Download Testy 3 PDF

TitleTesty 3
TagsAtomic Nucleus Chemical Elements Ph Molecules Chemical Bond
File Size301.5 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

CHEMIA SOS – POMOC Z CHEMII

h t t p : / / w w w . c h e m i a . s o s . p l
 

http://www.chemia.sos.pl
http://www.chemia.sos.pl
krzysiek
Text Box

Odpowiedzi do testów
Krzysztof Gębicki

Page 2

Osoby zamierzające studiować
medycynę muszą zdawać maturę
na poziomie rozszerzonym. Testy
zwarte w tym arkuszu (100 pytań
testowych), wraz z omówionymi
dokładnie odpowiedziami
umożliwią solidne przygotowanie
się do matury z chemii.
Do testów dołączony jest arkusz
odpowiedzi, oraz arkusz
poprawnych odpowiedzi, dzięki
któremu w łatwy i szybki sposób
możesz skontrolować swoją
wiedzę.

Rozwiązania informatyczne

Pomoc i korepetycje z chemii,
przygotowanie do matury

rozszerzonej z chemii

Chemia SOS- pomoc i korepetycje z chemii

Omówione odpowiedzi do zestawu 100 pytań, oraz
kartę odpowiedzi możesz otrzymać w cenie 2 zł
(2,46 zł brutto).
Chcę zakupić testy i omówione do nich
odpowiedzi.

http://www.chemia.sos.pl/
http://www.chemia.sos.pl/pobierz/testy.php
http://www.chemia.sos.pl/pobierz/testy.php
http://www.chemia.sos.pl/pobierz/testy.php

Page 10

- 8 -42 Pewien alkohol utleniono tlenkiem miedzi(II). Powstały produkt nie dawał pozytywnego wyniku próby
Trommmera. Pary tego samego alkoholu przepuszczono przez rozgrzany kaolin i powstał propen.
Alkohol ten ma wzór:

CH3 CH2 CH2 OH
CH2 CH2
OH

CH2
OH

CH3 CH
OH

CH3 CH2 CH
OHOH

CH2
OH

A B C D43 Wybierz poprawną nazwę związku o wzorze:

CH3 CH2 CH
C3H7

C
C3H7

CH3

CH2 CH
CH3

C
Cl

C2H5

CH3


A 2-chloro-2-etylo-3,9-dimetylo-2,4-dipropylooltan
B 2-chloro-2,6-dietylo-3,5-dimetylo-5-propylononan
C 2-chloro-2-etylo-2-etylo-3,5-dimetylo-5,6-dipropylodekan
D 3-chloro-7-etylo-3,4,6-trimetylo-6-propylodekan


44 Etanol utleniono tlenkiem chromu(VI). W wyniku reakcji otrzymano 20g 20% etanalu. Stężenie
procentowe użytego do reakcji etanolu wynosiło:
A 26% B 22,5% C 21% D 19,5%


45 Etenol i etanal przedstawione wzorami:

C C
H

H H

OH
H C

H

H
C

H

O


są w stosunku do siebie:
A izomerami geometrycznymi B homologami C enancjomerami D odmianami tautomerycznymi


46 Podaj liczbę izomerów optycznych związku o wzorze: CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CHO
A 2 B 4 C 8 D 16


47 W wyniku hydrolizy tripeptydu otrzymano alaninę i glicynę. Omawianym tripeptydem może być:

NH2 CH
CH3

C
O

N
H

CH
CH3

C
O

N
H

CH2 COOH

NH2 CH2 C
O

N
H

CH2 C
O

N
H

CH
CH3

COOH

C
O

N
H

CH
CH3

COOHNH2 CH
CH3

C
O

N
H

CH2A

B

C

D odpowiedzi A, B, C są poprawne

Page 11

- 9 -48 Związek przedstawiony poniższym wzorem:

N

NHN

N
H

O

NH2

jest przykładem:
A zasady pirymidynowej
B zasady purynowej
C nukleotydu
D nukleozydu

