Download TURAN DURSUN - DİN BU 2 Tabu Can Çekişiyor.pdf PDF

TitleTURAN DURSUN - DİN BU 2 Tabu Can Çekişiyor.pdf
File Size9.2 MB
Total Pages285
Document Text Contents
Page 1

TURAN DURSUN
TABU CAN ÇEKİŞİYOR

lAiısva
e

i

Page 2

Turan Dursun
TABU CAN ÇEKİŞİYOR

DİN BU
II

Page 284

yacak olan bu profesörün yanında olmaya, birlikte olup "Turan Dur­
sun '^ kınamaya hazırım.

"Şovenizm", Hançerlioğlu'nun deyimiyle "bağnazcı ulusçuluk"tur
(Hançerlioğlu Felsefe Sözlüğü), bir "ırkçılık"tır ve hangi türü olursa
olsun bir ilkelliktir. Böyle bir ilkelliğin, benim düşünce dünyamda
yeri olamaz. Ben insanlık için hiçbir bağnazlığın, hiçbir "iman"ın ka­
faları, duyguları prangalıyamayacağı bir dünya öneriyorum. "lman"ın
yalnızca kendi "mü'min"lerine kapatageldiği görülen "özgürlükler"in
her türünün herkese, alabildiğince açık olduğu, insanların insanca ya­
şayabildiği, daha güzel bir dünya. Çabam böyle bir dünyanın oluşma­
sına katkıda bulunmaktır hep. Böyle bir dünyanın oluşması için de
"tabu"larm yıkılması, karanlığın belinin kırılması "şart"tır. "Dinsel
karanlık", yalanlarıyla, sadece belirli bir kesimin "hizm etinde, acıya,
ölüme, sömürüye yolaçmalarıyla insanlığa çok çektiregelmiştir.
Bunun önüne geçmek, "insanım" diyen herkesin amacı olmalıdır
bence.

"Dinsel karan lık la bilgisizlik vardır, binlerce yıllık ilkellikleri in­
sanlığa "kurtuluş" diye yutturmalar vardır, akim, manüğın, bilimin
"din" için ırzına geçmeler vardır. Dünye egemenlerinin önünde kuy­
ruk sallarken, geçip bir başka yerde, bir başka kesim önünde çalım
satmalar vardır, "iki yüzlü ahlâk" vardır.

Gelin, bunların önüne geçmeye çalışalım. "Y alanlarla nereye va­
rılabilir ve şimdiye dek nereye varılabild:?

Bu yazıyı derginizde yayımlamanız umuduyla.

TEORİ
Haziran 1990, Yıl 1, Sayı:6

283

Page 285

TURAN DURSUN
TABU C A N ÇEKİŞİYOR

En eski "kutsal kitap" hangisidir?
"Kutsal kitaplar" birbirlerinden nasıl etkilenmişlerdir?
"Kutsal kitaplar", kendi dışından neler almışlardır?
Gözleri "göğe çevrik" insanlar nasıl insanlardır?

Muhammed'e göre, Muhammed'in "iman"ı nereli?
"Tanıı"lar "erkek" olunca “kadın" hangi noktada kalmıştır.

Önce: “ Kur'an'ın kaynakları". Sonra da öbürleri.
Yeryüzünde "kutsal kitaplar' ı

önce kendi içlerinde incelemeye çalıştım.
Ardından bunları birbirleriyle karşılaştırdım.

Hangisinde hangisinden ne ölçüde etkiler, alıntılar var;
belirtmeye çalıştım.

"Kutsal kitaplar" diye bilinenlerin,
kendilerinden önceki yasalardan,

örneğin bir Hammurabi yasalarından,
ayrıca "söylencelerden (efsanelerden),

örneğin Sümer söylencelerinden
ve ötekilerden neler almışlarsa araştırmam

ölçüsünde belirtmeye çalıştım.

ISB
N

97
5-

34
3-

01
2-

4
(T

k.


N
o

'
ISB

N
9

7
5

-3
4

3
-0

1
4

-0
(2

.
C

ilt
)

Similer Documents