Download Segan Marija - Stari Istok PDF

TitleSegan Marija - Stari Istok
File Size1.1 MB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 155

provinciji bio je razrezan porez, koji je morao biti pla�en. Provincija je
pla�ala u onome xto je posedovala (�itarice, vino, braxno). Najve�i porez
pla�ala je Indija (zlato, slonovaqa). Egipat je davao jeqam i ribu.
Uveden je jedinstven monetarni sistem. U pitanju su dve monete. Darik 8,4g
zlata (kovao ga je sam vladar). Na prednjoj strani nalazio se persijski vojnik
sa lukom i strelom, a na zadnjoj strani nalazila se predstava grada (Suze ili
Pasargade). Kasnije u vreme Darijevih naslednika satrap je preduzimao na sebe
da kuje zlatan novac i doga�alo se da se umesto vojnika na�e ablem satrapije.
Druga moneta bio je srebrni novac-xekel, 1/10 darika. Xekel su mogli da kuju
i satrapi.

Izvor:
— Herodotova Istorija I, preveo sa staogrqkog Milan Arseni�, Novi Sad

1980.
Belexke:

— Jankovi� Marine sa predavanja Danijele Stefanovi� u toku letnjeg
semestra xkolske 2002./2003.

6. R E L I G I J A S T A R I H P E R S I J A N A C A

Verski zbornik starih Persijanava Avesta sastavljen je na osnovu star-
inskih predanja u poznija vremena. Persijanci su poxtovali sveta brda, svetu
vodu, svetu vatru. Bog vatre Atar smatran je dobrim bogom. Persijanci su
tako�e poxtovali svete �ivotinje (bik, krava, konj) i svete biljke.
Od vremena Darija I za vrhovnog boga proglaxava se Ahumarazda (Uzvixena
mudrost), koji je mahom prikazivan u obliku nebeskog cara koji se nalazi u
krilatom sunqevom disku13. Dok se Ahumarazda (grqki Ormuzd) smatra blagim
bogom svetlosti i dobra, dotle se za njemu suprotno naqelo mraka, smrti i zla
smatra Anhra-Majnju (grqki Ariman).
Za Kserksove vlade zaveden je jedinstven kult vrhovnog boga Ahuramazde, carevog
zaxtitnika, pobednika nad snagama smrti, mraka i nad svim neprijateljima cara
i dr�ave. Kasnija predanja pripisivala su osnivanje tog verskog sistema pro-
roku Zaratuxtri (Zoroastri). Otuda se staropersijska religija naziva zoroas-
trizmom.
Kultura Persijanaca zasniva se na tekovinama starog Sumera, Egipta, Asirije
i Novovavilonskog carstva. Persija predstavlja most koji je daleki istoqni
svet i zemlje Prednje Azije spajao sa svetom antiqke kulture.

Literatura:
— V. I. Avdijev, Istorija starog istoka, preveo Miroslav Markovi�,

Beograd 1952.

13 Tako je prikazivan i asirski bog Axur.

– 14 –

Similer Documents