49 Wskaż, które monosacharydy należą do szeregu konfiguracyjnego D:

C
C
C
CH2OH

H OH
H OH
H OH

CHO
C
C
C
CH2OH

H OH
H OH
OH H

CHO

C
C
C
CH2OH

O
OH H
H OH

CH2OH
C
C
C
CH2OH

H OH
OH H
H OH

CHO
C
C
C
CH2OH

O
OH H
OH H

CH2OH

I II III IV V
A III, IV, V B I, III, IV C I, II, IV D I, II, V


50 Aby otrzymać jak najwięcej alkoholu z estru, należy użyć jako odczynnika hydrolizującego:
A wodnego roztworu zasady potasowej B wody
C wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) D dwie odpowiedzi są poprawne


51 Ile atomów węgla o odpowiedniej rzędowości zawiera 2,3,7-tribromo-2,3,5-trimetylooktan:
Liczba atomów węgla
I-rzędowych II-rzędowych III-rzędowych IV-rzędowych
A 5 2 3 1
B 5 3 3 0
C 5 4 1 1
D 5 4 2 0


52 W wyniku analizy elementarnej stwierdzono, że próbka związku o masie 1,5g zawierała 0,6g węgla,
0,1g wodoru i tlen. Wybierz grupę związków, której wszystkie wzory spełniają wynik analizy:
A etanal, kwas 2-hydroksypropanowy, octan metylu
B metanal, kwas octwoy, mrówcza metylu
C mrówczan 1-propylu, propionian metylu, etan-1,2-diol
D etanal, kwas mrówkowy, mrówczan 1-propylu


53 Ustal nazwy związków I, II, III, IV, V w szeregu reakcji chemicznych

propan

I

II

III

IV

V

CH3CHClCH2ClCl2
h

Cl2

h
Cl2

h


I II III IV V
A 1-chloropropan 2-chloropropan 1,3-dichloropropan 1,1-dichloropropan 2,2-dichloropropan
B 1-chloropropan 2-chloropropan 1,1-dichloropropan 2,2-dichloropropan 1,3-dichloropropan
C 2-chloropropan 1-chloropropan 2,2-dichloropropan 1,1-dichloropropan 1,3-dichloropropan
D 2-chloropropan 1-chloropropan 1,3-dichloropropan 2,2-dichloropropan 1,1-dichloropropan

Page 20

- 18 -W rzeczywistości jest to jeden z możliwych sposobów zapisu jonu
siarczanowego(VI). Siarka dysponuje przecież niskoenergetycznymi orbitalami d, na
które może przyjąć dodatkowe elektrony. Wzór reszty kwasowej zapisany w sposób
podany obok jest również poprawny:


O
S
O

OO
--Wiązanie koordynacyjne jest odmianą wiązania kowalencyjnego i w taki też sposób
może być zapisywane (para elektronów tworzy jedno wiązanie): O

S
O

OO
--

-

-
+2


Wszystkie proponowane tu sposoby zapisu struktury anionu siarczanowego(VI) są poprawne (odp. B i D).
Jednakże biorąc pod uwagę typy wiązań jakie omawia się w szkole, sugeruję odpowiedź D.

9 Odp. C
Nukleofilem nazywamy cząsteczkę (jon), w której atom posiada wolną parę elektronową i może tę
parę udostępnić innym cząsteczkom. Grupa atomów posiadająca łatwo dostępne elektrony ma
charakter nukleofilowy.
Elektrofilem natomiast jest cząsteczka (jon) w której atom ma sekstet elektronów lub niedobór
elektronów wywołany efektem indukcyjnym połączonych z tym atomem grup.
H3O+, NO2+, Br+ - elektrofile ( centrum elektrofilowe na H, N i Br)

CH3
.
, Cl

.
, C2H5

.
– wolne rodniki (posiadają 7 elektronów)

C2H5OH, AlCl3, CH2=CH2 (cząsteczka etenu i alkoholu jest nukleofilem, natomiast chlorek glinu
elektrofilem)
OH-, NH3, H2O – wszystkie cząsteczki mają charakter nukleofilowym (posiadają wolne pary
elektronowe na atomie O lub N)

