Download Sandra Brown Amintirea Unui Sarut PDF PDF

TitleSandra Brown Amintirea Unui Sarut PDF
File Size3.4 MB
Total Pages160
Document Text Contents
Page 2

capitolul 1

Se aşezase anume în spatele sălii de curs, ca să-1
poată studia cu discreţie. N u se schimbase aproape
deloc. D i n p u n c t de vedere fizic, deceniul scurs de la
u l t i m a l o r întâlnire n u făcuse decât să-i sporească far­
m e c u l mascul in . La douăzeci şi c inc i de a n i p r o m i t e a să
devină u n bărbat atrăgător şi v i r i l ; la treizeci şi c inc i de
a n i , promis iunea devenise realitate. Stylusul l u i Shelley
aluneca pe tabletă în t i m p ce-şi lua not i ţe . Era abia a
doua săptămână d i n p r i m u l semestru, deci m a i rămâ­
nea destul t i m p până la examenul programat înainte de
Crăc iun , însă el intrase deja serios în materie, vrăjind
întregul amf i tea t ru .

C u r s u r i l e de ştiinţe pol i t i ce se ţ ineau în u n a d i n t r e
cele m a i vechi clădiri d i n campus. Z i d u r i l e înveşmânta­
te în iederă, podelele d i n l e m n care trosneau fami l ia r
şi h o l u r i l e înalte sugerau m a i degrabă o universitate
prestigioasă de pe Coasta de Est decât o facultate d i n
nord-estul O k l a h o m e i , c o n s t i t u i n d u n m e d i u ideal pen­
t r u studenţii la drept .

Profesorul, G r a n t C h a p m a n , se spri j inea de catedra
d i n l e m n masiv de stejar aflată în faţa a m f i t e a t r u l u i .
D u p ă t re i deceni i în care t i t u l a r i i cursur i lor se rezema-
seră de ea, catedra încă se ţ inea b ine . La fel şi profeso­
r u l , se gândi Shelley. D o m n u l C h a p m a n era la fel de
musculos şi de b i n e clădit ca în urmă cu zece a n i . M u l t e
i n i m i t inere tresăriseră la meciur i le d i n t r e echipa de bas­
chet a c o r p u l u i profesoral şi cea a studenţilor. îmbrăcat

Page 80

Amintirea unui sărut 83

T o t u l decurse la fel în următoarele două săptămâni.

N u se m a i uită niciodată la ea ca şi c u m ar f i văzut-o cu

adevărat. I n repetate rânduri , Shelley v r u să intervină

tn discuţiile aprinse pe care G r a n t le încuraja în t i m p u l

cursului , dar se abţ inu. Era capabilă să păstreze tăcerea

la fel de m u l t ca şi el .

într-o după-amiază, când venise m a i devreme anu­

me ca să-1 oblige să-i adreseze cuvântul, îl surprinse

în compania domnişoarei Z i m m e r m a n . Studenta era

aplecată peste colţul catedrei într-o a t i t u d i n e seducă­

toare şi deloc subtilă. C u u n zâmbet larg pe ch ip , el

îşi înclinase scaunul pe spate şi îşi spri j inise picioarele

pe colţul catedrei, foarte aproape de coapsa ei . Shelley

scrâşni d i n dinţi , făcând e f o r t u r i să-şi domolească por­

nirea de a smulge scaunul de sub el şi de a o pălmui

zgomotos pe domnişoara Z i m m e r m a n peste obrazul

fardat excesiv.

Furioasă pe G r a n t şi dezgustată fiindcă-i păsa, nu-şi

luă deloc notiţe în t i m p u l cursu lu i , preferând să se u i te

ostentativ pe geam. La f i n a l , înşfacă teancul de cărţi

de pe bancă şi se repezi pe lângă el, îndreptându-se

spre uşă.

- D o a m n ă Robins?

