Download TS EN ISO 3452-3 PDF

TitleTS EN ISO 3452-3
File Size133.4 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 4

ICS 19.100 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 3452-3/Ocak 2002


2

3 Referans bloklarõn tanõtõmõ
Tip 1 referans bloğu, 10, 20, 30 ve 50 mikrometre (µm) kaplama kalõnlõğõna sahip nikel-krom kaplõ dört
panelden oluşan bir setten ibarettir. 10, 20 ve 30 µm kaplama kalõnlõğõna sahip paneller florõşõl
penetrant sistemlerin hassasiyet tayini için kullanõlõr. Renk kontrastlõ penetrant sistemlerinin
hassasiyeti, 30 ve 50 µm paneller kullanõlarak belirlenir.

Tip 2 referans bloklarõ, bir yarõsõ akõmsõz nikel ve ince bir krom tabakasõ ile kaplanmõş, diğer yarõsõ ise
belirli bir yüzey pürüzlülüğü bölgesi elde edilecek şekilde hazõrlanmõş tek bir panelden oluşur.
Kaplamalõ tarafta beş adet yõldõz şeklinde süreksizlik bulunur.

4 Tip 1 referans bloğun tasarõmõ ve boyutlarõ
Tip 1 paneller, tipik olarak 35 mm x 100 mm x 2 mm boyutlarõnda (Şekil 1) ve dikdörtgen şeklindedir.
Her panel, pirinç üzerine düzgün bir tabaka halinde 10, 20, 30, ve 50 µm kalõnlõğõnda nikel-krom
kaplamaya sahiptir. Her panel üzerinde, panelleri boyuna yönde çizmek suretiyle enine çatlaklar
oluşturulmuştur. Her bir çatlağõn genişlik-derinlik oranõ yaklaşõk olarak 1:20 olmalõdõr.
Boyutlar milimetre�dir
1 Enine çatlaklar
1) Nikel krom kaplama kalõnlõğõ (µm)


Şekil 1 - Tip 1 referans blok muayene paneli

5 Tip 2 referans bloğun tasarõmõ ve boyutlarõ

5.1 Tasarõm

5.1.1 Genel
Muayene paneli, 155 mm x 50 mm x 2,5 mm boyutlarõnda ve dikdörtgen şeklindedir (Şekil 2).

Not - Aksi belirtilmedikçe bütün boyut toleranslarõ ±%10�dur.

Esas malzeme, EN 10088-1 standardõna göre HV20 = 150 ± 10 veya eşdeğer başlangõç sertliğine
sahip X2CrNiMo17-12.3 (1.4432) tipi paslanmaz çeliktir.

Page 6

ICS 19.100 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 3452-3/Ocak 2002


4

5.1.3.1 Kaplama
Panelin muayene yüzeyine, sertliği HV0,2 = 500 � 600 olacak şekilde 60 µm ± 3µm kalõnlõğõnda
akõmsõz nikel kaplanõr.

Nikel tabakasõ 0,5-1,5 µm kalõnlõkta ince bir sert krom tabakasõ ile kaplanmalõdõr. Panele daha sonra,
meselâ 405 ºC�da 70 dakika süreyle, HV0.3 = 900-1000 sertlik aralõğõna gelecek şekilde õsõl işlem
yapõlmalõdõr. Krom kaplamanõn yüzey pürüzlülüğü Ra 1,2 � 1,6 µm arasõnda olacaktõr.

5.1.3.2 Sun�î hata oluşturma
Muayene yüzeyinin arka tarafõnda (kaplamalõ bölge), tipik olarak 2 kN - 8 kN arasõnda yükler
uygulanarak eşit aralõklõ beş adet iz oluşturulur.

Mesela, beş adet sun�î hatanõn oluşturulmasõ aşağõdaki Çizelge 1�in yardõmõyla yapõlabilir.

Çizelge 1 - Hata numarasõ


Hata 1 2 3 4 5

Uygulanan
Kuvvet (kN)

2,0 3,5 5,0 6,5 8,0


Sun�î hata izleri, 120 kN kapasiteli basma cihazõ veya yarõküresel uca sahip uygun bir Vickers sertlik
cihazõ kullanõlarak oluşturulur.

Özel uç detaylarõ Şekil 3�de verilmiştir. İzler, 0,05 kN/s yükleme hõzõ ve sürekli yük uygulamalõ 0,5 kN/s
bõrakma hõzõ kullanõlarak oluşturulur.


Boyutlar milimetre�dir


Çelik sembolü: EU 96 standardõna göre HRC53 �62 arasõ sertlikte õslah edilmiş veya eşdeğer kalitede
90 MnV8�dir.
Şekil 3 - Yarõmküre şeklinde uç

Beş iz, düzgün aralõklarla ve en küçüğü en az kaba yüzeyli bölgeye yakõn olacak şekilde bir büyüklük
sõrasõnda bulunacaktõr.

Similer Documents