10 Odp. A

Moc kwasów tlenowych rośnie wraz ze wzrostem elektroujemności atomu centralnego:
HClO3 > HBrO3

oraz wraz ze stopniem utlenienia tego atomu: HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4
Inaczej można powiedzieć, że dla kwasów HmEOn gdy:

n-m=3 – kwasy bardzo mocne (HClO4)
n-m=2 – kwasy mocne (HNO3, H2SO4)
n-m=1 – kwasy słabe (HNO2)
n-m=0 – kwasy bardzo słabe (H3BO3)
Widać wyraźnie, że zależności w punkcie 2 i 3 pokrywają.

11 Odp. A
Moment dipolowy cząsteczki jest sumą momentów dipolowych wiązań i momentów dipolowych
pochodzących od wolnych par elektronowych. Jeżeli cząstkowe momenty dipolowe się znoszą,
wypadkowy moment dipolowy jest wtedy równy 0. W celu określenia momentu dipolowego należy
określić hybrydyzację i kształt cząsteczki, a następnie określić momenty dipolowe pochodzące od
wiązań:

Page 21

- 19 -Cl
B

Cl Cl

O
S

O O
O C O

Cl Be Cl

S
O O

..
S

O O

..

O
N

O O- -
+

O
N

O O-

lub

CH4 CCl4 lub

=0 >0
=0 =0

=0 =0
=0=0

Na każdym atomie w cząsteczce ilość elektronów walencyjnych powinna być równa ilości elektronów
walencyjnych w pierwiastku. W przeciwnym razie atom uzyskuje ładunek dodatni lub ujemny. Dlatego
na siarce musimy dopisać parę elektronów we wzorze pierwszym (mimo, że siarka ma oktet), oraz
ładunek dodatni dla azotu. Jest to tak zwany ładunek formalny.

12 Odp. D
Według teorii Brønsteda kwasami są cząsteczki (jony), które mogą oddać jon wodorowy, a zasadami są
cząsteczki (jony), które mogą przyjąć jon wodorowy (w zasadzie atom musi dysponować wolną parą
elektronową, którą udostępnia jonowi wodorowemu). Inaczej mówiąc reakcje kwas-zasada według
teorii Brønsteda polegają na przeniesieniu jonu wodorowego od jednej cząsteczki (kwasu) do drugiej
cząsteczki (zasady). Tę zależność spełniają równania reakcji w punkcie A i B

13 Odp. C
Kwas ortofosforowy jest kwasem trójzasadowym (trójprotonowym), dysocjuje więc trójstopniowo:

K=
[H+][PO43-]
[HPO42-]

H3PO4 H
+ + H2PO4-

H2PO4- H
+ + HPO42-

HPO42- H
+ + PO43-

trzecia stała dysocjacji opisana jest zatem wzorem:14 Odp. C
Stopień dysocjacji słabej zasady można opisać wzorem:

c02 02
c0

K= =c0 02

gdy zasada jest słaba, to dysocjuje w nieznacznym stopniu i możemy zapisać, że c0-c0 0=c0

K=
[Me+][OH-]
[MeOH]

=
[OH-]2 c02 02

[MeOH]
=

c0-c0 0

[OH-]=c0
[MeOH]=C0-c0Z ostatniego wzoru wyliczmy sobie :
0

0 c
K

α czyli stężenie jonów wodorotlenowych wynosi:

[OH-]=c0 0. Po stukrotnym rozcieńczeniu nowe stężenie c1=c0/100, oraz 1=
0c

K
10 , a

[OH-]’= 1c1=
0c

K
10 c0/100=c0 0/10. pOH=-log[OH-]. Dla roztworu przed rozcieńczeniem pOH=-log(c0 0),

natomiast po rozcieńczeniu: pOH’=-log(c0 0/10)=-log(c0 0)+log(10)=-log(c0 0)+1, czyli pOH’=pOH+1.
Pamiętając, że pH=14-pOH widzimy, że po 100-krotnym rozcieńczeniu, wartość pH zmaleje o jedną
jednostkę.

Similer Documents