι ότι
γίνομαι υποκείμενο, ότι δέν μπορώ νά τ’ άποφύγω νά
γίνω. Δ έν είμαι ένας άλλος: αύτό διαπιστώνω μέ φρίκη.

(Τστορία άπό τό Ζέν: ένας μοναχός ξεραίνει μανιτάρια
μιά μέρα μέ άφόρητη ζέστη. «Γιατί δέ βάζετε άλλους νά
σάς κάνουν αύτή τή δουλειά; - Έ νας άλλος δέν είμαι
έγώ, κι έγώ δέν είμαι ένας άλλος. Έ νας άλλος δέν μπο­
ρεΐ νά ’χει τήν εμπειρία τής δικής μου πράξης. Έγώ
πρέπει νά ’χω τήν εμπειρία μου άπό τό στέγνωμα τών
μανιταριών».)

Είμαι άδιάλειπτα ό εαυτός μου, καί κατά τούτο τρελός:
είμαι τρελός έπειδή συνίσταμαι.

Page 275

Τ Λ Β υ ΐΛ ϋΚΑ τ υ ΐΛ ΓΟΚΙΑ

ΜίοΗοΙ ίέν γ ); ί)β ΓΑηιοΐίΓ (Ο&ΙΙΐηιαπΙ). ΕΕδ δτοϊοΐΕΝδ (Ρ ΐέίϋά ο).
8ΖΟΝΙ3Ι, Ροέεΐβ βί Ροέίΐηιιβ (έά . ά& Μ ΐηιιΐί). τ α ε ε ε μ α ν τ ΟΕδ ΚΕΑυχ,
Ηΐ5ίοηβίίβ$ (Ρ ΐέΐαάβ , I). τ α ο τ ό κ ι ν ο (Ο αΠ ΐπιακΙ, ( ( Ιάέεδ »). ΡΚΑΝς*οΐδ
\υ α η ε , (( » ( ΤβΙ ζ)ΐίβί, 63). \υ α ττ 5 , Ιβ ΒοιιάάΗίχηιβ ζβη (Ρ α γ ο ί) .
ν /ίΝ Ν ίο ο τ τ , ΓΓα^ηιβηί ά 'αηβ αηαΐγχβ (Ρ α γ ο ί); €ί ΚέαΙίίβ (Ο αΐΐΐ-
πιαΓά); (( Εα ςΓαίηίε άε ΓβίΤοηάΓεΓηεηί » (ΝοιινβΙΙβ Κβναβ άβ ρ8γοΗα-
ηαΐγςβ, 11).

4 . ΒουοουκΕΟ Η Εΐεν, ΤΗ κηβ. ϋΕΒυδδΥ, ΡβΙίέα8 βί Μέ1ΐ8αηάβ. ουΡΑ Κ ο,
(( Ο ΐ ια η δ ο η ί π δ ί ε » . μ ο ζ α κ τ , Ιβ8 Ν οββ8 άβ Ρ ί^ατο. Κ Α νΕ Ε , Μ α ίηβΓβ
Γ Ο γβ . δΟ Η ϋΒΕΚ Τ, ΕΙο^β άβ8 ία η η β 8 ; Υογα^β άΊιίνβΓ. \ υ α ο ν ε κ , Ια Τ έΐτα-
Ιο $ ίβ ; Ιβ ναΐ88βαΐί /α η ίό η ιβ . - ρ κ ι ε ο κ ι ο ή , ΓΕ ρα νβ άβ Γ βζρ ο ΐϊ ρ γ 'ΐ8β
άαηΞ Ιβ8 %1αββ8. - Β ϋ Ν ϋ Ε Ε , Ιβ Ο ια η η β ά ΐ8β ϊβ ί άβ Ια \)0 ΗΓ^β0 ί8ΐβ .

Page 276

Ή αναγκαιότητα τοϋ παρόντος βιβλίου βασίζεται
στήν ακόλουθη εκτίμηση: ό ερωτικός λόγος '/οχ -
κτηρίζεται σήμερα από μιάν οκρα μοναξιά. Τό λί ­
γο αύτό τόν μιλούν χιλιάδες υποκείμενα (ποιός ξέ­
ρει, άραγε;), άλλά δέν τόν ι τηρίζει κανείς. Τόν
έχουν εγκαταλείπει πλήρως οι περιρρέουσες γλώσ­
σες, οί όποιες, ή τόν άγνοοΰν ή τόν υποτιμούν, ή
τόν χλευάζουν. Έτσι, ό λό'/ος αύτός βρίσκεται
αποκομμένος, όχι μόνο άπό τήν έξουσία', άλλά καί
άπό τούς μηχανισμούς της (επιστήμες, /νώσεις, τέ­
χνες). "Οταν ένας λόγος παρεκκλίνε· κατ’ αύτό τόν
τρόπο, σ; ρόμενο'· άπό τήν ίδια του τή δύναμη,
πρό., τήν κατεύθυνση τού άνεπίκαιρου, καί φέρεται
εκτός πάσης άγελαιότητος, δέν έχει άλλη επιλογή:
πρέπει νά άποβεΐ ό τόπος, ό ισχνότατος έστω . μιας
κατάφασης. Ή κατάφαση αύτ* είναι, έν όλίγοις, τό
θέμα τοϋ βιβλίου πού εγκαινιάζεται εδώ.

Ρ.Μ

ΚΩΔ. ΑΡ. 1323

Similer Documents