Download Sacrum Imperium PDF

TitleSacrum Imperium
File Size1.6 MB
Total Pages269
Table of Contents
              Sacrum Imperium
Jobboldaliság és a „Pán-Európa” eszme
Jobboldaliság és szellemi orientáció
Julius Evola:
KARD-KERESZT-KORONA SZÖVETSÉG
DR LÁSZLÓ ANDRÁS SZEMPONTOK 1848/1849 MEGÍTÉLÉSÉT ILLETŐEN
ULTRAJOBBOLDALISÁG MINT METIDEALIZMUS
KIRÁLYSÁG ÉS BIRODALOM
A MAGYAR KIRÁLYSÁG EURÓPÁBAN
EURÓPA ÉS AZ ORGANIKUS ESZME
A SAS SZIMBÓLUMA
Néhány megjegyzés a metaphysico-traditionalis létszemlélet és az ultradextroconservativ világnézet egymáshoz való viszonyáról
Hatalom és uralom
ULTRAJOBBOLDALISÁG MINT METIDEALIZMUS
A harmadik rend gazdasági értékrendje
Az Európa-mythos hordozói
EVOLA MAGYARORSZÁGON.
Néhány megjegyzés az államforma és az államforma érvényesülésének a kérdésköréről Magyarország vonatkozásában
A FÉNY ELSÖTÉTÜLÉSE
ULTRAJOBBOLDALISÁG MINT METIDEALIZMUS
HARC ÉS HEROIZMUS
Birodalom, Ellenbirodalom és a ‚Harmadik út’ illúziója
René Guénon és Magyarország
Metternich
A „kegyetlen báró”
AZ ULTRADEXTROKONZERVATIVITÁS VISZONYA A POLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS NAIVITÁSHOZ
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS METTERNICH HERCEG ÉS KANCELLÁR ALAKJÁRÓL
BÁRÓ FEILITZSCH BERTHOLD
A BECSÜLET NAPJA
AZ ÚJ LOVAGSÁG DICSÉRETÉRE
FEMINIZMUS ÉS HEROIKUS TRADÍCIÓ
A BEAVATÁSI KÖZPONTOK ÉS A TÖRTÉNELEM
PARANCS ÉS ENGEDELMESSÉG
— A SZENT BIRODALOM —
A BECSÜLET NAPJA – 1999.
OKKULT HÁBORÚ
DR LÁSZLÓ ANDRÁS SZELLEM, JOBBOLDALISÁG, TRADÍCIÓ
DR LÁSZLÓ ANDRÁS MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR KIRÁLYSÁGI ÁLLAMFORMA VISZONTAGSÁGAIRÓL
VIRÁG LÁSZLÓ A HÁBORÚRÓL ÉS ANNAK LEHETSÉGES MOTIVÁCIÓIRÓL
HORVÁTH RÓBERT NAPVÁROS – A VÁROS, AHOL MI ÉLÜNK
JULIUS EVOLA RENÉ GUÉNON: KELET ÉS NYUGAT
JULIUS EVOLA A »SZENTSÉG« A CAESARI–BIRODALMI IDEÁBAN
JULIUS EVOLA GÓG ÉS MAGÓG
DR LÁSZLÓ ANDRÁS ›EXTREMO-CHAUVINISMUS...PSEUDOCCULTISTICUS HUNGARICUS‹
KIRÁLYSÁG, DINASZTICITÁS, HABSBURG-LEGITIMITÁS GONDOLATOK EGY SZELLEMELLENES IRÁNYZAT HABSBURG-GYŰLÖLETE KAPCSÁN
HORVÁTH RÓBERT AZ ÚGYNEVEZETT SZERVESEK ÉS A SZERVESSÉG EREDETI ESZMÉJE
BARANYI TIBOR IMRE AZ OKKULTISTA NACIONALIZMUSRÓL A PAP GÁBOR-FÉLE OKKULTISTA NACIONALIZMUS METAFIZIKÁTLANSÁGA
SZMORAD CSABA A MAG ÉS A HÉJ MEGJEGYZÉSEK EGY ÁLSZELLEMI IRÁNYZAT KAPCSÁN
RENÉ GUÉNON A ›FOLK-LORE‹ JELENTÉSE
HORVÁTH RÓBERT A NEMZET ELLENSÉGEI
DR LÁSZLÓ ANDRÁS MEGJEGYZÉSEK A MORALITÁSRÓL
RENÉ GUÉNON A MORALISZTIKUS-SZENTIMENTÁLIS MÍTOSZ
RENÉ GUÉNON ORIENTÁCIÓK: EGY VILÁG VÉGE
ADOLF HITLER HOROSZKÓPJA
            