Se o p r i brusc, astfel s tudentu l care venea în spate se

izbi de ea. I-ar f i ignorat apelul , dar colegii ei îl auziseră,

în afară de asta, n u voia să-i dea apă la moară să o ia

peste pic ior . îşi îndreptă spatele şi u m e r i i şi se întoarse

p e n t r u a-i întâmpina o c h i i v e r z i - f u m u r i i .

- Da? rost i ea cu toată răceala de care se simţea în

stare, deşi sângele începuse să-i fiarbă d i n clipa în care

îi spusese pe n u m e .

Page 81

84 Sandra Brown

- A m nevoie de u n asistent de cercetare care să mă
ajute şi la evaluarea lucrărilor. Aţi f i interesată de post,
d o a m n ă Robins?

Page 159

162 Sandra Brozvn

încă se gândea la p r o p u n e r e . Ea subl in ie că, i n d i ­
ferent de hotărârea l u i , avea de gând să-1 susţină până
la capăt. Viaţa ei era a c u m împlinită. A n i i petrecuţi cu
D a r y l , despre care citise în ziar că divorţase deja de a
doua nevastă, păreau să n u f i existat niciodată. Viaţa
ei începuse când G r a n t C h a p m a n o invitase la o cafea
după cursul de ştiinţe pol i t i ce . Sau poate a t u n c i când o
sărutase p e n t r u p r i m a dată, în l iceu. A n i i întunecaţ i d i n
trecut îi pieriseră aproape cu desăvârşire d i n a m i n t i r e .

A c u m , pe când o ţ inea în braţe, toată dragostea pe
care i-o p u r t a se revărsă în mângâierea ei pasională.

-Shel ley , suspină el . Fi indcă n u te porţi deloc aşa
c u m s-ar cădea d i n partea u n u i funcţ ionar bancar p o l i ­
ticos, va t r e b u i să-mi desfac f e r m o a r u l .

- Ce-ar f i să renunţi de t o t la pantaloni? îi sugeră ea
cu o voce seducătoare şi cu o ocheadă senzuală.

Mâini le l o r se întrecură să dea jos hainele până ce
amândoi rămaseră goi puşcă.

- M a i ai alte i d e i bune? îi şopti G r a n t la ureche, stre-
curându-şi mâna p r i n t r e coapsele ei zvelte.

- M d a , murmură ea.
î l atinse d i n n o u , frecându-se de t r u p u l l u i . E l îi şop­

t i n u m e l e , o ridică în braţe şi o purtă spre d o r m i t o r .
O aşeză cu grijă pe pat şi se aplecă peste ea. Ea îşi în­
gropa faţa în părul creţ şi întunecat de pe p i e p t u l l u i .
G u r a ei îl străbătea, senzuală. Cutezătoare, îl dezmierdă
cu l i m b a .

-Shel ley, eşti.. . Da . . . Dulce . . .
Ea îşi ridică faţa spre el p e n t r u a-i întâmpina săru­

t u l m i n u n a t , adânc, co t ropi tor . C a întotdeauna, îi tăie
răsuflarea şi îi răpi judecata. Coardele t r u p u l u i ei în­
cepură să vibreze asemenea u n e i harpe b i n e acordate.

Page 160

Amintirea unui sărut 163

îi cuprinse cu buzele l i m b a rătăcitoare, degustând-o,
delectându-se cu dulceaţa ei , însuşindu-şi-o.

Mâini le l u i îi cuprinseră sânii, ridicându-i şi apro-
p i i n d u - i . îşi aplecă apoi capul şi admiră nuanţa nouă,
întunecată a sfârcurilor sensibile.

- G r a n t , iubeşte-mă, îl imploră ea, în vreme ce
t r u p u r i l e lor deveneau u n u l .

E l se adânci în t r u p u l ei , şi amândoi se legănară spre
c u l m i l e extazului .

- A ş a a m făcut dragoste cu t ine p r i m a dată, zise el.
îţ i aminteşti , Shelley?

- D a , da, murmură ea cu buzele l i p i t e de ale l u i ,
s imţind c u m alunecă într-o uitare de catifea. îmi
amintesc.. .

Similer Documents