Download Ujian Diagnostik Ask Ting 1 2017 PDF

TitleUjian Diagnostik Ask Ting 1 2017
File Size294.3 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 2

UJIAN DIAGNOSTIK ASK TING 1/2017

BAHAGIAN A ( 15 MARKAH )

Arahan : Setiap soalan diikuti olem empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Pilih
jawapan yang betul.

1. Antara alatan berikut, yang manakah mempunyai atur cara komputer?

A. C.

B. D.

2. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan alatan digital?

A. C.

B. D.

2

Page 4

UJIAN DIAGNOSTIK ASK TING 1/2017

7. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudokod?

A. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer
membuat sesuatu.

B. Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan.

C. Gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk
menunjukkan langkah-langkah algoritma.

D. Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer.

8. Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul tentang kegunaan
simbol dalam carta alir?

Simbol Kegunaan

A. Untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan yang
dilaksanakan dalam carta alir.

B. Untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu
carta alir.

C. Untuk menunjukkan carta alir yang disambung di
bahagian lain.

D. Untuk menunjukkan aktiviti membaca data,
menyimpan data, memaparkan data dan mencetak
data.

9. Suatu arahan atau urutan arahan yang melibatkan penyelesaian masalah
yang menggunakan langkah-langkah secara tertib. Namun, bukan semua
masalah boleh diselesaikan dengan aliran secara urutan. Apakah cara lain
bagi menyelesaikan masalah berikut?

A. pilihan masalah C. pilihan tunggal
B. urutan tunggal D. urutan masalah

10. Proses menghasilkan atur cara komputer dikenal sebagai _________________ .

A. pseudokod C. algoritma
B. carta alir D. pengaturcaraan

4

Page 6

UJIAN DIAGNOSTIK ASK TING 1/2017

15. Rajah 3 menunjukkan satu simbol yang digunakan dalam carta alir.

Apakah kegunaan simbol itu?

A. Untuk menunjukkan aktiviti membaca data, menyimpan data,
memaparkan data dan mencetak data.

B. Untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir.
C. Untuk menunjukkan carta alir yang disambung di bahagian lain.
D. Untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan dalam

carta alir.

BAHAGIAN B ( 25 MARKAH )

Arahan : Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan

1. Berdasarkan pernyataan di bawah, nyatakan sama ada “Aktiviti harian”
atau “Set arahan”.

a Beratur di kantin untuk membeli makanan dan
minuman sewaktu masa rehat.

b Mesin pengawal penghadang mengesahkan
pembayaran tiket tempat letak kereta.

c Mesin penyemak harga memaparkan harga
barang yang diimbas pada skrin.

d Ameera belajar membuat kuih lapis bersama
ibu di dapur.

e Telefon pintar berbunyi apabila menerima
panggilan masuk.

f Shafiq membasuh kasut sekolah di bilik air.

6

Page 7

Istilah

(a) Algoritma
(b) Pseudokod

(c) Carta alir

(d) Atur cara

(e) Pengaturcaraan komputer

(f) Bahasa pengaturcaraan

UJIAN DIAGNOSTIK ASK TING 1/2017

( 6 markah )

2. Rajah di bawah menunjukkan dua peralatan digital. Senaraikan dua fungsi
asas peralatan tersebut.

Peralatan digital Fungsi

a. Mesin basuh
elektronik

i. _______________________________
_______________________________

ii. _______________________________
_______________________________

b. Ketuhar gelombang
mikro

i. _______________________________
_______________________________

ii. _______________________________

_______________________________

( 4 markah )

3. Padankan istilah dengan pernyataan yang betul. ( 6 markah )

7

Pernyataan

Satu senarai arahan/aturcara untuk diikuti dan difahami oleh
komputer.

Gambar rajah yang gunakan simbol geometri untuk tunjuk
langkah algoritma.

Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara
komputer.

Satu urutan langkah-langkah untuk selesaikan suatu masalah
atau tugasan.

Digunakan untuk menghasilkan atur cara komputer.

Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer
membuat sesuatu.

Page 8

UJIAN DIAGNOSTIK ASK TING 1/2017

4. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan jawapan yang betul. ( 9 markah )

8

Rajah yang mengandungi simbol-
simbol geometri untuk menunjukkan
langkah-langkah dalam algoritma.

Satu set
pernyataan
yang
menyerupai
bahasa atur
cara
komputer.

Simbol Nama

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Satu urutan
langkah-
langkah
untuk
menyelesaik
an suatu
masalah
atau
melaksanaka
n suatu
tugasan.

(c) _____________________(b) _____________________(a) _____________________

Pengaturcaraan

Similer Documents