Document Text Contents
Page 135

hegyezik füleiket. Gyülekeznek Keletről és Nyugatról: mint áradó folyam hoznak dicsőséget a nemzeteknek,
és mint rohanó folyó megörvendeztetik Istennek városát. Mi lehetne gyümölcsözőbb és kellemesebb, mint
látni, hogy ekkora sokaság siet a kevesek segítségére? Mi más, mint az a kettős öröm, hogy látjuk ezeknek a
korábban kegyetlen gazembereknek, szentségtörő tolvajoknak, gyilkosoknak, esküszegőknek és
házasságtörőknek pálfordulását. Kettős öröm és kettős haszon, hiszen földijeik éppoly boldogok, hogy
megszabadulnak tőlük, mint bajtársaik, hogy soraikba fogadhatják őket. Mindkét fél nyert a cserén, mert az
utóbbi erejében növekedett, az előbbi pedig végre békének örvendhet. Így Egyiptom megtérésüknek és
eltávozásuknak örvend, míg Sion hegye és Juda lánya örül, hogy új védelmezője akadt. Az előbbi örül, hogy
kikerült kezeik közül, míg az utóbbinak minden oka megvan, hogy ugyanezen kezek által várjon
szabadulást. Az előbbi boldogan látja, hogy kegyetlen rablói eltávoznak, míg az utóbbi boldogan üdvözli
hűséges védelmezőit - az egyik tehát az egyetértés által erősödik, a másiknak pedig előnye származik
távozásukból.
Krisztus így vesz elégtételt ellenségeitől: hatalommal és dicsőségesen az ő eszközeikkel győzedelmeskedik
felettük. Hisz egyaránt illő és örvendetes, hogy azok akik oly soká harcoltak ellene, végül érte harcoljanak.
Így hát ellenségei közül toborozza katonáit, mint ahogy egykor Sault, üldözőjét Pállá, prédikátorává tette.
Ezért nem csodálkozom - ahogy Megváltónk is mondta -, hogy a mennyei seregek jobban örülnek egy bűnös
megtérésének, mint sok igaz erényeinek. Természetesen ennyi bűnös és bűnösen cselekvő megtérése épp
olyan sok jót fog tenni, mint amennyi kárt korábbi bűneik tettek.
Örvendj hát szent város, melyet a Leghatalmasabb szentelt fel tabernákulumának, hogy egy ilyen nemzedék
megmeneküljön benned és általad! Örvendj, hatalmas Király városa, oly sok örvendetes és még nem hallott
csodának forrása! Örvendj nemzetek úrhölgye és tartományok királynője, pátriárkák öröksége, az apostolok
és próféták anyja, keresztények dicsősége és hit forrása! Ha Isten megengedte, hogy oly sokszor
bevegyenek, az csak azért volt, hogy alkalmat adjon a bátraknak, hogy vitézségüket megmutathassák és a
halhatatlanság útjára lépjenek.
Örvendj igére földje, ősi lakóidnak tej és méz forrása, most az egész földnek gyógyító kegyelem és éltető
táplálék lettél. Igen, azt mondom, hogy olyan jó és kiváló talaj vagy, amely gyümölcsöző mélységeibe
fogadta a mennyei magot az örök Atya szívéből. A mártírok mily bőséges aratását termelted mennyei
magodból! Termékeny talajod egy pillanatig sem szűnt meg tündöklő példáját adni a keresztény erénynek -
van amelyik harmincszoros, van amelyik hatvanszoros, van amelyik százszoros gyümölcsöt hozott. Ezért
akik látnak Téged, boldogan telnek el kedvességed hatalmas bőségével, és mérhetetlen adakozókedved jól
tartja őket. Ahová mennek, nagy jóságod hírét terjesztik, eljuttatják dicsőséged ragyogását azokhoz, akik
még soha sem látták, és még a föld sarkain is hirdetik csodáidat.

Szent Bernát
(fordította: Parragh Mónika)

Similer Documents